Postępowanie z odpadami

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo  

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PSZOK w Gniewkowie Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. 17 Stycznia 22 w Gniewkowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 i w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. PSZOK prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Gniewkowie z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 22 W punkcie są bezpłatnie...

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo Lp. Firma

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zgodnie z „Planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego...

Opłaty za gospodarkę odpadami

Wpłaty zadeklarowanych opłat należy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Piastowski Bank Spółdzielczy Janikowo O/Gniewkowo o numerze 51 8185 0006 2003 0200 0172 0015 od lipca 2013 r. do 30 dnia każdego miesiąca. Informacji na temat opłat i deklaracji odnośnie nowej gospodarki odpadami komunalnymi udziela: Ewa Laskowska, pok....

Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Firmy zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lp. Firma i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Adres punktu zbierania zużytego sprzętu ele

Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Podmioty odbierające nieczystości płynne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo &

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gniewkowo &nbs

Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo

Na XLI Sesji w dniu 26 sierpnia 2009r. Rada Miejska uchwałą nr XLI/334/2009 zatwierdziła "Regulamin dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo" . Treść uchwały oraz Regulaminu i załączników do niego zamieszczono w BIP w zakładkach : -"Środowisko naturalne"