Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XLVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 27 sierpnia 2014r.

Protokół przyjęty na XLVIII sesji w dniu 24.09.2014r.

Protokół Nr XLVII/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (brak radnego K.Smoły). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował ,  że w dniu 30 czerwca 2014r.  w Sołectwie Kaczkowo powtórzono wybory sołtysa i  w głosowaniu tym mieszkańcy ponownie zadecydowali o powierzeniu tej funkcji pani Hannie Witkowskiej. Pan Kozłowski  ponownie powitał panią Witkowską  w gronie sołtysów  i  jeszcze raz pogratulował wyboru  i życzył powodzenia w realizacji zadań z tym związanych.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  Następnie Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia dodatkowo do porządku  obrad  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Kolejno, pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu tej uchwały.

W obecności 14 radnych, w wyniku głosowania jawnego – 14 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.
Po tym głosowaniu na obrady przybył radny K.Smoła.

Przewodniczący Rady  poinformował, że wprowadzony projekt uchwały omawiany będzie w pkt 6 ppkt b (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie pan Kozłowski zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jeszcze jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku , 1 osoba się wstrzymała.

Przyjęty  porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5. Informacja na temat programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2013:
-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.

6.Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     zmieniająca uchwałę w sprawie  poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XLVII obrad Rady Miejskiej .

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVI/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  25 czerwca  2014r.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  15 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLVI/2014
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVI/2014  z dnia 25 czerwca  2014r.  został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .
Burmistrz  omówił przedłożoną radnym informację (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu) zaznaczając, iż w okresie ostatnich dwóch miesięcy wiele się działo i nadal się dzieje. Oświadczył, że  chciałby poinformować o kilku kwestiach. Burmistrz przekazał, że wspólnie z Generalna Dyrekcją- zakończono rondo „Żołnierzy Wyklętych” (dokończono ciąg rowerowo-pieszy, ścieżka, zostało zagospodarowane samo rondo poprzez nasadzenia oraz miejsce przy figurze). Pan Roszak dodał, że radny Pułaczewski właśnie mu przekazał, że robione jest również to, o co wcześniej wnioskowano tj. odcinek przed światłami –przed ul.Kasprowicza. Prace rozpoczęły się również tam , gdzie jest stacja benzynowa, gdzie chyba przez kolejki w trakcie prac ta nawierzchnia się zdeformowała. Burmistrz zapewnił, że będzie zabiegał o to, by cała droga krajowa została przebudowana , czy rozbudowana  w niektórych miejscach o kolejne pasy , jest kilka miejscowości, które winny mieć obwodnice. Burmistrz przekazał, że w trakcie przebudowy i modernizacji jest oczyszczalnia ścieków, realizowany jest harmonogram, który przewiduje zakończenie prac na koniec listopada. Pan Roszak wyraził nadzieję, że wszystkie prace zostaną zrealizowane zgodnie z tym harmonogramem. W trakcie realizacji są również drogi, ulice: 700-lecia, Cmentarna, drogi powiatowe: w Chrząstowie i wkrótce – do Wierzchosławic , w Kijewie (realizacja przy udziale Gminy). Burmistrz podał, że również na wniosek Gminy zrealizowany został chodnik przy ul.Inowrocławskiej, co wpisuje się w przebudowę ul.Cmentarnej, by dojście z osiedla było na dobrym poziomie –kwestia estetyki jest tu bardzo ważna. Pan Roszak powiedział, że cały czas trwają rozmowy z KCB odnośnie chodników , zagospodarowania tego kawałka od ul.Inowrocławskiej-Sobieskiego  do Rynku. Chodzi o wspólne wykonanie tych prac, o finansowanie przez KCB. Pan Roszak poinformował także o rozstrzygnięciu przetargu na dokończenie środowiskowego domu samopomocy . Zadanie to realizowało będzie Przedsiębiorstwo Komunalne – konsorcjum z kilkoma podmiotami za kwotę niespełna 1,3 mln. W przetargu uczestniczyły 3 podmioty i najkorzystniejszą ofertę złożyło to konsorcjum  i zadanie to zrealizowane będzie do końca listopada br. Burmistrz zapowiedział też, że w dniu jutrzejszym rozstrzygnięty będzie przetarg na dowóz dzieci, tym razem ( Burmistrz ma nadzieję) z pozytywnym skutkiem (poprzedni został unieważniony). Na bieżąco jest pod kontrolą i na wniosek Gminy odbywają się częste  spotkania z PKP i NTI-wykonawcą przebudowy  magistrali kolejowej. Dotyczy to głównie przejazdów, co wiąże się z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców. To zadanie musi być zrobione do końca roku i największe  uciążliwości pojawią się zapewne w chwili rozpoczęcia prac w drodze krajowej. Burmistrz powiedział, że tu pojawią się zapewne największe problemy , że kierowcy będą się starali łamać tu przepisy, co będzie regulowane przy pomocy Policji i Straży Miejskiej, ponieważ , gdy drogami bocznymi jedzie samochód osobowy , to nie stanowi jeszcze takiego problemu. Gorzej jest natomiast , gdy robią to TIR-y. Burmistrz przekazał, że  aktualnie trwa II etap (uzupełnienie) procedury oceny  wniosku , jaki złożony został na boiska : Kijewo, Murzynno, Wierzchosławice i Szadłowice. Jeśli wszystko będzie zgodnie z harmonogramem, to podpisanie umowy winno nastąpić w przyszłym tygodniu. Pan Roszak powiedział, że podpisano również dotacje na finansowanie zadań : przebudowy boiska w Wierzchosławicach i budowy boiska w Skalmierowicach , które będą „za moment” realizowane. Wartość tych prac – to ponad 100 tys. zł przy 80% dofinansowania. Burmistrz przekazał też informację o otrzymanym dofinansowaniu (80 tys. zł) na zakup pojazdu dla środowiskowego domu samopomocy . Pan Roszak zapowiedział także zbliżający się koniec procedury związanej z pracami przy budynku nr 8 na Rynku (odnowienie elewacji), co według Burmistrza wpłynie na estetykę i wygląd samego Rynku, bo dziś sam wygląd „budzi wątpliwości”. To co jest planowane i „potencjał tego obiektu” jest duży  , więc da to poprawę wizerunku centrum miasta. Burmistrz wskazał na trwającą modernizację wieży ciśnień w Gniewkowie, na co również otrzymano dofinansowanie, jest wymieniany dach. Obiekt będzie podświetlony.
Pan Roszak poinformował o spotkaniach z Marszałkiem Województwa w sprawie organizacji  światowego zlotu skautów , jaki planowany jest na rok 2023 . Na potencjalne miejsce tego zlotu wskazuje się poligon jednostki w Toruniu, co obejmuje także częściowo naszą Gminę. Aplikacja na ten projekt  składana będzie w przyszłym roku. Zdaniem Burmistrza -jest to wielkie wyzwanie dla województwa , ale i ogromna szansa.
Kolejno,  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radna Paul nawiązała do informacji o modernizacji ul.700-lecia , a w szczególności  do przebudowy kanalizacji deszczowej i zapytała, czy przewiduje się także prace związane z kanalizacją sanitarną. Pani Paul powiedziała, że byłoby to wskazane , gdyż są problemy z kanalizacją , ludzie na nią bardzo narzekają (zapycha się, często wydobywają się brzydkie zapachy).  Burmistrz odpowiedział, że przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, co może również wpłynąć pozytywnie na taką sytuację. Burmistrz zaznaczył jednak, że jest to duże osiedle i nie wiadomo, jaki ma to związek z tym dużym kolektorem , który odprowadza ścieki z tego osiedla i jaki ma to wpływ na „domki jednorodzinne”.  Tam generalnie chodzi o skuteczne odwodnienie  ul.700-lecia, która jest poszerzana, robione są parkingi . To były główne cele tego zadania. Sama kanalizacja sanitarna, czy zwiększenie jej parametrów – to ma pozostać „status quo”
Nie było więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w jej kwestii przyjęcia . W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba się wstrzymała.

Ad.5  
Informacja na temat programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2013.

O przedstawienie informacji   Przewodniczący Rady poprosił    Z-cę Burmistrza- panią Beatę Kowalską  (treść informacji  stanowi odpowiednio  załącznik nr 5 ).
Po przedstawieniu informacji  – pan Kozłowski otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski  odniósł się do wskazanego terminu do usunięcia azbestu jaki przypada w roku 2032. Radny zaznaczył, że jest to odległy termin, ale może się zdarzyć, że ktoś i tak  nie będzie mógł tego zrobić  i zapytał o konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Burmistrz odpowiedział, że ustawodawca przyjął taką datę, ale co do sankcji- to nie jest w stanie teraz odpowiedzieć. Zdaniem pana Roszaka ewentualne sankcje są mało prawdopodobne, ponieważ za 20 lat kogoś może być na to nie stać. Azbest tak wykorzystywany  jak : pokrycia dachowe, czy jako rurociągi- nie jest zagrożeniem. Burmistrz zwrócił uwagę na starania czynione w celu zabezpieczenia odpowiednich środków, by realizować wnioski, jakie wpływają do Gminy i nadal można to promować, ale nikogo nie zmusi się do działania w tym zakresie. W przypadku rur azbestowych nie ma potrzeby ich wymiany , ponieważ stosuje się technologię , dzięki którym te rury są powlekane od wewnątrz inną nawierzchnią.
Nie było więcej pytań , ani uwag do przedstawionej informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia . Informacja została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .
Po tym głosowaniu  salę opuścił radny D.Rogalski.
 
Ad.6 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały , zaznaczając, że proponowane zmiany zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Rady, ale uzupełniła jeszcze, że przenoszona kwota z zakupów 10.000 zł z rozdziału „promocja”- dotyczy wydatków zaplanowanych na organizację imprezy sołeckiej w Skalmierowicach oraz na zakup medali (z zakupów przenosi się na usługi).
Po wystąpieniu pani Skarbnik z sali wyszedł radny Stefański.
Następnie Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.  Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLVII/297/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy:  12 głosach „za”  i 1 „przeciw”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie  poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
Przewodniczący Rady przekazał, że  zmiana uchwały związana jest z wyborem nowego sołtysa w Sołectwie Kaczkowo.
Na obrady ponownie przybyli radni : Stefański i Rogalski.
O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 15 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały .
Uchwała Nr XLVII/298/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radna Teresa Mitaszka wystąpiła w sprawie ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo, gdzie są miejsca , że chwasty zarosły tą ścieżkę. Radna poprosiła o uporządkowanie ścieżki , ponieważ taki stan stwarza zagrożenie dla poruszających się osób, gdyż nie widać jej krawędzi.
Burmistrz zapewnił, że zostanie to zrobione.
Radny Kopiszka oświadczył, że również występuje w sprawie ścieżki , ale przy drodze wojewódzkiej do Lipia, gdzie na wysokości zakładu nadal są luźne kostki (bo część już wcześniej została zrobiona).
Pan Kopiszka zapytał także, czy Burmistrz będzie miał spotkanie z kimś z Zarządu Dróg Wojewódzkich , ponieważ  miały być prowadzone prace na drodze wojewódzkiej w Murzynku , przywieziona została kostka i nic się nie dzieje od kilku miesięcy.  Burmistrz zapewnił, że to będzie robione i poprosił jeszcze o cierpliwość.
Radny Kopiszka zwrócił uwagę, że projekt chodnika w Kaczkowie przewiduje na ten rok odcinek 250 m (ok. połowy chodnika) i zapytał, czy w takim razie w przyszłym roku będzie wniosek o tą drugą część.
Burmistrz odpowiedział, że jeśli chodzi o ten chodnik  to robiony jest projekt, pozwolenie na budowę zgodnie z uchwałą budżetową  i Burmistrz będzie zabiegał , by to było robione i to w całości wraz z zaprojektowaną zatoką autobusową.  Burmistrz wyraził nadzieję, że zostanie to wykonane zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Dyrektorem Borowiakiem.
Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.8  Wolne głosywnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że  kolejna -XLVIII  sesja Rady odbędzie się  w dniu 24 września 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem sesji będzie sprawozdanie i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
Kolejno, pan Kozłowski oddał głos panu Heliodorowi Banaszakowi.  Przedstawiciel Zarządu „Solidarności” Rolników Indywidualnych Powiatu Inowrocławskiego poinformował, że organizacja ta wraz z „Solidarnością” szczebla wojewódzkiego zamierzają postawić obelisk Romanowi Bartoszcze w miejscu jego uprowadzenia.  Jest już przygotowany wielotonowy głaz , który zostanie przewieziony do Pakości do kamieniarza , na którym wyryte zostanie motto. Przewiduje się , że pod koniec września, lub w październiku będzie odsłonięcie.  Pan Banaszak wyjaśnił, iż przyczyny tego przedsięwzięcia wskazują, że jest to wzór poświecenia, dzięki któremu  „Solidarność” rolnicza powstała. Ma to więc być podziękowaniem dla rodziny. Przeprowadzano już rozmowy z wdową po panu Bartoszcze . Motorem komitetu jest pan Mikołajczak. Jest to robione po to, by przypomnieć o „Solidarności”  przede wszystkim wśród rolników. Po zarejestrowaniu tej organizacji ona funkcjonowała i to funkcjonowała długo, jej głos był liczony  i to głównie w ANR przy podziale ziemi. Załamanie nastąpiło na tym terenie. Dzięki przedstawicielowi „Solidarności” – panu Edwardowi Lewandowskiemu ziemię w Wierzbiczanach podzielono na 51 działek , a potem podczas przetargu ta „solidarność między-rolnicza” padła  i zamiast tych 51 działek – rolnicy z Gniewkowa otrzymali 3. Resztę gruntów  przejęły gospodarstwa wielkoobszarowe. W tej chwili podobnie jest „ na Pławinku”. Rolnicy całą zimę protestowali i znowu ANR wbrew prawu, przekazała ziemię panu Januszowi Łuczakowi. Ta sprawa oddana jest do NIK. Zrobiono to wbrew przepisom o wyłączeniu 30% na powiększenie gospodarstw rodzinnych i wbrew koncentracji (co dotyczyło także Wierzbiczan). Cena była tak wywindowana , że większość rolników nie stanęła do przetargu, bo było to za drogo. Było spotkanie , by wspólnie zaprotestować przeciwko tej cenie , ewentualnie o zmianę audytu , ale „solidarność chłopska się połamała”. Pan Banaszak podkreślił, że tu musi być zmiana  i to będzie powiedziane przy tym obelisku, to nie może być tylko do reprezentacji, bo z tymi rolnikami trzeba do końca walczyć. Wygrywa na tym Agencja, wygrywa Minister Rolnictwa – dlatego tak potrzebny jest ten obelisk, by tą „Solidarność” obudzić, bo inaczej to nic się nie załatwi. Oprócz sprawy Pławinka oddanej do NIK, podoba jest sprawa w Rojewie, gdzie wbrew woli społeczeństwa stawia się wiatraki , nie pytając rolników o zezwolenie (a jest prawie 500 podpisów przeciw) i w dalszym ciągu miało to być kontynuowane. Informuje się o tym i oczekuje się wzmocnienia tego stanowiska, bo to może jutro dotyczyć kogoś innego.
Pan Banaszak poruszył również sprawę „z Gminy”, krótką , ale o ogólnym znaczeniu- Więcławice stały się terenem „nie do mieszkania”. Ze świniarni są takie odory, że przy takiej pogodzie jaka była, nikt nie mógł wyjść na zewnątrz. Dojdzie do tego, że Więcławice , tak jak do tej pory były zaludniane, tak teraz mieszkańcy będą uciekać. Pan Banaszak wskazał na opracowanie dotyczące „pozytywnych bakterii” , które może być rozwiązaniem tej sytuacji. Pan Banaszak zastrzegł, że nie jest to żadna reklama tego produktu z jego strony, ale te bakterie likwidują takie odory. Według pana Banaszaka trzeba coś „dodać”, by nie tylko masowo hodować  5 tys. świń i wciąż powiększać tą hodowlę  bez nakładów i nie liczyć się z ludźmi. Wieś jest na tyle atrakcyjna, że szkoda, by ją likwidować i nie były wykorzystane nakłady Gminy, jakie są tam czynione. Pan Banaszak zaoferował swoją pomoc i przekazał wspomniane opracowanie na temat  „pozytywnych bakterii” do wykorzystania.
Pan Banaszak  poruszył także temat pokrycia dachowego na budynku , w którym mieści się świetlica wiejska, która z „takim poświęceniem” była robiona. Na styku blach na dwóch częściach dachu doszło do przecieku. Pan Banaszak wyraził nadzieję, że zostanie to rozwiązane, bo zacieka sufit i belka i będzie to problem dla Gminy.
Przewodniczący Zarządu „Solidarności” nawiązał również do kwestii dróg : na styku od Więcławic do Orłowa odcinek został zrobiony (nawieziono kamień), też zniwelowano dziury na odcinku z Szadłowic do Więcławic , ale pozostała droga Skalmierowice-Ściborze . Jest ona mało uczęszczana , głównie korzysta z niej 2 gospodarzy, ale robią to w taki sposób, że jest ona zniszczona po ich ciężkim sprzęcie  i winni to naprawić, należy ich wezwać  i to wyegzekwować. Bo inni również chcą z tej drogi korzystać, pan Banaszak także. Tam też należałoby wycinkę krzewów zrobić, co kiedyś robili mieszkańcy Skalmierowic.
Pani Grażyna Iglewska zgłosiła problem występujący w centrum wsi  związany z przepompownią , która od jakiegoś czasu „daje taki czad” , że nie można wytrzymać. Wcześniej czegoś takiego nie było przez 2 lata i pani Sołtys nie wie, czy nie należałoby tam czegoś wyczyścić. W tym roku wyjątkowo się to nasiliło, a tam są ławki, jest plac zabaw i nie można tam siedzieć i czegokolwiek organizować.
Pan Bednarski wystąpił w sprawie drogi Kijewo-Warzyn, gdzie podczas deszczu porobiły się dziury (zwłaszcza na zakrętach) w poboczu i to należałoby zasypać np. białym kamieniem, aby to wcześniej zabezpieczyć.  Pan Sołtys odniósł się również do „bardzo delikatnej sprawy”, a dotyczącej przydziału małego mieszkania komunalnego w Kijewie matce z 8-giem  dzieci. Pan Bednarski powiedział, że jego zdaniem i wielu mieszkańców jest to stanowczo za mały lokal i zasugerował przyznanie czegoś większego. Burmistrz zastrzegł, iż nie będzie odnosił się co do szczegółów decyzji w sprawie przydziału tego lokalu z uwagi na zebrane forum. Pan Roszak powiedział, że ta pani sama zadecydowała o przejściu na to mieszkanie, bo na dziś ta rodzina ma gdzie mieszkać. Pan Bednarski zgłosił, że ta osoba mieszkała już kiedyś w Kijewie, choć w innym lokalu. Burmistrz poprosił, by pan Bednarski zgłosił się do niego po sesji i wspólnie z Kierownikiem MGOPS to omówią.
Pani Sołtys z Więcławic zgłosiła, że prosiła o naprawę chodnika na wjeździe do zatoczki i od kwietnia nie jest to zrobione.
Przewodniczący Rady nawiązał do wypowiedzi pana Banaszaka i pochwalił imprezę , jaka odbyła się niedawno w Więcławicach i zaznaczył, że nie zauważył żadnych przykrych zapachów. Pani Zdrojewska powiedziała, że to nie zawsze jest odczuwalne, a występuje szczególnie wtedy, gdy gnojowica wylewana jest na pola i nie jest to od razu przyorane.
Pani Wołoszko zgłosiła problem z kradzieżą kratek kanalizacyjnych z drogi prowadzącej przez Wierzchosławice. Wieczorem może to doprowadzić do tragedii, jeśli tam ktoś wpadnie. Kiedyś już brakowało kratki i teraz znowu ktoś ją ukradł.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o złożeniu oświadczeń majątkowych do dnia 21.09.2014r.
Pan Kozłowski odczytał odpowiedź pani Wojewody, jaka wpłynęła w związku z wystąpieniem radnej Joanny Borowskiej o wyjaśnienie prawidłowości powołania na stanowisko Dyrektora MGOKSiR pani Joanny Kowalskiej. Z odczytanego pismo wynika, że powierzenie tej funkcji pani Kowalskiej nie wymagało przeprowadzenia konkursu.
Radny Pułaczewski wystąpił z podziękowaniami dla radnych za wsparcie finansowe zakupu podręczników dla ucznia, co stanowi wielkie wsparcie dla całej jego rodziny.
 Nie było więcej chętnych do zabrania głosu.  


Ad.10  Zamknięcie  XLVII obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLVII obrad Rady-  Przewodniczący– pan Janusz Kozłowski o godzinie 1300  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2014 16:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 938
06 października 2014 09:41 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
02 września 2014 16:41 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 września 2014 16:40 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)