Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLIV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 maja 2014r.

Protokół przyjęty na XLVI sesji RM w Gniewkowie w dniu 25.06.2014r.


Protokół Nr XLIV/2014

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 maja 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych (brak radnej J.Robak  i radnego A.Pułaczewskiego) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zanim Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania porządku obrad -  nawiązał do uroczystości jubileuszowej Ks.Abp Wojciecha Polaka- Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo. 25-lecie kapłaństwa Ksiądz Prymas obchodził w dniu 25 maja 2014r. w kościele Św. Mikołaja i Św. Konstancji. Pan Kozłowski zaznaczył, że wszyscy z radością przyjęli wiadomość o wyborze Księdza Arcybiskupa na Prymasa Polski-przewodnika Kościoła w Polsce i naszej archidiecezji – najmłodszego Prymasa na świecie , z dostojników Kościoła Katolickiego na świecie.
Przewodniczący Rady nawiązał również do wyborów przedstawicieli do euro-parlamentu, jakie również odbyły się 25 maja 2014r. Przy dość niskiej frekwencji system poparcia dla partii politycznych nie zmienił się za wyjątkiem wyniku partii pana Korwina-Mikke (pozostałe, mniejsze partie nie uzyskały wystarczającego poparcia).

Pan Kozłowski podkreślił, że 25 maja 2014r. zmarł Generał Wojciech Jaruzelski – osoba niezwykle kontrowersyjna , która utożsamiała okres PRL-u. Przewodniczący Rady podkreślił, że dziś mówi się „o dwóch różnych Wojciechach- obecnie mamy wolną Polskę”.
Pan Kozłowski przekazał także , że w dniu 27 maja 2014r. obchodzony jest dzień samorządowca  i z tej okazji złożył wszystkim pracownikom samorządowym wyrazy uznania i podziękowania za ich sumienną, twórczą pracę. Szczególne podziękowania pan Kozłowski skierował do Burmistrza- pana Adama Roszaka, życząc jednocześnie sukcesów , satysfakcji w życiu osobistym  i zawodowym.

Przewodniczący Rady poinformował zebranych o tym, że w dniu 23 maja 2014r. odbyły się uroczystości związanie z nadaniem tytułu „Gniewkowianina Roku 2013”. Tytuł ten otrzymała pani doktor Jadwiga Kicuł. Wraz z Burmistrzem, z którym Przewodniczący Rady był na tej uroczystości- złożył pani Kicuł okolicznościowe gratulacje .
Pan Kozłowski wspomniał także o święcie , jakie w dniu 16 maja 2014r. obchodziła Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gniewkowie, co połączone było z wizytą gości zagranicznych w ramach programu Comenius. Na ręce pani Dyrektor Gliwińskiej- Przewodniczący Rady złożył wyrazy uznania i gratulacje za przygotowanie tej uroczystości.


Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady  zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają uwagi , czy zapytania. Nie było uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad  . Radni jednomyślnie zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych głosowało „za” (brak radnej J.Robak).

Przyjęty porządek obrad:                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa:

-przedstawienie sprawozdania

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2013,

-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium,

-dyskusja,                                                                                                                                     
-przyjęcie sprawozdania  ,

-przedstawienie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa,

-przyjęcie uchwały .

6. Sprawozdanie z  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2013:
-wystąpienie Kierownika MGOPS w Gniewkowie,
-dyskusja,
-przyjęcie sprawozdania.

7.Rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
- przedstawienie projektu uchwały ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

b)     Rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      Rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie:
- przedstawienie projektu uchwały,

-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)  Rozpatrzenia skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy :
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)   Przyjęcia statutu Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  XLIV obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLIII/2014 z sesji, która odbyła się w dniu  30.04.2014r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XLIII/2014 (brak  radnej J.Robak) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLIII/2014  z dnia 30.04.2014r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad.4 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

 

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji (załącznik nr 3 do protokołu stanowi informacja z realizacji uchwał oraz  z zorganizowanych przetargów ).

Omawianie  informacji Burmistrz rozpoczął od nawiązania do wspomnianej  przez Przewodniczącego Rady uroczystości , jaka odbyła się w dniu 25 maja 2014r. , czyli w niedzielę , kiedy obchodzony był jubileusz Biskupa Wojciecha Polaka. Było to jednocześnie połączone z gratulacjami  od mieszkańców, szczególnie tych z Suchatówki. To dla nas ogromny zaszczyt , wielkie wzruszenie, że ktoś tak wspaniały, wspaniały człowiek  został nominowany przez Papieża Prymasem Polski. Zdaniem Burmistrza , to jedna z ważniejszych chwil w historii „naszego miasta, naszych ziem- coś , co zapadnie w historii na długie wieki”. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii dziejów tej ziemi. Wszyscy się z tego cieszą i jest to dla wszystkich wielkie wyróżnienie, że człowiek z naszej Gminy, z Suchatówki został Prymasem Polski.
Przechodząc do spraw merytorycznych , Burmistrz rozpoczął od spotkania w sprawie budowy trasy szybkiego ruchu , tzw. „eski” . Burmistrz powiedział, że „było to trochę polityczne spotkanie”, uczestniczył w nim także Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Brejza, poseł Brejaza, kilku dyrektorów z  Zarządu Dróg Wojewódzkich , jak i z  GDDiA, z  Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego. Rozmawiano na temat koncepcji budowy trasy szybkiego ruchu , która ma połączyć Inowrocław z Toruniem . Burmistrz powiedział, że przedstawił tam „nasz punkt widzenia reprezentując naszą Gminę”. Trasa ta ,a właściwie ¾ tej trasy przebiegać będzie przez naszą Gminę. To , co na wstępie przedłożył, jako takie założenie wyjściowe koncepcji – to, że dziś Inowrocław potrzebuje „takiego korytarza”, by mógł być połączony z Toruniem , z autostradą A1. Z tym można się zgodzić, ale nie może się to odbyć kosztem naszej Gminy. Dziś nasza Gmina bardzo dobrze się rozwija, powstają firmy , kolejne miejsca pracy  i dla nas nie jest problemem dojazd do Torunia, bo jest to bardzo blisko, czy dojazd do autostrady też nie stanowi dziś żadnego problemu. Założenie takie, jakie na początku prezentował Prezydent Brejza , że to ma być trasa tzw. „eska” , czyli trasa szybkiego ruchu – korytarz , gdzie ma być tylko jeden węzeł , jest absolutnie dla nas nie do przyjęcia. Pan Roszak zapewnił, że przedstawił to bardzo jasno i precyzyjnie z takimi opcjami, że musi być wykonana obwodnica zarówno Szadłowic, Suchatówki i Gniewkowa, winno być kilka węzłów ,by zapobiegać kolizjom na skrzyżowaniach z różnymi drogami- tam wszędzie muszą być światła. Następnie pan Roszak wyjaśnił jak ustawa precyzuje rozwiązania związane z typową „eską”, gdzie pomija się małe miejscowości, zjazdy, dojazdy, gdzie chodzi o szybką komunikację. Tu jest sytuacja, gdy są duże gospodarstwa rolne, jest dużo firm  rozproszonych po terenie naszej Gminy –jest to nie do przyjęcia, bo „byśmy zostali odcięci”. Burmistrz przekazał, że bardzo przychylnie do jego wystąpienia podszedł pan Marszałek, również dyrektorzy, zarówno Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego , ale też przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Z „lekkim ubolewaniem” patrzyli natomiast na to panowie Ryszard Brejza i Krzysztof Brejza. Pan Roszak jeszcze raz podkreślił, że nie wyobraża sobie innej budowy tej trasy, niż taka, która nie będzie stanowiła dla nas zagrożenia , jeśli chodzi o rozwój Gminy.

Burmistrz przekazał także, że po wielu, długich miesiącach odbyło się też wreszcie spotkanie z ANR, z panem Dyrektorem Ruszkowskim w sprawie drogi w Wierzbiczanach. Po popełnionych błędach Oddział z Bydgoszczy zwraca się do Agencji w Warszawie , by zezwoliła na odkup od właściciela ziemi, którą potem ma  przekazać Gminie. Pan Roszak zaznaczył, że choć po roku, ale dobrze , że do tego błędu wrócili i przyznali się do tego i gotowi są ponieść koszty z tym związane, że chcą to naprawić.  Burmistrz powiedział, że będą też czynione starania o przekazanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe(socjalne, komunalne) w Wierzchosławicach . Jest tam dość duży teren , który pod tym kątem może być znakomicie wykorzystany. Na spotkaniu omawianych było też wiele innych tematów, był obecny również pan Karwowski i umówiono się na kolejne, by te tematy „poszły do przodu”.
Burmistrz oświadczył także, że w przyszłym tygodniu ma być promesa na środki na dokończenie domu środowiskowego w kwocie 1 mln 350 tys. zł. Burmistrz uprzedził, że jeśli taka promesa wpłynie, wówczas zwołana zostanie sesja nadzwyczajna, po to , by nie czekać na wprowadzenie tych środków do budżetu, by móc ogłosić przetarg, by nie było tak, jak w zeszłym roku (przetarg ogłaszany był w październiku). Jak tylko taka promesa będzie, Burmistrz poprosi Przewodniczącego Rady o zwołanie takiej sesji.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski nawiązał do spotkania w sprawie drogi „S-15” i zapytał, czy ustalone są jakieś konkretne terminy, czy rozmawiano o tym „na zasadzie planów”. Burmistrz odpowiedział, że na ten moment umówiono się z panem Marszałkiem, że do jutra będzie przedłożona koncepcja porozumienia, bo Marszałek na siebie bierze wykonanie studium przy „naszym udziale” i w tym celu będzie powołana taka grupa robocza, która bezpośrednio będzie się tym zajmować. W oparciu o tą koncepcję, o to studium dalej będzie można realizować projekt przy ścisłym uzgodnieniu z GDDiA dlatego, że jest to jej zadanie. Burmistrz zaznaczył, że nie wyobraża sobie, aby Gmina Gniewkowo miała partycypować w przebudowie takiej drogi , bo przeliczając to na dzień dzisiejszy to jest ok. 600-700 mln zł i jest to zadanie Państwa. Państwo nie może przerzucać tego typu obowiązków na samorządy, tym bardziej , że gro tej trasy przebiega przez naszą Gminę.  Pan Roszak zapewnił o radości z  faktu, że taki korytarz drogowy zostanie przebudowany, ale nie może się to odbyć kosztem naszej Gminy.

Nie było więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia. W obecności 14 radnych , w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba była „przeciw”.

 

Ad.5 Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

Przewodniczący Rady  kolejno  poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską o przedstawienie sprawozdania . Pani Rutkowska przedstawiła w skrócie przedłożone uprzednio  radnym wykonanie budżetu  za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego ( zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu)  .  W trakcie tego wystąpienia , o godz.1220 na obrady przybyła radna Joanna Robak.

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przedstawienie opinii RIO na temat omawianego sprawozdania. Radny Pułaczewski  (po uprzedniej  pomyłce treści uchwał RIO) odczytał uchwałę Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Nr 28/2014  z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gniewkowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy (załącznik nr 5 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał  wniosek Komisji do Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia Burmistrzowi absolutorium (załącznik nr 6 do protokołu) oraz opinię  Komisji na temat wykonania budżetu  (załącznik nr 7 do protokołu).
Przewodniczący Komisji przedstawił zebranym także treść uchwały Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Nr 5/Kr/2014  z dnia 14  maja 2014r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gniewkowa za 2013 rok (załącznik nr 8 do protokołu). 
Po wystąpieniu pana Pułaczewskiego  - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Nie było uwag, ani pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie.

W obecności 15 radnych  , w głosowaniu jawnym, 13 radnych głosowało  „za” przyjęciem sprawozdania , 2 osoby były „przeciw” .
Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił radnego Stefańskiego o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium za 2013 rok. 
Po wystąpieniu radnego Stefańskiego Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i  zapytał o uwagi radnych do projektu tej uchwały . Wobec braku uwag – Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie  w sprawie przyjęcia uchwały. W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym, 13 radnych głosowało  „za” przyjęciem  uchwały , 2 osoby były „przeciw” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała Nr XLIV/285/2014  w sprawie udzielenia  absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2013 rok została przez Radę przyjęta (uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu) , po czym Przewodniczący Rady pogratulował panu Roszakowi  wręczając okolicznościową wiązankę kwiatów , życząc jednocześnie dalszej, pomyślnej realizacji budżetu Gminy. Zwracając się do radnych, do sołtysów, dyrektorów szkół -Burmistrz podziękował za wspólną pracę. Pan Roszak zaznaczył, że absolutorium jest to oczywiście ocena Burmistrza, ale tak naprawdę – ocena działania całego samorządu. Burmistrz podkreślił, że jest to ósma, oceniana  „wspólna praca” i ósmy raz jest ona oceniana pozytywnie. Dlatego, tym bardziej  jest to dla Burmistrza ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że instytucje zewnętrzne też oceniają te działania pozytywne. W tym roku nie tylko RIO, ale też NIK i inne, różne instytucje i „zawsze te oceny są bardzo pozytywne”, za co Burmistrz chciałby podziękować.  Dokonując retrospektywy , pan Roszak nawiązał do minionych lat, w których podejmowane były różne , trudne wyzwania . Dziś Gmina Gniewkowo , nie tylko poprzez te ostatnie lata i nie tylko dzięki środkom unijnym , bo Burmistrz nie jest aż takim „euro entuzjastą” , bo to wszystko dzieje się dzięki naszej pracy – „Unia Europejska powinna być tylko takim dodatkiem do tego co realizujemy”. Za błędne Burmistrz uważa takie twierdzenie, że nic bez UE nie da się zrobić. Przez te lata pokazano jak można zmieniać Gniewkowo, jak można zmieniać Gminę , ile można realizować inwestycji.  Pan Roszak zauważył, że są też tacy ludzie , którzy uważają, że „im gorzej , tym lepiej” i podejmujący nieracjonalna krytykę, natomiast „my idziemy do przodu” i Burmistrza cieszy to, że realizowane mogą być ważne zadania. Wskazując na zadanie zaplanowane na ten rok – Burmistrz stwierdził, iż  nie jest ważne to, że mamy na ten moment 49% zadłużenia, ale ważne jest to jaką mamy płynność finansową i jak się Gmina rozwija, jakie podejmowane są zadania i działania wspólnie z firmami. Ważne jest to, jakim potencjałem się dysponuje, w którym miejscu jest nasza Gmina, a dziś znajduje się chyba wśród najlepszych gmin w Powiecie, jedną z lepszych w województwie. Jeśli spojrzy się tylko na wskaźnik inwestycji , to Gniewkowo jest na równi z Janikowem, a Kruszwica, z której Burmistrz się wywodzi wydała na inwestycje od 2008 do 2013  roku 19 mln , a Gmina Gniewkowo- 45 mln zł. Za to Burmistrz wszystkim serdeczne podziękował.

 

Ad.6. Sprawozdanie z  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2013.

Przewodniczący Rady  poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie-panią Elżbietę Zajonz  o przedstawienie sprawozdania z  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2013 .
Pani Kierownik w skrócie omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie, a swoje wystąpienie zakończyła wyliczeniem potrzeb Ośrodka na przyszłość  (sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu). Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nawiązując do wypowiedzi pani Zajonz na temat „męskiej decyzji”, jaką podjął Burmistrz w związku z przystąpieniem do budowy środowiskowego domu samopomocy – radna Borowska zapytała panią Kierownik o to, jaką decyzję uznałaby za „kobiecą”.  Przewodniczący Rady uznał, że pytanie jest niemerytoryczne i zapytał, czy radna ma jakieś inne , dotyczące omawianego materiału. Radna zapytała o to, na jakiej podstawie pan Kozłowski twierdzi , że to pytanie jest „niemerytoryczne”, skoro pani Kierownik sama użyła takiego sformułowania, a pani Borowska tylko się do tego odnosi. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie dotyczy to sprawozdania, ani merytorycznych spraw , które zostały omówione i dlatego tak uważa i nie zgadza się z panią radną.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś zapytania odnośnie przedstawionego sprawozdania. Radna Lewandowska  pogratulowała pracy , jaką robi Ośrodek , bo radna ma okazję „obserwować  to z bliska” . Pani Lewandowska podkreśliła, że to „bardzo pozytywne”, że Ośrodek prowadzi akcję „uśmiechnięty senior” ( choć to akcja , którą bardziej ZUS winien prowadzić, bo nasi seniorzy nie mają z czego żyć ). Radna poprosiła o podanie bliżej na czym ta akcja polega. Pani Zajonz odpowiedziała, że wykorzystuje potencjał Gminy , przedsiębiorców , by móc komuś coś dać , a ci ludzie bardzo chętnie to przyjmują (np. artykuły z Bonduelle). Ośrodek stara się , by otrzymywały to tylko osoby samotne i te , które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej, choć poza tym kręgiem byłyby pewnie też inne takie osoby.

Z uwagi na to, że nie było więcej  pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 15 radnych. W głosowaniu jawnym radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem sprawozdania .

Po tym głosowaniu Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy w obradach.
Obrady opuścił radny Janusz Bożko.

Po wznowieniu sesji o godz. 1320  Przewodniczący Rady rozpoczął od udzielenia głosu Burmistrzowi Gniewkowa.
Zanim przystąpiono do punktu 7 obrad,  Przewodniczący Rady oddał głos Burmistrzowi Gniewkowa. Pan Roszak zaznaczył, że gdzieś to chyba „umknęło”, a bardzo chciałby podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie lokali wyborczych - przede wszystkim dyrektorom szkół, sołtysom , Kierownikowi Biblioteki i Dyrektorowi „GOK-u”. Burmistrz podziękował za duży wkład i zaangażowanie w te prace.

 

Ad.7  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)                Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na 2014 rok  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na 2014 rok.

Po przedstawieniu propozycji zmian do budżetu przez panią Skarbnik- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

W związku z brakiem  pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 14 radnych . 
Uchwała Nr XLIV/286/2014  zmieniająca budżet na  2014 rok przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

b)               W sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie . Po przedstawieniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

W związku z brakiem pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 14 radnych . 
Uchwała Nr XLIV/287/2014  w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za i 1 „wstrzymującym”. .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

c)                W sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie:

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o doczytanie projektu uchwały w rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie, po czym otworzył dyskusję na temat projektu tej uchwały.

Wobec tego, iż nikt nie zgłosił uwag, ani pytań- dyskusja została zamknięta i pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 14 radnych .
Uchwała Nr XLIV/288/2014  w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2013r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za.

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

d) Rozpatrzenia skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy:

Przewodniczący Rady poprosił radnego Stefańskiego  o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy.
Po przedstawieniu tego projektu  wraz z uzasadnieniem - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

Nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 14 radnych  nad przyjęciem przedstawionej uchwały.

Uchwała Nr XLIV/289/2014  w sprawie rozpatrzenia skargi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy przyjęta została jednogłośnie  w głosowaniu jawnym tj. 13 głosami „za” i 1 głosie ”przeciw” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

e)  Przyjęcia statutu Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Gminy Gniewkowo.  Po przedstawieniu tego projektu - Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
Sekretarz Gminy- pani Bogumiła Pęczkowska zgłosiła, że po kolejnym sczytaniu projektu uchwały  znaleziono błędy , o sprostowanie których by prosiła.  Pani Pęczkowska  wskazała na rozdział 3  § 13 ust. 3- należy zmienić numer załącznika z  „8” na „5”. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia tej poprawki. Poprawka przyjęta została jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
Kolejno, pani Sekretarz wskazała na rozdział 6 § 21 ust.3 , który kończy się na punkcie 10 , a proponuje się dopisanie punktu 11 o brzmieniu: „przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców gminy” . Poprawka przyjęta została jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
W rozdziale 7 , pani Pęczkowska wskazała na § 23, gdzie w ust. 4 winno być „§ 24-29 statutu”. Ta poprawka również została przyjęta jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
W tym samym paragrafie, pani Sekretarz zaproponowała , by w ust. 6 zmienić zapis dotyczący numeru rozdziału z „13” na „12”. Poprawka przyjęta została jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
Następnie pani Pęczkowska przeszła do § 73 statutu, w którym wskazała ust. 3 , jaki winien być wykreślony. Ta poprawka także przyjęta została jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
Kolejno, pani Pęczkowska podała, że § 74 powinien mieć następujące brzmienie : „Kontrolę prowadzą zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Członków zespołu kontrolnego wyłania Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.”  Poprawka przyjęta została jednomyślnie- 14 radnych uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym opowiedziało się za jej wprowadzeniem.
Pani Sekretarz podkreśliła, że w związku z wprowadzeniem tej zmiany – zmieni się kolejno numeracja paragrafów . Również na skutek tej zmiany w § 78 w ust. 2 zmieni się zapis dotyczący numeracji paragrafów  z  „76” na „77”. W głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.
Pani Pęczkowska zaproponowała także, aby w § 79 słowo „uchwala” zastąpić słowem „sporządza”. W głosowaniu jawnym –także  14 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.
Kolejno głos zabrał radny Kopiszka , który powrócił do zatwierdzonej wcześniej zmiany
w rozdziale 6 § 21 ust.3, ponieważ nie zdążył zareagować , a tam  dodano punkt 11, który mówi tylko o skargach i wnioskach mieszkańców Gminy, a dziś rozpatrywano skargę złożoną przez osobę prawną. Radny Pitera przyznał, że przecież skargę złożyć może ktoś np. z Inowrocławia. Po przeanalizowaniu tej poprawki – pani Sekretarz zasugerował , by w takim razie wprowadzony zapis punktu 11 miał brzmienie  „przyjmuje skargi i wnioski”. Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie w sprawie tego zapisu . W głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za skorygowaniem wcześniejszej zmiany zgodnie z propozycją pani Pęczkowskiej.
Nie było więcej uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady  zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad jej przyjęciem.

Uchwała Nr XLIV/290/2014  w sprawie przyjęcia statutu Gminy Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”  i 2 „przeciw” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad.8 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Nawiązując do informacji z działań Burmistrza-radny Stefański oświadczył, że w „obwodnicę wsi nie wierzy”, ale nie wie , czy to nie będzie miało wpływu na budowę ścieżki rowerowej , jaka miała być, a nadal nic się nie dzieje. Burmistrz powiedział, że ustalenia w tej sprawie czynione były 3-4 miesiące temu i wynikało z nich, że Gmina Gniewkowo bierze na siebie całą procedurę związaną z tzw. „spec ustawą” (tj. przejęcie, podziały ). Wstępne ustalenia tego porozumienia są zaakceptowane przez GDDiA i to porozumienie poszło do Warszawy. Burmistrz oświadczył, że nie ukrywa, iż się tym denerwuje i średnio raz w tygodniu dzwoni do pana Antoniaka i czeka na ich odpowiedź i decyzję. Pan Roszak przyznał, że w sytuacji trasy szybkiego ruchu – ta ścieżka może być w pewien sposób zagrożona , ale do realizacji tamtego, dużego projektu dużo czasu upłynie. Burmistrz zapewnił też o czynieniu starań, by ta ścieżka ruszyła. Tak jak na poprzedniej sesji zadecydowano- takie środki zostały na to zabezpieczone i oczekuje się na decyzję Generalnej Dyrekcji. Bez tego porozumienia Gmina nie ma bowiem prawa działać.
Radna Borowska zgłosiła, że ma kilka pytań do pana Burmistrza , który prowadzi nadzór nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, o czym stanowi statut tej instytucji. Radna zaznaczyła, że pytanie chciała zadać pani Dyrektor, ale nie mogła zostać dłużej na sesji , a dotyczy ono tego, czy gdy  w statucie nie ma zapisów dotyczących stanowisk kierowniczych (a tylko zapis dotyczący organu doradczego tj. społecznej rady programowej) pani Dyrektor mogła powołać na stanowiska kierownicze pracowników podległej jej placówki. W statucie przyjętym przez Radę nie ma o tym wzmianki, a pani Dyrektor nie wnioskowała o takie zmiany, a zmian tych dokonała. Radna zapytała, czy Burmistrz uważa , że jest to prawnie  dopuszczalne. Burmistrz oświadczył, że radna otrzyma na to odpowiedź na piśmie. Pani Borowska podkreśliła, że od razu Burmistrzowi podpowie , że podstawą prawną do działania MGOKSiR , na który powołuje się zapis statutu jest ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która wprost mówi , że zawarto w nim wymóg określenia w statucie organów zarządzających i doradczych oraz sposobu ich powoływania , dlatego taki statut musi to zawierać. Pani Borowska powiedziała, że ma też drugie pytanie do pana Burmistrza dotyczące powołania pani Dyrektor Joanny Kowalskiej na stanowisko Dyrektora MGOKSiR- kiedy odbył się konkurs na to właśnie stanowisko. Burmistrz ponownie zapewnił, że radna otrzyma odpowiedź na piśmie. Pani Borowska powiedziała, że w takim razie dorzuci jeszcze jedno pytanie: jeżeli ten konkurs miał miejsce , to kiedy się odbył, a jeśli się nie odbył, bo jest i taka możliwość powołania  bez ogłoszenia konkursu dyrektora tego typu jednostki , to radna  prosi o podanie , gdzie można znaleźć w Urzędzie Miejskim  stosowną w takiej sytuacji opinię  właściwego ministra . Radna zapytała także w jakim trybie, w jakim terminie Burmistrz udzieli jej wspomnianych odpowiedzi na piśmie. Pan Roszak odpowiedział, że radna otrzyma odpowiedź na piśmie, zgodnie z Kpa. Pani Borowska powiedziała, że podejrzewa, iż odbędzie się to bez zbędnej zwłoki. Kolejno, radna zapowiedziała ostatnie swoje pytanie , które skierowane będzie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pytanie to wynika z wezwania, którego kopię wszyscy: koleżanki i koledzy radni otrzymali , dotyczące zaprzestania naruszenia dóbr osobistych , jakie radna skierowała do  pana Przewodniczącego  22 maja 2014r. Pani Borowska zapytała, czy na dzisiejszej sesji Rady Przewodniczący ją przeprosi za niezgodne z prawdą sugestie, jakoby radna złamała prawo wyborcze i należałaby się radnej grzywna. W uzasadnieniu pytania radnej jest to, że domaga się tych przeprosin na piśmie. Pan Przewodniczący nie ma żadnych podstaw- ponieważ nie odbyła się żadna rozprawa sądowa , nie ma wyroku sądowego, nie ma w tej sprawie jakiegokolwiek wyroku dotyczącego grzywny – w związku z czym propagowanie informacji w prasie , jakoby radna złamała prawo wyborcze i należy się radnej grzywna jest bezpodstawne , ponieważ pan Przewodniczący nie może się oprzeć o wyrok niezawisłego sądu , gdyż taki wyrok nie istnieje. Dlatego radna ponowiła pytanie, czy pan Przewodniczący przeprosi ją podczas dzisiejszej sesji , czego radna domagała się w wezwaniu , za niezgodne z prawdą sugestie, jakoby radna złamała prawo wyborcze.  Pan Kozłowski odpowiedział, że zgodnie z Kodeksem wyborczym przedstawiał „tam paragraf, na jakiej podstawie nie można prowadzić kampanii wyborczej w urzędzie, tym bardziej w trakcie obrad sesji”. W związku z tym  informacja , która została podana – została podana , dlatego jakie kary za przewinienia można otrzymać . W Kodeksie wyborczym jest jasno napisane, że nie można prowadzić agitacji wyborczej w urzędach administracji ani państwowej, ani samorządowej i to dla Przewodniczącego Rady jest złamaniem prawa przez radną i podał na jakiej podstawie instytucje do tego powołane będą mogły się do tego odnieść. Pan Kozłowski podkreślił, że to jest tylko informacja, którą przedstawił zgodnie z faktycznymi zdarzeniami na poprzedniej sesji. Pan Kozłowski na koniec oświadczył , że tyle tylko ma radnej do powiedzenia. Radna Borowska powiedziała, iż rozumie, że pan Kozłowski odmawia przeproszenia jej za to, że publicznie naruszył , na łamach prasy (Gazeta Pomorska , Express Bydgoski- dodatek „Gniewkowo”) wyraził się w sposób jednoznaczny , że radna złamała prawo wyborcze oraz , że radna powinna otrzymać grzywnę z tego tytułu bez opierania się na wyrok sądowy. Zdaniem pani Borowskiej- pan Kozłowski jednoznacznie twierdzi zatem , że radna złamała prawo  - nie mając do tego żadnego umocowania prawnego , nie będąc  w sądzie, nie będąc sędzią , nie dysponując  dokumentem  pt. „wyrok sądowy”. Pani Borowska zaznaczyła, że w tych artykułach , w swoim liście otwartym – Przewodniczący nie wyraził się , jak teraz mówi : „jakoby” , „wydaje mi się , że”- pan Kozłowski wyraźnie napisał w liście otwartym, dostępnym w prasie lokalnej : „radna Joanna Borowska złamała prawo wyborcze”. W związku z tym radna domaga się nadal przeproszenia , lub jednoznacznej odpowiedzi, że pan Kozłowski odmawia przeproszenia jej za stwierdzenie naruszające jej dobra osobiste zawarte w słowach : „iż złamała prawo wyborcze”. Przewodniczący Rady poprosił, by radna nie sugerowała co radna rozumie, „bo pani różne słowa , różnie rozumie”. Pan Kozłowski oświadczył, iż jednoznacznie wypowiedział się na sesji w tej kwestii , co uczynił również obecny wówczas prawnik i tyle ma do powiedzenia- wszyscy to słyszeli. Pan Kozłowski wskazał, że radni mają całą dokumentację dotyczącą tego zdarzenia, jest to zapisane w protokole i nie ma nic więcej radnej do powiedzenia. Zwracając się do pani Borowskiej pan Kozłowski powiedział, iż nie będzie „dywagował, co pani rozumie, czego pani nie rozumie, jak pani się do tego odnosi , nie jest to moja rola” .Jednoznacznie zostało stwierdzone przez pana Mecenasa, że nie wolno takich rzeczy , takiej agitacji robić w urzędzie, a tym bardziej na sesji. Pan Kozłowski poprosił, by nie wmawiać mu co powiedział, czy czego nie powiedział , bo to , co stwierdził na sesji, co zostało w tych dokumentach napisane – „zostało napisane”. Pani Borowska powiedziała, iż nie wie, czy pan Kozłowski boi się , bo nie chodzi jej o interpretację, tylko o odpowiedź na jej pytanie , na wezwanie do jej przeproszenia. Radna ponowiła swoje pytanie, zaznaczając, że nie interpretuje słów przewodniczącego, tylko je cytuje z przekazu prasowego, w którym jest zapisane wprost, że złamała prawo wyborcze. Pani Borowska podkreśliła, że prosi tylko o odpowiedź na bardzo proste pytanie (pan Kozłowski nie musi się naprawdę niczego bać), czy odmawia przeproszenia radnej na dzisiejszej sesji, czy nie odmawia i ją przeprosi . To jest bardzo proste pytanie, bez żadnej interpretacji. Pan Kozłowski odpowiedział, że to co miał do powiedzenia, to powiedział  i dyskusję zamyka. Radna Borowska zapytała, dlaczego przez gardło pana Kozłowskiego nie może przejść to , czy odmawia jej przeproszenia, bo ma do tego prawo, wystarczy powiedzieć : „odmawiam przeproszenia pani”.
Radny Pitera powiedział, że wiele rzeczy dowiaduje się z prasy, z „Pomorskiej” o tym incydencie się dowiedział, dlatego ma pytanie, czy Komisarz Wyborczy odpowiedział już na pismo Przewodniczącego. Radny zapytał też o to, czy podczas sesji nie można prowadzić kampanii ten co startuje w wyborach, czy nikt nie może wypowiadać się na ten temat. Przewodniczący Rady odpowiedział, że nikt nie może się na ten temat wypowiadać, obojętnie , czy stratuje w wyborach, czy nie- to pan Mecenas wyjaśnił. W odniesieniu do pierwszego pytania -pan Kozłowski wskazał, że tą odpowiedź radny ma w materiałach. Pan Pitera stwierdził, że w takim razie może tego nie zauważył. Następnie zapytał, czy na pana Burmistrza Przewodniczący „również zrobił doniesienie, ponieważ mówił o ugrupowaniu o patriotycznych wartościach, o spotach wyborczych jakiegoś Ryfińskiego”- to też odnosiło się do kampanii związanej z Unią Europejską. Radny zaznaczył, że rozumie, iż to była tylko odpowiedź ,ale każda inna odpowiedź w tym temacie wiąże się z tematem wyborów i „tak można brnąć”. Zdaniem radnego , Przewodniczący mógł zapytać radnych , bo reprezentuje Radę i w wielu sprawach z radnymi rozmawia , a tu „nie był łaskaw”. Pan Kozłowski  powiedział, że gdy zwrócił radnej uwagę na sesji , to myślał, że na tym temat zostanie zamknięty i gdyby był to taki jeden incydent – to nie odnosiłby się do całej sprawy. Radna zignorowała jednak wszystkie kwestie związane z tym tematem i w związku z tym „tak się stało, jak się stało”, to co wynika z przekazanych materiałów i pan Kozłowski tyle ma tylko do powiedzenia.
Burmistrz oświadczył, że jasno jest napisane w Kodeksie wyborczym, co oznacza agitacja i to, co Burmistrz powiedział o „tym zacnym ugrupowaniu, z którego startowała pani Borowska” jest chyba dla wszystkich obiektywną prawdą i to nie ma nic wspólnego z agitacją. Pan Roszak powiedział, że odniósł się tylko do tej sytuacji, która „była na wskroś temu , co się działo na sesji” – po wspaniałej prezentacji dzieci i historyka z Gimnazjum – pani radna pozwoliła sobie , jako jedyna z Rady (bo Przewodniczący przecież podziękował w imieniu całej Rady , ale też i Burmistrza) zabrać głos i nie tylko w dobrych intencjach , tylko chodziło o to, by za chwilę pochwalić się tym, że pani radna startuje do euro parlamentu . Według pana Roszaka-„ radna nie ma się tu czym specjalnie chwalić, bo wynik wyborczy jest dosyć czytelny i może da pani radnej  coś do myślenia”.
Pani Borowska odpowiedziała, że Burmistrz ma nadzwyczajne zdolności  wiedzy w zakresie intencji ludzkiej, badania myśli – „to rzeczywiście fascynujący wywód”. Radna nie wie tylko, „czy to pan Burmistrz podąża tropami pani Redaktor Napierkowskiej, czy pani Redaktor Napierkowska podążą tropami pana Burmistrza”, ponieważ bez przerwy mylnie podają  ( w każdym razie pani Redaktor Napierkowska publicznie  w prasie , a Burmistrz publicznie podczas obecnej sesji i minionej) informację , jakoby radna startowała z ugrupowania „Twój Ruch”. Pani Borowska oświadczyła, że startowała z ugrupowania, będącego w koalicji – to nie jest to samo, to Partia Demokratyczna – Demokraci PL , nic się w tym zakresie nie zmieniło od lat 90-tych. Radna cały czas należy do tej partii – do tego  ugrupowania, które radna reprezentowała  i odnosiła się do wartości radnej najbliższej tzn. do wolności. Radna stwierdziła, że pan Przewodniczący pewnie był na innym posiedzeniu niż radna , bo na sesji , na której radna była miesiąc temu nie było takiej sytuacji, że „Przewodniczący zabroniłby radnej roznoszenia plakatów, czy ulotek i po tej uwadze radna by to robiła”. Takiej sytuacji nie było, są nagrania z tej sesji i można to usłyszeć. To taka refleksja radnej i duże zdumienie, że ktoś potrafi odczytać intencje i myśli innej osoby. Pani Borowska zgłosiła, że zapomniała jeszcze o jednym pytaniu, które chciałaby skierować do pani Mecenas dotyczące sprawowania funkcji przez Dyrektora Ośrodka Kultury . Radna wie, że byłyby konsekwencje prawne , gdyby okazało się, że nie było konkursu na stanowisko Dyrektora, a także gdyby nie było stosownej opinii ministra właściwego dla tego resortu, czyli Ministra Kultury, bo wyczytała sobie w orzecznictwie sądowym, że w takiej sytuacji, gdy jedna z tych dwóch przesłanek nie jest spełniona –to skutkuje nie powołaniem kandydata na stanowisko, a tu kandydat został powołany. Radna nie zakłada , że taka sytuacja miała miejsce, ale nie mogła dotrzeć do informacji publicznej w BIP-ie Urzędu, na stronie Ośrodka Kultury też tego nie ma. W BIP-ie nie ma wielu informacji, o co radna już wielokrotnie prosiła, ale nie może doczekać się uzupełnienia i takiego dostępu nie ma. Radna zapytała o konsekwencję prawną, gdyby się okazało, że Dyrektor został powołany nie w drodze konkursu , tylko  w drodze powołania, przy braku stosownej, popartej opinią związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji o charakterze kulturalnym – opinii ministra. Odnosząc się do wypowiedzi radnej- Przewodniczący Rady poprosił, by radna przeczytała protokół z poprzedniej sesji i wówczas nie będzie wprowadzała wszystkich obecnych na sesji w błąd.  Kolejno głos zabrał Burmistrz, który przypomniał, że radna otrzymała od niego już informację, że odpowiedź w sprawie Dyrektora otrzyma na piśmie i „ten wątek  kończymy”. Następnie pan Kozłowski zapytał radną o to, jaką notę od wyborców otrzymali Demokraci PL , bo  Burmistrz „jakoś tego nie kojarzy” . Radna zaprosiła Burmistrza na swój dyżur radnej, gdzie przytoczy mu stosowną statystykę. Pani Borowska przypomniała, że ten dyżur odbywa się w Urzędzie Miejskim, „a komitet był koalicją: Europa Plus- Twój Ruch, a nie Twój Ruch w związku z tym Burmistrz próbuje nagiąć swoje prześmiewcze stwierdzenia do rzeczywistości”. Radna poprosiła o odpowiedź na temat kierowniczych funkcji w jednostce podległej Burmistrzowi  w trybie niecierpiącym zwłoki . Natomiast w drugą środę od godz. 9-tej , „dzięki uprzejmej gościnie”  pana Burmistrza- radna zaprasza na dyżur radnej , do czego się oczywiście przygotuje bardzo dokładnie w zakresie statystyk. Pani Borowska zapewniła Burmistrza, że jej wynik wyborczy na terenie naszej Gminy z pewnością „go nie zadawala”. Burmistrz powiedział, że bardzo go cieszy , na co radna wyraziła swoją wątpliwość w to stwierdzenie. 
 Z uwagi na to , że radni nie mieli więcej pytań – Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przystąpił do kolejnego.

Ad.9 Wolne głosywnioski.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że to co już mówił wcześniej Burmistrz - być może w czerwcu będzie dodatkowa sesja . W jakim terminie- to trudno powiedzieć i może to być inny dzień niż środa i to będzie zależało od pozyskania środków na dalszą inwestycję Gminy . Pan Kozłowski podał też, że 25 czerwca 2014r. odbędzie się ta druga sesja, której tematem  będzie: ”Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy” .
Pan Kozłowski  przekazał, że ponieważ przychodzi bardzo dużo zaproszeń do niego i do Rady – zaprasza, jeśli radni będą chcieli skorzystać z tych wszystkich imprez, które odbywają się z okazji Dni Gniewkowa.
Burmistrz  zachęcił i zaprosił wszystkich do wpisu do księgi pamiątkowej wyłożonej na wejściu do Urzędu- 7 czerwca ta księga zostanie przekazana Prymasowi na ingresie jako prezent od wszystkich mieszkańców.
Pan Wojciech Ćwikła wystąpił jako przedstawiciel Stowarzyszenia OKOŃ, odnosząc się do jednego z poruszanych dziś na sesji tematów – tj. do wędkarstwa. Pan Ćwikła odwołał się też do wypowiedzi jednej z przedmówczyń, która wspomniała o „męskiej decyzji”, by podziękować Burmistrzowi właśnie za „męską decyzję” jeżeli chodzi o przyznanie  wód  Stowarzyszeniu.  Dla tego Stowarzyszenia ważne jest to, iż „posiada taką wodę”, bo działa bardzo krotko, od początku tego roku . Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie ma 290 członków, którzy opłacili składki, przy czym 90% członków – to mieszkańcy naszej Gminy, pozostałe 10%- to kilku wędkarzy z Inowrocławia i z Torunia, którzy przez dziesiątki lat należeli do poprzedniego stowarzyszenia i trudno było im odmówić tej przynależności  i pozbawić możliwości dalszego wędkowania na wodach, na których wędkowali przez szereg lat. Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie podjęło bardzo intensywne zarybianie wód w Michałowie ( już na kwotę ok. 12 tys. zł), podobna akcja przeprowadzona będzie jeszcze we wrześniu , by zrobić tam naprawdę żyzne wody. Pan Ćwikła  oświadczył, że ma jeszcze jedną sprawę również związaną z wędkarstwem , która może mieć bardzo poważne skutki prawne. Ostatnie zebranie walne , jakie się odbyło w restauracji HARASÓWKA podjęło uchwałę o likwidacji Koła. Na 67 członków uczestniczących w zebraniu – 52 osoby opowiedziały się za rozwiązaniem Koła, a 9 było przeciwnych. Oznacza to, że Koło Nr 80 zostało rozwiązane, a do dnia dzisiejszego- to co się dzieje z nim nadal- to jest nieprawne działanie na terenie tej Gminy , ponieważ do dnia dzisiejszego nie powołano takiego, nowego koła, czy stowarzyszenia. Pan Ćwikła wspomniał o  fałszowaniu dokumentacji z tego zebrania, bo do utworzenia takiego koła wymagana jest określona liczba członków założycieli, a to nie zostało spełnione, bo 9 członków, którzy byli „za”, nie stanowiła quorum do powołania takiego koła. Więc to , co dziś się dzieje w Kole Nr 80 w Gniewkowie- zdaniem pana Ćwikły jest nieprawne i nieprawomocne.
Nawiązując do tego tematu, Burmistrz powiedział, że cała ta sytuacja wygląda o tyle dziwnie, bo kiedyś (Burmistrz pamięta) z relacji między PZW a Lasami Państwowymi, które zarządzają tymi terenami (ok. 40 ha wód)- PZW Gniewkowo , które składało się z ok. 450 członków płaciło rocznie na rzecz LP ok. 5 tys. zł. Teraz , po przetargu Nadleśnictwa – PZW Bydgoszcz złożyło ofertę na poziomie 25 tys. zł za ten obszar, za ten akwen, dlatego też nasuwa się pytanie z czego PZW to zapłaci. Według Burmistrza chodziło tylko o to, by „zagrać na nosie tym naszym wędkarzom, by pokazać im siłę i postawić gdzieś w kącie”. Zdaniem pana Roszaka- tą kwotę będą musieli finansować ”inni uczestnicy tego Związku” z terenu naszego województwa , bo ta grupka osób, która jest na dziś „prawnie , czy nieprawnie” wśród tej grupy, która funkcjonuje w ramach  PZW, czy jest w stanie pokryć taką opłatę.
Pan Marian Kubicki zwrócił uwagę, że „tam , gdzie dwóch się bije- tam trzeci korzysta”.  Jak zaczęło się to „tarcie” to nie po to, by coś naprawić, bo jest wręcz gorzej . To dzięki  poniesiony nakładom na Suchatówkę i na Zajezierze  i staraniom miejscowych działaczy udało się doprowadzić te wody do porządku. Pan Kubicki przypomniał, że przecież Michałowo  miało być zasypane, ale dzięki staraniom Koła wody te zostały uratowane. Pan Tyburek jak był Przewodniczącym Rady oferował przejęcie tych wód przez Koło za symboliczną złotówkę. Cały problem „rozbijał się o to, że Koło nie miało osobowości prawnej” i wszystkie rzeczy jakie były robione, to były robione,  „ale na medale i odznaczenia dla Zarządu Okręgu”. Koło miało tu swoje konto, na które wpływały pieniądze z opłat, które przeznaczane były na zarybianie, na ochronę wód. Pan Kubicki oświadczył, że dziwi go tylko jedno- stanowisko Lasów Państwowych. Rozmawiał z panem Nadleśniczym i było mu też trochę przykro, bo przetarg ten nie dawał możliwości, skoro najważniejszą rzeczą w nim była cena. I rzeczywiście pieniądz- 25 tys. zł się znalazło i pan Kubicki wie nawet skąd- to były pieniądze jakie Koło zostawiło w Okręgu -89 tys. zł w ubiegłym roku. Według pana Kubickiego , mogli dać nawet 50 tys. zł. Lasy Państwowe doskonale wiedziały, bo protokoły zarybiania itd. były, jakie ilości ryb , jak dbano o ten teren – to było wiadomo, bo pan Nadleśniczy za każdym razem był na wszystkich zebraniach i zawsze „szedł z nimi ręka w rękę”, dlatego pan Kubicki jest teraz tym tak zszokowany.   Będą teraz tak tu długo siedzieć , aż te wszystkie ryby wyłowią , nie dopilnują tego i to będzie rozgrabione. Pan Kubicki powiedział, iż podejrzewa, że podpisanie tego przetargu w sprawie tych wód winno uwzględnić interes społeczny , bo nie wszystko można przeliczyć na pieniądze. To koło , które zostało – teraz się rozrosło, bo wśród miejscowych wędkarzy jedni preferowali właśnie Suchatówkę, Zajezierze a drudzy Michałowo. By jednak móc  łowić w Suchatówce trzeba  opłacić  zezwolenie i składkę członkowską. Zwracając się do osoby, która reprezentuje PZW- pan Kubicki odwołał się do jego odczuć, czy w takim razie zrobiono tu komuś dobrze, czy to jest działanie na niekorzyść.  Wskazany przedstawiciel PZW– pan Zenon Malinowski zabrał głos, by odnieść się do słów pana Ćwikły na temat głosowania na walnym zebraniu przez 52 osoby, na ok. 350 wędkarzy ogólnie. Zdaniem pana Malinowskiego należało tych wszystkich wędkarzy powiadomić, że takie coś będzie się działo , „bo nie ma quorum z 350 na 50”. Według pana Malinowskiego nie może decydować 50 za 350. Koło istniało , istnieje i na dziś ilość członków wynosi 250 osób. Jeżeli natomiast chodziło o „kasę, by Koło miało swoje pieniążki”- to teraz się to skończyło, pieniądze idą do Bydgoszczy. Pan Malinowski zaznaczył, że nie jest mówcą, ale to dlatego tak się stało, ten podział. Radny Pitera poprosił o wyjaśnienie poruszonego zagadnienia zarówno skargi , jak zawiązania się nowego koła. Przewodniczący Rady powiedział, że „akwen otrzymało PZW i PZW złożyło skargę”. Burmistrz powiedział, że skarga była PZW w związku z rozwiązaniem umowy na wody w Michałowie, które teraz ma OKOŃ. To, co było omawiane dotyczy natomiast Suchatówki. Pan Malinowski odwołał się do artykułu w Expressie Bydgoskim , odczytując jego fragment . Pan Malinowski powiedział, że Stowarzyszenie OKOŃ założył były Prezes Koła- pan Józef Plis wraz z poprzednim zarządem, a statut „OKONIA” mówi, że zarząd decyduje o przyjęciu osób, ale jak z podobnego stowarzyszenia ktoś był wykluczony – to nie może być przyjęty, a pan Plis został Prezesem. Przedstawiciel PZW zaznaczył, że należałoby to dłużej wytłumaczyć, a on tego nie potrafi. Pan Ćwikła oświadczył, że to jest oczywiście nieprawda, na co pan Malinowski stwierdził, że jego zdaniem nie jest to miejsce , by to teraz omawiać. Przewodniczący Rady podziękował za przybliżenie tych kwestii podkreślając jednocześnie, że Rada Miejska i tak nie ma kompetencji do decydowania w tych sprawach.
Radny Pitera zgłosił zapytanie, czy w związku z tym, że wystąpienie Przewodniczącego Rady w sprawie naruszenia prawa wyborczego przez radną zostało skierowane przez Komisarza do prokuratury- to czy ona wszczęła już jakieś działania. Przewodniczący Rady odpowiedział, iż nie ma na ten temat żadnej informacji.
Radny Pitera żartobliwie zwrócił się do radnej Paul, że składki , które zbiera trzeba będzie w takiej sytuacji przeznaczyć dla radnych, na co pan Kozłowski uznał, że jeśli tylko radni nie będą łamali prawa – to nie będzie to potrzebne.
Pan Kubicki wystąpił o udostępnienie (skserowanie) odpowiedzi do PZW , co pan Kozłowski zapewnił, że zostanie przygotowane.  Mieszkaniec przypomniał też sytuację, że jak w 1993r. paliły się lasy gniewkowskie- to wody w Michałowie służyły do ich gaszenia , a gdyby tego nie było to nie byłoby czym gasić. To zasługa poprzednich władz Gminy, które poszły za sugestiami i uwagami wędkarzy i tego Michałowa nie zasypali. Znalazło się wówczas inne miejsce na wysypisko śmieci w Kaczkowie, a Michałowo dzięki temu istnieje. Pan Kubicki odniósł się też do inicjatywy Burmistrza dotyczącej stawu na osiedlu i sugestii wpuszczenia kolorowych rybek . Jak nie było tych kolorowych rybek, to „cała dzieciarnia, zwłaszcza w okresie wakacji” przychodziła i tam łowiła, a na dzień dzisiejszy jest tam zakaz, a pan Kubicki  chciałby , aby te dzieci wróciły nad tą wodę. Poprosił Burmistrza o przemyślenie tego, by może wycofać się z tego zakazu.
Radna Borowska oświadczyła, że ma na koniec apel do Przewodniczącego Rady, by jednak pożegnał się „z tą nieznośną manierą” w wyrażaniu opinii o łamaniu prawa, bo jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego- to nie powinien przesądzać sprawy w sądzie i tak , jak pan Kozłowski pisał na łamach prasy – złożyć pozew, a nie występować w roli sędziego , bo nie ma do tego żadnych uprawnień, jest to nieuprawnione.

Ad.10  Zamknięcie  XLIV  obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLIV sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 1440  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2014 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1429
09 lipca 2014 08:58 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2014 14:50 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl