Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych z adresem zameldowania na terenie sołectwa Kijewo na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Kijewo, oznaczonych nr geodezyjnymi działek, za ceny wywoławcze w I przetargu :

                                           BURMISTRZ  GNIEWKOWA

     

 

                                                        o g ł a s z a

 

 

 I przetarg ustny ograniczony dla osób fizycznych z adresem zameldowania na terenie sołectwa Kijewo na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Kijewo,  oznaczonych  nr geodezyjnymi  działek,  za ceny wywoławcze w I przetargu   :

 

                                                          
                           - działka nr  64/5   o pow.   0,5925 ha -   16.000,- zł
                          
- działka nr  65/5   o pow.   0,6379 ha -   18.000,- zł
                           -
działka nr  66/3   o pow.   0,7696 ha -   21.000,- zł
                   

 karta mapy 1 , zapisane w księdze wieczystej KW  23388 prowadzonej przez Sąd
 Rejonowy w Inowrocławiu.

           

 

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/2011  Burmistrza Gniewkowa
z dnia 11 sierpnia 2011r.  w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości rolnych położonych w Kijewie.  

 

 

                                                       PRZETARG

 

 

odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w sali nr  20  w dniu 16 listopada 2011rod godz. 9,00 ( w odstępach  co 10  minut ).     

 

  1. Nieruchomości  rolne są wolne od obciążeń.

2.  Warunkiem zakwalifikowania do udziału w przetargu ustnym ograniczonym jest :
      -  brak zaległości oferenta w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego
      -  przedłożenie przez zainteresowanego  oferenta ksera dowodu osobistego

      -  dowód wpłaty wadium, na dowodzie wpłaty wadium należy  podać  nazwisko
         oferenta  oraz numer działki.

     
     
Komplet dokumentów  należy złożyć na każdą nieruchomość oddzielnie do dnia
      10 listopada 2011r. ( włącznie ) do godz. 15.00 – pokój nr 12
  w tut. Urzędu.

3.  Kwoty wadium przedstawiają się następująco :  

 


                         - działka nr  64/5   o pow.   0,5925 ha -   3.000,- zł
                          
- działka nr  65/5   o pow.   0,6379 ha -   3.600,- zł
                           -
działka nr  66/3   o pow.   0,7696 ha -   4.000,- zł

                                                           -  2  -
                   
     

    karta mapy 1,  zapisane w księdze wieczystej KW 23388  prowadzonej przez Sąd
    Rejonowy w Inowrocławiu,  na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
    Nr 47 8185 0006  0200  0172  2000  0005    prowadzone przez Piastowski Bank
    Spółdzielczy - Oddział  w Gniewkowie .    

4.  Komisja Przetargowa nie później niż w dniu 14 listopada 2011r. wywiesi w siedzibie
     Urzędu Miejskiego w Gniewkowie listę osób zakwalifikowanych do  przetargu.
5.  Przedmiotem sprzedaży prawa własności są niezabudowane nieruchomości rolne  o
     użytkach  :
                          -  działka nr  64/5   o pow.   0,5925 ha
                              w tym : R IVa – 0,4361 ha , R IIIb – 0,1564 ha  
 
                           
- działka nr  65/5   o pow.   0,6379 ha
                              w tym : R IVa – 0,6379 ha
 
                           -
działka nr  66/3   o pow.   0,7696 ha
                              w tym : R IIIb – 0,1800 ha, R IVa- 0,5696 ha , W – 0,0200 ha  


    6. Wpłacone wadium przez :
        - uczestnika przetargu, który wygrał przetarg  zalicza się na poczet ceny zakupu,
        - pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu, na podane
         konto bankowe.
    7.  Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg  od zawarcia

       umowy notarialnej.
  8.  Przetarg  przeprowadza Komisja Przetargowa w składzie co najmniej 3 – osobowym.
  9.  Postąpienie ceny  nie może być niższe niż 500,- zł , wysokość postąpienia ustalają 
       uczestnicy licytacji  z  zaokrągleniem do pełnych dziesiątek  złotych .
10.  Uczestnicy licytacji  zgłaszają kolejno postąpienie ceny.
11.  Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości.
12. Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości
       ( pomniejszona o kwotę  wpłaconego  wadium) i podlega zapłacie przez kupującego w
       taki sposób , aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała
       się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony na konto
       Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  Nr 31 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone
       przez  Piastowski Bank   Spółdzielczy -  Oddział w  Gniewkowie.
13.  Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
       wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
        razie potrzeby na własny koszt.
14.  Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej .

 

 

                 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2011 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 1062
13 października 2011 13:56 (mbilicki) - Dodanie dokumentu.