Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XLIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 kwietnia 2014r

Protokół przyjęty przez RM  podczas XLIV obrad w dniu 28.05.2014r.

 

 

Protokół Nr XLIII/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał (brak radnych: P.Stefańskiego, I.Kopiszki). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  Następnie Przewodniczący Rady poinformował o poprawce do porządku obrad polegającej na wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego .
W obecności 13 radnych, w wyniku głosowania jawnego – 13 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.

Przewodniczący Rady  poinformował, że wprowadzony projekt uchwały omawiany będzie w pkt 10 ppkt j. Następnie pan Kozłowski zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jeszcze jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 13 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku .

Przyjęty porządek obrad:                                

1.      Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .

2.      Przyjęcie  porządku obrad .

3.      Prezentacja dotycząca  sylwetki Jana Karskiego  przygotowana przez młodzież Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w ramach obchodów Roku Jana Karskiego i Roku Ludzi Wolności.

4.      Przyjęcie protokołu z XLII  sesji.

5.      Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6.      Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  w Gniewkowie za rok 2013:

-sprawozdanie przedstawi Dyrektor MGOKSiR w Gniewkowie- pani Joanna Kowalska,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

7.      Sprawozdanie z działalności  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2013:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGBP w Gniewkowie - pani Lidia Chrośniak,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

8.      Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Gniewkowo:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGOPS w Gniewkowie- pani Elżbieta Zajonz,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

9.      Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013:

-sprawozdanie przedstawi Z-ca Burmistrza- pan Paweł Drzażdżewski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

 b)     ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo:
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno:
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)      ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice (dz. nr: 210/4 ,210/7 i 210/9):

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice(dz. nr 78):

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g)     ogólnodostępności boiska w miejscowości Więcławice:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h)     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul.Zajeziernej :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 85,87,88,89/1, 89/2, 110,111,112/1,112/2, 112/3,113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu gmina Gniewkowo:

 -projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

j)       wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego:

 -projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

11.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

12.Wolne głosy ,  wnioski.

13.Zamknięcie  XLIII  obrad Rady Miejskiej .

Ad.3 Prezentacja dotycząca  sylwetki Jana Karskiego  przygotowana przez młodzież Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w ramach obchodów Roku Jana Karskiego i Roku Ludzi Wolności.

Przewodniczący Rady przypomniał, że w ostatnim czasie obchodzimy 3 bardzo ważne dla nas i naszego kraju uroczystości , tj. kanonizację Jana Pawła II (27.04.2014r.)– człowieka wielkiego serca , który swoją posługą miał wpływ  na losy naszego kraju, a też Europy i całego świata. Obchodzone jest również 10-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej, co jest bardzo znamienne i na terenie naszej Gminy są  widoczne oznaki wpływu, jaki wywarło przystąpienie naszego kraju do tej organizacji. Pan Kozłowski poinformował też, o ogłoszeniu roku 2014- Rokiem Jana Karskiego. Kolejno, Przewodniczący Rady  poprosił o wystąpienie młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie z prezentacją przygotowaną w ramach obchodów Roku Jana Karskiego oraz Roku Ludzi Wolności.
Kolejno, wystąpiły uczennice gniewkowskiego Gimnazjum z prezentacją na temat sylwetek Polaków , którzy uczestniczyli w krzewieniu patriotyzmu i ważnych wydarzeniach dla państwa i narodu polskiego.  Mówczyni podkreśliła, że rok 2014 został przez Samorząd Województwa ogłoszony Rokiem Ludzi Wolności i przybliżyła cele tej inicjatywy. Przybliżyła również pojęcie demokracji . Uczennice wymieniły również osoby, które zostały uznane przez samorząd województwa za godne wyróżnienia w ramach tej inicjatywy. Po wystąpieniu uczennic- głos zabrał Wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie – pan Aleksander Kręc, który bardzo obrazowo zaprezentował sylwetkę samego Jana Karskiego, i który zakończył prezentację refleksyjną recytacją wiersza Wisławy Szymborskiej „Bez tej miłości można żyć mieć serce suche jak orzeszek…”.
Przewodniczący Rady podziękował młodzieży z Gimnazjum oraz  nauczycielom : pani Jowicie Drzażdżewskiej i panu Dyrektorowi Aleksandrowi Kręcowi za prezentację i wręczył okolicznościowe upominki.
Następnie  pan Kozłowski powitał radnego Powiatu Inowrocławskiego- pana Longina Marciniaka, który przybył w trakcie obrad.
W czasie prezentacji przybyli również: radny P.Stefański i radny I.Kopiszka.
Radna Borowska wystąpiła o głos podkreślając , że chciałaby się odnieść do  zakończonej prezentacji, póki obecna jest jeszcze młodzież. Pani Borowska oświadczyła, że jest zachwycona tą prezentacją  zwłaszcza , że idea wolności słowa jest jej szczególnie bliska. Podkreślając, że osoba Jana Karskiego jest jej równie bliska – radna zwróciła się do pana Kręca, odpowiadając mu na pytanie, które zapewne miało być pytaniem retorycznym , a dotyczyło przyczyn , z powodu których o Janie Karskim tak mało się mówi – bo dziś jest on wyrzutem sumienia dla wielu. Współcześnie również się tak dzieje, są media, na świecie dzieją się   straszne rzeczy. Radna wyraziła radość z tego, że teraz, w przededniu  10-lecia przystąpienia Polski do UE zdecydowano się na taką prezentację w tak szacownym gronie,  pełnym gości  z wielu różnych środowisk. Pani Borowska podziękowała za tą prezentację zaznaczając, że ma zaszczyt kandydować w wyborach do euro-parlamentu właśnie dlatego, że idea wolności jest radnej szczególnie bliska. Najważniejsze w tym kandydowaniu jest dla radnej to, że chce przekonywać mieszkańców i już to robi na terenie naszego województwa, gdzie tylko radna ma okazję, że jednym z tych dorobków wolności, o której młodzież tu mówi jest możliwość brania udziału w wyborach. To, że mamy wolność słowa, że o Janie Karskim możemy mówić, słuchać na oficjalnym zebraniu- to jest coś pięknego. Radna wyraziła też opinię, że Jan Karski cieszył się, że Polska otworzyła się na UE . Pani Borowska jeszcze raz podziękowała młodzieży i panu Kręcowi, że „odkurza” te postaci i pogratulowała prezentacji, wyrażając radość z tego, że miała ona tutaj miejsce.
Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie zaznaczając, że kampania wyborcza jest tu niedozwolona. Pan Kozłowski stwierdził, iż szkoda , że mimo tych ciepłych słów i takiego zachwytu, co również wszyscy kierowali do młodzieży i jej nauczycieli po prezentacji- zakończyła się ona tak niesmacznie.

Ad.4 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLII/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  26.03.2014r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.
Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLII/2014 (brak radnego D.Rogalskiego).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLII/2014  z dnia 26.03.2014r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad.5 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .
Burmistrz oświadczył, że miał rozpocząć, od sprawozdania, potem myślał, że skomentuje to, co zrobiła pani radna, ale sobie „to odpuści”, bo to jest wielki skandal. Pan Roszak powiedział, że mówi się o wartościach patriotycznych, o historii, ale to ugrupowanie, z którego akurat radna kandyduje nie reprezentuje takich wartości (tu Burmistrz podał przykład  spotu reklamowego – „chociażby  pana Ryfińskiego").
Następnie Burmistrz omówił działania w ostatnim miesiącu rozpoczynając od informacji o rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gniewkowie (załącznik nr 3 do protokołu stanowi informacja o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji). Została już podpisana umowa z firmą SKANSKA . Burmistrz wyraził nadzieję, że za dużym potencjałem tej firmy pójdzie dobra realizacja tego zadania. Wartość zadania po przetargu – to kwota 5,2 mln zł z dofinansowaniem na poziomie ok. 3,5 mln zł. Oferta okazała się na tyle korzystna, że pozwoliła na poczynienie oszczędności w budżecie i dołożenie kilku nowych zadań.  Burmistrz poinformował także o podpisaniu umowy na  realizację projektu „Ona i On uczą się poznawać świat”, który kierowany jest głównie dla młodzieży . W projekcie uczestniczą 3 gminy z naszego powiatu (też: Kruszwica, Inowrocław). Zgodnie z zapowiedzią wynikającą z całej procedury- złożony został duży projekt związany z budową 4 boisk na wiejskich terenach przy szkołach : w Wierzchosławicach, Szadłowicach, Kijewie oraz Murzynnie. Aplikacja została złożona i otrzymała akceptację LGD „Czarnoziem na Soli”. Ten duży projekt kierowany będzie teraz do ostatecznej decyzji w Urzędzie Marszałkowskim. Pan Roszak wyraził przekonanie , że tutaj większych problemów nie będzie.
Burmistrz przekazał też, iż jest na poziomie Powiatu taki lokalny – „quazi ZIP”, który będzie regulowany lokalnymi ustaleniami , stąd uchwała , której projekt wprowadzony został do porządku obrad . Będzie się to opierać przede wszystkim na EFS oraz na EFRR i dotyczyć będzie kwestii związanych z inwestycjami. W ramach tej inicjatywy odbyło się spotkanie z panem Starostą . Pan Roszak wyraził nadzieję, że podobnie jak wcześniejsze, tak i to działanie przyniesie korzyści, choć pierwsze projekty, czy  finansowanie ruszą nie szybciej niż na koniec 2015- początek 2016 r.
Burmistrz nawiązał też do wystąpienia pokontrolnego RIO , jakie radni otrzymali, a  dotyczącego kontroli przeprowadzonej na wniosek pana Sławomira Bożko. Burmistrz wskazał na dwie ustawy regulujące kwestie dofinansowania zadań z zakresu sportu- tj. ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym oraz na sentencję wystąpienia RIO , gdzie brak jest zaleceń. Według pana Roszaka  oznacza to, iż te dwie ustawy stwarzały dużo komplikacji- powodowały problem systemowy, czego jasno RIO nie przyzna, a wynika to z dokumentów. Jest to problem natury prawnej , gdzie następuje kolizja przepisów. Burmistrz przypomniał o staraniach samorządu w tym, by te stowarzyszenia przy swoim podejściu  mogły funkcjonować . Ta otwartość samorządu   i „wyciąganie tych stowarzyszeń za uszy” umożliwiały przekazanie tych środków. Dlatego tym bardziej smutne są tego typu działania, że do RIO wystąpił ktoś, kto jest bardzo blisko związany z tym konkretnym klubem , tj. z Harmattanem.

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za przedstawione sprawozdanie i powitał radnego Powiatu – pana Andrzeja Brylew, który przybył w trakcie tego wystąpienia.
Kolejno,  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji. W obecności 14 radnych , w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba się wstrzymała.

Ad.6  Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji  w Gniewkowie za rok 2013.

O przedstawienie sprawozdania  Przewodniczący Rady poprosił  Dyrektora – panią Joannę Kowalską (treść sprawozdania stanowi załącznik nr 4 ).
Po przedstawieniu sprawozdania  – pan Kozłowski otworzył dyskusję.
Radny Pułaczewski poruszył kwestię wolontariatu studenckiego i zapytał, czy ta inicjatywa będzie kontynuowana , bo współpraca w tym zakresie była bardzo owocna. Pani Dyrektor zapewniła, że dokłada starań, by ta współpraca była satysfakcjonująca, zwłaszcza, że biorą w tym udział nie tylko mieszkańcy Gminy, ale osoby z zewnątrz, które mają okazje poznać Gniewkowo, jego okolice. Dziś pani Dyrektor miała telefon od koordynatora tego projektu  i otrzymała bardzo ciekawą propozycję trójstronnej współpracy – projekt „Język ojczysty” , a czegoś takiego jeszcze nie było.
Nie było więcej pytań , ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . Sprawozdanie zostało  przyjęte  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”  (brak radnego D.Rogalskiego).

Ad.7 Sprawozdanie z działalności  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2013.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGBP w Gniewkowie- panią Lidię Chrośniak.
Pani Kierownik omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie ( stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 14 radnych  , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania  (brak radnego D.Rogalskiego ).

 Ad.8 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Gniewkowo.

O przedstawienie informacji Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS - panią Elżbietę Zajonz.
Pani Zajonz omówiła przedłożoną wcześniej ocenę ( stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
W trakcie tego wystąpienia obrady opuścił radny J.Bożko.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionej informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia  . W obecności 13 radnych  , w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem oceny  (brak radnych: J.Bożko, D.Rogalskiego).

 Ad.9 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza- pana Pawła Drzażdżewskiego.
Pan Drzażdżewski  omówił przedłożone wcześniej sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję. Nawiązując do tematu sportu w tym punkcie obrad – pan Kozłowski przekazał informację o sukcesie młodych gniewkowian: Pawła Stysiała i Bartłomieja Ratajczyka , którzy reprezentowali nasze województwo w Mistrzostwach Świata Szkół Gimnazjalnych w piłce siatkowej zdobywając wicemistrzostwo.  
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 12 radnych  , w głosowaniu jawnym – 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania (brak radnych:  J.Borowskiej, J.Bożko, D.Rogalskiego).

Po tym punkcie – o godz. 1315 Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.

Po wznowieniu posiedzenia , przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu obrad  Przewodniczący Rady oświadczył, iż ma ważne pytanie do pana Mecenasa, ponieważ  na sali obrad pojawiły się plakaty koleżanki w związku z wyborami. Pan Kozłowski zaznaczył, iż wie, że kampanii wyborczej nie można prowadzić „wśród młodzieży”, ale poprosił o wyjaśnienie , jak to się ma do sesji, czy Urzędu.  Mecenas Rakoczy oświadczył, że Kodeks wyborczy nie pozostawia wątpliwości, że agitacja w urzędach administracji publicznej , w tym również w urzędach administracji samorządowej jest zabroniona. Zdaniem prof. Rakoczego jednym z przejawów agitacji wyborczej jest rozprowadzanie, czy rozpropagowywanie plakatów wyborczych. W siedzibach organów administracji rządowej, samorządowej –tego typu działanie jest zabronione.
Zwracając się do Radcy Prawnego -radna Borowska zapytała, czy dotyczy to przekazywania informacji do rozwieszenia ( bo nie ma żadnych możliwości prezentacji plakatów, radna ich nie rozwiesza w Urzędzie). Korzystając z obecności sołtysów radna poprosiła, by te informacje dotyczące spotkań wyborczych rozwiesili na tablicach informacyjnych na terenach, „na których zarządzają”.
Pani Borowska oświadczyła też , że nie otrzymała odpowiedzi od Burmistrza w trybie wyborczym , a dotyczy to umożliwienia spotkań z wyborcami , do czego radna ma prawo. Radna zastrzegła, że w żadnym wypadku wobec młodzieży  nie chciała tu udzielać , czy przekazywać „niefajnych informacji”, nie prowadzi kampanii wyborczej. Gdy wyraziła swoją pochwałę i pozytywne zdanie na temat tej prezentacji postanowiła podkreślić działania Prezydenta RP w tym zakresie, by obywatele naszego kraju uczestniczyli w wyborach . Tylko o tym radna mówiła i na tym jej zależy. Nie wymieniła, nie wymienia i nie wymieni w Urzędzie z jakiej startuje listy. Działania  dotyczące np. wolności słowa są radnej bliskie, dlatego bardzo smutne jest to (mówił o tym wielokrotnie Pan  Prezydent B.Komorski), że mieszkańcy, obywatele nie korzystają z takiego dorobku m.in. śp. Jana Karskiego – dorobku wolności, jaką jest m.in. prawo wyborcze. Na tym radnej zależy i absolutnie nie prowadziła żadnej agitacji w Urzędzie , nie prowadzi i prowadzić nie zamierza. Była to tylko prośba o przekazanie informacji , o wywieszenie na tablicach ogłoszeń . Radna ponownie poruszyła kwestię pisma, z jakim wystąpiła do pana Burmistrza, ale wciąż nie ma odpowiedzi i nie ma możliwości ustalenia harmonogramu spotkań z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady powiedział, że na plakacie, jaki ma przed sobą jest podane z jakiej listy radna kandyduje , jest informacja o tym, jaki komitet to finansuje- to jest jednoznaczne. Pan Kozłowski poinformował też radną, że to pełnomocnik wyborczy jest od podpisywania umów dotyczących wynajęcia sal , a nie sam kandydat . Pan Kozłowski zaznaczył też, że jest to tylko jego „mizerna informacja wyborcza” i poprosił o ustosunkowanie się Mecenasa do tej kwestii.
Pan Rakoczy rozpoczął od art. 108 § 1, który wskazuje miejsca , gdzie agitacja wyborcza jest zabroniona. Do spełnienia tego przepisu wystarczy „prowadzenie agitacji na terenie…” .Mecenas zaznaczył, że przepis nie definiuje kto taką agitację prowadzi, ani w stosunku do kogo (może tą agitację prowadzić osoba niezaangażowana), bo chodzi tu o spełnianie warunków agitacji- nakłaniania publicznego lub namawiania do głosowania na określoną osobę, czy komitet wyborczy. Kluczowym elementem jest tu miejsce prowadzenia agitacji tj. na terenie urzędu administracji samorządu terytorialnego i to wystarczy. Ustawodawca  nie rozróżnia, czy jest to agitacja werbalna, czy na piśmie, słowem, czy w jakiś inny sposób. Pan Rakoczy oświadczył, że rozumie intencje radnej- samo zachęcanie do udziału w wyborach agitacją nie jest, ale zupełnie czym innym jest mówienie o wyborach , a co innego oznacza to  w odniesieniu do materiału , o jakim mówił pan Przewodniczący- to już nie jest zachęcanie do wyborów, a agitacja. Tu prof. Rakoczy wskazał na treść art. 109 Kodeksy wyborczego , który definiuje „materiał wyborczy”. Pan Kozłowski podziękował za wyjaśnienie i oświadczył, iż temat uważa za zamknięty. Z uwagi na to, że pani Borowska usiłowała wypowiedzieć się w tym zakresie- Przewodniczący Rady powiedział, że nie udziela radnej głosu i zarządził rozpoczęcie kolejnego punktu obrad tj. pkt 10. Radna Borowska zgłosiła, iż nie otrzymała odpowiedzi od Mecenasa na pytanie, które zgłosiła wcześniej, a dotyczące pisma. Pan Kozłowski odpowiedział, że ten temat już zamknął.

Ad.10 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały. Następnie pan Kozłowski otworzył dyskusję.  Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLIII/275/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym (brak radnych: J.Bożko, D.Rogalskiego,R.Pitery).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b) ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/276/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c)  ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno  Przewodniczący Rady poprosił  radnego Stefańskiego.
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/277/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno  przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d) ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/278/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice  przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

e) ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice (dz. nr: 210/4 , 210/7 i 210/9):

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice (dz. nr: 210/4 ,210/7 i 210/9)  Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/279/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice (dz. nr: 210/4 ,210/7 i 210/9)    przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

f) ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice(dz. nr 78):

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice(dz. nr 78) Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/280/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Wierzchosławice (dz. nr 78)    przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

g) ogólnodostępności boiska w miejscowości Więcławice:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  ogólnodostępności boiska w miejscowości Więcławice  Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 11 radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego, J.Borowskiej).
Uchwała Nr XLIII/281/2014  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Więcławice przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

h)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul.Zajeziernej:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul.Zajeziernej  Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego . Pan Kozłowski zaznaczył, że jeśli ze strony radnych nie usłyszy sprzeciwu- wówczas przeczytany zostanie tylko początek uchwały oraz kwestie ogólne z rozdziału 4 i uzsadanienie. Nie było sprzeciwu , wobec czego projekt uchwały nie był czytany w calości.
Po przedstawieniu projektu  uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 12 radnych (brak radnych: J.Bożko,  R.Pitery,  D.Rogalskiego).
Uchwała Nr XLIII/282/2014  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 193/3 w Gniewkowie przy ul.Zajeziernej  - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 85,87,88,89/1, 89/2, 110,111,112/1,112/2, 112/3,113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu gmina Gniewkowo:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 85,87,88,89/1, 89/2, 110,111,112/1,112/2, 112/3,113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu gmina Gniewkowo Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu wstępu i uzasadnienia projektu uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 12 radnych.
Uchwała Nr XLIII/283/2014  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziełek nr 85,87,88,89/1, 89/2, 110,111,112/1,112/2, 112/3,113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu gmina Gniewkowo - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu projektu uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 12 radnych.
Uchwała Nr XLIII/284/2014  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.11  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny  Stefański zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem o to, czy wiadomo coś więcej na temat budowy ścieżki rowerowej Wierzchosławice-Więcławice. Burmistrz zwrócił uwagę, że tak , jak była już o tym mowa w przedstawionych zmianach do budżetu Gminy- aktualizuje się pozwolenie na budowę . Porozumienie z GDDKiA jest jak gdyby przygotowywane i oczekuje się teraz na „ruch Dyrekcji”, na „zielone światło”, bo Urząd jest gotowy.
Radny Kopiszka poruszył podobny problem, tj. aby przy zaplanowanych pracach przy modernizacji na drodze wojewódzkiej w Murzynku  „poszła jakaś informacja z Urzędu”, by przy okazji tych prac wyremontowane zostały także istniejące nawierzchnie (też z kostki betonowej), tam gdzie porobiły się zapadliska.
Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.12  Wolne głosywnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna -XLIV  sesja Rady odbędzie się  w dniu 28 maja 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem sesji będzie sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2013 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.
Ponadto, pani Kierownik Zajonz wystąpiła z wnioskiem , aby na majową sesję Rady przenieść także punkt zaplanowany w czerwcu  tj. „Sprawozdanie z  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie za rok 2013.”
Kolejno, głos zabrał pan Sławomir Bożko, który oświadczył , iż cieszy się bardzo, że na dzisiejszej sesji pan Burmistrz inaczej skomentował wyniki kontroli RIO. Pan Bożko zwrócił się następnie z zapytaniem do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o to, czy uważa , że sytuacja , w której w stowarzyszeniu przez okres 4 lat nie zaszły żadne zmiany rejestracyjne, w żadnej instytucji , czy przez okres półtora roku – „ludzie z ulicy de facto operują pieniędzmi publicznymi, wypłacając w banku pieniądze nie zmieniając nawet w banku karty wzoru podpisu (na której pan Bożko do dnia dzisiejszego funkcjonuje)”- jest w porządku.
Odpowiadając, pan Pułaczewski zaznaczył, że z podobnym problemem borykał się działając w Towarzystwie Miłośników Gniewkowa, kiedy jego następca nie potrafił również w sądzie załatwić tych spraw- wówczas w kółko spotykał się z odpowiedzią prawników, że to jest kwestia stowarzyszenia i „my tu nie mamy nic do rzeczy”.  Kiedy pan Sławomir Bożko powiedział , że otrzymał pismo ze Starostwa – Przewodniczący Rady upomniał go, że jego wypowiedzi „to nie forma dyskusji między panami”, tylko winien zadawać pytania, bo taka jest formuła , by zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Pan Bożko powiedział , że ma zatem pytanie o to, jakie jest zdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, skoro pan Bożko w zeszłym roku otrzymał pismo ze Starostwa(organu nadzorującego stowarzyszenia), które jak gdyby nakazało mu uporządkowanie tych wszystkich spraw – to może czuć się zaniepokojony tą sytuacją, czy nie. Radny Pułaczewski odpowiedział, że „oczywiście , że tak”, ale należało odpowiedzieć Starostwu, że jest to kwestia stowarzyszenia, należało podać jego nowe władze. Pan Bożko wtrącił, że tak właśnie uczynił. Pan Pułaczewski dodał, że boryka się z podobnymi problemami i z tego co wie, to do Harmattana (mimo, że już dawno nie istnieje) wciąż spływa korespondencja i to w bardzo dużych ilościach.
Pan Sławomir Bożko zgłosił, że ma jeszcze jedno pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –czy czytał jego pismo-oświadczenie  dotyczące „sprawozdania z Ośrodka Kultury” , w którym pytał m.in. o koszty , jakie Ośrodek będzie ponosił i o inne zarzuty. Pan Bożko zapytał, czy radny zapoznał się z tym pismem. Pan Pułaczewski zapewnił, że otrzymali je wszyscy radni. Pan Bożko zapytał, czy radny ma jakieś przemyślenia na ten temat, czy według niego wszystko jest w porządku. Przewodniczący Rady stwierdził w tym momencie, że przemyślenia „pana radnego-to temat nieistotny”. Według pana Kozłowskiego „przemyślenia pana Przewodniczącego, jako Przewodniczącego- to kwestia typowo prywatna”. Przewodniczący Rady powiedział, że radni reprezentują samorząd, mogą wypowiadać się w imieniu Komisji, Rady , Rada wypowiada się w formie uchwały, dlatego takie pytania dla pana Kozłowskiego są niezrozumiałe.  Pan Sławomir Bożko zapytał jednak, czy pan Pułaczewski udzieli mu odpowiedzi, czy nie. Radny zapewnił, że oczywiście Komisja Rewizyjna spotka się (wcześniej Komisja spotkała się w sprawie absolutorium dla pana Burmistrza). Skoro jednak każdy z radnych otrzymał to pismo, to każdy powinien mieć na ten temat jakieś przemyślenia. Pan Bożko przyznał, że tak może jest, ale Komisja Rewizyjna  „jest jakby bardziej takim organem kontrolnym”. Pan Pułaczewski powiedział, że jest organem kontrolnym do oceny kwestii finansowych i jeśli Rada zleci Komisji jakąś kontrolę- wówczas Komisja ją przeprowadza. Tylko wtedy Komisja może przeprowadzić jakąkolwiek kontrolę.
Pan Adam Straszyński zwrócił się z pytaniem do Burmistrza o to, kiedy aktualny będzie BIP Urzędu, bo na razie „w BIP-ie poczytać można zarządzenia Burmistrza, które skończyły się na koniec stycznia roku 2013”- jest kwiecień i nie ma żadnych informacji na ten temat. Burmistrz odpowiedział, że pan Straszyński otrzyma odpowiedź na piśmie.
Pan Waldemar Bednarski zgłosił bardzo zły stan dróg powiatowych, w których jest dużo dziur. Pan Sołtys zasugerował, by może radni powiatowi (obecni na sesji) zwrócili na to uwagę. Pan Marciniak zapytał o jaką drogę-drogi chodzi. Pan Bednarski powiedział, że chodzi o trasę : Lipie, Markowo, Kijewo, Kawęczyn, Murzynno. Radny Marciniak powiedział, że on już o tym rozmawiał, droga przewidziana jest do kapitalnego remontu tylko musi się zorientować  w jakim to będzie terminie. Pan Marciniak zapewnił, że przekaże te uwagi Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, że jeżeli te dziury są , a droga naprawiana będzie w okresie późniejszym ,” by zostały naprawione”. Pan Longin Marciniak dodał, że jest już Dyrektor pełniący obowiązki i można już te sprawy załatwić.

Ad.14  Zamknięcie  XLIII obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku XLIII obrad Rady-  Przewodniczący– pan Janusz Kozłowski o godzinie 14 15  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2014 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1096
11 czerwca 2014 14:55 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana statusu protokołu (Dokument opublikowany)
28 maja 2014 09:37 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 maja 2014 09:16 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)