Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół Nr XXXIX/2013

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 11 00 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych (brak radnej Borowskiej) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.  

Następnie Przewodniczący Rady  zapytał, czy do zaproponowanego porządku obrad radni mają uwagi , czy zapytania.
Nie było innych uwag, ani wniosków , wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie  przyjęcia porządku obrad po wprowadzonych zmianach . Radni zadecydowali o jego przyjęciu  - 14 radnych w głosowaniu jawnym głosowało za przyjęciem porządku obrad  (radni nieobecni : J.Borowska) .

Przyjęty porządek obrad:                               

Proponowany  porządek obrad:

 

Część robocza:

                                                                                                    

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Raport z dnia 16 grudnia 2013r. z realizacji „Programu  Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”:

-raport przedstawi Z-ca Burmistrza – pan Paweł Drzażdżewski,

-dyskusja,

-przyjęcie raportu.

4.Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2013 :

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

5.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

6.Sprawozdanie z pracy Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

8.   Sprawozdanie z pracy Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w               roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

 9.Sprawozdanie z pracy Burmistrza w roku 2013:

-sprawozdanie przedstawi Burmistrz- pan Adam Roszak,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania.

 10.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Aleksander Pułaczewski ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

    11.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pani Urszula Szarpatowska ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 12.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji- pan Karol Smoła ,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 13.Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2014:

-propozycję planu przedstawi Przewodniczący Komisji-pan Wiesław Wesołowski,

-dyskusja,

- przyjęcie planu.

 14.Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2014 :

-propozycję planu pracy  przedstawi Przewodniczący Rady- pan Janusz Kozłowski,

-dyskusja,

-przyjęcie planu.

 15.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pa ni Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

 16.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

17.Wolne głosy ,  wnioski.

 Przerwa w obradach.

Część uroczysta o godz. 1300:

 18.Podsumowanie mijającego roku:

-wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,

-wystąpienie Burmistrza Gniewkowa,

19.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Kijewie

20.Życzenia , toast noworoczny

21.Zamknięcie  XXXIX  obrad Rady Miejskiej .

  Ad.3  Raport z dnia 16 grudnia 2013r. z realizacji „Programu  Ochrony Środowiska Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015”:

 Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza- pana Pawła Drzażdżewskiego   o przedstawienie raportu.  Dokument omówiony przez Z-cę Burmistrza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

Radny Stefański nawiązał do tematu retencji wody na terenie Gminy , jaki poruszany był we wcześniejszych rozmowach, sugerując, by pochylić się poważniej nad tym tematem. Radny wskazał punkt 5 raportu „Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią i skutkami suszy” i walki ze skutkami suszy w tym punkcie nie ma. Spółka Wodna zajmuje się melioracją szczegółową i zdania to prawdopodobnie przejdzie jako zdanie własne do  gmin (tak zakłada projekt ustawy-Prawo wodne), ale  to nie wiąże się z retencją. Pan Stefański zwrócił uwagę na wzrost zużycia wody w rolnictwie spowodowany wzrostem produkcji warzyw, to zaczyna dominować w rolnictwie na terenie Gminy . Radny stwierdził, że do tych celów szkoda jest wody pitnej, dlatego powinno rozwijać się naturalną retencję. Radny nawiązał do Błot Ostrowskich i Gąskich, gdzie taka retencja kiedyś miała miejsce, ale kilkanaście lat temu to wszystko zostało rozkradzione i do tej pory śluzy nie funkcjonują, a to jest obszar chronionego krajobrazu. Pan Stefański jeszcze raz podkreślił, że warto się nad tematem pochylić zwłaszcza, że prawdopodobnie na terenie województwa funkcjonuje program małej retencji, o tym mówił Prezes GSW, ale radny nie mógł się z tym zapoznać. Radny zakończył stwierdzeniem, że wodę należy szanować i tym samym chronić naturalne środowisko. Burmistrz przyznał, że rzeczywiście, warto wpisać w program działania na rok przyszły temat tej małej retencji. Pan Roszak powiedział też, że rzeczywiście wszystko zmierza do tego, by zadania związane ze spółkami wodnymi przekazać do Gmin, dlatego też należałoby się do tej kwestii przygotować.

Nie było więcej  pytań, ani uwag do przedstawionego przez Z-cę  Burmistrza raportu, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jego przyjęcia  . W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji.

 

Ad.4 Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2013.

Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w roku 2013 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.5 Sprawozdanie z pracy Komisji  Rewizyjnej w roku 2013.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - pana Aleksandra Pułaczewskiego o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.6 Sprawozdanie z pracy Komisji  Budżetu i Finansów w roku 2013.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów- panią Urszulę Szarpatowską  o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.7 Sprawozdanie z pracy Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  w roku 2013.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska - pana Karola Smołę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.8 Sprawozdanie z pracy Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w  roku 2013.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - pana Wiesława Wesołowskiego o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2013. Sprawozdanie przedstawione przez Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad. 9 Sprawozdanie z pracy Burmistrza w roku 2013.

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie sprawozdania z pracy w roku 2013. Sprawozdanie przedstawione przez pana Burmistrza  stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego sprawozdania. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania.

Ad.10 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rewizyjnej na rok 2014.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - pana Aleksandra Pułaczewskiego o przedstawienie propozycji planu pracy Komisji na rok 2014. Plan pracy przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia zaproponowanego planu pracy . W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem planu pracy Komisji na rok 2014.

Ad.11 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Budżetu i Finansów na rok 2014.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów- panią Urszulę Szarpatowską  o przedstawienie propozycji planu pracy Komisji. Plan pracy Komisji  przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego planu pracy. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem planu pracy Komisji na rok przyszły.

 

Ad.12 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska  na rok 2014.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej ,Rolnej i Ochrony Środowiska - pana Karola Smołę o przedstawienie planu pracy Komisji na rok 2014. Przedstawiony plan pracy przez Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego planu pracy. W obecności 13 radnych (brak radnej J.Borowskiej i radnego A.Pułaczewskiego) , w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem planu pracy Komisji.

Ad.13 Przyjęcie planu pracy  Komisji  Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej na rok 2014.

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty ,Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej - pana Wiesława Wesołowskiego o przedstawienie propozycji planu pracy na rok 2014. Plan pracy  Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego planu pracy . W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem planu pracy Komisji na rok 2014.

Ad. 14 Przyjęcie planu pracy  Rady Miejskiej na rok 2014.


Przewodniczący Rady odczytał propozycję planu  pracy Rady Miejskiej w roku 2014 (plan stanowi załącznik nr 14 do protokołu).
Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję.  Pan Kozłowski zaznaczył, że kadencja Rady kończy się w tym roku, dlatego nie planuje się konkretnych tematów na  listopad i grudzień, mogą to być dowolne tematy i uściśli to nowa Rada. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego dyskusja została zamknięta i Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionego planu pracy. W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za jego przyjęciem .

Ad. 15 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)                Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2013  :

Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2013 (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). W trakcie przedstawiania projektu uchwały pani Rutkowska omówiła błąd rachunkowy, jaki pojawiła się w tym projekcie. Pani Skarbnik zaznaczyła również, że szczegółowo – projekt ten omówiony został na posiedzeniu Komisji, jakie odbyło się w piątek.
Po przedstawieniu projektu uchwały przez panią Skarbnik - pan Kozłowski  otworzył dyskusję .
Nie było pytań, ani uwag do projektu uchwały wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 
Uchwała Nr XXXIX/251/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu na rok 2013 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” (brak radnej J.Borowskiej).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  .
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 Ad.16  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Przewodniczący Rady przekazał radnym, iż w okresie międzysesyjnym do biura Rady wpłynęły:
-wniosek trzyosobowego stowarzyszenia- Ruchu Społecznego SIN Gniewkowo w sprawie uwzględnienia w statucie Gminy inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców,

-wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie  uchwały Nr XXXVII/238/2013  zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2013.

Nie było pytań do Burmistrza , wobec czego Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego punktu obrad.

 

Ad.17  Wolne głosywnioski.

Zwracając  się bezpośrednio do Burmistrza-Sołtys Sołectwa Bąbolin- pani Grażyna Iglewska oświadczyła, iż rozumie, że czasy są ciężkie, ale mieszkańcy tego nie rozumieją, a ona od września chodzi i prosi już nie o szlakę na całą drogę, ale chociaż na uzupełnienie, zasypanie dziur. Są to dziury półmetrowe, a był pan Kruczykowski, oglądał i na tym się skończyło. Mieszkańcy wytykają pani Iglewskiej  „na każdym kroku, że nic nie robi”, a ona nie wie , jak ma na to odpowiadać , co ma im powiedzieć. Burmistrz zapewnił, że to będzie do jutra zrobione.
Pani Mariola Wołoszko wystąpiła natomiast w sprawie ścieżki rowerowej z Gniewkowa do Wierzchosławic. Pani Sołtys miała okazję iść tą ścieżką w czasie świąt i zwróciła uwagę, że „za czerwonym domem” ścieżka jest zniszczona. Pani Wołoszko zgłosiła również, że gdy jechała na sesję przed świętami to widziała w tym miejscu mały „ciągniczek”, który coś ścinał i tak się wydawało, że jechał po tej ścieżce. Połowa tej ścieżki jest całkowicie zarwana. Pani Sołtys zgłosiła też , że zniszczona została wiata autobusowa , ale po drugiej stronie drogi. Burmistrz stwierdził, że wiata „została rozwalona w czasie świąt”. Pani Wołoszko powiedziała, że tak mogło być, ale co do ścieżki – to nie mógł być rower, to raczej musiał być ciągnik ( a taki mały , przechylony tam widziała). Pan Roszak przyznał, że tak mogło dojść do zniszczenia, bo rolnicy wjeżdżają na ścieżkę ciągnikami. Pani Wołoszko zaznaczyła, że to nie był rolnik , to „był ciągniczek, co wycinał zielsko z tego rowu”. Burmistrz powiedział, że może to był ktoś z Zarządu Dróg, na co pani Sołtys zaznaczyła, że taki sprzęt widziała, choć nie jest pewna, czy to spowodowało zarwanie ścieżki.
Pani Zagórska wystąpiła również w sprawie wiaty przystankowej, która w Suchatówce od sierpnia  jest uszkodzona .W wiacie w stronę Inowrocławia brakuje z jednej strony pleksy i pani Sołtys poprosiła, by to uzupełnić.
Kolejny głos zabrał pan Szymon Lipinski, który zwrócił się do Burmistrza również w kwestii dróg. Pan Lipinski poinformował, że jeździ często do rodziców ulicą Cmentarną, która została ostatnio wyrówna, ale tylko do lasu, jakby dalej , w lesie ludzie nie mieszkali. To jest droga gminna, która kończy się w Godziębie. Mieszkaniec zasugerował, że może jest to spowodowane tym, że jeden z radnych się przeprowadził. Przewodniczący Rady poinformował, że w budżecie remont ulicy Cmentarnej został zaplanowany w roku przyszłym Burmistrz potwierdził, że rzeczywiście ulica ta będzie robiona w całości, natomiast przebieg drogi w lesie zostanie sprawdzony pod względem jej stanu. Radny Wesołowski przekazał, że kwestia wyrównania drogi do Godzięby zgłaszana była przed świętami i po świętach również radny mówił o tym Z-cy Burmistrza na posiedzeniu Komisji , by to chociaż w tym roku było jeszcze zrobione.
Pan Szymon Lipinski wystąpił też z zapytaniem o przyczynę braku protokołu z ostatniej sesji , który „nie ukazał się publicznie, na internecie”.  Mieszkaniec oświadczył, że śledzi te protokoły na bieżąco, a po ostatniej sesji się nie ukazał. Przewodniczący Rady odpowiedział, że protokół będzie , gdy będzie zatwierdzony przez Radę, a ze względu na to, że w grudniu są 2 sesje  jedna po drugiej i zgodnie ze § 15 „naszego statutu” – nie ma terminu takiego, że Rada musi protokół od razu- sesja, po sesji przedstawić w internecie. Te protokoły będą zatwierdzane na sesji styczniowej i wówczas pojawią się one w internecie.
Kolejno głos zabrał mieszkaniec Dąblina- pan Błażej Lipinski, który oświadczył, że chce dostać teraz na piśmie odpowiedzi na 2 ostatnie pytanie , jakie zadał na poprzedniej sesji. Pan Lipinski poruszył też art. 37 Konstytucji RP , którego treść przytoczył twierdząc, że prawa , o jakich mówi ten przepis, zostały „mu zabronione na ostatniej sesji,  z tego względu , że po pierwsze : został publicznie obrażony przez pana radnego i radny chodzi po wiosce i opowiada bzdury, głupoty , że jest złodziejem, że ukradł przystanek”. Pan Lipiński dodał , że pan radny zastrasza ludzi, by nic nie mówili, „bo on przystanek w Dąblinie nr 2 wróci z powrotem, on to załatwi”. Pan Lipinski zadał pytanie, czy „jest wykorzystywany mandat radnego, czy nie jest wykorzystywany” (tu mieszkaniec przekazał   protokolantowi na piśmie datowanym na dzień 29.12.2013r. pytania, o których mówił wcześniej- pismo stanowi załącznik nr 17 do protokołu). Przewodniczący Rady  zaznaczył, że poruszone przez pana Lipinskiego kwestie należałoby rozstrzygnąć na drodze cywilnej , na co pan Lipinski powiedział, że nie może iść do sądu, bo nie może dostać odpisu protokołu. Pan Kozłowski ponownie zapewnił , że protokół będzie przyjęty w styczniu.
Pan Szymon Lipinski powiedział, że chciałby się odnieść do sprawy przeniesienia przystanku z Dąblina nr 2 na Dąblin nr 1, ponieważ jeden radny nazwał „jego tatę złodziejem”, a to nie jest prawda. Syn pana Błażeja Lipinskiego powiedział, że to za zgodą pana radnego został przestawiony przez niego razem z panem Pawłem Kulpą  i Grzegorzem Kulpą. Przewodniczący Rady przerwał tą wypowiedź, zwracając uwagę , że są to oświadczenia i  oskarżenia. Jeśli panowie mają pytania do pana Burmistrza, albo do Rady , to mogą zabrać głos, jednak nie w sprawach cywilnych, bo Rada nie jest kompetentna do rozpatrzenia tych kwestii.
Pan Błażej Lipinski wystąpił z zapytaniem o to, dlaczego pan Przewodniczący nie zareagował na ostatniej sesji Rady , jak został obrażony przez pana radnego, a to zdaniem mieszkańca  należy do obowiązków pana Kozłowskiego. To zapewnia panu Lipinskiemu Konstytucja, a pan Przewodniczący nie zareagował, skończył sesję. Mieszkaniec Dąblina zapytał „jak tak można ludzi traktować” i czy to nie jest dyskryminacja . Przewodniczący Rady wyjaśnił, że kierując się porządkiem obrad – ta dyskusja, która nie jest merytoryczna, która nie podlega temu porządkowi jest zamykana i Przewodniczący tak właśnie zrobił – zamknął dyskusję. Pan Lipinski jeszcze raz zapytał, czy to nie jest dyskryminacja osób.  Przewodniczący Rady odpowiedział, że to nie jest dyskryminacja i polecił, aby zaprotokołować, iż nie zgadza się z wypowiedzią pana Lipinskiego.
O głos poprosił pan Szymon Lipinski , który oświadczył, że z tego , co mu wiadomo na ostatniej sesji jego tata zadał pytanie i czy pan Przewodniczący na ostatnie pytanie udzielił odpowiedzi (tu mieszkaniec odczytał treść pytania sprecyzowaną we wspomnianym wcześniej piśmie tj. załączniku nr 17 do protokołu). Pan Szymon Lipinski powiedział, że pan Kozłowski nie udzielił odpowiedzi na to pytanie i zamknął sesję. Kolejno, pan Szymon Lipinski odczytał pierwsze pytanie pana Błażeja Lipinskiego zadane na XXXVIII sesji. Na to pytanie padła odpowiedź , że każde dziecko musi być dowożone do szkoły mimo, że nie stoi tam przystanek autobusowy. Pan Lipinski zapytał o to, dlaczego wobec tego autobus nie zatrzymuje się w Kawęczynie. Przewodniczący Rady powiedział, że o ile dobrze sobie przypomina ,to w Kawęczynie  jest droga powiatowa. Obowiązkiem Gminy jest zapewnić bezpieczny i spokojny dowóz wszystkim uczniom ze szkoły i do szkoły. Jeśli tej odpowiedzi nie usłyszano, to pan Kozłowski jeszcze raz powtarza, że niezależnie od tego jaka to jest droga, gdzie to funkcjonuje – jeśli chodzi o dojazd dzieci do naszych placówek oświatowych to należy go zapewnić . Z tego , co pan Przewodniczący wie, to do tego dojazdu nie ma żadnych uwag, a przynajmniej takie nie dotarły do pana Kozłowskiego. Pan Szymon Lipinski zapytał, czy może odnieść się do tego pytania, na co Przewodniczący Rady nie wyraził zgody uznając temat za wyczerpany. Pan Błażej Lipinski stwierdził, że pan Przewodniczący wprowadza wszystkich w błąd , ponieważ on ma pismo, które dostał z ZEAS w Gniewkowie- tu pan Lipinski zaczął czytać wskazane przez siebie pismo dotyczące procedur związanych z  lokalizacją przystanków oraz zasad przewozu uczniów do szkół. Kolejno , pan Błażej Lipinski zapytał , co „pan Przewodniczący na to”, bo to jest sprzeczne z tym co pan Przewodniczący powiedział .  Pan Kozłowski odpowiedział, że pismo jest bardzo dobrze sformułowane . Następnie Przewodniczący Rady oświadczył , że zamyka tą dyskusję i bardzo prosi o wniesienie do Rady stosownego pisma , z którego będzie wiadomo o co chodzi i to będzie rozpatrzone. Pan Kozłowski powtórzył , że nie ma żadnej sprzeczności w tym, co powiedział i pismem pani Kierownik i należy trzymać się tej informacji. Pan Kozłowski jeszcze raz poprosił o złożenie pisma w kwestiach przedstawionych dziś przez panów  Lipinskich na sesji, ponieważ Przewodniczący nie jest w stanie rozstrzygnąć ich postulatów „tak na gorąco”. Zdaniem pana Kozłowskiego prawo nie zostało złamane , wszystkie wydane decyzje administracyjne są zgodne i najważniejsze jest to, by dzieci były bezpiecznie transportowane.
Kolejno, Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania , na co zgłosił się pan Błażej Lipinski. Pan Kozłowski zapytał, czy jego pytanie dotyczy omawianej kwestii , czy innej. Pan Błażej Lipinski odpowiedział, że nie dotyczy to omawianej kwestii. Zwracając się do Burmistrza – mieszkaniec zapytał , czy  „płaci się za śmieci, za ustawę, czy za wykonaną usługę”. Burmistrz porosił o złożenie pytania na piśmie.
Przewodniczący Rady przekazał informację o kolejnej sesji, która planowana jest w dniu 29 stycznia 2014r. o godz. 1200.
Następnie o godz. 1220-   pan Kozłowski  ogłosił przerwę w obradach do godz. 1300.

Ad.18 Podsumowanie mijającego roku.
Po wznowieniu obrad – część uroczystą sesji rozpoczął Przewodniczący Rady od powitania zaproszonych gości.
Po tym powitaniu, pan Kozłowski zwrócił uwagę na zbliżający się koniec 2013 roku i dokonywane w tym okresie podsumowania . Przewodniczący Rady wystąpił z podziękowaniami dla posłów z regionu, Marszałka i radnych województwa kujawsko-pomorskiego, Starosty Inowrocławskiego i Rady Powiatu Inowrocławskiego , księży z naszego Dekanatu, Burmistrza, wszystkich organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, szkół, instytucji kultury, klubów sportowych  oraz sołtysów- za dobrą współpracę oraz wspieranie gminnych przedsięwzięć, inwestycji w całym, 2013 roku.  Wszystkim zebranym , jak i mieszkańcom Gminy – Przewodniczący  Rady złożył życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności , radości i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Pan Kozłowski życzył również realizacji wszystkich zamierzeń i wyraził nadzieję, że wspólnie uda się pokonać wszystkie trudności i osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
Kolejno, wystąpił  Burmistrz Gniewkowa, który  podsumował dokonania mijającego roku . Pan Roszak mówił o zadaniach jakie udało się zrealizować, mówił o świetlicach wiejskich, o budowie boiska wielofunkcyjnego w Gąskach oraz zapowiedział projekt obejmujący budowę kolejnych 3 takich  boisk  (Kijewo, Wierzchosławice i Szadłowice). Burmistrz mówił też o dokończeniu przebudowy Łącznicy Kulturalnej, co wpisuje się w cały projekt rewitalizacji miasta. Pan Roszak wyraził opinię, że Gniewkowo , podobnie jak w przypadku świetlic, tak i przy rewitalizacji jest liderem. Kolejnym, wymienionym przez Burmistrza zadaniem była budowa ścieżki rowerowej do Lipia, co związane jest z funkcjonowaniem nowej, dużej firmy Vegro i ścieżka ta bardzo poprawia bezpieczeństwo na  odcinku Gniewkowo-Lipie. Pan Burmistrz powiedział też o przeprowadzonym etapie modernizacji oczyszczalni ścieków w Gniewkowie (stacja natleniania za 250 tys. zł stanowiąca koszt firmy Bonduelle). Pan Roszak wymienił też takie prace jak: wymiana zadaszenia pałacu w Markowie, budowa ronda w Gniewkowie „Żołnierzy Wyklętych”. Burmistrz poinformował też o złożonej aplikacji na budowę amfiteatru w Gniewkowie, o projekcie na ścieżkę rowerową na odcinku Wierzchosławice-Szadłowice. Na koniec Burmistrz nawiązał do artykułu i rankingu województw przeprowadzonego przez Akademię Górniczo-Hutniczą, w którym na 144 gminy naszego województwa –w zakresie potencjału, możliwości rozwoju, poziomu gospodarczego poszczególnych samorządów – Gmina Gniewkowo znalazła się wśród 13 gmin działających ponadprzeciętność. Z naszego Powiatu,  w tym gronie znalazła się jeszcze tylko Gmina Inowrocław. Burmistrz wymienił wskaźniki potwierdzające tą pozycję np. dobre położenie, potencjał, rozwój gospodarczy, najniższe bezrobocie, dodatni wskaźnik demograficzny. Burmistrz podziękował wszystkim za wspaniałą współpracę , podziękował radnym , ale też przedstawicielom Starostwa oraz przedstawicielom firm i instytucji. Pan Roszak życzył też samych sukcesów oraz szczęśliwego – 2014 roku.

Następnie Wicestarosta Inowrocławski-pan Włodzimierz Figas- w imieniu władz samorządowych Powiatu Inowrocławskiego, w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu- pana Ryszarda Jagodzińskiego oraz pana Starosty- Tadeusza Majewskiego, Wicestarosty-pani Mirosławy Kucol oraz swoim własnym złożył jak najserdeczniejsze życzenia dla naszej Gminy. Pan Wicestarosta życzył dalszego rozwoju pod względem socjalnym, sportowym, gospodarczym i dalszego rozwoju infrastruktury drogowej, o co tak zabiega Burmistrz. Pan Figas życzył też tego, by nowy , 2014 rok nie był gorszy od mijającego, ale dla „wtajemniczonych w sprawy księgowe” podał, by współczynnik inflacji był przynajmniej na poziomie 3%.
Ks.Kanonik- Jerzy Nowak na wstępie swojego wystąpienia podziękował  Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady , wszystkim odpowiedzialnym za pracę w samorządzie – za współpracę w tym roku , która raczej zawsze się dobrze układa, nie było żadnych „zgrzytów”. Ks. Dziekan życzył, aby ta współpraca układa się równie dobrze w roku następnym , by nie zabrakło w nim zasianego w okresie Bożego Narodzenia  pokoju, by ten pokój i jedność w przyszłym roku była jeszcze głębsza, jeszcze lepsza, bo wtedy jest i współpraca, a to zależy od ludzi, od ich dobrej woli , której Ks. Nowak wszystkim życzył. Wszystkim uczestnikom spotkania Ks.Kanonik życzył szczęśliwego nowego roku 2014, zrealizowania wszelkich planów dotyczących naszego miasta , Gminy, zrealizowania marzeń w życiu każdego człowieka.

Ad.19.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.Orła Białego w Kijewie.

Przewodniczący Rady  zachęcił do obejrzenia i wysłuchania krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kijewie.  Po tym występie- Przewodniczący Rady podziękował dzieciom oraz pani Dyrektor – Małgorzacie Cięgoturze , a także nauczycielom-opiekunom: pani Elżbiecie Mostkiewicz, pani  Małgorzacie Głuszak oraz pani Agnieszce Szafrańskiej.

Ad.20.Życzenia , toast noworoczny.

Przewodniczący Rady zaprosił do wspólnego, tradycyjnego  toastu .

Ad.20  Zamknięcie  XXXIX obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXXIX  sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski dokonał ich zamknięcia.

 

 Podpisał /-/Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

Protokolant: Jadwiga Stefańska

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół został przyjęty przez Radę Miejską na XL sesji w dniu 29 stycznia 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2014 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1603
29 stycznia 2014 14:45 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. Dodanie informacji o złożeniu podpisu przez Przewodniczącego Rady oraz o przyjęciu protokołu przez Radę Miejską (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 09:29 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)