Urząd Miejski w Gniewkowie

Środowisko naturalne zobacz archiwum »

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo

BURMISTRZ GMINY GNIEWKOWO PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH W GMINIE GNIEWKOWO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ Gniewkowo, październik 2006 r. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH W GMINIE GNIEWKOWO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ Egzemplarz nr 3 Program został opracowany przez: mgr inż. Elizę Miszczyk mgr inż. Aleksandrę Sidorowicz Spis treści 1. Wprowadzenie 2 2. Cel, zakres i metoda opracowania programu 2 3. Analiza dokumentów w zakresie gospodarki odpadami 3 3.1 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski 3 3.2. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010 5 3.3. Krajowy plan gospodarki odpadami 6 3.4. Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego 6 3.5. Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu inowrocławskiego 7 3.6. Plan gospodarki odpadami Gminy Gniewkowo na lata 2005 - 2008 z perspektywą na lata 2009 - 2012 7 4. Przepisy regulujące postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 8 5. Informacje o azbeście 13 6. Przyczyny szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzi 15 7. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji 16 7.1 Dane wyjściowe 16 7.2 Opis metody określania ilości wyrobów zawierających azbest 16 8. Omówienie wyników inwentaryzacji 20 9. Instrumenty realizacji programu 28 9.1 Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest 28 9.2 Harmonogram realizacji programu 30 10. Możliwości pozyskania środków finansowych 30 10.1.Krajowe fundusze z zakresu ochrony środowiska 30 10.1.1.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 10.1.2.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 10.1.3.Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 34 10.1.4.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 34 10.2.Fundusze Unii Europejskiej 35 10.2.1.Fundusze Spójności 35 10.2.2.Fundusze Strukturalne 35 10.2.3.Norweski Mechanizm Finansowania i Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarowania 38 11. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest 38 12. Obowiązki właścicieli, którzy posiadają wyroby zawierające azbest 39 Załączniki: Załącznik 1. Wykaz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniewkowo Załącznik 2. Wzór - Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania Załącznik 3. Wzór - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone Załącznik 4. Wzór - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Załącznik 5. Wykaz firm posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu, na terenie powiatu inowrocławskiego Załącznik 6. Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest na terenie kraju 1. Wprowadzenie Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła dnia 14 maja 2002 roku „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Program ten powstał w wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji - w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki z dniu 19 czerwca 1997r. (M.P. Nr 38 poz. 373). Jak również ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z późn. zm.). Program zakłada 30 letni okres usuwania azbestu na terenie Polski w zależności od stopnia zużycia wyrobów. Zakończenie realizacji programu ma nastąpić 31 grudnia 2032r. Podstawą opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniewkowo stanowił: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, jak również Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Gniewkowo. Program ten nawiązywał do wszystkich opracowanych i przyjętych przez władze gminy dokumentów w szczególności: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Strategii rozwoju gminy. Ponadto jest spójny z dokumentami opracowanymi w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności z: Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Programem ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, Programem ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami powiatu inowrocławskiego. W Programie ochrony środowiska dla Gminy Gniewkowo wraz z planem gospodarki odpadami zaplanowano potrzebę opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 2. Cel, zakres i metoda opracowania programu Celem programu jest: • określenie ilości, miejsca występowania i stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest, • spowodowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gniewkowo, • określenie szacunkowych kosztów niezbędnych do poniesienia w celu usunięcia wyrobów azbestowych, • stworzenie możliwości pozyskania środków finansowych na likwidację wyrobów zawierających azbest, • promowanie działań mających na celu edukację ekologiczną w zakresie szkodliwości wyrobów zawierających azbest, sposobów bezpiecznego postępowania z tymi wyrobami oraz działań w celu ich usuwania. Pierwszy etap prac obejmował przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na ternie Gminy Gniewkowo poprzez przeprowadzenie spisu z natury. Drugi etap polegał na opracowaniu i przetworzeniu danych na potrzeby powyższego opracowania. Dało to podstawę do określenia szacunkowych kosztów obejmujących: usunięcie transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Opracowanie składa się z części opisowej w postaci elaboratu tekstowego oraz dokumentacji fotograficznej. 3. Analiza dokumentów w zakresie gospodarki odpadami 3.1. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski Celem programu jest: • spowodowanie oczyszczania terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, • wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, • spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienie wymogów ochrony środowiska, • stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej. Program zakłada, że w celu realizacji wszystkich zadań przewidzianych w „Programie..." niezbędne jest zaangażowanie administracji publicznej i różnych instytucji działających na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym. Na poziomie lokalnym będą realizowane zadania zarówno przez samorząd powiatowy jak również przez samorząd gminny. Dlatego też zostały wyznaczone zadania zarówno na szczeblu powiatowym jak i gminnym. Do zadań Rady Powiatu należy: • nadzorowanie przyznanych środków finansowych, • prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Częściowe lub całkowite zwalnianie z opłat - inicjowanie i organizowanie innych form pomocy dla mieszkańców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Do zadań gminy należy: • Uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami, • Współpraca z lokalnymi mediami celem rozpowszechnienia informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby zawierające azbest, • przygotowanie wykazu obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu, • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji „Programu...." Do zadań rady gminy należy: • przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu..." Krajowy program usuwania azbestu zakłada potrzebę budowy 84 składowisk o powierzchni od 1 do 5 ha do roku 2032, w tym 6 (do 2ha) na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. 3.2. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 Cele średniookresowe do roku 2010 - pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem; - ratyfikacja konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadami oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego; - zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska; - stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającego wzrost odzysku zmniejszający ich masę unieszkodliwianą poprzez składowanie co najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do roku 2010 (w stosunku do roku 2000); - zbudowanie, w perspektywie 2010 r., krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Zadania krótkoterminowe na lata 2003-2006: - zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001-2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami; - opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwiania odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz opisanych w KPGO w rozdziale „Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych"; - opracowanie i realizacja krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania; - utworzenie lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji BAT/BREFF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów; - utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 200/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych. 3.3. Krajowy plan gospodarki odpadami W Krajowym planie gospodarki odpadami przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: • zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja, • zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstawania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć, • unieszkodliwianie odpadów, • bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. W odniesieniu do odpadów niebezpiecznych w tym szczególności do azbestu Plan... przewiduje - usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożenie ich na wyznaczonych składowiskach. 3.4. Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko - pomorskiego Zakłada, że podstawowym celem gospodarki odpadami azbestowymi jest bezpieczne dla ludzi unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest poprzez składowanie na wytypowanych składowiskach w sposób wykluczający ich szkodliwe oddziaływanie. Niezbędne jest powstanie na poziomie regionu bazy informacyjnej zawierającej dane o lokalizacji, ilości i stanie wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie systemu monitoringu usuwania i prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Unieszkodliwianie odpadów azbestowych powinno się odbywać w dalszym ciągu w ramach działalności przedsiębiorstwa PPHU „Izopol" S.A. w Trzemesznie. Plan gospodarki odpadami.... nie zakłada potrzeby budowy odrębnego składowiska odpadów azbestowych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. 3.5. Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu inowrocławskiego Cel działania: - wprowadzenie ogólnopowiatowego systemu selektywnej zbiórki zmierzającego do maksymalnego ograniczenia ilości odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; - ściślejsze powiązanie systemu zbiórki odpadów z wymogami technologicznymi obiektów bazowych; - stworzenie systemu transportu odpadów w oparciu o program zmniejszenia uciążliwości z nim związanych; - zmniejszenie kosztów transportu do niezbędnego minimum; - centralizacja zarządzania systemem dopuszczająca przyjęcie odmiennych, uzasadnionych rozwiązań organizacyjnych w każdym z obsługiwanych obszarów; - systematyczne wprowadzanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych; - kontrola nad wszystkimi rodzajami odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady niebezpieczne, powstające na terenie powiatu; - edukacja społeczności oraz podnoszenie jej świadomości ekologicznej. 3.6. Plan gospodarki odpadami Gminy Gniewkowo na lata 2005 - 2008 z perspektywą na lata 2009 - 2012 W stosunku do odpadów zawierających azbest Plan... przyjmuje konieczność uwzględnienia poniższych działań i sporządzenia, w trybie pilnym, gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Do działań tych należą: • Gromadzenie danych na temat stopnia zużycia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na konkretnych obiektach. Dane te powinny być przekazywane do samorządu powiatowego celem opracowania programu stanowiącego integralną część z programem wojewódzkim. • Rozpowszechnienie wśród lokalnej społeczności informacji o skutkach, dla zdrowia ludzi i środowiska, powodowanych przez wyroby zawierające azbest. • Zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorząd gminny przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649). • Przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej na modernizację obiektu. • Sporządzanie wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ech grup pilności, jak w arkuszach ocen. Następnie przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. 4. Przepisy regulujące postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest: • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101 poz. 628 z późn. zm.). Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny azbestu oraz wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów, a także obrotu azbestem i wyrobami azbestowymi. Ustawowo produkcja płyt falistych została zakończona 28 września 1998r. Natomiast 28 marca 1999r. nastąpił zakaz obrotu tymi płytami. Wyjątek stanowi azbest i wyroby zawierające azbesty dopuszczone do produkcji lub do wprowadzania na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wymieniona ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest w Polsce. • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) zgodnie z art. 30 ust. 3 stanowi: Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować: zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury, pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych, wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m. in. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska, kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska. • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). Ustawa reguluje tryb postępowania oraz obowiązki podmiotów określanych ustawą. W art.54 ustawa odnosi się do odpowiednich zapisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, modyfikując i rozszerzając jej ustalenia dotyczące wykonawców prac polegających na usuwaniu i transporcie wyrobów zawierających azbest (odpadów niebezpiecznych). Ustawa równocześnie udziela delegacji ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, dla określenia w drodze rozporządzenia i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw środowiska - sposobów i warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. • Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). Ustawa określa zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. • Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.). Ustawa reguluje - na gruncie prawa europejskiego - problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą tworzy się urząd Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.. • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny ( Dz. U. Nr 44, poz. 268 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.), Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Środowiska, określa corocznie, w drodze rozporządzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzającego na polski obszar celny wyroby zawierające azbest, wykaz wyrobów dopuszczonych do produkcji lub wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Są to wyroby, których ze względów technicznych i technologicznych nie można jeszcze w wielu przypadkach zastąpić wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim wyrobów o specjalnym przeznaczeniu dla potrzeb m.in. przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetyki. • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. - w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym: - 06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy, - 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu, - 10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła), - 10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych, -15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi, - 16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest, - 16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest, - 17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest. - 17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest * - odpady niebezpieczne • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002r. w sprawie sposobu przekładania wojewodzie informacji o rodzaju ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). Określa terminy formę, układ i wymagane techniki przekładania powyższych informacji wojewodzie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najważniejszych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr. 217, poz. 1833). Określa najważniejsze dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest. • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12). Uśredniona wartość dla azbestu (włókna na m3) wynosi 2350 µ g/m3 w ciągu godziny 250 µ/m3 dla roku kalendarzowego. • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz.549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania dla odpadów zawierających azbest. • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ). • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. Nr 71, poz. 649). Określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest, warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsc ich składowania, a także wymagania dotyczące oznakowania tych wyrobów. • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216 poz. 1824). Określa obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz.213). Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2006r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2007. Określa m.in. jednostkowe stawki opłat za umieszczanie odpadów zawierających azbest na składowisku i tak: Kod Rodzaje odpadów Jednostkowa stawka w zł/Mg 06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy 44,35 06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu 44,35 10 11 81* Odpady zawierające azbest 50,44 10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo-cementowych 44,35 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 44,35 16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest 44,35 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające azbest 44,35 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest 0,00 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 0,00 5. Informacje o azbeście Azbest jest włóknistym minerałem pochodzenia nieorganicznego z grupy krzemianów. Wyróżniamy dwie grupy minerałów azbestowych: • serpentynity - należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl • amfibole - w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowy Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w okresie ostatnich stu lat. Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych lecz przede wszystkim do produkcji materiałów budowlanych. Materiały budowlane powszechnego użytku zawierające azbest to min.: • eternit czyli płyty faliste azbestowo-cementowe • płyty prasowane płaskie • płyty KARO • rury azbestowo - cementowe Ze względu na swoje cenne zalety jak: odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasu, substancji żrących, a także wysoką wytrzymałość mechaniczną, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne jak również łatwość łączenia się innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne), niepalność, dobre właściwości sorpcyjne był powszechnie stosowany jako surowiec w Polsce. Produkcja płyt azbestowo-cementowych rozpoczęła się w Polsce w 1907 r., a zakończyła w 1998r. W obrocie handlowym były wykorzystywane 3 rodzaje azbestu: • krokydolit - „azbest niebieski" stosowany w przemyśle, najbardziej szkodliwy, • amosyt - „azbest brązowy" - nie stosowany w Polsce o szkodliwości pośredniej między krokydolitem, a chryzotylem, • chryzotyl - „azbest biały" - najczęściej stosowany w produkcji wyrobów azbestowo-cementowych, wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych. Prawidłowe zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania jedynie przez około 30 lat. Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy w zależności od zastosowania spoiwa wiążącego, zawartości azbestu i gęstości objętościowej azbestu: • Klasa I - wyroby definiowane jako „miękkie" - których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1000 kg/m3, udział azbestu jest wysoki i wynosi od 20% do 100% natomiast niska jest zawartość substancji wiążącej. Wymienić tu należy wyroby tekstylne, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne, • Klasa II - wyroby definiowane jako „twarde" - których gęstość objętościowa jest większa niż 1000 kg/m3, udział azbestu jest niski poniżej 20%, natomiast wysoki jest udział substancji wiążącej. Najczęściej stosowane wyroby w Polsce z tej klasy to: płyty faliste azbestowo-cementowe i płyty „KARO" azbestowo-cementowe stosowane jako pokrycia dachowe, płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie osiedlowym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe wykorzystywane w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy. 6. Przyczyny szkodliwości azbestu dla zdrowia ludzi Wszystkie włókna azbestu o średnicy mniejszej niż 3 mikrometry i długości większej niż 5 mikrometrów są respirabilne i wdychane wraz z powietrzem do płuc pozostają tam. Stanowią one największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Krótkookresowy kontakt z azbestem może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnień skóry i błon śluzowych. Natomiast stały kontakt z azbestem prowadzi do wielu niebezpiecznych chorób układu oddechowego: • pylicy azbestowej (azbestozy) • łagodnych zmian opłucnowych • raka płuc • międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej Pył azbestowy zanieczyszcza płuca i mechanicznie je uszkadza, doprowadzając do zwłóknienia tkanki płucnej i pośrednio do nowotworów. Proces chorobowy przy azbestozie jest długi i wynosi średnio 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Choroba objawia się napadami kaszlu i astmą. Wyroby azbestowe stają się zagrożeniem dla życia ludzi w przypadku mechanicznego uszkodzenia azbestu np. przez łamanie, kruszenie, cięcie itp. Naruszenie struktury wyrobu następuje na skutek starzenia się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Z „Krajowego programu usuwania azbestu........" wynika, że nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Potwierdza to raport WHO i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny z dnia 30.06.2000r. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub woli wymiany na rury bezazbestowe. 7. Metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji 7.1. Dane wyjściowe • wizja lokalna - spis z natury, • mapa w skali 1:5000 na terenie wsi oraz 1:1000 na terenie miasta, • fotografie lotnicze miasta Gniewkowa z 2004r, • ewidencja numeracji budynków Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, • dane ewidencji ludności Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, • ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, • informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej od właścicieli, użytkowników i zarządców obiektów, • informacje przekazane przez zarządców obiektów zbiorowego zamieszkania, • informacje przekazane przez zarządców obiektów przemysłowych. 7.2. Opis metody określania ilości wyrobów zawierających azbest Podstawą właściwej i skutecznej realizacji programu jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji. Inwentaryzacja przeprowadzona na terenie miasta i gminy Gniewkowo obejmowała, każdy obiekt budowlany, który posiadał pokrycie dachowe z płyt falistych azbestowo-cementowych (zdjęcie nr 1) bądź płyt typu „KARO" (zdjęcie nr 2). Inwentaryzacją zostały objęte również płyty elewacyjne (zdjęcie nr 3 i 4), jak i rury azbestowo-cementowe występujące w sieci wodociągowej. W celu określenia występowania poszczególnych budynków na terenie danej miejscowości wykorzystano mapy ewidencji gruntów w skali 1: 5000 i 1:1000. Ponadto na ternie miasta Gniewkowo wykorzystano zdjęcia lotnicze do określenia miejsca występowania wyrobów zawierających azbest. Dla każdego obiektu budowlanego zawierającego wyroby azbestowe sporządzono kartę inwentaryzacyjną, zawierającą następujące informacje: • Miejsce występowania - określono numer geodezyjny działki i numer posesji, • Imię i nazwisko właściciela posiadającego wyroby zawierające azbest, • Określenie rodzaju wyrobu - płyty faliste azbestowo-cementowe, płyty KARO azbestowo-cementowe, płyty płaskie, stosowane jako pokrycia dachowe i elewacyjne, • Ilość wyrobów w m2 i Mg - pomiary wykonywane były dalmierzem lub szacunkowo, a także na podstawie uzyskanych informacji od właścicieli posesji, • Ocena stanu technicznego wyrobu - przeprowadzono ocenę wizualną stanu faktycznego wyrobów uwzględniając trzy stopniową skalę stanu technicznego wyrobu: - dobry - brak uszkodzeń i ubytków z reguł są to dachy których czas użytkowania nie przekracza 15 lat, - średni - nieznaczne uszkodzenia lub ubytki, których czas użytkowania przekracza 15 lat, - zły - wyraźne uszkodzenia lub ubytki, których czas użytkowania przekracza 30 lat. Wyroby te powinny być usunięte w pierwszej kolejności; • Określenie w sposób przybliżony daty rozpoczęcia użytkowania wyrobów azbestowych. Informacje uzyskano w trakcie wizji lokalnej w terenie od właścicieli i zarządców nieruchomości. Ponadto dla większości obiektów budowlanych, objętych inwentaryzacją sporządzono zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik do programu (części 1-3). Inwentaryzacją w terenie objęte były następujące budynki (spis z natury): • mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej • mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej • zamieszkania zbiorowego (bloki) • inwentarskie • gospodarcze Natomiast dane dotyczące obiektów przemysłowych, a także spółdzielni mieszkaniowych oparto o informacje dostarczone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Podczas spisu, szczególnie na terenach wiejskich, rozdawano ulotkę „Azbest realne zagrożenie dla ciebie i twojej rodziny" wydaną przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departamentu Polityki Przemysłowej. Przyjęto, że średnia masa 1m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 11 kg i taki też przelicznik zastosowano w przypadku obliczeń. W obliczeniach ogólnej masy wyrobów azbestowych nie ujęto rur wodociągowych. Przeprowadzona inwentaryzacja może stanowić podstawę do sporządzenia informacji zgodnych, zarówno z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192 poz. 1876), jak i z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Zdjęcie nr 1. Pokrycie dachowe - płyta azbestowo - cementowa falista Zdjęcie nr 2. Pokrycie dachowe - płyty azbestowo - cementowe typu „CARO" Zdjęcie nr 3. Elewacja budynku - płyta płaska Zdjęcie nr 4 Elewacja budynku - płyta falista 8. Omówienie wyników inwentaryzacji. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji określono: • ilość m2 wyrobów zawierających azbest: - Gmina Gniewkowo - 340 276 m2, - Miasto Gniewkowo - 43 686 m2. • ilość Mg wyrobów zawierających azbest: - Gmina Gniewkowo - 3 771 Mg - Miasto Gniewkowo - 480 Mg Wg. Krajowego programu usuwania azbestu.... w województwie kujawsko-pomorskim znajduje się 767 140 Mg wyrobów zawierających azbest (bez rur azbestowo-cementowych). Udział Gminy Gniewkowo w ogólnej masie wyrobów zawierających azbest w województwie kujawsko - pomorskim wynosi 0,55 %. Szczegółowe zestawienie występowania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta Gniewkowo zawiera załącznik nr 1. Zestawienie długości rur azbestowo-cementowych występujących na terenie Gminy - dane uzyskano od Zakładu Gospodarki Komunalno- Mieszkaniowej w Gniewkowie według stanu na 2006r. Tabela 8.1 Lp. Miejsce występowania Ilość w mb 1. Gniewkowo ul. Parkowa Odcinek ok. 600 2. Gniewkowo ul. Dr J. Dreckiego Odcinek ok. 400 3. Szadłowice Odcinek ok. 1600 4. Kijewo - Gęzewo Odcinek ok. 3000 RAZEM 5600 Ogólne zestawienie wyników inwentaryzacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Gniewkowo Lp. Miejscowość Płyty faliste [m2] Płyty faliste [kg] Płyty KARO [m2] Płyty KARO [kg] Płyty płaskie [m2] Płyty płaskie [kg] Stan dobry wyrobu [kg] Stan średni wyrobu [kg] Stan zły wyrobu [kg] Wyroby zaw. azbest razem [kg] Wyroby zaw. azbest w budynkach mieszkalnych [kg] 1 Bąbolin 4525 49775 0 0 0 0 143 12133 37499 49775 14935 2 Buczkowo 3772 41492 0 0 0 0 8052 15818 17622 41492 17149 3 Chrząstowo 11272 123439 0 0 0 0 50338 52422 20679 123439 30514 4 Dąblin 2364 26004 0 0 0 0 6710 5247 14047 26004 12782 5 Gąski 34718 344474 0 0 0 0 20251 132242 191981 344474 57725 6 Godzięba 5336 58696 0 0 0 0 7700 21549 29447 58696 27973 7 Kaczkowo 8097 89067 0 0 0 0 693 58883 29491 89067 13596 8 Kawęczyn 27667 304339 386 4246 0 0 20174 114501 173910 308585 65391 9 Kępa Kujawska 4065 44715 0 0 0 0 2563 7623 34529 44715 21087 10 Kijewo 22324 246664 526 5786 0 0 78595 92400 81455 252450 52096 11 Klepary 12771 140481 0 0 0 0 20746 91410 28325 140481 32956 12 Lipie 11356 124520 0 0 0 0 4235 1980 118305 124520 5313 13 Markowo 11960 132550 0 0 0 0 0 78694 53856 132550 15246 14 Murzynko 13376 147136 0 0 0 0 17666 73645 55825 147136 50831 15 Murzynno 21377 235147 971 10681 0 0 37092 141108 67628 245428 58058 16 Ostrowo 12512 137632 216 2376 0 0 5170 73634 61204 140008 35541 17 Perkowo 6528 71808 0 0 0 0 25234 14168 32406 71808 9493 18 Skalmierowice 7062 77682 168 1848 0 0 10967 31394 37169 79530 33407 19 Suchatówka 12366 136026 232 2552 0 0 14399 78727 45452 138578 55462 20 Szadłowice 30345 333797 858 9438 0 0 23518 206010 113707 343235 63565 21 Szpital 6202 68420 168 1320 0 0 4620 30701 34419 69740 27654 22 Warzyn 3181 34991 0 0 0 0 1078 13475 20438 34991 13794 23 Wielowieś 18998 207978 0 0 0 0 29458 68157 110363 207978 68893 24 Wierzbiczany 11651 128161 0 0 0 0 5082 26708 96371 128161 20801 25 Wierzchosławice 5597 61567 0 0 354 3894 2057 14465 48939 65461 15719 26 Więcławice 6738 74118 0 0 0 0 0 14542 59576 74118 4829 27 Zajezierze 6613 144958 14 154 0 0 85921 30019 29172 145112 23760 28 Żyrosławice 12428 130031 1182 13002 0 0 11781 67144 64108 143033 26116 razem 335201 3715668 4721 51403 354 3894 494243 1568799 1707923 3770965 874686 29 Gniewkowo 41957 461529 0 0 1729 19019 110396 222345 147807 480548 249119 RAZEM 377158 4177197 4721 51403 2083 22913 604639 1791144 1855730 4251513 1123805 Tabela 8.2 Zestawienie ilości zabudowanych płyt azbestowo-cementowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Gniewkowo Tabela 8.3 Lp. Miejscowość Wyroby zawierające azbest [Mg] Wyroby zawierające azbest [%] 1 Gniewkowo 480,5 11,30 2 Gąski 344,5 8,10 3 Szadłowice 343,2 8,07 4 Kawęczyn 308,6 7,26 5 Kijewo 252,5 5,94 6 Murzynno 245,4 5,77 7 Wielowieś 208,0 4,89 8 Murzynko 147,1 3,46 9 Zajezierze 145,1 3,41 10 Żyrosławice 143,0 3,36 11 Klepary 140,5 3,30 12 Ostrowo 140,0 3,29 13 Suchatówka 138,6 3,26 14 Markowo 132,6 3,12 15 Wierzbiczany 128,2 3,01 16 Lipie 124,5 2,93 17 Chrząstowo 123,4 2,90 18 Kaczkowo 89,1 2,10 19 Skalmierowice 79,5 1,87 20 Więcławice 74,1 1,74 21 Perkowo 71,8 1,69 22 Szpital 69,7 1,64 23 Wierzchosławice 65,5 1,54 24 Godzięba 58,7 1,38 25 Bąbolin 49,8 1,17 26 Kępa Kujawska 44,7 1,05 27 Buczkowo 41,5 0,98 28 Warzyn 35,0 0,82 29 Dąblin 26,0 0,61 razem (bez miasta) 3770,6 88,70 RAZEM 4251,1 100,00 Zestawienie dotyczące stanu wyrobów azbestowych w poszczególnych miejscowościach Gminy Gniewkowo -malejąco wg. stanu złego - Tabela 8.4 Lp. Miejscowość Stan dobry wyrobu [Mg] Stan średni wyrobu [Mg] Stan zły wyrobu [Mg] 1 Gąski 20,3 132,2 192,0 2 Kawęczyn 20,2 114,5 173,9 3 Gniewkowo 110,4 222,3 147,8 4 Lipie 4,2 2,0 118,3 5 Szadłowice 23,5 206,0 113,7 6 Wielowieś 29,5 68,2 110,4 7 Wierzbiczany 5,1 26,7 96,4 8 Kijewo 78,6 92,4 81,5 9 Murzynno 37,1 141,1 67,6 10 Żyrosławice 11,8 67,1 64,1 11 Ostrowo 5,2 73,6 61,2 12 Więcławice 0,0 14,5 59,6 13 Murzynko 17,7 73,6 55,8 14 Markowo 0,0 78,7 53,9 15 Wierzchosławice 2,1 14,5 48,9 16 Suchatówka 14,4 78,7 45,5 17 Bąbolin 0,1 12,1 37,5 18 Skalmierowice 11,0 31,4 37,2 19 Kępa Kujawska 2,6 7,6 34,5 20 Szpital 4,6 30,7 34,4 21 Perkowo 25,2 14,2 32,4 22 Kaczkowo 0,7 58,9 29,5 23 Godzięba 7,7 21,5 29,4 24 Zajezierze 85,9 30,0 29,2 25 Klepary 20,7 91,4 28,3 26 Chrząstowo 50,3 52,4 20,7 27 Warzyn 1,1 13,5 20,4 28 Buczkowo 8,1 15,8 17,6 29 Dąblin 6,7 5,2 14,0 razem (bez miasta) 494,2 1568,8 1707,9 RAZEM 604,6 1791,1 1855,7 Udział masy wyrobów w gospodarstwach (posesjach), w których znajduje się więcej niż 10 ton wyrobów azbestowych, w odniesieniu do ogólnej masy wyrobów w danej miejscowości. Tabela 8.5 Lp. Miejscowość Wyroby zawierające azbest razem [Mg] Masa wyrobów azbestowych w gospodarstwach posiadających > 10 Mg [Mg] Udział wyrobów azbestowych w gospodarstwach posiadających > 10 Mg [%] 1 Bąbolin 50 32 64 2 Buczkowo 41 0 0 3 Chrząstowo 123 62 50 4 Dąblin 26 0 0 5 Gąski 344 96 28 6 Godzięba 59 0 0 7 Kaczkowo 89 68 76 8 Kawęczyn 309 93 30 9 Kępa Kujawska 45 12 27 10 Kijewo 252 64 25 11 Klepary 140 49 35 12 Lipie 125 113 90 13 Markowo 133 121 91 14 Murzynko 147 28 19 15 Murzynno 245 134 55 16 Ostrowo 140 51 36 17 Perkowo 72 30 42 18 Skalmierowice 80 12 15 19 Suchatówka 139 68 49 20 Szadłowice 343 215 63 21 Szpital 70 19 27 22 Warzyn 35 20 57 23 Wielowieś 208 33 16 24 Wierzbiczany 128 88 69 25 Wierzchosławice 65 0 0 26 Więcławice 74 50 67 27 Zajezierze 145 80 55 28 Żyrosławice 143 58 40 29 Gniewkowo 481 103 21 razem (bez miasta) 3771 1597 42 RAZEM 4252 1700 40 Wyroby zawierające azbest wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym Tabela 8.6 Lp. Miejscowość Wyroby zawierające azbest razem [Mg] Wyroby zaw. azbest w budynkach mieszkalnych [Mg] Wyroby zaw. azbest w budynkach mieszkalnych [%] 1 Gniewkowo 481 249 52 2 Wielowieś 208 69 33 3 Kawęczyn 309 65 21 4 Szadłowice 343 64 19 5 Murzynno 245 58 24 6 Gąski 344 58 17 7 Suchatówka 139 55 40 8 Kijewo 252 52 21 9 Murzynko 147 51 35 10 Ostrowo 140 36 25 11 Skalmierowice 80 33 42 12 Klepary 140 33 23 13 Chrząstowo 123 31 25 14 Szpital 70 28 40 15 Godzięba 59 28 48 16 Żyrosławice 143 26 18 17 Zajezierze 145 24 16 18 Wierzbiczany 128 21 16 19 Kępa Kujawska 45 21 47 20 Buczkowo 41 17 41 21 Wierzchosławice 65 16 24 22 Markowo 133 15 12 23 Bąbolin 50 15 30 24 Warzyn 35 14 39 25 Kaczkowo 89 14 15 26 Dąblin 26 13 49 27 Perkowo 72 9 13 28 Więcławice 74 5 7 29 Lipie 125 5 4 Razem (bez miasta) 3771 875 23 RAZEM 4251 1124 26 Zestawieni zbiorcze danych dotyczących występowania wyrobów zawierający azbest na terenie Gminy Gniewkowo Tabela 8.7 Lp Rodzaj wyrobu Ilość w m2 Ilość w Mg 1 Płyty faliste azbestowo-cementowe 377 158 4177 2 Płyty dachowe „KARO" 4 721 51 3 Płyty płaskie elewacyjne 2 083 23 Razem wyroby azbestowe 383 962 4 251 Wnioski: 1. 98 % wyrobów występujących na terenie Gminy Gniewkowo to płyty faliste azbestowo-cementowe; 2. 50 % wyrobów zawierających azbest w gminie skupia się w miejscowościach: Gniewkowo, Gąski, Szadłowice, Kawęczy, Kijewo, Murzynno, Wielowieś; 3. na terenach wiejskich przewagę stanowią wyroby w złym stanie (45%), natomiast na terenie miasta w stanie średnim (46%); 4. wsie Kaczkowo, Lipie i Markowo charakteryzują się największymi skupiskami wyrobów zawierających azbest. Powyżej > 70% masy wyrobów występujących w miejscowości skupia się w gospodarstwach posiadających >10 Mg wyrobów azbestowych; 5. większość wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy występuje w budynkach niemieszkalnych (74%). 9. Instrumenty realizacji programu 9.1 Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest Dane dotyczące średniego kosztu zdjęcia płyt, transportu i utylizacji określono na podstawie informacji uzyskanych od firm posiadających zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Zestawienie firm posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów zawierających azbest na terenie powiatu inowrocławskiego zawiera załącznik nr 5. Koszt zdjęcia i utylizacji wg. różnych firm: 1. Firma 1 - zdjęcie dachu, zapakowanie w folię, załadunek - 4,00 zł/m2 - transport - 6,00 zł/km - utylizacja - 350,00 zł/t 2. Firma 2 Zdjęcie dachu, zapakowanie w folię, załadunek, transport, utylizacja - 1.000,00 zł/t 3. Firma 3 Zdjęcie dachu, zapakowanie w folię, załadunek, transport, utylizacja - średnio od 150m2 do 200m2 - 20,00 zł/m2 4. Firma 4 Zdjęcie dachu, zapakowanie w folię, załadunek, transport, utylizacja - 1,10 zł/kg Do obliczeń przyjęto średni koszt zdjęcia, transportu i utylizacji 1m2 płyt azbestowo-cementowych, który wynosi 14,00 zł w tym: - zdjęcie - 4,00zł - utylizacja - 4,00 zł - transport - 6,00 zł Koszt usunięcia wszystkich wyrobów z terenu Gminy Gniewkowo wynosi: 383 962 m2 x 14,00zł = 5 375 468,00 zł Zestawienie dotyczące kosztów związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gniewkowo uwzględniające stan techniczny wyrobu. Tabela 9.1 Lp Stan techniczny Ilość w m2 Koszty w zł 1 Dobry 54 078 757 092,00 2 Średni 161 987 2 267 818,00 3 Zły 167 897 2 350558,00 Razem 383 962 5 375 468,00 Dla potrzeb programu przyjęto trzy warianty rozwiązań z zakresu dofinansowania (ze środków PFOŚiGW, GFOŚiGW i innych funduszy) inwestycji polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców. Zakładając, że koszt zakupu i montażu 1 m2 nowego pokrycia dachowego wynosi 39,00 zł, obliczono: 1) Dofinansowanie na zdjęcie, transport i utylizację 383 962 m2 x 14,00 zł = 5 375 468,00 zł Zakup nowego pokrycia dachowego przez mieszkańców: 383 962 m2 x 39,00 zł = 14 974 518,00 zł 2) Dofinansowanie na utylizację 383 962 m2 x 4,00 zł = 1 535 848,00 zł Koszty poniesione przez mieszkańców na zdjęcie, transport i zakup nowego pokrycia dachowego: 383 962 m2 x 4,00 zł = 1 535 848,00 zł 383 962 m2 x 6,00 zł = 2 303 772,00 zł suma 18 814 138,00 zł 383 962 m2 x 39,00 zł = 14 974 518,00zł 3) Dofinansowanie 60% kosztów zdjęcia, transportu i utylizacji 383 962 m2 x 14,00 x 60% = 3 225 280 zł Koszty poniesione przez mieszkańców na pokrycie 40% zdjęcia, transportu i utylizacji oraz zakup nowego pokrycia dachowego: 383 962 m2 x 14,00 zł x 40% + 14 974 518,00 = 17 124 706,00 zł 4) Wariant budowy składowiska odpadów zawierających azbest przy gminnym składowisku odpadów w Kaczkowie. Alternatywnym rozwiązaniem może być budowa składowiska odpadów zawierających azbest na terenie gminy. Składowisko mogłoby zapewniać przyjęcie części występujących na terenie gminy odpadów zawierających azbest. Zakładając uzyskanie dofinansowania na budowę kwater składowiska oraz oszczędności z tytułu zmniejszenia kosztów transportu, inwestycja ta byłaby opłacalna. Zmniejszeniu uległyby koszty utylizacji, co ułatwiłoby mieszkańcom sfinansowanie wymiany pokrycia dachowego. 9.2 Harmonogram realizacji programu Nazwa zadania Lata realizacji 2006-2013 2014-2023 2024-2032 Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gniewkowo wraz z inwentaryzacją" 2006 Pozyskanie informacji o podmiotach zainteresowanych uczestniczeniem w pilotażowym projekcie przygotowywanym w celu uzyskania pomocy finansowej na usunięcie wyrobów zawierających azbest 2007 Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających wyroby azbestowe X X X Pozyskiwanie informacji o podmiotach zainteresowanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest i pomoc w pozyskaniu środków od 2008 X X Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest i uaktualnianie bazy danych X X X Monitoring i ocena realizacji Programu - sprawozdawczość w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest od 2008 X X 10. Możliwości pozyskania środków finansowych, Istnieje możliwość uzyskania wsparcia zarówno ze strony krajowych jak i zagranicznych funduszy. Środki w krajowych funduszach powstają z tytułu opłat na rzecz ochrony środowiska, uiszczanych przez wytwórców odpadów z przeznaczeniem na wspieranie lokalnych funduszy ochrony środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10.1. Krajowe fundusze z zakresu ochrony środowiska Fundusze Ochrony Środowiska: 1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 3) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady funkcjonowania funduszy określa ustawa z dnia 21 października 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.. 627 z późn. zm.) 10.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspiera finansowo przedsięwzięcia ekologiczne o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadania lokalne, istotne z punktu widzenia potrzeb ekologicznych. Polityka Ekologiczna Państwa określa główne kierunki działania Funduszu. NFOŚiGW co roku aktualizuje m.in. zasady udzielania pomocy finansowej oraz listę przedsięwzięć priorytetowych. Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe mogą być: • Jednostki samorządu terytorialnego • Przedsiębiorstwa • Instytucje i urzędy • Szkoły wyższe i uczelnie • Jednostki organizacyjne ochrony zdrowia • Organizacje pozarządowe ( fundacje , stowarzyszenia) • Administracja państwa • Osoby fizyczne Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno-prawnej. W NRFOŚiGW stosowane są następujące formy dofinansowania: • Finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki) • Finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych umorzenia), • Finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego). 10.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest funduszem celowym, wspierającym przedsięwzięcia proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powołanym na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r., Nr 49, poz. 196 z późn. zm.). Obecnie zakres i zasady działalności WFOŚiGW określa przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu mogą korzystać między innymi: • jednostki samorządu terytorialnego, • instytucje o charakterze publicznym, • organizacje pozarządowe, • przedsiębiorcy, • szkoły wyższe. Środki finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwanego dalej Wojewódzkim Funduszem, przyznawane są na cele określone w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu ustaloną w oparciu o: - Politykę Ekologiczną Państwa, - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, - Wojewódzki Program Ochrony Środowiska, - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, z zastosowaniem kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu oraz zgodnie z Planem działalności, w zakresie ograniczonym przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu udzielana jest w formie: a) oprocentowanych pożyczek z możliwością ich częściowego umorzenia, b) pożyczek płatniczych, c) dotacji, d) dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek, e) nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dopłat do kredytów udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska SA na zadania proekologiczne w ramach 9-ciu linii kredytowych. Udzielane są one na przedsięwzięcia o małym zakresie rzeczowym, realizowane m.in. przez osoby fizyczne. Przedmiotem kredytowania jest 9-linii w ramach opracowania interesuje nas linia nr 9 • wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych ( z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji), • budowa wodociągów w technologii rur bezazbestowych w miejsce wodociągów rur azbestowych. Zasady udzielania kredytów na inwestycje dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Banku Ochrony Środowiska S.A. z dopłatami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i ludności, prowadzących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiot kredytowania - wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych płyt azbestowych (z kredytu mogą być finansowane koszty demontażu, utylizacji, zakupu i montażu nowego pokrycia dachu lub elewacji). Kwota kredytu na zadanie -nie wyższa niż 100.000 zł. (nie może przekroczyć 80% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji). Okres kredytowania - do 60 miesięcy. Okres realizacji zadania - do 12 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Spłata kredytu • odsetki płatne miesięcznie, • karencja w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy - liczona od daty zakończenia inwestycji. Oprocentowanie - zmienne w wysokości stopy redyskonta weksli określonej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej obwieszczeniem Prezesa NBP pomniejszonej o 3 p.p., nie mniej niż 1% p.a. Koszt prowizji dla kredytobiorcy do 1,5% wartości przyznanego kredytu, nie mniej niż 100 zł. Warunki uzyskania kredytu : • udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma lub harmonogram rzeczowo-finansowy w przypadku realizacji inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty gospodarcze), • udokumentowanie wymiernego efektu ekologiczno - rzeczowego • potwierdzone źródła finansowania inwestycji, • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, • prawne zabezpieczenie kredytu, • udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością na której realizowana jest inwestycja , • uregulowanie spraw formalnoprawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji), Sposób wykorzystania kredytu : • bezgotówkowy, na podstawie faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy wystawionych najwcześniej na 30 dni przed dniem złożenia wniosku kredytowego, • gotówkowy, na podstawie uzasadnionego wniosku kredytobiorcy (kwota rozliczana następnie fakturami na rzecz wykonawcy lub dostawcy), • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż okres karencji. Sposób szacowania efektu ekologicznego - efekt ekologiczny tożsamy z efektem rzeczowym (powierzchnia unieszkodliwianych pokryć dachowych lub płyt elewacyjnych [m2], długość wymienianego odcinka wodociągu [m]. Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego : • protokół odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji - dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych, • oświadczenie o zakończeniu i przyjęciu inwestycji do eksploatacji - dla ludności, • udokumentowanie zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10.1.3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki funduszu przeznacza się na: 1. Wspomaganie przedsięwzięć wymienionych w gminnym funduszu. 2. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 3. Inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. 10.1.4. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki z funduszu przeznacza się zgodnie z art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) m.in. na: 1. Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. 2. Wspieranie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska. 3. Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. 4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi. 5. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza. 6. Profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. 7. Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska. 10.2. Fundusze Unii Europejskiej Pieniądze z funduszy zagranicznych są najczęściej przeznaczane na realizację dużych projektów dlatego właściciele posiadający azbest powinni łączyć się w większe grupy i występować o pieniądze wspólnie. Przedstawicielem w reprezentowaniu właścicieli może być gmina lub związek gmin. Środki na ochronę środowiska w przyszłym okresie programowania na lata 2007-2013 można będzie pozyskać z następujących funduszy: 10.2.1. Fundusz Spójności - pozyskanie tych funduszy jest możliwe tylko dla dużych projektów o znaczeniu ogólnokrajowym bądź ponadregionalnym. Priorytety w ochronie środowiska przy wsparciu z Funduszu Spójności to: • Poprawa jakości wód powierzchniowych, • Polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia, • Poprawa jakości powietrza, • Racjonalizacja gospodarki odpadami, • Ochrona powierzchni ziemi, • Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Beneficjentami Funduszu Spójności mogą być podmioty publiczne czyli samorządy terytorialne (gminy, związki gmin) i przedsiębiorstwa komunalne. 10.2.2. Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - decyduje dobór odpowiedniego programu operacyjnego stanowiący integralną część EFRR. Wyróżniamy następujące programy operacyjne: • Regionalne Programy Operacyjne • SPO Infrastruktura i Środowisko • SPO Kapitał Ludzki • SPO Innowacyjna gospodarka • SPO Rozwój Polski Wschodniej • SPO Europejskiej Współpracy Terytorialnej • SPO Pomoc Techniczna Lista priorytetów w Regionalnym Programie Operacyjnym: 1) Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, 2) Społeczeństwo informacyjne, 3) Inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wspierania dla struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu nowych miejsc pracy, 4) Środowisko, 5) Zapobieganie i zwalczenie zagrożeń przyrodniczych i technicznych, 6) Turystyka, 7) Inwestycje w kulturę, 8) Inwestycje w transport, 9) Inwestycje energetyczne, 10) Inwestycje w kształcenie, 11) Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną. Inwestycje wspierane w ramach ochrony środowiska w Regionalnym Programie Operacyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnym: • Selektywna zbiórka odpadów i recykling, • Rekultywacja starych składowisk, likwidacja „dzikich" wysypisk, • Utylizacja i unieszkodliwianie odpadów, • Modernizacja spalania odpadów medycznych, • Budowa składowisk odpadów azbestowych. W projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata programowania 2007 - 2013 występują następujące priorytety: 1) Rozwój infrastruktury technicznej, 2) Zachowanie i racjonalne wykorzystanie środowiska, 3) Rozwój infrastruktury społecznej, 4) Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 5) Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 6) Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, 7) Pomoc techniczna. Celem priorytetu 2 - Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska - jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki. Projekt zakłada wspieranie przedsięwzięć m.in. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk odpadów, których powstawania nie można uniknąć, unieszkodliwianie odpadów ujętych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W programie operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko" wyróżniamy 15 priorytetów: 1) Gospodarka wodno-ściekowa, 2) Gospodarka odpadami i powierzchni ziemi, 3) Bezpieczeństwo ekologiczne, 4) Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, 5) Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 6) Transeuropejskie sieci transportowe, 7) Transport przyjazny środowisku, 8) Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, 9) Infrastruktura w Polsce wschodniej, 10) Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, 11) bezpieczeństwo przyjazne środowisku, 12) Kultura i dziedzictwo kulturowe, 13) Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, 14) Pomoc techniczna - wsparcie procesu zarządzania, 15) Pomoc techniczna - wsparcie zdolności instytucjonalnych Głównym celem programu "Infrastruktura i środowisko" jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie środowiska i zdrowia oraz zachowanie tożsamości kulturowej i rozwoju spójności terytorialnej. Przy wstępnym podziale środków w SPO „Infrastruktura i Środowisko", na ochronę środowiska przewidziano 4.289,8 mln euro. Priorytet drugi - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zakłada zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych. Działania w ramach priorytetu - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi to: • Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, • Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. 10.2.3. Norweski Mechanizm Finansowania i Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego Dodatkowym źródłem udzielanej bezzwrotnej pomocy obok Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jest Norweski Mechanizm Finansowania i Mechanizm Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kwota przyznana Polsce, w wysokości 533,51 mln euro, wykorzystywana będzie w latach 2004 - 2009. 11. Postępowanie z odpadami zawierającymi azbest w przypadku ich demontażu Demontażem płyt eternitowych, jak i wszelkich innych elementów, w których znajduje się azbest zajmują się specjalistyczne firmy. Firmy prowadzące działalność w zakresie usuwania azbestu obowiązane są do: • Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenia informacji o sposobie gospodarowania nimi, • Przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnionych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących usuwanie wyrobów zawierających azbest, • Opracowanie przed rozpoczęciem prac planu usuwania wyrobów zawierających azbest, • Posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego i socjalnego. Firma przed przystąpieniem do prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest obowiązana jest zgłosić ten fakt właściwemu nadzorowi budowlanemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Natomiast właściciel nieruchomości musi zgłosić prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Firmy muszą prowadzić prace demontażowe w taki sposób by możliwie w największym stopniu ograniczyć uwalnianie się azbestu. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest powinno się odizolować od otoczenia specjalnymi osłonami. Należy również umieścić tablice ostrzegawcze o treści „Uwaga! Zagrożenie azbestem", „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Wszystkie zdemontowane wyroby musza być opakowane w folię polietylenową. Magazynowanie przygotowanych do transportu odpadów powinno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Po zakończeniu prac firma ma obowiązek złożyć właścicielowi budynku pisemne oświadczenie, że przeprowadziła prace z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oraz oczyściła cały teren z pyłu azbestowego. Oświadczenie takie należy przechowywać przez pięć lat. Jeżeli dach miał więcej niż 500 m2 przeprowadza się też badanie stężenia pyłu azbestowego. 12. Obowiązki właścicieli, którzy posiadają wyroby zawierające azbest Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Sporządzoną informację należy przedłożyć w formie pisemnej: - przedsiębiorca przekłada informację wojewodzie ( załącznik nr 2 i 3 ) - osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przekładają informacje burmistrzowi ( załącznik nr 2 i 3 ). Powyższe reguluje § 7 rozporządzenie z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Ponadto właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrolę stanu tych wyrobów. Ocenę stanu przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, drugi egzemplarz oceny przekazuje się właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny (załącznik nr 4). Podstawa prawna § 4 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649). Program opracowany przez: mgr inż. Elizę Miszczyk mgr inż. Aleksandrę Sidorowicz Załącznik nr 2 Wzór Informacje o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania 1. Miejsce, adres .................................................................................. 2. Właściciel/ zarządca/użytkownik a) przedsiębiorca - nazwa i adres firmy .......................................................................... b) osoba fizyczna - imię i nazwisko, adres .......................................................................... 3. Tytuł własności ................................................................................... 4. Nazwa, rodzaj wyrobu np. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste stosowane w budownictwie, rury i złącza azbestowo-cementowe ................................................................................... 5. Ilość (m2 lub tony) pomiar z natury lub dokumentacja techniczna ................................................................................... 6. Przydatności do dalszej eksploatacji - według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznika nr 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) ..................................................................................... 7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu ........................................................................... b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ........................................................................... 8. Inne istotne informacje o wyrobach np. oznaczenie na planie sytuacyjnym ................................................................................... Podpis .......................................... Data ............................................................. Załącznik nr 3 Wzór Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone 1. Miejsce, adres .................................................................................. 2. Właściciel/ zarządca/użytkownik a) przedsiębiorca - nazwa i adres firmy .......................................................................... b) osoba fizyczna - imię i nazwisko adres .......................................................................... 3. Tytuł własności ................................................................................... 4. Nazwa, rodzaj wyrobu np. płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste stosowane w budownictwie, rury i złącza azbestowo- cementowe ................................................................................... 5. Ilość (m2 lub tony) pomiar z natury lub dokumentacja techniczna ................................................................................... 6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów ................................................................................... 7. Planowane usunięcia wyrobów : a) sposób ...................................................................... b) przez kogo ................................................................ c) termin ...................................................................... 8. Inne istotne informacje o wyrobach np. oznaczenie na planie sytuacyjnym .................................................................................. Podpis .......................................... Data .................................................. Załącznik nr 4 Wzór OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: ............................................................... Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: ............................................................... Pomieszczenie: ................................................ Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ........................................ Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ................................... Grupa / Nr Wyrób - rodzaj Ocena Przyjęta punktacja I. Sposób zastosowania azbestu 1. Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) 30 2. Tynk zawierający azbest 30 3. Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m3) 25 4. Pozostałe wyroby z azbestem 10 II. Rodzaj azbestu 5. Azbest chryzotylowy 5 6. Inny azbest (np. krokidolit) 15 III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem 7. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien 30 8. Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej 10 9. Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna 0 IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem 10. Duże uszkodzenia- widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu 30 11. Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejsze niż 3% powierzchni wyrobu 10 12. Brak 0 V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 13. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac 15 14. Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) 10 15. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne 10 16. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania 10 17. Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) 10 18. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza 10 19. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne 0 VI. Wykorzystanie pomieszczenia 20. Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców 35 21. Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób 30 22. Czasowo wykorzystywane pomieszczenie 20 23. Rzadko wykorzystywane pomieszczenie 10 VII. Usytuowanie wyrobu 24. Bezpośrednio w pomieszczeniu 30 25. Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25 26. W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) 25 27. Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym 10 Suma punktów oceny Stopień pilności I (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów Stopień pilności II (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku powyżej 35 do 60 punktów Stopień pilności III (ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności. ............................................. .......................................... Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca ............................................... Adres data .......................... Załącznik nr 5 Wykaz firm posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku demontażu na terenie powiatu inowrocławskiego Lp. Nazwa firmy Adres firmy Nr tel. 1 PPHU „GNO-BUD" Gnojno 4/3, 88-100 Inowrocław 5560921, 504999312 2 PW „BETA" Zbigniew Mazur ul. Przy Stadionie 4, 88-100 Inowrocław 3568555 3 PHU „MEGA" K. Krzesiński ul. Cicha 15A, 88-100 Inowrocław 3551133, 50700821 4 PPBH „REMBIS" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 30, 88-160 Janikowo 3531621 5 Zakład Blacharsko-Dekarsko-Instalacyjny Czerniak Stawiska 52, 88-300 Mogilno 3151650 6 „EKOPOL" Ł. Ambrożkiewicz ul. Szkolna 24/6, 87-400 Golub Dobrzyń (054)2875078 7 PW „TER-KOL" ul. Gronowa 5, 88-100 Inowrocław 3541372, 603758595 8 „WOD-PRZEM" ul. Sokoła 34, 87-100 Toruń 602442359 9 ABBA-EKOMED Sp. z o.o. ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń 10 TERMOEXPORT (oprócz gminy Złotniki Kujawskie) ul. Żurawia 24/7, 00-5145 Warszawa (022)8213467 11 Centrum Gospodarki Odpadami „caro" (oprócz gminy Złotniki Kujawskie) ul. Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość (084)6273013, 608435133 12 Chłodnie Kominowe S.A. (teren gminy Kruszwica) ul. Góry Chełmińskiej 2b, 44-100 Gliwice (032)2311091 13 ZRB „AMBROŻY" Sp.j. ul. Meissnera 1/3 lok.222, 03-982 Warszawa (022)8310764 14 ALGADER HOFMAN Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 133/11 B, 01-919 Warszawa (022)8649497, 8649499,8347253, 8347580 15 RAMID M. Dec (i inne odpady) ul.Kowlaskiego 1/54, 03-288 Warszawa (022)6744858, 509199917 16 AM Trans Progres Sp. z o.o. (i inne odpady) ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań (061)6569737, 6569550 17 MEGAZEC Sp.z o.o. (inne odpady) ul. Energetyczna 6, 85-950 Bydgoszcz 3728586, 3728394 18 HYDROKAN Sp. z o.o. (inne odpady) ul. Sztutowska 18C, 80-711 Gdańsk (058)3087929, 6914114 19 MAXMED ul. Źródlana 4, 84-230 Rumia (058)6718563, 6714882 20 „GAJAWI" P.P.H.U. Gabriel Rogut ul. Odyńca 24, 84-230 Rumia 501028153 (042) 6884370 21 „ALBEKO" Siekier Sp. J. 87-510 Kotowy Gm. Skrwilno (054) 2800288 22 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOTBUD" Henryk Gotówka (teren gminy Gniewkowo, Kruszwica) ul. Powstańców Wlk. 50, 88- (052) 3517110 23 Transport-Metalurgia Sp. z o.o. ul. Reymonta 62, 97-500 Radomsko (044) 685-41-35 24 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ULMET" BIS Sławomir Sikorski (teren gminy Inowrocław i Kruszwica) Marulewy 21, 88-100 Inowrocław (052) 3571120 25 PPHU oraz OSSWiZ „GOMB-ZŁOM" Lidia Gombińska Krusza Zamkowa 4, 88-101 Inowrocław 3 (052) 3537984 26 P.H.U. „JUKO" Szczukocki Jerzy ul. 1-go Maja 25, 97-300 Piotrków Trybunalski (044) 7326963, 7326964, 7326965 27 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO" Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie (054) 2513359 28 Spe-Bau Sp. z o.o. ul Mielecka 21/1 53-401 Wrocław (071) 3614612 29 P.P.H.U. „ABAK" Eugeniusz Śliwicki (teren miasta Inowrocław) ul. Szeroka 1, 88-100 Inowrocław (052) 3573230 30 Przedsiębiorstwo Projektowo- Wdrożeniowe „AWAT" Sp. z o.o. ul. Kaliskiego 9, 01-476 Warszawa (022)6839248, 6839178 31 „MAR-POL" Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5 87-500 Rypin (054) 2802154, 2704415 32 PPHU „PREBUD" Włodzimierz Bestrzyński (teren miasta Inowrocław Oraz gminy Janikowo) ul. Marcinkowskiego 31 88-100 Inowrocław (052) 3570820 Załącznik nr 6 SKŁADOWISKA PRZYJMUJĄCE ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST NA TERENIE KRAJU woj. dolnośląskie 1. Składowisko Odpadów Stałych "Polowice", KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Legnica" Legnica, ul. Złotoryjska 194 /na potrzeby zakładu/ 2. Składowisko Odpadów Przemysłowych, Wałbrzych ul.Górnicza 1, zarządzane przez Mo BRUK Korzenna 214, pow. nowosądecki 3. Składowisko odpadów przemysłowych w Biechowie, KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi "Głogów" Żukowice, ul. Żukowicka 1 / na potrzeby zakładu/ 4. składowisko Dolnośląskiej Korporacji Ekologicznej w Oławie ul. Polna 1, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna Sp. z o.o. Oława ul. 3 Maja 26 /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/ woj. kujawsko-pomorskie 5. składowisko odpadów przy ul. Lisiej, Zakłady Chemiczne „ZACHEM", Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 65 /na potrzeby zakładu/ 6. zakładowe składowisko odpadów przemysłowych Anwil S.A., Włocławek ul. Toruńska 2 / na potrzeby zakładu/ woj. lubuskie 7. składowisko odpadów w Chróściku, ul. Małyszyńska 180 Gorzów Wlkp., zarządzane przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o Gorzów Wlkp. ul. Teatralna 49 woj. łódzkie 8. składowisko odpadów przemysłowych w Zgierzu, ul. Miroszewska 54, zarządzane przez EKO-BORUTA sp. z o.o , Zgierz ul. A. Struga 10 9. mokre składowisko popiołu i żużla "Bagno-Lubień" Elektrownia "Bełchatów" S.A., Kleszczów / na potrzeby zakładu/ woj. małopolskie 10. składowisko odpadów niebezpiecznych w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 46 11. składowisko odpadów "za rz.Białą" w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. Kwiatkowskiego 8 12. składowisko komunalne w Ujkowie Starym pow.olkuski, Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW sp. z o.o. Bolesław, ul. Osadowa woj. mazowieckie 13. składowisko odpadów komunalnych w Rachocinie, Miasto Sierpc ul. Traugutta 32 woj. podkarpackie 14. składowisko odpadów komunalnych w Młynach pow.jarosławski, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie 341 woj. pomorskie 15. Zakład Utylizacyjny Gdańsk Szadółki ul. Jabłoniowa 55 woj. śląskie 16. składowisko odpadów w Knurowie ul. Szybowa, zarządzane przez PPHU „KOMART" sp. z o.o., Knurów ul. Szpitalna 7 17. składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, MPGK sp. z o.o. Świętochłowice ul. Łagiewnicka 7641-608 18. składowisko odpadów niebezpiecznych i obojętnych w Dąbrowie Górniczej ul. Koksownicza 1, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" woj. warmińsko-mazurskie 19. Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, ul. Mazurska 42, woj. wielkopolskie 20. składowisko odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Pasieka gm. Trzemeszno, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "IZOPOL"S.A. Trzemeszno ul. Gnieźnieńska 4 21. składowisko odpadów niebezpiecznych w Koninie ul. Sulańska 11 22. składowisko odpadów w Goraninie pow. Koniński, zarządzane przez Przedsiębiortwo Gospodarki Odpadami EKOSERWIS s.c. Wołomin ul. Partyzantów 38 woj. zachodnio-pomorskie 23. składowisko odpadów w m. Dalsze 36 gm.Myślibórz, zarządzane przez EKO-MYŚL Sp.z o.o. w Myśliborzu, ul. 1-go Maja 19 24. składowisko odpadów w Sianowie, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o w Koszalinie, ul. Rzeczna 14 25. składowisko odpadów w Marianowie ul.Jeziorna 15, zarządzane przez Przedsiębiorstwo EKOMAR Spółka z o.o. /azbest składowany jest po przekształceniu w procesie zestalania pod kodem 19 03 06/

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2008 11:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2570
14 maja 2008 11:42 Administrator - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl