Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XLVI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 25 czerwca 2014r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską  na XLVI sesji w dniu 27.08.2014r.


Protokół Nr XLVI/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (brak radnych: R.Pitery, T.Mitaszki i J.Borowskiej). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  Następnie Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia dodatkowo do porządku  obrad 2 projektów uchwał:
- w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015;

-w  sprawie poboru podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Kolejno, pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

W obecności 12 radnych, w wyniku głosowania jawnego – 12 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.

Przewodniczący Rady  poinformował, że wprowadzony projekt uchwały omawiany będzie w pkt 7 ppkt c (projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W obecności 12 radnych, w wyniku głosowania jawnego – 12 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.

Przewodniczący Rady  poinformował, że wprowadzony projekt uchwały omawiany będzie w pkt 7 ppkt d (projekt uchwały stanowi załącznik 4 do protokołu).
Następnie pan Kozłowski zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jeszcze jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 12 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku .

Przyjęty porządek obrad:                                

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-przedstawienie informacji,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy :
-przedstawienie informacji,
-dyskusja,
-przyjęcie informacji.

7.Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015:

- przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     poboru podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:
- przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  XLVI obrad Rady Miejskiej .

Ad.3 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLIV/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  28 maja  2014r.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  12 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLIV/2014
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLIV/2014  z dnia 28 maja  2014r.  został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.4 Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLV/2014  z nadzwyczajnej sesji, która odbyła się w dniu  11 czerwca   2014r.  był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  12 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLV/2014 .
W trakcie ustalania wyników głosowania  na obrady przybyła radna Borowska.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLV/2014  z dnia 11 czerwca  2014r.  został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.5 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .
Burmistrz oświadczył, że  chciałby poinformować o kilku kwestiach  tj. o  ogłoszonych przetargach m.in. na dokończenie budowy środowiskowego domu samopomocy w związku z otrzymaną dotacją . Termin składania ofert upływa 2 lipca. Burmistrz zapewnił, że jest pełen optymizmu, że przyznana kwota – 1.330.000 zł wystarczy na dokończenie tego zadania . „W dalszej konsekwencji” będzie przeprowadzony nabór i „kreowane zatrudnienie” dla tej instytucji. Pan Roszak przekazał, że podpisał umowę na przebudowę 2 ulic : Cmentarnej i 700-lecia. Jest to jeden projekt o wartości 1.620.000 zł i prace wykona firma „Drogi i Mosty” pana Boczka z Inowrocławia, co zdaniem Burmistrza jest gwarancją dobrej jakości robót. Pan Roszak poinformował również o rozpoczęciu przebudowy 2 dróg przez Powiat (przy udziale Gminy): Chrząstowo-Godzięba (tu ruszyły już prace)  i Wierzchosławice. Pan Roszak przypomniał o trwającej rozbudowie oczyszczalni ścieków , co realizuje firma SKANSKA. Na początku towarzyszyła temu pewna obawa , ale prace są już zawansowane w dobrym tempie i dobrej jakości. Na ten moment nie ma żadnych korekt , ani zagrożeń jeśli chodzi o realizację tego zadania.
Burmistrz nawiązał do książki, jaką radni otrzymali na ostatniej sesji i przekazał , że przedwczoraj odbyło się spotkanie autorskie z dr Łaszkiewiczem. Było to bardzo ciekawe spotkanie , którego tematem była historia Gniewkowa od czasów księstwa, czasów krzyżackich , aż do I wojny światowej. Pan Roszak książkę tą uznał za swego rodzaju „pisemny  pomnik”. Nawiązując do czasów współczesnych Burmistrz dokonał krótkiego porównania okresu opisanego w książce do obecnej pozycji Gniewkowa w regionie. 
Burmistrz poruszył także temat drogi expressowej , w sprawie której odbyło się spotkanie z panem Marszałkiem . Na ten moment przygotowywane jest porozumienie. Burmistrz ma pełne wsparcie pana Marszałka , jak i Generalnej Dyrekcji  - w kwestii braku zgody na budowę „e-ski” . Dopuszcza się rozbudowę korytarza drogowego krajowej „15-tki”. Porozumienie służyć ma temu, by przygotować się pod względem planistycznym. Budowa „s-ki” spowodowałaby odcięcie Gniewkowa, dlatego nie ma zgody na pomysł panów Brejza, ponieważ ¾ tej trasy przebiega przez obszar naszej Gminy . Burmistrz wyraził zadowolenie ze zrozumienia okazanego przez pana Marszałka oraz osób , które mają w tym względzie wiele do powiedzenia. Dlatego „idziemy” w stronę rozbudowy drogi krajowej z drugim pasem wraz ze skomunikowaniem pozostałych dróg (wojewódzkich, powiatowych , gminnych). Burmistrz wyraził opinię, że na dziś , „to nie my potrzebujemy połączenia, my mamy dobrą pozycję, dobre położenie, to Inowrocław ma jakiś tam problem”, ale to nie może się odbyć kosztem naszej Gminy.
Kolejno,  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radny Stefański zapytał, czy przy okazji wspomnianych rozmów prowadzonych w sprawie drogi poruszana była może kwestia budowy ścieżki rowerowej  do Więcławic.  Burmistrz odpowiedział, że to jest odrębny temat, ponieważ omówiona wcześniej kwestia drogi – to plany perspektywiczne. W kwestii ścieżki- na dzień dzisiejszy jest nadzieja na rozpoczęcie zadania, na „zielone światło z Warszawy”.  Radny zapytał jeszcze, czy można liczyć na wykonanie prac w tym roku.  Pan Roszak wyjaśnił, że raczej można mówić o rozpoczęciu wykonania, na co zaplanowane są środki w budżecie (aktualizacja dokumentacji, podziały – zastosowanie spec ustawy).
Radna Robak zapytała o  szansę na budowę  infrastruktury towarzyszącej przy budowie środowiskowego domu samopomocy. Burmistrz odpowiedział, że nie można tego realizować w ramach otrzymanej dotacji, w ramach tego projektu, bo nie byłoby to kwalifikowanym wydatkiem, ale to boisko jak najbardziej jest tam planowane, ale w roku przyszłym, jak już obiekt powstanie i będzie uruchomiony.
Radny Bożko oświadczył, że tradycyjnie zapyta natomiast o wykonanie wjazdu do Szkoły Zawodowej. Pan Roszak odpowiedział, że sam wjazd główny, dojazd do domu środowiskowego- to będzie robione, jeśli natomiast chodzi o parking, jako element dodatkowy od ul.Powstańców Wlkp- to w dalszej kolejności. Drogi dojazdowe- to przewiduje projekt, to jest „poukładane z PCPR”  w związku ze staraniami o pojazd. Zaś sam parking i to rondo – to przy okazji tego boiska, jako dokończenie całej tej inwestycji będzie robione. Pan Roszak powiedział, że starano się o większe środki, ale na dzień dzisiejszy- ten program jest zamykany  przez Ministerstwo, więcej tego typu ośrodków w skali kraju nie będzie , dlatego Burmistrza cieszy, że z kwoty 6 mln zł otrzymanych przez panią Wojewodę od Ministra Finansów- 1.330.000 zł + 40.000 zł na „dodatkowe elementy”- jest przeznaczone na Gminę Gniewkowo.
Pani Robak zapytała, czy przy modernizacji ul.Cmentarnej robiona będzie także kanalizacja. Burmistrz odpowiedział, że tylko kanalizacja deszczowa. Na dziś mieszkańcy mają tam oczyszczalnie przydomowe.
Nie było więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji. W obecności 13 radnych , w głosowaniu jawnym – 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba się wstrzymała.

Ad.6  
Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

O przedstawienie informacji   Przewodniczący Rady poprosił    Sekretarza Gminy- pania Bogumiłę Pęczkowską , następnie  Dyrektora MGOKSiR w Gniewkowie– panią Joannę Kowalską (treść informacji  stanowi odpowiednio  załącznik nr :5 i 6 ).
Po przedstawieniu informacji  – pan Kozłowski otworzył dyskusję.
Radny Bożko  oświadczył, że „poczuł się wywołany do tablicy” przez panią Sekretarz w związku z informacją o zajęciach w „Astro-Bazie”. Radny przekazał, że zajęcia odbywają się  nie tylko nocą , ale i w południe, ponieważ kończy się duża aktywność słońca i można sobie poobserwować wszystkie wybuchy i granulacje . W nocy trwają obserwacje Marsa, Saturna , Księżyca , a w sierpniu będą słynne Perseidy- na co radny bardzo serdecznie zaprosił.  Radna Lewandowska zapytała o to, do której godziny trwają te zajęcia, na co pan Bożko podał, że do 2300, deklarując jednocześnie „otwarcie na każdą godzinę”.
Nie było więcej pytań , ani uwag do przedstawionej informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia . Informacja została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”  (brak radnej T.Mitaszki i radnego R.Pitery).

Ad.7 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały i dodatkowo poprosiła o wprowadzenie do zmian załącznika nr 3, w którym nic się nie zmieni, ale chodzi o zadanie – wyposażenie terenu rekreacyjnego  (mini-siłowni zewnętrznej) i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego w Gąskach. Kwotę 22.000 zł zaplanowaną na to zadanie w § 6050 pani Skarbnik sugeruje podzielić na 2 paragrafy z uwagi, że są to środki z zewnątrz: na §6055 (środki własne) – 12.312 zł i na § 6059 (środki z innych źródeł)- 7.688 zł.
Następnie pan Kozłowski otworzył dyskusję.  Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLVI/293/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b) Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 13 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: R.Pitery, T.Mitaszki).
Uchwała Nr XLVI/294/2014  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)   zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 Przewodniczący Rady poprosił  radnego Stefańskiego.
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 13 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLVI/295/2014  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d) poboru podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego ,podatku leśnego ,podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 13 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLVI/296/2014  w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso  przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.8  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny  Stefański zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem o to  na jakim etapie jest wniosek złożony do LGD dotyczący budowy boisk. Burmistrz odpowiedział, że po ocenie LGD – teraz jest oceniany przez Urząd Marszałkowski. Dziś nawet robiona była jakaś korekta , będą składane wyjaśnienia w trakcie tej oceny.
Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.9  Wolne głosywnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że  w dniu 31 maja 2014r. uczestniczył w warsztatach zorganizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie , co było bardzo wartościowym  doświadczeniem , dlatego na ręce pani Dyrektor Elżbiety Torgowskiej i pani Dyrektor Senske złożył wyrazy uznania.
Pan Kozłowski przekazał również , że kolejna -XLVII  sesja Rady odbędzie się  w dniu 27 sierpnia 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem sesji będzie informacja na temat programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest za rok 2013. W lipcu – sesji nie będzie chyba, że coś się wydarzy, co spowoduje konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej.
Sołtys Sołectwa Murzynno- pan Jan Głowacki  wystąpił w sprawie punktu aptecznego w Murzynnie. Pan Głowacki przypomniał, że już kilka razy zgłaszał, iż punkt ten jest nieczynny i jest to uciążliwe zwłaszcza dla osób starszych. Burmistrz zapewnił, że do tego tematu powróci, bo „do nas też docierają sygnały i wystąpienia”, są osoby zainteresowane prowadzeniem tej apteki. Pan Głowacki zaznaczył , że teraz jest to blokowane. Pan Roszak przyznał, że rzeczywiście od 3 lat stoi to puste, dlatego powróci do tego tematu jak najszybciej.
W związku z przerwą wakacyjną w pracy Rady – Przewodniczący Rady życzył zebranym dużo słońca , udanego wypoczynku i regeneracji sił  niezbędnych do dalszego funkcjonowania na rzecz lokalnego samorządu.

Ad.10  Zamknięcie  XLVI obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLVI obrad Rady-  Przewodniczący– pan Janusz Kozłowski o godzinie 1245  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2014 08:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1641
02 września 2014 16:39 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu-dodanie informacji o jego przyjęciu przez RM (Dokument opublikowany)
09 lipca 2014 08:57 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)