Rejestr przeprowadzonych kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kontrola przeprowadzona przez Kierownika Archiwum Państwowego w Inowrocławiu w zakresie akt USC przeprowadzona w dniu 12.09.2007r.

Kontrolę przeprowadziła pani dr Lidia Wakuluk- Kierownik Oddziału Archiwum Państwowego w Inowrocławiu z upoważnienia Dyrektora AP w Bydgoszczy .

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w UM w Gniewkowie w dniu 18.06.2007r. (prowadzenie akt USC)

Kontrolą objęto zadania realizowane przez USC w Gniewkowie w zakresie regulowanym przez : -ustawę z dnia 29.09.1986r. -Prawo o aktach stanu cywilnego, -rozporządzenie MSWiA z dnia 26.10.1998r. w/s szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego , sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania...

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w UM w Gniewkowie w dniu 18.06.2007r.

Kontrola w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego : - przestrzegania obowiązującego tryby postępowania w sprawach związanych z zawieraniem i rejestracją małżeństw obywateli polskich z cudzoziemcami , -przestrzegania obowiązującego trybu postępowania przy transkrypcji aktów stanu cudzoziemców do...