Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XLIX/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 października 2014r.
Protokół Nr XLIX/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się
w dniu 29 października 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (brak radnej J.Borowskiej). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  
Pan Kozłowski poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu Komisji Rady- z porządku obrad proponuje wykreślenie punktu 5. Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym 14 obecnych na sesji  radnych  opowiedziało się za wykreśleniem tego punktu z porządku obrad.

Następnie pan Kozłowski zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było  uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad po zmianie . Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku.

Przyjęty  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5. Informacja  Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewkowie ESKULAP S.C. w Gniewkowie - pana Tadeusza Derezińskiego o programach profilaktycznych realizowanych przez  Zakład  z udziałem Gminy Gniewkowo.

6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych  za 2013 rok złożonych Burmistrzowi oraz             Przewodniczącemu Rady :

-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.

 7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty):
     -przedstawienie informacji,
   -dyskusja,
    -przyjęcie informacji.

8.Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     Zmieniająca w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014:

- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy ,  wnioski.

11.Zamknięcie  XLIX obrad Rady Miejskiej .

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVIII/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  24 września  2014r.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Radny Kopiszka zwrócił uwagę, że do tej pory pytania zadane na sesji były ujmowane w protokole, a tym razem stanowią one załącznik do niego. Radny zapytał, czy w takim razie ten załącznik będzie podany w PIB-ie. Przewodniczący Rady zapewnił, że tak będzie .
Wobec braku innych pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLVIII/2014
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVIII/2014  z dnia 24 września 2014r.  został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji . Burmistrz  na wstępie podkreślił, że jest okazja ku temu- bo to ostania sesja w tej kadencji, by podsumować ten okres, ale na początku chciałby się odnieść do kwestii , które zdarzyły się w ostatnim miesiącu. Poinformował m.in.  o podpisaniu porozumienia między gminami i przygotowaniu strategii obszaru gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego (7 gmin+ Powiat, bez miasta i gminy Inowrocław). W ramach tego porozumienia realizowanych będzie bardzo wiele zadań, będą podejmowane konkretne działania w tym zakresie. Burmistrz wskazał też na kończone zdania np. „sztandarową inwestycją” związaną z oczyszczalnią ścieków , gdzie prace powoli dobiegają końca. Zakończono przebudowę ulic w mieście (700-lecia, Cmentarna). Rozpoczęto przebudowę ul.Pająkowskiego ,zaś wspólnie ze Starostwem dokonano przebudowy dróg w Chrząstowie , Wierzchosławicach i w Kijewie. Pan Roszak przypomniał też o zakupionym pojeździe dla OSP , co miało miejsce na początku tego roku. A w związku z tym , że kadencja kończy się – Burmistrz przeszedł  do krótkiego resume . Oświadczył, że wyzwań było wiele, choć nie wszystkie zadania  udało się zrealizować tak, jakby się o tym marzyło. Cała ta kadencja , jak i kadencja poprzednia , od 2006 roku – to były kadencje pełne inwestycji. Burmistrz przypomniał o „małym przestoju w roku 2012”, który spowodowany był m.in. czynnikami zewnętrznymi. Samorządy zaskakiwane były różnymi decyzjami rządowymi, Ministerstwa Finansów , kiedy trzeba było na to reagować , przy tym naszym dużym „impecie rozwojowym” .  Tak też się stało w roku 2012, ale rok następny -2013 i  2014 znów pełne były inwestycji, które zmieniają naszą rzeczywistość. Pan Roszak podkreślił, że jest to wspólna zasługa i determinacja wszystkich. Często toczno w tych kwestiach ostre dyskusje np. na komisjach. Ustalano, gdzie co ma być robione, a w Gminie jest przecież 30 miejscowości, 23 sołectwa i do tego miasto. Dlatego potrzeb jest bardzo wiele. Dzięki temu, że zwiększane są dochody samorządu, sięga się po środki zewnętrzne, różnego rodzaju środki unijne. Burmistrz przypomniał o wielu zadaniach z roku 2011 np. kanalizacja Skalmierowice-Gniewkowo, budynek komunalny (drugi w tamtej kadencji) , place zabaw, obiekt CZK, przebudowa kotłowni i wzrost potencjału przekształconej wcześniej Spółki, która wychodzi wciąż na zewnątrz, realizuje bardzo wiele działań,wzmacnia swój potencjał. Pan Roszak przypomniał, z jakimi problemami borykano się przed przekształceniem ZGKiM. Zdaniem Burmistrza teraz, o ile mówi się o tych sprawach to w kontekście  takich spektakularnych zadań, które wpływają bezpośrednio na zdecydowaną poprawę życia mieszkańców, a nie zajmujemy się np. przysłowiową  dziurą w chodniku, czy złamaną ławką, lub drzewem. Według Burmistrza to jest istotne, że samorząd , Rada zajmuje się rzeczami strategicznymi i podjęty został taki trud, że udało się przeprowadzić bardzo wiele ważnych zadań. Rok 2012 był czasem uporządkowania finansów , przeczekania- po to by przygotować się  na kolejne lata. I już w roku 2013 udało się przeprowadzić bardzo wiele inwestycji m.in. ścieżki rowerowe, budowa boiska w Gąskach, termomodernizacja, przebudowa Ośrodka Kultury ( w ramach rewitalizacji miasta) wraz z inwestycją przeprowadzoną przez Bank , co nadaje kolorytu ulicy Dworcowej . Dzięki takim działaniom miasto po kolei, patrząc na poszczególne obszary , zmienia się i z tego należy być dumnym. Pan Roszak wskazał też na rozpoczęte w ubiegłym roku zadanie związane z budową środowiskowego domu samopomocy . Tu pan Roszak wskazał na ogromne zasługi Kierownika MGOPS , na pozyskaną dotację oraz na fakt, że jest to jedyny taki budynek, który powstał od podstaw z bardzo fajną lokalizacją. Na terenie Gminy jest ok. 120 osób, które mogłyby korzystać z tego domu. Burmistrz wspomniał również o wielu działaniach podejmowanych w zakresie oświaty, o wzmocnieniu szkół. Reasumując- Burmistrz zaznaczył, że to , co udało się zrobić jest to wspólny sukces, udało się zrealizować bardzo wiele „zaszłych tematów”. Pan Roszak podziękował za tą „bardzo koncepcyjną pracę”, pracę merytoryczną i dużą determinację , by ją realizować.
Kolejno,  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia . W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba się wstrzymała.

Ad.5- punkt wycofany z porządku obrad.


Ad.6  
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych  za 2013 rok złożonych Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady.


O przedstawienie informacji z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi poproszona została pani Beata Kowalska . Z-ca Burmistrza przekazała m.in. , że wszystkie zobowiązane do tego osoby złożyła oświadczenia majątkowe w terminie , według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.  Po analizie , po jednym egzemplarzu oświadczeń wraz z kserokopią zeznania podatkowego przekazano do Urzędu Skarbowego . Część jawna oświadczeń  zamieszczona została w PIB-e.
Kolejno , Przewodniczący Rady przedłożył informacje na temat oświadczeń majątkowych , jakie jemu złożyli radni. Poinformował m.in. , że zgodnie z art. 24h ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz. 594 z późn.zm.) radni Rady Miejskiej w Gniewkowie zobowiązani byli do złożenia oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.  na ręce Przewodniczącego Rady  w terminie do dnia 30 kwietnia br. Wszyscy radni wywiązali się z tego obowiązku w terminie.
Działając na podstawie  cytowanego art. 24h ust. 6  Przewodniczący dokonał analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych wraz z załączonymi  do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętych dochodach w roku podatkowym za rok poprzedni.  W trakcie tej analizy nie stwierdził nieprawidłowości . Po przeprowadzonej analizie - kopie oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami o wysokości osiągniętego dochodu wysłane zostały do Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu.  Kolejno, informacje z części A (jawnej) oświadczeń majątkowych przekazane zostały do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
 Pan Kozłowski przekazał też, iż Wojewoda Kujawsko-Pomorski przedłożył Radzie Miejskiej w Gniewkowie informację z dnia 8 września 2014r. o oświadczeniach , jakie wpłynęły do niego od Burmistrza Gniewkowa oraz Przewodniczącego Rady.
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły natomiast wyniki analizy oświadczeń  przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Inowrocławiu.
Przewodniczący Rady poinformował również  , że dokonał analizy oświadczeń majątkowych, jakie radni złożyli na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady , co do których również nie mam zastrzeżeń. Część jawna oświadczeń zamieszczona została w BIP-ie Urzędu .
Nie było pytań , ani uwag do przedstawionych  informacji , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii ich przyjęcia . Informacje zostały  przyjęte  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Ad.7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty:

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie informacji  p.o.  Kierownika SZEAS- panią Paulinę Wicleben. Pani Kierownik omówiła przygotowaną i przedłożoną wcześniej radnym , obszerną informację na temat zadań oświatowych (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań , ani uwag do przedstawionej  informacji , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia . Informacja została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Ad.8
Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały  zaznaczając, że uległ on zmianie w stosunku do tej wersji , jaką otrzymali radni (nowy projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu). Po przedstawieniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było pytań, ani uwag ,  wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLIX/302/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy:  14 głosach „za”  i 1 „przeciw”. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) Zmieniająca  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014:
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 14 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnego D.Rogalskiego) .
Uchwała Nr XLIX/303/2014  mieniająca uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” (brak radnego J.Bożko) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Stefański wystąpił z zapytaniem odnośnie ,możliwości zainstalowania 1 punktu świetlnego na „kolonii Wierzchosławice”, gdzie jest nieoświetlony przystanek.
Burmistrz odpowiedział, że należy sprawdzić to w terenie , czy są takie możliwości . Pan Roszak zapewnił, że „pochyli się nad tym tematem”.
Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.10  Wolne głosywnioski.

Przewodniczący Rady poinformował o podziękowaniach i życzeniach , jakie w formie karty przygotował w związku z upływem obecnej kadencji. Rozpoczynając od Burmistrza Gniewkowa , pan Kozłowski wręczał następnie te karty radnym , sołtysom, kierownictwu Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
              Radna Paul wystąpiła natomiast w kwestii rozliczenia środków, jakie radni przekazywali na różne zadania i potrzeby zgłaszane przez mieszkańców , czy placówki.
               Przewodniczący Rady zaznaczył, że w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego- dzisiejsza sesja w takim składzie jest ostatnią . Nie planuje się sesji L-tej  chyba , że zdarzy się coś nadzwyczajnego.
            Pani Zagórska przekazała, że już miesiąc temu zgłaszała , że na trasie Suchatówka-Lipie rozpada się przystanek i nic nie jest tam ruszone , a dzieci w Perkowie czekają na autobus.
            Pan Karol Jankowski wystąpił w kwestii modernizacji chodnika przy ul.Pająkowskiego , a konkretnie możliwości wykonania przy tych pracach podjazdu dla osób niepełnosprawnych , bo na tym osiedlu jest wiele osób, którym byłoby to potrzebne.
Burmistrz odpowiedział, że zostanie to sprawdzone i jeśli się okaże , że jest taka potrzeba – to będzie to zrobione.
Pan Krzysztof Rolirad nawiązał do wypowiedzi Burmistrza na temat bardzo dobrych stosunków z panią Wojewodą i zachęcił, aby wobec tego pan Roszak zastosował się do sugestii Wojewody w kwestii przystanków autobusowych, o jakie występują mieszkańcy.  Przewodniczący Rady zapytał o jaki konkretnie przystanek chodzi . Pan Rolirad wyjaśnił, że jest to sprawa przystanków zgłaszana przez panów Lipinskich .
Pan Mikołajczak wystąpił do Burmistrza z zapytaniem o to, dlaczego nie została zakończona ul. Działkowców.  Burmistrz zwrócił uwagę, że na ten temat była przeprowadzona rozmowa , bo tam , przy kanale brakuje ok. 150 m i będą czynione starania , aby to zakończyć. Mieszkaniec zapytał ,dlaczego więc pojawiła się informacja , że jest to zakończone . Pan Roszak jeszcze raz odwołał się do wcześniej składanych mieszkańcowi wyjaśnień, zaznaczając, że wciąż pojawia się wiele nowych terenów i realizowane jest to na bieżąco , a tam został wysypany kamień.  Pan Mikołajczak podkreślił, że czeka na to już od 5 lat. Przewodniczący Rady zauważył, że są takie ulice , które na nową nawierzchnię czekają 25 lat. Mieszkaniec jeszcze raz wyraził swoje niezadowolenie z podawania informacji o tym, że wspomniana ulica została zakończona, a w rzeczywistości tak nie jest.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.  

Ad.11  Zamknięcie  XLIX obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLIX obrad sesji  -  Przewodniczący– pan Janusz Kozłowski o godzinie 13:00   dokonał ich zamknięcia.

  

 

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2014 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1134
18 sierpnia 2016 08:32 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2016 08:32 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2014 07:52 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)