Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 24 września 2014r.

Protokół przyjęty na XLIX sesji RM w Gniewkowie w dniu 29.10.2014r.


Protokół Nr XLVIII/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 24 września2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (brak radnego A.Pułaczewskiego). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  

Następnie pan Kozłowski zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było  uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku.

Przyjęty  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5. Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku:

      -przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2014 roku,
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.

6.Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego:

- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XLVIII obrad Rady Miejskiej .

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVII/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  27 sierpnia  2014r.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLVII/2014
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVII/2014  z dnia 27 sierpnia 2014r.  został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .
Burmistrz  oświadczył, że  chciałby poinformować o zadaniach z ostatniego miesiąca. Pan Roszak odwołał się do prowadzonych zadań inwestycyjnych – przede wszystkim do rozbudowy oczyszczalni ścieków, gdzie prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem . Wykonuje to firma SKANSKA- ustalony termin wykonania to koniec listopada . Burmistrz wyraził nadzieję, że termin ten zostanie dochowany. Kolejno, Burmistrz mówił o inwestycjach drogowych , o pracach na ul.Cmentarnej, ul.700-lecia, droga Wierzchosławice. Z zadaniami tymi był problem , ale na ten moment prace są zaawansowane i pan Roszak liczy na to, że w połowie października zostaną ukończone. Trwają też dość intensywne pracach przy domu środowiskowym , gdzie termin zakończenia wyznaczony został na koniec listopada . Z inicjatywy Wojewody i Pani Dyrektor Hass Gmina otrzyma dodatkowo na to zadanie 264 tys. zł – m.in. na doposażenie , na wykonanie dodatkowo drogi dojazdowej przy Szkole Zawodowej , o co często wnioskowali radni. Łącznie na to zadanie Gmina otrzyma 2 mln 100 tys. zł. Robione jest także „zapytanie”  jeśli chodzi o zakup pojazdu w ramach dotacji z PCPR, który służyć ma do dowozu podopiecznych. Rozpoczęcie działalności tej instytucji planuje się z początkiem grudnia- połową grudnia. Będą prowadzone nabory.
W trakcie tego wystąpienia na sesję przybył radny A.Pułaczewski. Burmistrz nawiązał także do prac prowadzonych na przejazdach kolejowych , co powoduje utrudnienie w ruchu drogowym . Uciążliwości z tym związane nie dotyczą pojazdów osobowych , a głównie TIR-ów , bo kierowcy, którzy znają ten teren skracają sobie trasy i nie jeżdżą  objazdami ,a np. drogą Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice robiąc ogromny problem, bo droga jest wąska. Prace na przejeździe przy ul.Inowrocławskiej mają trwać do końca tygodnia, ale już są sygnały , że nie zostaną w tym terminie zakończone. Przejazd zostanie uruchomiony i prace zostaną zawieszone, ale w kolejnym terminie zostanie ponownie zamknięty. Stosowana jest tam nowa technologia, nie będzie tam płyt, jest robiony przejazd jako monolit  z poszerzeniem na potrzeby przejścia dla pieszych przy ścieżce. Burmistrz poinformował też o rozmowie telefonicznej z  Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadzonej w dniu wczorajszym na temat przyznanego dofinansowania  budowy 4 boisk sportowych (Wierzchosławice, Szadłowice, Murzynno, Kijewo).  Aplikacja w tej sprawie została zaakceptowana i podpisana zostanie umowa na to dofinansowanie.  Burmistrz nawiązał także do ustaleń poczynionych ze wspólnotą mieszkaniową – Rynek 8 , gdzie za chwilę ruszą prace związane tą największą kamienicą. Pan Roszak przekazał także, że zakończone zostaną niebawem  prace  przy wieży ciśnień oraz elementem do podświetlenia obiektu.
Kolejno,  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Przewodniczący Rady przekazał, że  jak jechał na sesję, to widział patrol policji po drodze, dlatego ma nadzieję, że objazd do Gniewkowa przebiegał będzie prawidłowo.
Radny Stefański  nawiązał do kwestii budowy boisk sportowych i zapytał, czy na wszystkie obiekty będzie jeden wykonawca i czy to będzie robione jeszcze w tym roku. Burmistrz odpowiedział, że oczekiwano na decyzję w tej sprawie i wczoraj rozmawiał z panią Kierownik Departamentu i będzie podpisywana umowa. Trzeba też ustalić ścieżkę finansowania po stronie Gminy. Cały projekt to kwota 1 mln 400 tys. zł. Burmistrz przypomniał też, że jest też projekt na 2 inne boiska : na potrzeby LZS w Wierzchosławicach i w Więcławicach. Wszystko dziś zależy od aury, bo np. prace przy boisku w Wierzchosławicach obejmuje wiele elementów  m.in. wysianie i pielęgnacja murawy. To będzie robione profesjonalnie , co również planuje się później zrobić także dla UNII w Gniewkowie. Na zrealizowanie tych 2 projektów Gmina ma czas do końca maja przyszłego roku. W przypadku tego projektu z 4 boiskami pogoda jest również ważna, ponieważ tam przewidziana jest nawierzchnia poliuretanowa, co także wymaga odpowiedniej temperatury. Rozpoczęcie prac zależy więc od tego , jakie będą prognozy pogodowe.
Nie było więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia . W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

Ad.5  
Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

O przedstawienie sprawozdania , a następnie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Przewodniczący Rady poprosił    Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską   (treść sprawozdania  stanowi odpowiednio  załącznik nr 3, uchwała RIO – załącznik nr 4 ).
Po przedstawieniu tych materiałów (uchwała odczytana została bez uzasadnienia) – pan Kozłowski otworzył dyskusję.
Nie było pytań , ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . Sprawozdanie zostało  przyjęte  w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” , 1 osoba wstrzymała się od głosu (nieobecny radny J.Bożko) .
 
Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały , a następnie wskazała na te zmiany, które doszły dodatkowo. Po przedstawieniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radna Borowska zgłosiła, iż ma pytanie do rozdziału 92109 , gdzie dodatkowo zaplanowana została kwota 20.000 zł dla instytucji kultury tj. MGOKSiR  , jakie jest przeznaczenie tej kwoty. Pani Skarbnik odpowiedziała , że jest to kwota na zabezpieczenie wynagrodzenia dla pracownika, który nie był ujęty w preliminarzu . Radna poprosiła o rozwinięcie tej kwestii. Pani Borowska zapytała o przyczynę nie ujęcia pracownika w planie finansowym np. czy powstał nowy etat , dlaczego musi powstać takie zwiększenie i jaki jest to etat. Poprosiła o podanie uzasadnienia tych działań. Głos zabrała pani Joanna Kowalska- Dyrektor MGOKSiR , która oświadczyła, iż występowała kilkukrotnie do pana Burmistrza o zabezpieczenie środków na pracownika, którego stanowisko było przewidziane do likwidacji w tym roku, ale pracownik po długotrwałym zwolnieniu wrócił do pracy . Pani Kowalska nawiązała do sesji, na której przedstawiała sprawozdanie z działalności Ośrodka , gdzie kilku radnych zgłaszało sugestie dotyczące funkcjonowania studia nagrań , by to utrzymać, tylko zmienić profil działalności. Dlatego te pieniądze służą na zabezpieczenie tego stanowiska pracy po wprowadzonych zmianach do struktury organizacyjnej i ta kwota jest też na zabezpieczenie dodatku funkcyjnego dla pracownika, który został kierownikiem. Pani Borowska poprosiła o potwierdzenie tego, czy dobrze zrozumiała, iż pani Dyrektor na początku roku założyła likwidację stanowiska, ale nie zostało to zrobione i dlatego na wynagrodzenia nie było tych 20.000 zł , a teraz jednak stwierdziła, że tego nie zrobi i prosi o „przywrócenie” tych 20.000 zł. Radna zaznaczyła, że czegoś tu nie rozumie, bo budżet tworzy się jesienią, więc w zeszłym roku chyba ta likwidacja stanowiska nie była planowana , zrozumiałe jest natomiast powołanie kierownika. Pani Borowska zaznaczyła, że to jest zwiększenie o 20.000 zł, a nie „przywrócenie” czegokolwiek. Burmistrz stwierdził, że jego zdaniem pani Kowalska udzieliła jasnej i precyzyjnej odpowiedzi i nie ma sensu , aby dalej się tym zajmować, tym bardziej, że są to kwestie personalne danej jednostki i to nie jest czas, ani miejsce, by nad tym dyskutować.  Burmistrz poprosił, aby zamknąć dyskusję.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały. Nie było pytań, ani uwag ,  wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLVIII/299/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy:  12 głosach „za”  i 1 „wstrzymującym” (brak radnych: D.Rogalskiego, J.Bożko).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

b) Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego:
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 14 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały .
Uchwała Nr XLVIII/300/2014  zmieniająca uchwałę Nr XLIII/284/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” (brak radnego J.Bożko) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Radna Lewandowska zapytała o to, dlaczego mieszkańcy Warzyna nie mogą  głosować w tym obwodzie. Tam mieszka „garstka ludzi”, która nie dotrze na wybory , chyba , że zostaną dowiezieni. Burmistrz odpowiedział, że jest to uregulowane przepisami, z których wynika, że jest to obwód zamknięty . Miejscowość Warzyn- to sołectwo Kijewo. Tak zawsze było , że w DPS był obwód odrębny.
Nie było więcej  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 14 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały .
Uchwała Nr XLVIII/301/2014  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do rad gmin, rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy  oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” (brak radnego J.Bożko) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Stefański wystąpił z zapytaniem odnośnie zaawansowania działań w kierunku uruchomienia budowy ścieżki rowerowej  od Wierzchosławic do Więcławic.  Burmistrz oświadczył, iż nie odpowie na to pytanie, ponieważ decyzja jest po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg w Warszawie . Czeka na to także Bydgoszcz , bo jest gotowość , wszystko jest przygotowane , tylko  brak tego „zielonego światła” z Warszawy. Do tej pory zadania tego typu były dużo prostsze, bo  sprawy gruntów regulowane były umowami, nie trzeba było stosować „spec-ustawy” w przypadku gruntów klasy od I do III. Ustalenia z Dyrekcją w Bydgoszczy są  takie, że Gmina zajmie się tematem „spec-ustawy” i wywłaszczeniem. Zgodnie z pragmatyką- realizacją zadania zajmie się natomiast generalna Dyrekcja.  Ścieżkę planuje się od Wierzchosławic przez Szadłowice do drogi do Więcławic. Kalendarz i czas nie odgrywa tu roli, nie ważne kiedy , ale ważne jest by ta  decyzja była, bo to  „zielone światło” jest, by mogła być poprawa bezpieczeństwa. Burmistrz wyraził nadzieję, że tak ,jak inne podobne zadania , tak i to uda się przeprowadzić. Pod kątem wydatków – w gestii Gminy leży wykonanie dokumentacji   i podziałów , reszta kosztów leży po stronie Generalnej Dyrekcji. Procedurę wywłaszczenia prowadzi Gmina, ale koszty ponosi Skarb Państwa. W budżecie Gminy jest na to zadanie zaplanowane 80 tys. zł, a koszt całego zadania to 1,5 mln zł.
Radny Kopiszka przypomniał, że na sierpniowym posiedzeniu Komisji pytał Burmistrza o realizację projektu w zakresie doposażenia świetlic i wówczas podane zostały argumenty przemawiające za tym, że ten projekt nie będzie realizowany. Dlatego radny zdziwił się , gdy we wrześniu , 2 tygodnie później pojawiła się informacja, że jednak to będzie robione. Taka informacja na temat doposażenia świetlic wiejskich znalazła się na stronie Urzędu. Pan Kopiszka stwierdził, że część sołectw umieściło zakupy w przyszłorocznych środkach sołeckich , dlatego prosi o wyjaśnienie , czy ta informacja nie jest błędem. Burmistrz zapewnił, że nie jest to żaden błąd pracownika . Mówił o tym, że temat ten jest rozstrzygany , podchodzono do tego krytycznie, ale wcześniej sołectwa podejmowały decyzje w tej sprawie i na bazie tego i na dzień dzisiejszy temat jest otwarty. Burmistrz powiedział, że realizowanych jest wiele ważnych rzeczy przy założeniu, że na pewno najważniejszą rzeczą na świetlicy nie jest szafa chłodnicza, zamrażarka , czy kuchenka. Ważniejsze zdaniem Burmistrza  jest przekierowanie tego na urządzenia służące dzieciom, bo chodzi o to, „by świetlica żyła pod takim kątem”.  Jednakowo prowadzone są rozmowy na ten temat z sołtysami. Jeśli chodzi o realizację tego projektu to jest jeszcze trochę czasu i będzie ona pewnie podejmowana „na gorąco”.  Pan Roszak dodał, że o ile dobrze pamięta są to 2 projekty po 24 tys. zł każdy. Pan Kopiszka zwróciła uwagę, że finansowanie z funduszu sołeckiego jest na poziomie 40%, a „tu jest 65%”, co oznacza pewną stratę tych środków. Burmistrz powiedział, że Gmina ma swój udział w tych projektach i może rzeczywiście tego typu urządzenia  niektórych świetlicach są częściej używane, w innych mniej, sporadycznie, albo wcale i dlatego wspólnie z sołtysami jest to dyskutowane, czy rzeczywiście należy wejść w ten szeroki projekt, w którym każda świetlica wyposażana jest w lodówkę, ladę chłodniczą itp. Te urządzenia wykorzystywane są tylko w przypadku organizacji np. zabawy , wesela – tj. kilka razy w roku ,a chodzi np. o zakupy gier, bilardu itp. rzeczy dla dzieciaków. Temat jest nadal otwarty i ostateczna decyzja zostanie dopiero podjęta. Pan Kozłowski zauważył , że zmiana wydatkowania funduszu sołeckiego jest możliwa w ciągu roku.
Radna Lewandowska zgłosiła , że chciałaby podziękować  Komendantowi Straży Miejskiej za pomoc w realizacji jej obowiązków zawodowych .
Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.8  Wolne głosywnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że  kolejna -XLIX sesja Rady odbędzie się  w dniu 29  października 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem sesji będzie:
1.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

-złożonych Burmistrzowi,

-złożonych Przewodniczącemu Rady.

2.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty).

Kolejno, pan Kozłowski zamierzał dokonać zamknięcia obrad wobec braku zgłoszeń dotyczących wystąpień z wolnymi głosami, jednakże o głos taki poprosił mieszkaniec Gniewkowa – pan Karol Jankowski.  Przewodniczący Rady udzielił panu Jankowskiemu głosu , wskazując przy tym na kanony , na których opiera się prowadzenie sesji  zgodnie z którymi należy się zgłosić w odpowiednim punkcie i momencie. Pan Jankowski oświadczył, że jako młody mieszkaniec jest zainteresowany obecną sytuacją Gniewkowa, dlatego poprosił o udzielenie mu odpowiedzi na pytania , które wymienił, a  następnie w formie pisemnej skierował do Burmistrza Gniewkowa ( wystąpienie to stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.  


Ad.9  Zamknięcie  XLVIII obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLVIII obrad Rady-  Przewodniczący– pan Janusz Kozłowski o godzinie 1255  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.09.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2014 22:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1733
29 października 2014 13:22 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika [pismo_pkjankowskiego0405.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 października 2014 13:20 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2014 22:17 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)