Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 11 czerwca 2014r.

Protokół przyjęty na XLVI sesji RM w Gniewkowie w dniu 25.06.2014r.Protokół Nr XLV/2014

 

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się

w dniu 11 czerwca 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 11 radnych (brak radnych:J.Borowskiej , U.Szarpatowskiej, T.Mitaszki  i radnego A.Pułaczewskiego) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zanim Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania porządku obrad oddał głos Burmistrzowi , który nawiązał do powitania przez Przewodniczącego nowego Z-cy Burmistrza. Pan Roszak oświadczył, że chciałaby, aby zebrani od niego usłyszeli ten komunikat , ten przekaz, że od dziś funkcję tą pełni pani Beata Kowalska. Burmistrz podkreślił, że bardzo się cieszy i ceni to sobie, że pani Beata Kowalska przyjęła jego propozycję. Pani Kowalska jest osoba doświadczoną, jest samorządowcem , z którym Burmistrz współpracuje wiele lat, bardzo ceni sobie jej pracę jako Kierownika SZEAS. Tą sytuację Burmistrz określił jako „nowe otwarcie, pójście dwa kroki do przodu”. Pani Kowalska podziękowała natomiast Burmistrzowi za okazane zaufanie i  powiedziała, iż ma nadzieję na dobrą współpracę. Dodała też, że traktuje to jak kolejne wyzwanie , jako nowe zadanie do zrealizowania „na naszą wspólną rzecz,  na rzecz mieszkańców Gniewkowa i naszej wspólnoty samorządowej”.
Przewodniczący Rady przekazał, że  dnia 9 czerwca 2014r. odbyło się wiejskie zebranie wyborcze w sołectwie Kaczkowo , gdzie wybrano nowego sołtysa. Sołtysem została pani Hanna Witkowska , która obecna będzie na następnej sesji.


Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady  zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają uwagi , czy zapytania. Nie było uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad  . Radni jednomyślnie zadecydowali o jego przyjęciu  - 11 radnych głosowało „za” .

Przyjęty porządek obrad:                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na 2014 rok  :

-przedstawienie projektu uchwały  ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)     Opinii o projekcie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego   :

-przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

4.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

5.Wolne głosy ,  wnioski.

6.Zamknięcie  XLV obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)                Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na 2014 rok  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok.

Po przedstawieniu propozycji zmian do budżetu przez panią Skarbnik- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

W związku z brakiem  pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 11radnych . 
Uchwała Nr XLV/291/2014  zmieniająca budżet na  2014 rok przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

b)                Opinii o projekcie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego:
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały w sprawie opinii o projekcie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego. Po przedstawieniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radny Kopiszka zgłosił, że ma uwagi, ale nie do samego  projektu, tylko  raczej do Wojewody, lub do Starosty , ponieważ radny przeglądał wczoraj te dane, które mu się nie zgadzały i próbował się coś na ten temat dowiedzieć. Konkretnie chodzi o liczbę mieszkańców Gminy Gniewkowo jaka została podana tj. 14 445 na ostatni dzień 2013 roku. W tym roku radni dysponowali już innymi materiałami, w których ta liczba wynosiła 15 050 mieszkańców. Na ten temat pan Kopiszka rozmawiał już z panią Sekretarz i to też się trochę nie zgadza, bo radny sprawdzał Kodeks wyborczy . Jest mała rozbieżność między KW, a ustawami : o samorządzie gminnym , o wyborach do rad gminy, powiatu, czy sejmiku i w tamtych ustawach bierze się rzeczywiście liczbę mieszkańców , natomiast w KW bierze się liczbę wyborców wpisanych w stałym rejestrze. Do tego rejestru wchodzą „ z automatu osoby stale zameldowane i osoby, które są wpisane , które chociaż raz były w Gniewkowie”. Jest ponad 500 osób, które nie zostały wpisane i gdyby liczba mieszkańców wynosiła rzeczywiście 15 050, „to Gmina Gniewkowo zyskałaby 1 mandat” („przekraczamy wskaźnik wynoszący 4,50”) .  Zdaniem radnego kwestia dotyczy zatem tego, czy brane są pod uwagę tylko osoby stale zamieszkałe , czy również zameldowane czasowo, które choć raz były wpisane do rejestru wyborców. Pani Sekretarz przyznała, że jeśli chodzi o rejestr wyborców, to faktycznie wpisane są  do niego z automatu osoby na stałe zameldowane , a przed wyborami również zameldowane czasowo, które o to wystąpiły, „bo chcą głosować , czy mieszkają na danym terenie”.   Dla przykładu pani Pęczkowska podała lokale mieszkalne (socjalne), których lokatorzy nie mają stałego meldunku zgodnie z ustawą o najmie lokali mimo, że uprzednio ktoś miał stały meldunek na terenie naszej Gminy (bo to z reguły są nasi mieszkańcy), bo mieszkał np., u rodziców , czy wynajmował mieszkanie. Jeśli te osoby chcą głosować to muszą się zgłosić przed wyborami i są dopisane do rejestru, ale po wyborach z niego „znikają”. Wynika z tego, że im w Gminie więcej lokali socjalnych- tym większa różnica w liczbie wyborców. Meldunek podaje się natomiast zawsze według stanu na koniec roku. Pani Sekretarz powiedziała, że przeliczała „wskaźnik i on jest minimalnie niższy od tego w Kruszwicy”. Pan Kopiszka powiedział, że ta dodatkowa liczba ludności zmienia wskaźnik na powiat , bo już i tak „przekraczamy 4,90”. Radny podał też przykład Kruszwicy, gdzie ta różnica wynosi tylko 7 osób, a u nas „nagle jest ponad  600” i jego zdaniem traci się wyborców oraz na ilości mandatów. W Kruszwicy liczba mieszkańców się zmniejszyła, a mają tam 1 mandat więcej, a w Gniewkowie się zwiększyła, a mandatów jest tyle samo. Zdaniem radnego taka sytuacja  może mieć  przełożenie np. na realizację zadań przez Powiat (zimowe utrzymanie dróg).
Pani Sekretarz wyraziła opinię na temat podziału mandatu pomiędzy okręgi w Powiecie i przyrównała to do sytuacji w Gminie w związku z wprowadzeniem okręgów jednomandatowych. Pani Pęczkowska przyznała, że nie zawsze jest to sprawiedliwe, ale to są przedziały – „od do”.  Pan Kopiszka podkreślił błędne wskazywanie raz  na liczbę mieszkańców , a raz na liczbę wyborców.  Nawiązując do uwagi radnego odnośnie zimowego utrzymania dróg- pani Sekretarz zaznaczyła, że liczba mandatów radnych nie ma na to wpływu. Pan Kopiszka powiedział, iż wie o tym, ale chodzi mu o tą niespójność przepisów, która decyduje o tym, że Gmina „traci te 600 mieszkańców  i 1 mandat”.
W związku z brakiem dalszych pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 11 radnych . 
Uchwała Nr XLV/292/2014  w sprawie opinii o projekcie podziału powiatu inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Inowrocławskiego przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za”. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radna Lewandowska  zgłosiła, iż bardzo żałuje, że nie ma dziś przedstawiciela „gospodarki komunalnej” , ponieważ mieszkańcy osiedla Toruńskiego zobligowali ją do wystąpienia („bo nawierzchnia wciąż nie jest tam ruszana i nie wiadomo kiedy będzie”) o częstsze zamiatanie ulic na osiedlu, bo tam się bardzo kurzy przez „ten łącznik”. Ludzie narzekają i leją wodą, zamiatają sami, ale to nie jest sprzątane.
Z uwagi na to , że radni nie mieli więcej pytań – Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przystąpił do kolejnego.

Ad.5 Wolne głosywnioski.

Sołtys Suchatówki- pani Łucja Zagórska wystąpiła z prośbą o uporządkowanie pobocza drogi Suchatówka-Lipie, które jest „fatalne”, trudno jest tam się minąć samochodem , by dziury zasypać i trawę wykosić.  Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście droga nie jest tam szeroka i zleci, aby sprawdzić stan tego pobocza.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja odbędzie zgodnie z planem – 25.06.2014r. , której tematem przewodnim będzie „. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy”, a 23.06.2014r. odbędzie się posiedzenie Komisji.
Przed zakończeniem obrad, Burmistrz poinformował o ukazaniu się książki pt. „Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic” zawierającej materiały z konferencji , jaka odbyła się w ubiegłym roku. Następnie wraz z Przewodniczącym Rady – rozdali wspomnianą książkę obecnym na sesji radnym i sołtysom.

Ad.6  Zamknięcie  XLV  obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLV sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 12 20  dokonał jej zamknięcia .

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 czerwca 2014 07:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1269
09 lipca 2014 09:00 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2014 08:58 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. smiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
23 czerwca 2014 07:20 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl