Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XL/2014 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 stycznia 2014r.

Protokół przyjęty przez Radę Miejską na XLI sesji w dniu 26 lutego 2014r.

Protokół Nr XL/2014

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2014r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 12 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 11 radnych (brak radnych: P.Stefańskiego , J.Borowskiej, K.Smoły, A.Pułaczewskiego) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Po rozpoczęciu obrad na salę przybył radny P.Stefański. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  Przewodniczący Rady oświadczył , że oprócz dodatkowych projektów uchwał, o wprowadzenie których wystąpił pan  Burmistrz i które omówione zostały już na posiedzeniu Komisji, pan Burmistrz wystąpił, by rozpatrzyć na sesji jeszcze jeden projekt. Łącznie, są to następujące projekty uchwał:
-w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu),

-w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją (projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu) ,

-zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014(projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu),

- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie(projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
W trakcie tego wystąpienia na obrady przybyli : radna Joanna Borowska i radny Aleksander Pułaczewski.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad zgłoszonych projektów.
W głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych (brak  radnego Karola Smoły)-  jednogłośnie zadecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  .
Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzony projekt  uchwały ujęty zostanie w pkt 7 ppkt d.

Kolejno głosowano wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją.
W głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych (brak  radnego Karola Smoły)-  jednogłośnie zadecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad projektu tej uchwały. Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzony projekt  uchwały ujęty zostanie w pkt 7 ppkt e.

W głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych (brak  radnego Karola Smoły)-  jednogłośnie zadecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014.
Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzony projekt  uchwały ujęty zostanie w pkt 7 ppkt f.
W głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych (brak  radnego Karola Smoły)-  również jednogłośnie zadecydowano o wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie.
Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzony projekt  uchwały ujęty zostanie w pkt 7 ppkt g.

Następnie Przewodniczący Rady  zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad po wprowadzonychj zmianach . Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem porządku obrad  ( nieobecny radny K.Smoła) .

Przyjęty porządek obrad:                               

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIX  sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6.Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy:

-informację przedstawią: Komendant Komisariatu Policji-pan Janusz Świątkowski i Komendant Straży Miejskiej- pan Jan Michalczyk,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniającą uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)     wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

d)     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

e)     aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją:
-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

f)       zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały,

g)     sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,
-dyskusja,
-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  XL  obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXXVIII/2013  z sesji, która odbyła się w dniu  18.12.2013r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych obecnych na sali głosowało za przyjęciem protokołu nr XXXVIII/2013 (brak radnego K.Smoły).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXXVIII/2013  z dnia 18.12.2013r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.


Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXXIX/2013  z sesji, która odbyła się w dniu  30.12.2013r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  13 radnych obecnych na sali (brak radnego K.Smoły) głosowało za przyjęciem protokołu nr XXXIX/2013 , przy jednym głosie wstrzymującym (radna J.Borowska).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXXIX/2013  z dnia 30.12.2013r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad.5 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

 

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .

Burmistrz omówił pokrótce  przedłożoną radnym na piśmie informację z działań w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

Radny Stefański odniósł się do punktu 3 informacji Burmistrza poruszając kwestię odzyskania kamienia, co już wcześniej omawiano i który później można byłoby wykorzystać na utwardzenie dróg gminnych. Pan Roszak wyjaśnił, że planuje się ok. 30% odzysku kamienia z nasypów, będzie specjalna maszyna, będzie robiony odsiew i uzupełniany będzie nowy kamień. Burmistrz nawiązał też do drogi Więcławice-Orłowo na terenie naszej Gminy (ok. 1,5 km) podkreślając, że to oni „biorą na siebie, oni będą to realizowali”, ale szczegóły będą ustalane, jak będzie realizacja.

Radna Borowska poruszyła kwestię pomocy dla rodzin wielodzietnych i zapytała, czy chodzi tu może o  „kartę dużej rodziny”. Jeśli tak, to radna zaoferowała swoją pomoc, ponieważ był na szkoleniu-konferencji poświęconej temu tematowi w ubiegłym roku. Burmistrz powiedział, iż nie odpowie w tym momencie , czy chodzi tu o tą kartę, ale na pewno chodzi o rodziny dotknięte problemami społecznymi i rodziny wielodzietne. Czy to jest tożsame, tego jednak pan Roszak teraz nie wie , ale to wyjaśni. Radny Stefański przekazała natomiast, że projekt „Schematom stop” to projekt innowacyjny , ma to być wyjście poza wszystko to, co do tej pory było realizowane. Ma to służyć rozwiązywaniu problemów społecznych, jakimi dotknięte są rodziny wielodzietne i ma za zadanie m.in. przywracać ludzi na rynek pracy, by rozwiązywać te problemy „zatrudnieniowe” i wszystkie społeczne. Ma też za zadanie wypracowanie nowych metod i zasad współpracy, a przede wszystkim zasad kwalifikowania tych rodzin do pomocy, by w przyszłości to powielać. Radny dodał, że jako Powiat, w tym 2 gminy (jedna to Gniewkowo)-po ocenie projekt ten jest „na podium”, projekt zajął 3 miejsce na 40  powiatów . Pan Stefański wymienił też liderów i  partnerów tego projektu.  Radna Borowska zapewniła, iż bardzo cieszy ją taka inicjatywa i dodała, że jest ona zapewne związana ze zmianami, jakie zapowiadane były w urzędach pracy. „Tak, czy siak” – radna ponownie zadeklarowała chęć współpracy i swoją pomoc przy realizacji tego projektu.  W kwestii wyjaśnienia- pan Stefański oświadczył, że nie ma to nic wspólnego z planowanymi zmianami w urzędach pracy, ponieważ na dobrą sprawę do dziś nic nie wiadomo na ten temat.
Radny Pitera nawiązał do tematu przebudowy linii kolejowej , bo przestraszył się jak usłyszał o tej prędkości. Na dziś problem jest z tym , że ilość pociągów, jakie się zatrzymują- zmalała.  Pociągi są w rozkładzie, ale coraz mniej się ich zatrzymuje w Gniewkowie. Patrząc np. 2 lata wstecz, to według pana Pitery tak ok. połowa pociągów się nie zatrzymuje. Jak teraz będą jechać 150 km/h , to radny obawia się, że żaden się nie zatrzyma. Dla radnego jest to niezrozumiałe, że pociągi na trasie Inowrocław-Toruń się nie zatrzymują i na to trzeba byłoby zwrócić uwagę. Burmistrz przyznał, że zapewne radny ma tu rację, ale jest też dalekosiężny temat metropolii i połączeń między nimi pewne powróci. Pan Roszak wskazał też na ilość korzystających, jaką się zauważa na tej trasie i stąd wynika zapewne ta redukcja. Czy pociągi dalekobieżne się nie zatrzymują- tego Burmistrz nie wie, ale w najbliższym czasie postara się to ustalić.
W trakcie tej dyskusji na obrady przybył radny Karol Smoła.

Nie było więcej  pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji. W obecności 15radnych  , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba wstrzymała  się od głosu (radny K.Smoła ).

Ad.6 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
O przedstawienie informacji Przewodniczący Rady poprosił  Komendanta Komisariatu Policji-pana Janusza Świątkowskiego. Informacja przedstawiona przez Komendanta Policji stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
W trakcie wystąpienia pana Świątkowskiego z sali wyszedł, a następnie wrócił-radny R.Pitera.
O godz. 1230 na obrady przybyła również Mecenas Elżbieta Manicka.
Kolejno, przygotowaną przez siebie informację przedstawił Komendant Straży Miejskiej- pan Jan Michalczyk (załącznik nr 9 do protokołu).
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył  dyskusję na temat przedstawionych  informacji.
Radna Borowska zapytała pana Świątkowskiego, czy mógłby powiedzieć coś na temat wczorajszego zdarzenia – włamania do SKOK-u w Gniewkowie. Komendant oświadczył, iż nie może odpowiedzieć na to pytanie na takim forum z uwagi na dobro prowadzonych czynności. Radna zaznaczyła, że chodziło jej tylko o informację, czy „złapano” sprawcę.
Nie było więcej  pytań, ani uwag do przedstawionych informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii ich przyjęcia . W obecności 15radnych  , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

Ad.7  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2014  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2014.
Pani Rutkowska odczytała projekt uchwały  i zaznaczyła, że wkradł się tam błąd pisarski. Wydatki majątkowe z 1 punktu –  w kwocie 9.316 .694  zł winny być powtórzone w zadaniach inwestycyjnych i taką kwotę pani Skarbnik odczytała. Przewodniczący Rady podkreślił, że zamiast kwoty „9.224.694 zł” należy wpisać kwotę „9.316.964 zł”.  Następnie pan Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego projektu uchwały.  Pani Borowska zgłosiła, że przed sesją otrzymała uchwałę dotyczącą budżetu , a teraz odczytane zostały inne kwoty. Czy to oznacza, że te kwoty w uchwale ulegają zmianie na te, które czytała pani Skarbnik i dlaczego w takim razie radni otrzymali tą uchwałę. Pani Skarbnik odpowiedział, że m.in. na życzenie radnej Borowskiej – zobowiązała się do przygotowania „papierowej wersji” budżetu Gminy na rok 2014 i to właśnie zrobiła przed sesją. Radna zapytała, czy ten omawiany projekt – to zmiany do tej uchwały, co pani Rutkowska potwierdziła.
Nie było więcej pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XL/252/2014  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i 1 głosie wstrzymującym (radna J.Borowska).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Przewodniczący Rady poprosił  radnego  Przemysława Stefańskiego . Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt uchwały , po czym pan Kozłowski otworzył dyskusję .
Nie było  chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął  dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XL/253/2014  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gniewkowo do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Przewodniczący Rady poprosił  radnego Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 .
Uchwała Nr XL/254/2014  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020  Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  O głos poprosił Kierownik MGOPS- pani Elżbieta Zajonz, która podkreśliła, że chciałaby dodać kilka zdań  na ten temat, ponieważ jest to bardzo ważne dla mieszkańców i dla Gminy. Wiąże się to z „czynnikiem ludzkim”- pomocą finansową dla rodzin potrzebujących. Ta uchwała pozwala pani Kierownik przydzielić zasiłek celowy dla osób, które przekroczyły 150% kryterium dochodowego, czyli to 456 zł (dzieci  w szkołach to 350 zł, do   tego są pozostali członkowie rodzin). Z tego korzystać mogą nie tylko rodziny do 100% kryterium , ale powyżej tego, ale nie ma tego w ustawie, a wprowadza to właśnie ta uchwała. Pani Kierownik oświadczyła, że musi podziękować Przewodniczącemu Rady, który już w połowie stycznie zadzwonił do pani Kierownik z pytaniem o taką uchwałę. Wówczas jednak pani Kierownik nie miała decyzji odnośnie dotacji na to dożywianie, bo ustawą z 2005 roku do dziś nie została przedłużona. Zgodnie z uchwałą z 2004 roku była możliwość przyznania pomocy na dożywianie dzieci w szkołach. Na przykładzie poprzedniego roku, pani Kierownik podała koszt dożywiania w Gminie, który wyniósł 303 tys. zł, z czego 80% to dotacja i 20%- wkład własny. Pani Zajonz zaznaczyła, że w okresie ostatnich 2 lat, przy przychylności Burmistrza, środki własne zostały zwiększone o 30 tys. zł, a im większy ten wkład własny- tym większa dotacja. Zdaniem pani Kierownik taka potrzeba istnieje również w tym roku i ma nadzieję, że radni tak również uważają, że o 15-20 tys. zł te środki należy zwiększyć. W tej chwili pomoc ta wynosi od 50 do 100 zł na dziecko i nie jest to dużo, „ale jednak”.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XL/255/2014  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020   przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

e) aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XL/256/2014  w sprawie aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych w Gminie Gniewkowo wraz z inwentaryzacją przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

f) zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014:

O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014 Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XL/257/2014  w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2014 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

g) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie:

O przedstawienie projektu uchwały  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie Przewodniczący Rady poprosił  Wiceprzewodniczącego- radnego Przemysława Stefańskiego .
Po odczytaniu treści uchwały – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w obecności 15 .
Uchwała Nr XL/258/2014   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta .
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.8  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radny Smoła wystąpił z zapytaniem o to, jak długo może trwać  sytuacja związana z tym, że nierozstrzygnięty jest przetarg  i „bezprzetargowo” odbywa się na odbiór odpadów komunalnych w Gminie. Burmistrz odpowiedział, że 31.01.2014r. jest otwarcie ofert  i będą czynione starania , by rozstrzygnięcie było jak najszybciej. Pan Roszak wyraził nadzieję, że  tym razem przetarg zostanie rozstrzygnięty i podpisana będzie umowa i Gmina zmieści się w tej zaplanowanej kwocie, która wynika ze stawek przyjętych ponad pół roku temu.
Radny Pitera oświadczył, że skorzysta z obecności pani Wicestarosty i poruszy temat odśnieżania dróg powiatowych, co przez ostatnie lata funkcjonuje fatalnie. Radny przyznał, że „co prawda taki klimat mamy”, ale drogi powiatowe są ostatnimi, po których można się poruszać, a chodzi radnemu głównie o drogę Lipie-Kijewo, o tą całą pętlę. Radny oświadczył, że co roku rozmawia z wykonawcami (odśnieżania) i nie wie dlaczego Starostwo przyjmuje taką procedurę, że pług wyjeżdża na drogę Lipie-Modliborzyce-Gąski, potem  następne drogi i 5-ta w kolejności ma być droga Lipie-Kijewo, co z reguły trwa ok.12 godzin. To są jedyne drogi , które nie są ośnieżone. Pan Pitera zwrócił uwagę, że rzadko widać też to, by reagowano wówczas, gdy np. zaczyna padać śnieg w nocy. Jak rano dzwoni się o 7-mej , to jest informacja, że pług się wysyła. Radny zasugerował, by może inaczej to robić, np. w Gminie robi to kilka podmiotów. Zdaniem pana Pitery samo oświadczenie, że to będzie 5-ta, czy 6-sta droga odśnieżona w kolejności , to już dyskwalifikuje tą metodę . Jak radny natomiast rozmawiał w ubiegłym roku z wykonawcą –firmą Melbud to uzyskał informację, że jest sprzęt, ale czekają za sygnałem , aż „osoba kompetentna rzuci hasło”, a to dzieje się ok. godziny 7-ej. We wsiach, gdzie są drogi powiatowe- to nie można nimi przejechać bardzo długo. Radny Smoła nawiązał do swojego spóźnienia na sesję, które spowodowane było właśnie tym, że stał pół godziny w śniegu na drodze powiatowej, przez godzinę jechał do Gniewkowa i nieciekawie to wygląda. Pan Smoła poparł radnego Piterę i zaznaczył, że od rana nic nie było robione na drodze powiatowej w Kawęczynie. Pan Pitera dodał, że jak Powiat upora się „ z tamtymi drogami”, to tu może jutro ktoś przyjedzie. Jak będzie jeździł jeden pług, a do tego śnieg zawiewa- to ta sytuacja się nie poprawi . Tak jest co roku. Burmistrz zaznaczył, że nie chciałby , aby całe odium spadło na panią Wicestarostę, ale rzeczywiście ten problem jest , to jest zgłaszane i nie wiadomo, czy  w każdej gminie wygląda to tak samo. Pan Roszak zapewnił, że rozmawiał już ze Starostą, z panem Lipińskim, bo tych zgłoszeń jest wiele (autobusy nie dojechały do szkół), to do Gminy ludzie dzwonią. Dziś np. Burmistrz otrzymał informację, że jest problem bo na drodze Lipie-Gąski -Szpital utknęły 2 pługi. Burmistrz zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę z tego, że to wiąże się z kosztami, że jest wiatr i zwiewa z pól, ale gdyby ta droga utrzymywana była systematycznie to nie byłoby takich informacji. Skoro jednak jest taka informacja , że 2 pługi utknęły w zaspach, to coś jednak jest nie tak. Radny Pitera podkreślił, że to wystąpienie- to oczywiście prośba kierowana do pani Kucol.  Pani Wicestarosta przyznała, że z drogami jest problem. Sama jest mieszkanką wsi i do pracy jeździ drogą gminną, a następnie 2 km drogą powiatową, więc doskonale wie, jak to jest. Starostwo nie robi tego własnym sprzętem , tylko ma podwykonawcę. Dziś pani Kucol rozmawiała z panem Lipińskim i wie , że od godzin nocnych sprzęt wyjechał. Pani Kucol powiedziała, że nie wie , kto obsługuje Gminę Gniewkowo , ale się tego dowie i będzie interweniowała. Burmistrz podał, że w Gminie Gniewkowo odśnieża pan Pomagier.  Pani Sekretarz dodała , że jest dwóch panów Pomagier. Powiedziała również, że jest kwestia tego typu , że ta firma nie wyjeżdża bez sygnału z Zarządu Dróg i może jednak trzeba byłoby to zmienić, bo to nie zdaje egzaminu. Pani Wicestarosta ponownie obiecała interweniować w tej sprawie. Prawdopodobnie problem tkwi w tym, że gdyby wykonawca wyjeżdżał bez tego sygnału , to mógłby „naciągać Powiat na koszty”, niemniej jednak , coś trzeba z tym zrobić, bo nie może być tak, by Zarząd Dróg wyjeżdżał w nocy, a oni dopiero rano. Radny Pitera przyznał, że może być to związane z „naciąganiem”, ale jak w ubiegłym roku dzwonił „do dróg”, to mówili, że już wyjeżdżają, a jak zaraz zadzwonił do Melbudu- to mówili , że czekają na sygnał. Zdaniem radnego ktoś na dyżurze winien kontrolować pogodę , bo jak jest hasło rano i droga jest 5-ta w kolejności , to sprzęt pojawia się ok. 17-tej  (tak jak było w poniedziałek). Zdaniem radnego, jak dziś znowu nikt się nie pojawi, to później będą już takie hałdy, że dopiero wówczas nie będzie już można nic zrobić. Dlatego pan Pitera uważa, że jest to bardzo źle zorganizowane , jeśli chodzi o osoby, które o tym decydują kiedy sprzęt ma wyjechać i jak ma to być robione. Burmistrz powiedział, że większe zarządy dróg np. GDDiA ma dyżury, jest monitoring pogody i jest wówczas reakcja. Pan Roszak zapytał, czy w Powiecie, w sezonie jest również taki całodobowy monitoring, czy odbywa się to na zasadzie np. telefon z domu. Pani Kucol zapewniła, że jest monitorowanie, ale postara się ustalić te zgłaszane „usterki” i jutro odpowiedzieć.
Burmistrz zgłosił, że chciałby uzupełnić swoją informację, bo wczoraj rozmawiał z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej UW w Bydgoszczy- panią Has. Program, do którego Gmina przystąpiła już się kończy i te wszystkie inwestycje prowadzone na ten moment będą w tym roku dokończone. Będzie to finansowanie, ale pani Dyrektor gratulowała Gminie, że praktycznie w ostatniej chwili zdecydowała się na wejście w ten projekt , pozyskać środki i rozpocząć realizację. W przyszłym tygodniu Burmistrz jest umówiony z panią Dyrektor , by ustalić harmonogram prac , aby jak najszybciej ogłosić przetarg i kontynuować to zadanie. Po wakacjach Burmistrz liczy na zakończenie prac, na wyposażenie obiektu , na pozyskanie środków z PCPR na zakup pojazdu , aby w październiku uruchomić tą nową instytucję. Na dzień dzisiejszy projekt rządowy został zamknięty.
Radny Bożko oświadczył, że może trochę nieskromnie, ale chciałby się pochwalić , że wczoraj jego szkoła i SP w Wierzchosławicach- otrzymały medal M.Kopernika. Jest to tym bardziej miłe, że medal został wręczony przez pana Marszałka za „działalność astro- bazową”. Z 14” Astrobaz” jakie są – tylko 6 zostało wyróżnionych . Dla pana Bożki, dla jego koleżanki działającej w „Astrobazie” i dla pani Dyrektor, był to dosyć spory splendor. Było to bardzo miłe, że te działania astronomiczne prowadzone przez cały rok zostały dostrzeżone , co pozwala wierzyć, że dalej ma to sens. Widać te działania oraz to, że jest to dobrze robione.  Głos zabrała także pani Dyrektor Torgowska, która podziękowała, że pan Bożko o tym wspomniał , bo chciałaby też podkreślić zaangażowanie koordynatorów , tym bardziej , że podjęli studia podyplomowe z dziedziny astronomii i nauk przyrodniczych Pani Dyrektor wyraziła radość z tego, że ta praca jest doceniana przez ludzi z zewnątrz i od pana Burmistrza też otrzymują pochwały. Przewodniczący Rady pogratulował pani Dyrektor, jak również koledze Bożko, jak i całej społeczności Gimnazjum. Pan Kozłowski wyraził zadowolenie , że taki obiekt funkcjonuje , jest wykorzystywany i niesie dużo wiedzy astronomicznej.

Nie było więcej pytań, ani interpelacji wobec czego Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad.

Ad.9  Wolne głosywnioski.


Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi OSP- panu Edmundowi Głuszakowi. Pan Głuszak nawiązał do tego, że kilka miesięcy temu Zarząd OSP podjął decyzję o zakupie nowego wozu bojowego dla jednostki w Gniewkowie. W tym temacie zwrócono się z prośbą do Rady , do radnych i do pana Burmistrza o zabezpieczenie środków finansowych, co znalazło się z pełnym poparciem i podjęto uchwałę intencyjną. Pan Burmistrz przychylnie , wraz z panią Skarbnik, zabezpieczył środki w budżecie Gminy, które potem zostały przelane na konto OSP, wpłynęły już do wykonawcy i tak , jak pan Burmistrz wspomniał – 23 stycznia 2014r. nowy, wspaniały wóz, spełniający wymogi europejskie zajechał na plac przed remizą OSP. Jest to nowoczesny wóz , z możliwością likwidowania skażeń chemicznych, podawania wody przez działko wodno-pianowe, z elektryczną wyciągarką, z kamerą cofania . Tą samą drogą, kiedy zwracał się o pomoc do radnych –teraz  Komendant  wystąpił z okolicznościowymi podziękowaniami na ręce Przewodniczącego Rady – dla radnych i pana Burmistrza. Pan Kozłowski wyraził wdzięczność za te podziękowania, które są dla całego samorządu i poprosił o przekazanie wyrazów uznania dla wszystkich strażaków za to , że czuwają nad życiem i mieniem mieszkańców.
Pani Zagórska wystąpiła z zapytaniem do Burmistrza o to, czy w tym roku będzie budowa świetlicy w Suchatówce i w Kaczkowie, bo tego nie ma w materiałach, i czy będzie robiona droga Suchatówko-Perkowo. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o świetlice- to oczekuje się na uzupełnienia. Świetlica w Suchatówce jest zapewne ważną inwestycją i jak dojdzie do podpisania umowy, będzie przetarg. Co do drogi- pan Roszak oświadczył, iż nie kojarzy o jakiej drodze mówi pani Sołtys. Pani Zagórska odpowiedziała, że chodzi jej o „drogę na górce”, ona miała być robiona w ubiegłym roku. Burmistrz wyjaśnił, że ona nie miała być robiona, ona jest na etapie procedury wywłaszczeniowej , jest robiona dokumentacja, po to by to sformalizować i doprowadzić do stanu formalno-prawnego  stan istniejący, bo tam droga istnieje. Jest to związane z tym, że jedna osoba nie zgadza się na przekazanie swojego gruntu , na którym i tak de facto droga już istnieje. Przez upór tej jednej osoby  nie można tego zrobić. Dlatego prowadzone jest wywłaszczenie w oparciu o spec –ustawę drogową . Temat na dłuższy czas utknął u Wojewody –trwa oczekiwanie na ostateczne rozstrzygnięcie.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna XLI sesja odbędzie się w dniu 26 lutego 2014r. Zgodnie z planem pracy Rady tematem sesji będzie :
„ Informacja na temat realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami w Gminie Gniewkowo za II półrocze 2013r.”

Ad.10  Zamknięcie  XL obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku obrad XL  sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski o godzinie 13:20 dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2014r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lutego 2014 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1801
15 kwietnia 2014 16:25 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. zmiana informacji o przyjęciu protokołu (Dokument opublikowany)
03 marca 2014 12:58 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Informacja o przyjęciu protokołu przez RM (Dokument opublikowany)
24 lutego 2014 09:53 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Zmiana tytułu uchwały ppktc (Dokument opublikowany)