Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół Nr XLII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 marca 2014r.

Protokół przyjęty na XLIII sesji RM w Gniewkowie w dniu 30.04.2014r. 

Protokół Nr XLII/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 26 marca 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15 radnych, czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował o wcześniej zasugerowanej poprawce do porządku obrad tj. o przeniesieniu projektu statutu Gminy z pkt 10 ppkt f  do punktu 4a. W wyniku głosowania jawnego – 15 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany.
Przewodniczący Rady przekazał , że wpłynął też projekt dodatkowej uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego. Pan Kozłowski zaproponował, by projekt uchwały ująć w punkcie 10f. W obecności 15 radnych, w wyniku głosowania jawnego – 14 radnych opowiedziało się za wprowadzeniem tej zmiany, 1 osoba się wstrzymała.

Przewodniczący Rady  zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają jeszcze jakieś uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad. Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 15 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem tego porządku .

Przyjęty porządek obrad:                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XLI  sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

     4a. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Gniewkowo:

       - projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie uchwały.

5.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2013:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGOPS w Gniewkowie- pani Elżbieta Zajonz,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

6.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodnicząca Komisji - pani Bogumiła Pęczkowska,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

7.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2013:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGOPS w Gniewkowie- pani Elżbieta Zajonz,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2013-2015:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGOPS w Gniewkowie- pani Elżbieta Zajonz,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

9.Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2013 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik SZEAS w Gniewkowie- pani Beata Kowalska,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

 

b)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo” :
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

c)      wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. :
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. , a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu, jego granicy oraz siedziby :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     zmieniająca uchwałę  Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

 

g)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

h)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa i Kierownika Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

i)       wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Ona i On uczą się poznawać świat” w ramach konkursu zamkniętego nr 3/PKOL/9.1.2./2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

11.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

12.Wolne głosy ,  wnioski.

13.Zamknięcie  XLII  obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLI/2014  z sesji, która odbyła się w dniu  26.02.2014r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  15 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XLI/2014.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLI/2014  z dnia 26.02.2014r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.


Ad.4 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .

Burmistrz omówił pokrótce  przedłożoną radnym na piśmie informację z działań w minionym okresie-za marzec  (informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Burmistrz rozpoczął od informacji na temat  przetargu na rozbudowę oczyszczalni, który jest już na ukończeniu. Do końca tygodnia Burmistrz chciałby podpisać rozstrzygnięcie. W dalszej konsekwencji nastąpi podpisanie umowy, by w drugiej połowie kwietnia rozpoczęto roboty.  Dziś upływa też termin przetargu na nadzór nad realizacją tego zadania, są 4 zgłoszenia. Rozstrzygnięcie zapadnie niebawem, dotyczyć będzie kompleksowego nadzoru , we wszystkich branżach. Pan Roszak nawiązał także do tematu przebudowy magistrali kolejowej, która to inwestycja jest już bardzo zaawansowana, prace są w toku. Dotyczy to linii Inwrocław-Gniewkowo-Toruń i z Torunia do Jabłonowa. Burmistrz podkreślił , że  „na tych kilometrach- 1/3 to teren naszej Gminy”. Za chwilę rozpocznie się realizacja tego zadania, materiały cały czas są zwożone. Burmistrz przypomniał o warunku – zrobieniu drogi z Więcławic do Orłowa oraz o przekazaniu określonej ilości kamienia, jaki ma być przeznaczony na drogi gminne i śródpolne . Pan Roszak przekazał, że znaleziono wspólne rozwiązanie w kwestii połączenia ścieżki rowerowej przy ul.Inowrocławskiej , które spowoduje poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tej ścieżki. Na bardzo dużym stopniu zaawansowania są także działania związane ze ścieżką Wierzchosławice-Szadłowice-Więcławice. Gmina na zasadzie cesji ma przejąć prowadzenie od RDDKiA całej procedury związanej z przejmowaniem , podziałem gruntów pod ścieżkę, procedury wywłaszczenia, jaką prowadził będzie Wojewoda w oparciu o „spec-ustawę drogową”. Ścieżka rowerowa stanie się elementem składowym pasa drogowego. To jedyna możliwość uregulowania tego zagadnienia z uwagi na zmienione w ubiegłym roku przepisy prawa. Jest to niezbędne w przypadku gruntów klas bonitacji  I-III, które są wyłączone spod tego rodzaju działań, dlatego konieczne jest zastosowanie tej ustawy. W tej sprawie Burmistrz był już z Dziekanem w Kurii, gdzie nie było zdziwienia takimi procedurami, są zorientowani , że tego typu inwestycje tak muszą być prowadzone (jest decyzja o wywłaszczeniu i jest odszkodowanie dla właściciela- z mocy prawa). Do tej pory prowadzone były negocjacje z właścicielami, a teraz to będzie inaczej prowadzone- poprzez przejęcie gruntów na podstawie decyzji uwłaszczeniowej. Dokumentacja jest już gotowa, a Urząd prowadził będzie „całe przygotowanie” (podziały,wywłaszczenie) i pod koniec wakacji inwestycja powinna ruszyć.  Burmistrz poruszył również kwestie modernizacji dróg powiatowych ( dziękując obecnym radnym powiatowym ).Pan Roszak poinformował także o spotkaniu z Marszałkiem i Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie kolejnego okresu programowania 2014-2020. Jest to jedno z wielu spotkań, jakie się odbyło i jakie jeszcze będą prowadzone , pewne rzeczy są już ustalone. Nowe programy nie ruszą wcześniej niż pod koniec 2015 roku , są nowe wskaźniki, nowe kryteria i spojrzenie . Duża zależność i kreacja jest po stronie obecnych władz- Zarządu Województwa, Marszałka w relacjach z Komisją Europejską.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radny Pułaczewski  odniósł się do ostatniego punktu wystąpienia Burmistrza oraz do doniesień w mediach na temat sporów między Toruniem a Bydgoszczą o środki unijne. Przy tej okazji media wspomniały też o podziale tych środków dla mniejszych samorządów . Radny zapytał, czy to było też poruszane , na jakim etapie jest to w tym roku. Burmistrz powiedział, że ZIP- tj. zintegrowane inwestycje terytorialne- to dotyczy dużych aglomeracji i intencją udziału Marszałka w tych negocjacjach było, aby te środki były racjonalnie przeznaczone  na te 2 duże aglomeracje z czego skorzystać mogłyby częściowo mniejsze samorządy w ich otoczeniu . Pan Roszak przyznał, że obserwowany spór nie służy poprawie wizerunku , skoro teraz dwóch Prezydentów przy udziale Marszałka musi jechać do Minister Bańkowskiej, by ustalić to , co ich dotyczy- „to niedobrze świadczy o naszym województwie”. W różnych rankingach , jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu- to nasze województwo jest na przedostatnim miejscu. Rozmowy prowadzone są też na poziomie powiatu, tu samorządy się uzupełniają, rozmawia się o swoich potrzebach, patrzy na różne programy, by realizowane- dotyczyły prawdziwych potrzeb samorządów. Nie jest to jednak do końca wysłuchiwane i np. na drogi tak , jak proszono pana Marszałka, panów Dyrektorów , by pieniądze kierowane były przede wszystkim na infrastrukturę drogową, ale tak nie będzie. Na drogi będą przeznaczane małe środki , słyszy się wręcz , że środki na drogi będą zabrane, by przeznaczyć je na coś innego

W nawiązaniu do zadania realizowanego przez PKP -radny Pitera przypomniał to, co już wcześniej poruszał  w kwestii zatrzymywania się pociągów w Gniewkowie. Radny zapytał, czy Burmistrz rozmawiał na ten temat.  Burmistrz odpowiedział, ,że w tej konkretnej sprawie nie rozmawiał, bo spotkanie dotyczyło przebudowy linii. Burmistrz oświadczył, że jego zdaniem nie bezpośrednio, ale pośrednio wpłynie na to, że tych połączeń będzie więcej. Zrobiono już jeden odcinek Bydgoszcz-Toruń. Tu głównie chodzi o łatwość dojazdu, szybkość na trasie Gniewkowo-Toruń ma być to ok. 10 min. Jest też intencja, by wprowadzi krótkie połączenia np. Toruń-Inowrocław.

Nie było  więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji. W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

Ad.4a  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Gniewkowo .

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił  swojego zastępcę – radnego Stefańskiego. Po odczytaniu treści uchwały – pan Kozłowski zaznaczył, że o ile nie usłyszy sprzeciwu nie będzie odczytywana treść samego statutu, tylko będzie on omawiany w trakcie dyskusji.

Wobec braku sprzeciwu , Przewodniczący Rady otworzył dyskusję wskazując na treść § 7 ust.2 , który należy zmienić poprzez znowelizowanie zapisu o ustawie o funduszu sołeckim.  Kolejno głosowano wprowadzenie tej poprawki. 14 radnych obecnych na sali (brak radnego K.Smoły) głosowało za jej przyjęciem.
Następnie pan Kozłowski zgłosił propozycję zmiany § 23 , by po ust. 3 dodać zapis , że oprócz uchwały Rada może (jako ust. 4): podejmować postanowienia proceduralne, ogłaszać deklaracje zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, składać oświadczenia  zawierające stanowisko w określonej sprawie, kierować apele zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, dokonywać obwieszeń w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwał , zgłaszać wnioski kierujące do Przewodniczącego Rewizyjnej i innych Komisji lub Burmistrza.  Przewodniczący zwrócił uwagę, że nie ma tego w projekcie i takie sugestie w trakcie prac nad statutem padły , aby takie zapisy wprowadzić. Jest zatem prośba, by taki ustęp wprowadzić. Radna Robak zgłosiła, by zastanowić się nad sensem tych zapisów, ponieważ tak może okazać się, że poza tymi wyliczeniami i tak pojawi się coś innego . Radna wskazała na ust. 5 , który mówi o wyrażaniu stanowiska bez wyliczania , więc może starczy tylko dopisać „i inne”.  Pan Kozłowski przyznał, że tak może być . Przewodniczący Rady oświadczył, że nie będzie oponował i jeśli radni uznają, że ten pakiet , który przedstawił nie ma być szczegółowo wymieniony , to on wycofuje wniosek o wprowadzenie tej zmiany.  Kolejno, pan Kozłowski wskazał na § 42, gdzie zasugerował wykreślenie w ust. 2 zwrotu „znacznie”. W wyniku głosowania- wniosek ten został przyjęty- 14 radnych głosowało „za”, 1 osoba się wstrzymała.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Statutowej- radny Aleksander Pułaczewski, który zasugerował w tym samym § wykreślenie ograniczenia czasowego przy wystąpieniach radnych. Pan Kozłowski oświadczył, że on nie zgadza się z tą propozycją, ponieważ jego zdaniem takie wystąpienie nie powinno przekraczać 2 minut, gdyż praca Rady opiera się głównie na pracy w Komisjach. Na sesji natomiast winno się tylko głosować.  Zdaniem radnego Bożko takie ograniczenie jest niefortunne w sytuacji gdy ktoś z radnych jest nieobecny na posiedzeniu  Komisji. Pan Kozłowski stwierdził, że radny nie pracuje tylko na Komisjach, bo może informacji zasięgać w biurze Rady, u pana Burmistrza , u pracownika , od swoich kolegów .  Radca Prawny powiedział, że samorządowcem jest już 23 lata i z doświadczenia wie, że taka norma dyscyplinująca – jest dobra, bo to Przewodniczący Rady odpowiedzialny jest za sprawny przebieg sesji . Drugą kadencję obserwuje też prace tut. Rady i widzi, że pan Przewodniczący umożliwia pełne wypowiedzenie się radnych, niektórzy wielokrotnie zajmują głos i Przewodniczący się na to zgadza. Ta norma byłaby wskazana, bo zdarzało się, że niektóre wypowiedzi mijały się merytorycznie z tematem sesji. Pani Robak wskazała na § 44 , który dopuszcza zadanie 2 pytań po 2 min, a następnie jeszcze istnieje możliwość zapytania, więc to jest wystarczające, bo łącznie w sprawie 1 uchwały można mówić przez 8 minut. Radny Pitera wskazał na sytuację, gdy zadanie tych kolejnych pytań nie będzie możliwe. Pan Pitera odniósł się też do zapisu § 41 pkt 3, który mówi o wniosku formalnym w sprawie ograniczenia wystąpienia. Radny rozumie to tak, że jeśli będą przyjęte te 2 min, to potem można to jeszcze ograniczyć. Zdaniem radnego w sytuacjach, gdy dyskusja rzeczywiście zmierzałaby w złym kierunku i byłoby za dużo chętnych do tej dyskusji – to jest właśnie ten § 41 pkt 3 ppkt 4 i wówczas jest wniosek formalny o ograniczenie dyskusji. Skoro jednak wypowiedź ma trwać tylko 2 min, to po co ten zapis.  Radny zaznaczył , że dobrze , iż „nie ma tu Adama Michnika, bo on w tych 2 minutach mógłby się nie zmieścić”. Dlatego ten zapis o 2 min radny uznał za niewskazany, bo Przewodniczący ma inny zapis zgodnie, z którym może ograniczyć wypowiedź. Przewodniczący Rady odniósł się do kwestii listy mówców, która może się ograniczać do 1 osoby , to ona się kończy i radny może zdać kolejne 2 pytania i tu nie ma sprzeczności , więc razem można zadać  4 pytania. Wprowadzenie ograniczenia tyczy tego, że  „ono może pójść w górę, albo w dół”. Zdaniem pana Kozłowskiego Rada  w istotnych, ważnych sprawach może uznać, że te wystąpienia mogą być dłuższe. Radny Pitera wskazał na zapis, który mówi o „ograniczeniu czasu wystąpień” , a nie zwiększeniu i to jest jednoznaczne i nie może być wniosek, by ograniczyć „zamiast do 2 minut to do 5”.  Radna Robak uznała, że poprzez wniosek formalny można to zmienić jeśli radny ma na to ochotę , a te 2 minuty będą zawsze i to się nie wyklucza. Pan Kopiszka zwrócił uwagę, że § 41 – to zapis ogólny, zaś § 44 dotyczy radnych. Pan Pitera zaznaczył natomiast, że wniosek formalny z kolei składają tylko radni. Burmistrz powiedział, że przecież zaproszone osoby, czy goście zabierają głos w zupełnie innym punkcie. Sesja jest od tego by prowadzić głosowania, a dyskusja winna być prowadzona na poziomie Komisji. Udzielając głosu radnej Borowskiej- Przewodniczący Rady zaznaczył, że jest to ostatnia wypowiedź w tym temacie i składa wniosek , by następnie zamknąć dyskusję. Nawiązując do uwagi Burmistrza o dyskutowaniu na posiedzeniu Komisji-radna Borowska poprosiła, by w takim razie sprawozdania z działań Burmistrza omawiane były również na Komisjach.

Kolejno, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii zamknięcia dyskusji dotyczącej zmiany zgłoszonej przez radnego Pułaczewskiego.  Dyskusja została zakończona – 13 radnych głosowało „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  Następnie pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie przedmiotowego wniosku pana Pułaczewskiego. Za tym wnioskiem głosowało 6 radnych, 8 było przeciwnych , 1 osoba wstrzymała się od głosu . Podsumowując głosowanie  Przewodniczący Rady oświadczył, iż wniosek upadł.
Radny Pułaczewski zgłosił kolejną zmianę polegającą na wykreśleniu pkt 4 i 5 w tym samym paragrafie. Przewodniczący Rady zaznaczył, że są to bardzo ważne i istotne punkty , które dają Przewodniczącemu możliwość pracy w oparciu o statut . Radna Borowska zapytała, co należy rozumieć pod pojęciem „niewłaściwe” zachowanie, czy jest to np. jedzenie jabłka, spożywanie czegokolwiek podczas obrad.  Przewodniczący Rady żartobliwie stwierdził, że jeżeli nie poczęstuje wszystkich- to będzie niewłaściwe. Pani Borowska uznała , że oznacza to, iż Przewodniczący będzie to oceniał i decydował. Następnie przeprowadzono głosowanie za wykreśleniem tych punktów- 10 radnych opowiedziało się „za”, 3 było „przeciw”, a 2 wstrzymało się od głosu.  Radny Pitera zgłosił uwagę w kwestii formalnej, że głosowanie winno odbyć za wykreśleniem każdego z punktów oddzielnie. Pan Kozłowski zaprzeczył, twierdząc, że głosowane są tylko zmiany, ustalono, iż nie czyta się uchwały i ust. 4 i 5 został wykreślony.
Kolejno, Przewodniczący Rady wskazał na § 50 ust. 7 sugerując wykreślenie zwrotu „przez interpolowanego”. Radna Borowska zwróciła uwagę, że tam wkradł się też chyba dwukrotnie błąd literowy , powinno być „interpelacje”, a jest „interpolacje”. To winno być chyba przegłosowane, bo takich literówek jest więcej i nazwy załączników też są nie takie , jakie trzeba. Radna nie chce jednak marnować czasu i tylko zwraca na to uwagę. Przewodniczący Rady oświadczył, że było mówione na Komisji, że te wszystkie literówki, tam gdzie było źle, będzie poprawione, a skoro ma być wyrzucony ten zapis- to będzie wyrzucone.  W trakcie głosowania nad tą zmianą 11 radnych opowiedziało się „za”, 2 osoby były „przeciw” i 2 osoby się wstrzymały. Pan Kozłowski powiedział, że te poprawki , które były omówione na Komisji i wpłynęły do niego w formie pisemnej- zostały wyczerpane i zapytała, czy radni mają jeszcze jakieś inne zastrzeżenia, czy poprawki do statutu. Radny Pitera zgłosił, by w związku z zatwierdzonym ograniczeniem wystąpień do 2 min  wyposażyć każdego radnego w zegar. Radna Borowska zgłosiła natomiast, iż podtrzymuje swoje zastrzeżenia dotyczące naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale nie będzie zajmować czasu , tylko zaznaczyć , że to podtrzymuje.  

Nie było więcej wniosków , ani uwag do przedstawionego projektu statutu, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia .

Uchwała Nr XLII/265/2014  w sprawie  statutu Gminy Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”  i 3 „przeciw”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2013.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Elżbietę Zajonz.
Pani Kierownik omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie ( stanowi ono załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 14 radnych  , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania  (brak radnego P.Stefańskiego ).

 

Ad.6 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2013.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji - panią Bogumiłę Pęczkowską.
Pani Pęczkowska omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie ( stanowi ono załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 15 radnych  , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania .

 

Ad.7 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2013.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Elżbietę Zajonz.
Pani Kierownik omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie i podziękowała instytucjom i osobom współpracującym z Ośrodkiem przy realizacji tego Programu- głównie radnej Lewandowskiej, paniom Dyrektorkom i Komendantowi Policji  (stanowi ono załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 14 radnych  , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania (brak radnej J.Borowskiej).

 

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewkowo na lata 2013-2015.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS w Gniewkowie- panią Elżbietę Zajonz.
Pani Kierownik omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie ( stanowi ono załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 15 radnych  , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.9 Sprawozdanie z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli za rok 2013 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo.

O przedstawienie sprawozdania Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS w Gniewkowie- panią Beatę Kowalską .
Pani Kierownik omówiła przedłożone wcześniej sprawozdanie (stanowi ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję.
Nie było pytań, ani uwag do przedstawionego sprawozdania, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia . W obecności 13 radnych  , w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania (brak radnych: A.Pułaczewskiego i L.Lewandowskiej).  

 

Ad.10 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały. Następnie pan Kozłowski otworzył dyskusję.  Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XLII/266/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i  1 głosie wstrzymującym (brak radnych: A.Pułaczewskiego i L.Lewandowskiej).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo”:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo” Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i w obecności 13radnych zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLII/267/2014  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo” przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r. Przewodniczący Rady poprosił  radnego Stefańskiego.
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego w obecności 13 radnych Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLII/268/2014  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015r przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. , a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu, jego granicy oraz siedziby:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. , a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu, jego granicy oraz siedziby Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było uwag, ani wniosków do projektu wobec czego dyskusja została zamknięta . Następnie, w obecności 13 radnych,  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.
Uchwała Nr XLII/269/2014  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. , a także w sprawie ustalenia numeru tego obwodu, jego granicy oraz siedziby przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, co potwierdził Przewodniczący Rady.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) zmieniająca uchwałę  Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

O przedstawienie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 13 radnych.
Uchwała Nr XLII/270/2014  zmieniająca uchwałę  Nr XXXV/228/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 25 września 2013r  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi po wprowadzonych zmianach - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, co potwierdził Przewodniczący Rady.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego . Z uwagi na to, że projekt ten został dopiero na sesji wprowadzony do porządku obrad- pan Kozłowski poprosił, by radny odczytał także treść uzasadnienia do tej uchwały oraz pismo Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Przekazał, że jak były omawiane „projekty prezydenckie” to było wiele uwag m.in. na temat  referendów tematycznych, które powodują zmiany w budżecie i dlatego wypowiadano się w tej sprawie negatywnie na spotkaniu przedstawicieli rad gmin, powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt tej uchwały został przedstawiony dopiero teraz, więc pan Kozłowski zachęcił jeszcze raz do dyskusji.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 13 radnych.
Uchwała Nr XLII/271/2014  w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego o niedopuszczenie do wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za” i 3 wstrzymujących.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Po tym głosowaniu , o godz. 1350   Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Po wznowieniu obrad Rada przystąpiła do omawiania kolejnych projektów uchwał w sprawach :

g)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 12 radnych ( brak radnych : J.Bożko, A.Pułaczewskiego, L.Lewandowskiej).
Uchwała Nr XLII/272/2014  w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za”, 1 „przeciw” i 1 wstrzymującym się.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

h)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa i Kierownika  Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa i Kierownika Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 13 radnych.
Uchwała Nr XLII/273/2014  w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gniewkowa i Kierownika Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za” i 3 wstrzymujących się.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

i) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Ona i On uczą się poznawać świat” w ramach konkursu zamkniętego nr 3/PKOL/9.1.2./2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Ona i On uczą się poznawać świat” w ramach konkursu zamkniętego nr 3/PKOL/9.1.2./2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 13 radnych.
Uchwała Nr XLII/274/2014  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Ona i On uczą się poznawać świat” w ramach konkursu zamkniętego nr 3/PKOL/9.1.2./2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.11  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radna Mitaszka zgłosiła, że wczoraj zwrócił się do niej mieszkaniec Ostrowa, który nie prosił, a wręcz żądał zwiększenia patroli Policji w tej miejscowości, zwłaszcza , że zrobiło się ciepło i więcej dzieci pojawiło się na drodze.
Burmistrz zapewnił, że się tym zajmie.
Kolejno, pani Mitaszka poprosiła radnych powiatowych  o interwencję w sprawie zimowej naprawy drogi, bo jest w niej wiele dziur.  Pani Pęczkowska odpowiedziała, że już w tej sprawie się zwracała i otrzymała odpowiedź, że ubytki uzupełniane będą tylko metodą na zimno. Teraz pracownicy zaangażowani są przy wycince drzew , ale jak zrobi się ciepło, to „łatanie ruszy”.  Burmistrz dodał, że jest szansa , że Zarząd Dróg Powiatowych będzie lepiej funkcjonował , ogłoszony został konkurs na dyrektora  tej jednostki.
Radny Stefański przypomniał, że już kiedyś interpelował w sprawie „płotu wzdłuż drogi”- krajowej 15-tki w Szadłowicach (wzorem Złotnik Kujawskich), która jest bardzo niebezpieczna. Radny zapytał, czy Zarząd Dróg odpowiedział w tej sprawie, choć zaznaczył, że pewnie nie ma to zgody, ale temat trzeba dalej „drążyć”. Pan Stefański przekazał, że mieszkańcy pytają go również o światła przy kościele. Radny zapytał także o drogę z Więcławic do Orłowa, czy tam już się coś dzieje, bo Więcławice niedługo zostaną „odcięte od świata”.  Burmistrz zaczął udzielać odpowiedzi od ostatniego pytania. Powiedział, że na ten moment zwożony jest materiał, a roboty na przejeździe w Więcławicach mają się zacząć ok. 10-tego, trwają prace przygotowawcze i do tego czasu ta droga ma być zrobiona, bo to jest warunek , jaki został postawiony PKP. Pan Roszak przekazał, że o sygnalizację są robione wystąpienia , zapewne jakaś odpowiedź przyszła, ale to trzeba sprawdzić.
Radny Bożko w  imieniu grupy emerytów wystąpił z wnioskiem , by na ul.Zielonej postawić np. 2 ławki, z której korzystać mogłyby osoby, którym ciężko jest dojść np. z osiedla do Ośrodka Zdrowia.  Burmistrz zapewnił, że się tym zajmie.
Radny Kopiszka zapytał, czy w rozmowach ze Starostwem poruszana jest kwestia drogi Żyrosławice-Murzynno, ponieważ jeden z przewoźników jest zainteresowany kursem na trasie Inowrocław-Ciechocinek  i do ustalenia pozostaje przebieg tej trasy, czy będzie to przez naszą Gminę, czy przez Dąbrowę Biskupią.  Burmistrz odpowiedział, że to głównie działania radnych powiatowych , choć Gmina podała taką listę tych największych potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej Powiatu. Na pierwszych miejscach są Wierzchosławice, Chrząstwo-Godzięba, dokończenie drogi Lipie-Modliborzyce i na czwartej pozycji była właśnie droga Murzynno(Murzynko)- Żyrosławice. Burmistrz wyraził opinię, że takie powierzchowne modernizacje niewiele dają i dlatego takie inwestycje winno się robić tak, jak to dzieje się teraz na drogach powiatowych w naszej Gminie. Droga Lipie-Modliborzyce zdaniem pana Roszaka winna być zrobiona przynajmniej do Szpitala. Burmistrz stwierdził, iż odcinek Murznno-Żyrosławice- jak najbardziej winien być zrobiony.
Radny Pitera wskazał na rozlewisko , jakie utworzyło się przed przechowalnią warzyw w Lipiu po opadzie ok. 20 mm , czyli niedużym ( bywają ok. 100 mm) . Radny obawia się, że jak będzie ten większy opad to  nasyp ścieżki na tym odcinku się „rozjedzie”. Tam woda była pompowana na odcinku między Gniewkowem a panem Groblewskim.  Burmistrz zapewnił , że to zostanie sprawdzone.  Radny Kopiszka oświadczył, że tam są 3-4 przepusty, ale właściciel pola je zaorał , te przepusty zostały zasypane chyba na głębokości 0,5 m. Pan Pitera przyznał, że to może być przyczyną tego problemu.

Nie było więcej  pytań , ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego.

Ad.12  Wolne głosywnioski.


Sołtys Sołectwa  Suchatówka  wystąpiła w sprawie przejścia dla pieszych w Suchatówce z czym mieszkańcy mają problem. Pani Zagórska poprosiła , by Straż Miejska częściej, a nawet codziennie rano przyjeżdżała jak  młodzież szkolna idzie na autobus i pociąg i nie ma możliwości przejścia przez ulicę, a autobusy nie czekają. Jak stoi Straż Miejska, to samochody zatrzymują się i przepuszczają pieszych, dlatego dobrze byłoby, by postali tam chociaż do godziny 9-tej.
Przewodniczący Rady przekazał informację , że kolejna sesja odbędzie się dnia 30 kwietnia 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematami sesji będą :
1.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2013.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
Kolejno, głos zabrał pan Błażej Lipinski, który najpierw odczytał treść decyzji otrzymanej od Burmistrza w sprawie umorzenia zaległego podatku. Następnie pan Lipinski poinformował, że za 2013 rok cały podatek uregulował , dlatego podziękował  za to bardzo panu Burmistrzowi  i pani Sekretarz .Następnie głos zabrał mieszkaniec Lipia pan Szymon Lipinski, który na wstępie złożył  protokolantowi pismo kierowane do Burmistrza w sprawie wynajmu świetlicy wiejskiej w Lipiu na spotkanie ze Stowarzyszeniem SIN (zał. nr 19 do protokołu). Pan Lipinski  zaznaczył, że prosiłby pana Burmistrza o odpowiedź na to pismo. Ponieważ pana Lipinskiego nie było „na Komisji i podkomisji”, więc odnośnie skargi chciałby Radzie zadać pytanie o to, jakie kroki podjęła w celu ustalenia, że żaden przepis nie został załamany odnośnie świetlic, skoro 10 stycznia 2014r. miało się odbyć spotkanie z radną Joanną Borowską w Lipiu i został ustalony zakaz udostępnienia świetlicy. To była również inicjatywa pana Lipinskiego, by takie spotkanie się odbyło, dlatego prosi o wyjaśnienie i dlatego wpłynęła ta skarga do pani Wojewody. Pan Lipinski zaznaczył, że tą skargę będzie kierował dalej z pismami, że taki wniosek został złożony. Pan Lipinski zapytał, jakie kroki podjęli radni w celu wyjaśnienia tej sytuacji, jak to było rozpatrzone, bo żadne postępowanie nie było przeprowadzone. Przewodniczący Rady wskazał, że w trakcie głosowania nad uchwałą było przedstawione uzasadnienie , w którym wskazano działania Komisji Rewizyjnej. Rada się w ten sposób wypowiedziała. Radny Kopiszka oświadczył, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej i wie, że do tej pierwszej skargi dołączono wiele pism, zaś do tej w sprawie świetlicy nie było nic dołączone. Na podstawie załączonych pism i wyjaśnień kierowanych do Przewodniczącego Rady- Komisja mogła się ustosunkować w sprawie przystanków. Radny zacytował fragment skargi dotyczący świetlic, który nie zawiera żadnych informacji. Pan Szymon Lipinski oświadczył, że w takim razie pójdzie następna skarga z pismami. Pan Kopiszka zaznaczył, że z treści  tej skargi nie wynika z czego ta „niemożliwość korzystania wynikała” ,ani kogo to dotyczy. Radny stwierdził, że na Komisji można było wnieść uzupełnienie , bo ktoś na posiedzeniu był, a radny musiał wcześniej wyjść. Pan Kopiszka zapytał Przewodniczącego Rady, czy ktoś jakieś uzupełnienia składał, na co pan Kozłowski zaprzeczył. Przewodniczący Rady oświadczył też, że jego zdaniem sprawa skargi została zamknięta, Rada podjęła w tej sprawie uchwałę. Kwestie wypowiedzi Rady w tej sprawie są jasne , klarowne i jednoznaczne. Zajmując głos odnośnie przystanku autobusowego- pan Szymon Lipinski zapewnił, że jest w stanie zrobić symulację, że jak autobus zatrzymuje się na poboczu w Kawęczynie  i mijają się 2 samochody- to nie powoduje żadnej kolizji. Tam pobocze jest szerokie, a tam  jest droga  gminna, na której ten autobus może stanąć. Skoro można było ustawić znak na ul.Cmentarnej , to dlaczego taki znak nie może stanąć przy drodze powiatowej w Kawęczynie?
Pan Błażej Lipinski oświadczył, że kolejny już raz, w kolejnym miesiącu zadaje pytanie, a pan Burmistrz go nawet nie słucha. Od miesiąca grudnia pan Lipinski pyta „za co się płaci, czy za ustawę śmieciową , czy za wykonaną usługę”. Na to pan Lipinski czeka już 4-ty miesiąc, a „za tamtym pismem czekał pół roku”. 
W kwestii podatku , pan Roszak powiedział, że Burmistrz występuje tu jako organ podatkowy i są to sprawy indywidualne, nie powinny być rozstrzygane na takim forum. To , że pan Lipinski to poruszył – to już jego sprawa. Burmistrz wyjaśnił, że pan Lipinski wystąpił do Urzędu z wnioskiem o umorzenie podatku. Pan Lipinski podkreślił, że w decyzji jest mowa o tym, że umorzenie dotyczy 2013 roku. Pan Roszak powiedział , że pan Lipinski owszem uregulował należność za 2013 , ale miał zobowiązanie za 2012 rok. Skoro pan Lipinski wpłacił jakąś sumę, to została ona zaliczona na poczet najstarszej zaległości. Na te wyjaśnienia pan Błażej Lipinski zareagował śmiechem, na co Burmistrz stwierdził, że skoro tak to go śmieszy , to przeprasza go za to, że umorzył mu to 100 zł.
Radny Pitera wystąpił z prośbą do Przewodniczącego Rady, że skoro są skargi , „nad którymi  pochyla się Komisja Rewizyjna”, to jego zdaniem zasadne byłoby zaprosić skarżących  i poznać ich stanowisko, bo z tego co mówił pan Kopiszka wynika, że było to zrobione zaocznie. Zdaniem radnego nic by się nie stało, gdyby Komisja Rewizyjna porozmawiała z osobą, która skargę składa. Sprawa wówczas byłaby jasna i nie byłoby żadnych wątpliwości. Przewodniczący Rady odpowiedział, że formuła, którą radny przedstawił była zrealizowana w 100%, ponieważ pan Lipiński był na całej Komisji i mógł się do tego ustosunkować. Pan Lipinski czytał nawet uchwałę- do pierwszej skargi się nie odniósł,  a z drugą uchwałą się nie zgodził. Dlatego ta formuła została wyczerpana. Pan Kozłowski podkreślił, że zawsze zaprasza wszystkich mieszkańców na Komisje, bo to jest czas , by dyskutować nad sprawami, które zostały wniesione przez mieszkańców. Wtedy jest czas i miejsce , by wypowiadać swoje  zdania. Pan Lipinski nie został tu pokrzywdzony, bo mógł się wypowiedzieć, może się także odnieść do podjętej przez Radę uchwały na dzisiejszej sesji. By uniknąć tych wszystkich kwestii związanych z polemiką , gdy Rada pracuje nad materiałami – to czas dyskusji jest na Komisji. Jest to korzystne także z tego powodu, że zainteresowana osoba nie musi czekać , by zabrać głos w danym punkcie obrad, tylko może to zrobić wcześniej, nie tak jak na sesji. Pan Kozłowski podał przykład, gdy na posiedzeniu Komisji była zainteresowana osoba, kiedy przerwano obrady i udano się w teren na wizję lokalną, co zajęło ok. 2 godzin, a na sesji i tak temat ten powrócił. Wówczas było wielkie oburzenie ze strony niektórych radnych, że Przewodniczący nie udostępnił głosu temu zainteresowanemu. Radny Pitera zwrócił uwagę, że z materiałów wynika, iż Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie 14 marca , czyli przed spotkaniem wszystkich Komisji i jeśli poważnie podeszła do tematu, to nic by się nie stało , gdyby spotkała się z tymi osobami. Komisja Rewizyjna przygotowała to wszystko i podjęła decyzję , a na tym drugim posiedzeniu już się tym nie zajmowano. Przewodniczący Rady zapewnił, iż  rozumie, że Komisja Rewizyjna spotkała się 14 marca i potem referowała to na wspólnym posiedzeniu Komisji i każdy z radnych mógł wówczas dopytać przedstawicieli Komisji i nie byłoby tu żadnego problemu. Zdaniem pana Kozłowskiego wraca zatem „problem  audytorium” dla poruszania kwestii. Burmistrz zwrócił się do radnego Pitery , jako byłego Przewodniczącego Rady, by podał przykład metodologii, bądź procedury jaką wówczas kierował się przy rozpatrywaniu tego typu rozstrzygnięć, jak były rozpatrywane skargi na Burmistrza. Pan Roszak zachęcił, by pan Pitera podpowiedział obecnemu Przewodniczącemu jak to wtedy było i może będzie prościej. Skargi składane na Burmistrza trafiają bądź do Przewodniczącego, bądź też idą do Wojewody wraz z materiałami, na podstawie których wywodzi takie stanowisko, że taką skargę złożyć może . Jeśli taka skarga trafia następnie do Rady , czy Burmistrza- to te organy się następnie wypowiadają , ustosunkowują do tych materiałów . Burmistrz zaznaczył też z góry, że pan Pitera takiej metodologii nie wskaże, bo nigdy w jego kadencji skargi nie trafiały pod obrady Rady. Pan Pitera zapewnił, że ta formuła mu ewidentnie odpowiada, ale skoro Komisja obradowała 14 marca , a mówi się , że obywatele mogą na nie przychodzić i mówić „ile chcą” – to skarżący winni otrzymać pisemne zaproszenia. Gdyby takie osoby z tego nie skorzystały, to nie byłoby już co mówić. Bo w takiej sytuacji radny nie widzi potrzeby wcześniejszego zbierania się Komisji Rewizyjnej. Burmistrz zwrócił się do pana Pitery twierdząc, że to nie jest tak, że radnemu „podoba się ta metoda”, tylko wówczas miał obowiązek , by skargi na Burmistrza trafiały pod obrady Rady, ale niestety , tak się nie działo. Żadna skarga na poprzedników nigdy nie była w ten sposób procedowana i pan Roszak nie wie dlaczego tak się działo. Pan Pitera  żartobliwie wyraził wątpliwość w to , czy wówczas były w ogóle jakieś skargi. Pan Błażej Lipinski wystąpił z zapytaniem o to, dlaczego zatem „nie było ich na tej podkomisji”, bo uważa, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie. Jak pan Lipinski był na Komisji , to nie mógł nic powiedzieć. Uchwała została przeczytana i pan Lipinski miał się do tego ustosunkować. Mieszkaniec oświadczył, iż „nikt nie jest na tyle święty, by nie można było na niego skargi złożyć”.  Przewodniczący Rady przypomniał, że pan Lipinski był na posiedzeniu i miał prawo się wypowiedzieć. Pan Kozłowski pytał pana Lipinskiego o chęć zabrania głosu przy jednej i przy drugiej skardze – formuła została wyczerpana. Pan Lipinski powiedział, że gdy chciał przedstawić swoje argumenty, to pan Przewodniczący kazał mu się odnieść do tego, co zostało przedstawione. Pan Lipinski stwierdził, że nie ma w tym żadnej logiki. Przewodniczący Rady uznał, że jednak jakaś logika w tym jest .

Ad.13  Zamknięcie  XLII obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku obrad XLII  sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski o godzinie 1445   dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 26.03.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 kwietnia 2014 16:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1487
16 maja 2014 14:05 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Informacja o przyjeciu protokołu (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2014 16:19 Jadwiga Stefańska - Zmiana danych dokumentu. Zmiana tyt. punktu 13 (Dokument opublikowany)
15 kwietnia 2014 16:17 Jadwiga Stefańska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl