Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a p r z e t a r g i które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11,sala nr 20 w dniu 30 listopada 2011r.

BURMISTRZ  GNIEWKOWA
    

                                                   o g ł a s z a     p r z e t a r g i  


    które odbędą  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11,
    sala nr 20   w dniu 30 listopada 2011r.

    _________________________________________________________________________
    Godzina  9.00   VIII  publiczny przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa
                               własności nieruchomości położonej  w Gniewkowie przy ulicy
     KW 19383
        17 Stycznia, KW 19383,  działka nr 913 o pow. 0,0133 ha,
                              
karta mapy 27, za  cenę wywoławczą  30.000,- zł , wadium  6.000,- zł ,
                               postąpienie ceny nie niższe niż  500,- zł.
  
                            Nieruchomość była przedmiotem następujących przetargów :
                              - I      przetarg w dniu  18  sierpnia 2010r.
                              - II     przetarg w dniu  29  października 2010r.
                              - III    przetarg w dniu  06  grudnia 2010r.
                              - IV    przetarg w dniu  16  marca 2011r.
                              - V     przetarg  w dniu  30  maja 2011r
                              -
VI    przetarg  w dniu 27  lipca 2011r.
                              - VII   przetarg  w dniu 7 października  2011r.

    Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
    Na przedmiotowym  gruncie  zlokalizowane są obiekty tymczasowe - trzy pawilony
    handlowe do likwidacji.
    Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy 17 Stycznia
    niedaleko skrzyżowania z ulicą Dworcową.
    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem A-3 tj. jednostka
    mieszkaniowo- usługowa na terenie działalności usługowej w strefie ochrony
    konserwatorskiej typu „ B”.   

    __________________________________________________________________________

 

 

    Godzina  9.30  VII publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności
                                nieruchomości gruntowej położonej  w Gniewkowie przy ulicy
                                Dworcowej  dz. nr  412/6 o pow. 0,0249 ha, karta mapy 27, 
    KW 20249          cena wywoławcza  25.000,- zł  wadium  5.000,- zł ,
                                postąpienie ceny nie niższe niż  500,- zł.

 

 

 

                                                           -  2  -

                                Nieruchomość była przedmiotem następujących przetargów :
                                - I      przetarg w dniu  29   października 2010r.
                                - II     przetarg w dniu   6   grudnia 2010r.
                                - III    przetarg w dniu  16  marca   2011r.
                                - IV    przetarg w dniu  30  maja    2011r.
                                - V     przetarg w dniu  27  lipca 2011r.
                                - VI   przetarg  w dniu 7 października 2011r.

    Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
    zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy Dworcowej.
    Dojazd do działki od ulicy Dworcowej poprzez ustanowioną służebność przechodu  i
    przejazdu na działce nr 413/2 i 410/10.
    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem A-1 tj. „ stare
    miasto „ zabudowa mieszkaniowo – usługowa.   

 ___________________________________________________________________________

  

    Godzina  10.00   VII  publiczny przetarg ustny ograniczony ( dla właścicieli gruntów
                                 przyległych) na sprzedaż prawa własności nieruchomości
                                 gruntowej  położonej  w Gniewkowie przy ulicy Kościelnej
    KW  15645         dz. nr  102/5 o powierzchni 0,0191 ha,  karta mapy 28, 
                                cena wywoławcza  5.000,- zł   wadium   1.000,- zł ,
                                postąpienie ceny nie niższe niż  100,- zł.
                               
Nieruchomość była przedmiotem następujących przetargów :
                              - I      przetarg w dniu  29 października 2010r.
                              - II    przetarg w dniu 06 grudnia 2010r.
                              - III   przetarg w dniu 16 marca 2011r
                              - IV   przetarg w dniu 30 maja 2011r.
                              - V    przetarg w dniu 27 lipca 2011r.
                              - VI   przetarg  w dniu 7 października 2011r.
    Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
    Nieruchomość gruntowa znajduje się u zbiegu ulic Kościelnej i Spokojnej.
    Działka niezabudowana wykorzystywana w części jako  ogród przydomowy.
    Działka niesamodzielna, przeznaczona na powiększenie jednej z nieruchomości
    przyległych. Znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem A-1 tj. jednostka
    „ stare miasto ” zabudowa mieszkaniowo – usługowa w strefie ochrony konserwatorskiej
    typu „ A”. 

     __________________________________________________________________________                                                                   

                                                              -  3  -

    Nieruchomości są  wolne od obciążeń.
    W przetargach mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości
     podanej w ogłoszeniu z podaniem :  nazwiska oferenta, nr działki
     w terminie do dnia  25 listopada 2011r. ( data wpływu wadium jest datą
     wpływu na konto)
 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie
     Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005  prowadzone przez  Piastowski Bank
     Spółdzielczy-  Oddział w Gniewkowie.    Za datę wpłacenia wadium  uważa się dzień,
     w którym kwota wadium wpłynęła na konto  sprzedającego.

    Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie
     -  osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego
         przepisy prawa, uchwałę właściwego organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej
         nieruchomości,
     -  wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na
         poczet  ceny nabycia nieruchomości,
     -  uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
         przetargu 
     - wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia
        umowy notarialnej.

     Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości
     Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i
     płatna jest w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu ( pomniejszona o kwotę
     wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie 
     Nr   31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank
     Spółdzielczy-  Oddział w  Gniewkowie.
     Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 30 dni powoduje przepadek
     wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości .
     Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez
     strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
     Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
     wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
     razie potrzeby na własny koszt.
     Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w
     części lub całości bez podania przyczyn.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2011 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 969
24 października 2011 08:44 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.