Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013r.

Protokół Nr XXIX/2013

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 27 lutego 2013r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1200 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady przekazał także , że pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę w porządku obrad tj. wycofanie 4 projektów uchwał dotyczących gospodarowania odpadami (pkt 6 ppkt c,d,e,f). Kolejno , Przewodniczący Rady zarządził głosowanie  w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo. Za wycofaniem projektu opowiedziało się  14 radnych . Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały zostaje wykreślony jednogłośnie z porządku obrad. Następnie głosowano w sprawie wykreślenia projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Rada również jednogłośnie (14 radnych głosowało „za”) zadecydowała o wycofaniu tego projektu.  Pod głosowanie poddane zostało też wycofanie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada jednomyślnie postanowiła wykreślił projekt uchwały – 14 radnych głosowało „za” wykreśleniem.  Jednogłośnie zadecydowano również o wykreśleniu projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (14 radnych głosowało za wykreśleniem projektu uchwały).
Przewodniczący Rady poinformował, że pan Burmistrz prosi ponadto o wprowadzenie do porządku obrad 2 nowych projektów uchwał : w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego (załącznik nr 3 do protokołu)oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 (załącznik nr 4 do protokołu). Kolejno, przeprowadzono dwa głosowania , odrębnie dla wprowadzenia każdego projektu . W obu przypadkach radni jednomyślnie zadecydowali o wprowadzeniu projektów uchwał do porządku obrad  ( 14 radnych głosowało „za” wprowadzeniem projektów). Przewodniczący Rady powiedział, że wprowadzone projekty uchwał  ujęte zostaną w punkcie 6 , odpowiednio w ppkt c i d.

Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem porządku obrad po zmianach . Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie- 14 radnych głosowało za jego przyjęciem.

Przyjęty porządek obrad:                                     

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII  sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

  1. Informacja na temat umów zawartych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w roku 2013:

-informację w zakresie sportu przedstawi:  Z-ca Burmistrza- pan Paweł Drzażdżewski,

- informację w zakresie zadań realizowanych przez Miejsko-Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawi Przewodnicząca Komisji- pani Bogumiła Pęczkowska,

- dyskusja,
-przyjęcie informacji.

  1. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)     Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2013  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

b)  Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków :

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)   wyrażenia zgody na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

d)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022:
-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

  1. Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
  2. Wolne głosy ,  wnioski.
  3. Zamknięcie  XXIX  obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXVIII/2013  z sesji, która odbyła się w dniu  30.01.2013r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XXVIII/2013 (brak radnej J.Borowskiej) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXVIII/2013  z dnia 30.01.2013r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Przewodniczący Rady nadmienił, że na dzisiejszej sesji obecny jest Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu – inspektor Wiesław Dzierbicki . Pan Kozłowski zaznaczył, że Komendant chciałby zabrać głos , ponieważ  z uwagi na liczne obowiązki zawodowe  musi wcześniej opuścić obrady. Komendant Dzierbicki  przekazał, że w dniu dzisiejszym w gniewkowskim Komisariacie odbyła się uroczystość  m.in. z udziałem pana Burmistrza, mediów . Teraz to spotkanie zainicjowane zostało również po to, by przedstawić zebranym Komendanta gniewkowskiej Policji – aspiranta Janusza Świątkowskiego. Kolejno, inspektor Dzierbicki przybliżył postać aspiranta Świątkowskiego, który służbę w Policji pełni od 1988r. omawiając poszczególne funkcje pełnione w  trakcie  25 lat jej trwania. Zdaniem Komendanta Powiatowego zdobyte  przez pana Świątkowskiego doświadczenie zawodowe pozwoliła sprawne kierowanie Komisariatem i praca ta będzie satysfakcjonująca zarówno dla społeczeństwa Gminy Gniewkowo, jak i jego przełożonych.  Pan Dzierbicki oświadczył, że chciałby również powiedzieć kilka słów o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniewkowo , ponieważ jak wie z różnych źródeł – ostatnie wystąpienie ustępującego Komendanta budzi kontrowersje, jak również zawiera pewne nieścisłości. Inspektor Dzierbicki podał, że w ubr. na terenie Gminy popełniono 278 przestępstw tj. o 3 więcej niż w roku 2011. Przestępstw gospodarczych odnotowano 21 , a w 2012- 19. Odnotowano też 6 uszkodzeń ciała, bójki, pobicia- 8 , kradzieży- 63 (w 2011- 64). Nie odnotowano w ubr. kradzieży samochodów, a w roku 2011 były 4 takie przypadki. Włamań  odnotowano 35 , rozbojów nie było , gdy tymczasem w roku 2011 były 3, przestępstw narkotykowych ujawniono tylko 1 ( w 2011- 3), uszkodzeń mienia w ubr. odnotowano 15 . Komendant podkreślił, że dane te świadczą  o tym, że stan bezpieczeństwa w roku 2012 nie uległ większemu pogorszeniu w stosunku do roku 2011. Struktura tej przestępczości wskazuje na dominację przestępstw przeciwko mieniu, czyli kradzieże i kradzieże z włamaniem. Jest to tendencja ogólno powiatowa, bo tak też się dzieje na terenie innych gmin w Powiecie Inowrocławskim, jak również na terenie miasta Inowrocławia. Zdaniem pana Dzierbickiego jest to efekt ubożenia społeczeństwa, kryzysu gospodarczego , co znów potwierdza struktura przestępczości np. drobne kradzieże, drobne włamania. Kolejno, Komendant mówił o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. W ubr. odnotowano na terenie Gniewkowa 11 wypadków drogowych, a w 2011 było ich 4, a w 2010 -15. Kolizje utrzymują się na podobnym poziomie od 3 lat i są to ilości porównywalne do takich gmin jak: Pakość i Janikowo.  Ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest niepokojąca , ale trzeba brać pod uwagę np. to, że przez Gminę Gniewkowo przebiega droga krajowa , stąd też ruch i jego natężenie są stosunkowo wysokie Komendant podkreślił, że 2 sprawy wymagają wyjaśnienia : zmiana struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji (poprzez likwidację Komisariatu w Rojewie od 1 stycznia 2013r.). Ta koncepcja nie zakłada jednak likwidacji Policji z terenu Gminy Rojewo, stąd ta zmiana nie może mieć negatywnego wpływu na stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Gniewkowo. Ta reorganizacja zakłada pewną nowość, która do tej pory nie miała miejsca na terenie Powiatu Inowrocławskiego. Chodzi o podporządkowanie , czy objęcie opieką Gminy Rojewo przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu. Ci policjanci z Rojewa będą w strukturze Policji. Obsługa , czy praca dzielnicowego- tym zajmuje się Wydział Prewencji  i tu, obojętnie, czy ktoś zachoruje, czy będzie na urlopie- obsługa będzie przez cały rok.

W trakcie wystąpienia Komendanta , o godz. 1220 na obrady przybyła radna J.Borowska. Podobnie rzecz ma się ze ściganiem przestępstw i prowadzeniem postępowań przygotowawczych.  Każdy przypadek kradzieży będzie prowadzony przez specjalistów z Wydziału Kryminalnego. Przestępstwa przeciwko zdrowi i życiu (uszkodzenie ciała, bójka, pobicie)-prowadzona będzie  przez specjalistów z Wydziału Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu. Przestępczość gospodarcza prowadzona będzie przez Wydział ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją.  Zdaniem Komendanta ,takie specjalistyczne potraktowanie może jedynie wpłynąć na poprawę  stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Rojewo , w tym również na terenie Gminy Gniewkowo. Pan Dzierbicki  poinformował także, że jeśli chodzi o tabor (samochody, motocykle, łodzie) – to należy do Komendy Wojewódzkiej Policji . Komendant ma do dyspozycji 50 pojazdów i jeśli gdzieś są jakieś braki, a takie okresowo się zdarzają , to te pojazdy są przenoszone.  Nigdy nie będzie takiej sytuacji, że Komendant Policji w Gniewkowie nie będzie miał  pojazdu.  Pan Dzierbicki podziękował za wspieranie działalności Policji , która w Gniewkowie funkcjonuje w bardzo dobrych warunkach. To wywołuje poczucie, że o to bezpieczeństwo należy jeszcze bardziej dbać.  Przewodniczący Rady podziękował za to wystąpienie i zapewnił, że nie odczuliśmy zagrożenia  po przedstawieniu informacji o stanie bezpieczeństwa , nawet jeśli wypowiedzi były niefortunne.  Pan Kozłowski pogratulował również wyboru Komendantowi Świątkowskiemu i życzył, by w Gniewkowie  pozostał na dłużej, ponieważ  ostatnio , zmiany na stanowisku Komendanta były częste.  Kolejno, głos zabrał aspirant Świątkowski, który podziękował za przyjęcie . Komendant  powiedział, że jego obecność na sesji nie jest przypadkowa. Jeśli jest  samorząd –Policja winna być współpraca . Jeśli ta współpraca będzie układała się dobrze, to efekty pracy będą bardzo dobre dla wszystkich.

Ad.4 . Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w

tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

 

Przewodniczący Rady poprosił pana Burmistrza- Adama Roszaka  o przedstawienie informacji .

Burmistrza omówił informację uprzednio przedłożoną radnym  (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Burmistrz poinformował m.in., iż uzyskano zapewnienie , że Generalna Dyrekcja zrobi wszystko, by budowa ronda  w Gniewkowie została zakończone do końca kwietnia, może trochę dłużej. Jest jednak determinacja po stronie inwestora, by to szybko zakończyć, bo  ten stan to ogromny problem , trochę taka przeprawa dla wielu kierowców, mieszkańców , którzy tam mieszkają. Wpłynie to zapewne na jakość wizerunku , poruszania się i bezpieczeństwa kierowców. Burmistrz nawiązał także do tematu Agencji Nieruchomości Rolnych i spotkania z Dyrektorem Ruszkowskim , podczas którego rozmawiano o wielu sprawach , w tym min, na temat gruntów rolnych w Wierzchosławicach. Te grunty planuje się przeznaczyć na budowę boiska i urządzenie miasteczka rowerowego. Gmina ma uchwalone studium , gdzie te grunty zapisane są na tego typu cele i to jest już dobry sygnał  świadczący o tym , iż Gmina jest do tego przygotowana i pozwoli „dopiąć” tą kwestię . Drugim tematem było przejęcie drogi w Wierzbiczanach i tu Burmistrz również wyraził nadzieję na pozytywne rozwiązanie.
Burmistrz poruszył również temat wycofanego pakietu uchwał dotyczących  gospodarowania odpadami i zaznaczył, że będzie to na kolejnej  sesji, „tu nic się nie dzieje”. Pan Roszak poinformował , że przygotował wystąpienie w imieniu samorządu Powiatu Inowrocławskiego  na kanwie wystąpień gmin z południowej Polski i Związku Miast Polskich. Jest to taka duża akcja, w ramach której idą wystąpienia do Prezydenta RP o podjęcia nadzwyczajnej inicjatywy legislacyjnej , by przesunąć wejście w życie tej „niefortunnej” ustawy. To problem dla dużych i małych gmin , to bardzo szkodliwa, niosąca niebezpieczne rozstrzygnięcia ustawa.  Burmistrz nawiązał także do  rozpoczęcia realizacji budowy Domu Dziennego Pobytu, do wizyty pani Dyrektor Hass i bardzo pozytywnej oceny  wniosku Gminy. 
Burmistrz wspomniał również o planowanym na dzień następny spotkaniu ze Starostą, na którym będzie mowa m.in. o dożynkach powiatowych w Szadłowicach. Przygotowywane są również spore uroczystości związane z obchodami 745 –lecia  nadania praw miejskich Gniewkowu. Prowadzone są różne rozmowy , m.in. z Gen. Mitręgą – szefem Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu z zamiarem włączenia tej jednostki do wspólnych planów

Po wystąpieniu pana Burmistrza Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Mitaszka zapytała, czy  dożynki powiatowe odbędą się wraz z dożynkami gminnymi.  Burmistrz zapewnił, że będzie to jedna uroczystość.

Radny Stefański wystąpił z zapytaniem, czy  w trakcie rozmów z Dyrektorem DDiA  były może  czynione jakieś ustalenia w kwestii ścieżki rowerowej do Szadłowic.  Burmistrz zapewnił, że rozmawiano o tych planach i poruszana była sprawa nie tylko tej ścieżki. Pan Roszak odniósł się do złych ocen GDDiA w kontekście budowy autostrad i raczej nie ma co z tym polemizować, bo można powiedzieć , że to „jest pod psem”. Relacje z Dyrektorem Antoniakiem  sprawiają, że Gniewkowo ma budowane rondo (jako jedyna inwestycja w tym roku Generalnej Dyrekcji na oddział bydgoski). Mimo tej „mizerii” jest też deklaracja , by tą ścieżkę do Szadłowic pobudować, bo jest to w naszym wspólnym interesie. Gmina będzie miała wówczas ścieżkę przez całą długość drogi krajowej. Dla GD będzie to też sygnał i pozytywna ocena , jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa. Są też wstępne, dobre sygnały odnośnie budowy ścieżki rowerowej do Lipia.  Wniosek złożony do Zarządu Dróg Wojewódzkich uzyskał pozytywną ocenę i teraz oczekuje się na formalne potwierdzenie, że będzie te 40%.
Radny Pitera nawiązał do otrzymanej odpowiedzi w kwestii ilości odpadów komunalnych przyjmowanych na wysypisko w Kaczkowie i zapytał o dane na temat odpadów odbieranych przez inne firmy, tych , które nie trafiły na to wysypisko.  Burmistrz odpowiedział, że tak naprawdę segregacji nie było i to są wszystkie odpady. Pan Pitera jeszcze raz wskazał na odpady ewidencjonowane w Kaczkowie i zapytał o ilość pozostałych . Pan Roszak wyjaśnił, że te dane przedstawiono na podstawie raportów firm o ilościach śmieci, bez rozróżniania ich rodzajów.
Radna  Mitaszka zapytała o termin zakończenia budowy ronda.  Burmistrz odpowiedział, że tam do rozwiązania jest wiele tematów np. wysokości studni, zjazdów i to GD rozstrzyga. Burmistrz wyraził nadzieję,  że będzie to rozstrzygnięte na korzyść i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.  Pan Roszak opowiedział o spotkaniu jakie zostało zorganizowane z udziałem przedstawicieli  wykonawcy oraz mieszkańców nieruchomości położonych przy tej inwestycji, na którym wyjaśniono wiele spornych kwestii. Pan Roszak wyraził nadzieję, że odbędzie się to na korzyść i zgodnie z oczekiwaniami  mieszkańców, którzy po uzasadnieniu i wyjaśnieniu pewnych elementów technicznych – trochę inaczej na to spojrzeli.  Zdaniem Burmistrza spotkanie to przyniosło bardzo pozytywne efekt, uczestniczyło w nim wiele osób, które początkowo były „bardzo ostro nastawione na Dyrektora”, ale wychodziły zadowolone.  Radny Pitera nawiązał do rozmów prowadzonych przez Burmistrza z ANR i do wcześniejszych zapewnień  dotyczących kompleksu pałacowo-parkowego w Markowie, że Burmistrz starał się będzie o większe pieniądze. Pan Pitera przypomniał, że pieniądze , które były na pałac przekazane zostały na remont świetlicy , która zabytkiem nie jest. Burmistrz zapewnił, że ma to również na uwadze i jest dobry klimat ku temu. Jeśli będzie dobra wola Agencji to ta kwota, „która gdzieś tam jeszcze jest- to 120 tys. zł” plus dodatkowe środki- to pewien zakres prac będzie można podjąć. Radna Borowska oświadczyła, że otrzymała od pana Burmistrza odpowiedź na stawiane przez nią pytania. Radna podziękowała za te „bardzo emocjonalne” odpowiedzi , jednakże zabrakło tam odpowiedzi w kwestii Biuletynu Informacji Publicznej . O to radna pytała podczas sesji, jak również w piśmie , z jakim wystąpiła  do biura Rady. Pani Borowska zauważyła, że BIP zaczyna być aktualizowany . W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej- radna ma jednak pytanie , czy dalej będzie to robione, ponieważ on nie jest aktualny. Radna wystąpiła również z zapytaniem o to, dlaczego niektórych zarządzeń nie można rozwinąć , jest np. podane zarządzenia , ale nie ma dalszej informacji. Pani Borowska wskazała na zarządzenia nr 126 i 127 ,a także na zarządzenia 114 i 114a  i zapytała z czego wynika akurat taka numeracja.  Burmistrz odpowiedział, że BIP jest jedną z form przekazywania informacji dotyczących  funkcjonowania samorządu, podmiotów i instytucji publicznych działających w zakresie tego samorządu.  Prowadzona jest, czy wprowadzana jest taka metodologia , która uznawana jest za wystarczającą . Skoro radna zadaje takie szczegółowe pytania, to Burmistrz zaprasza , udzielone zostaną odpowiedzi, czy przedłożone dokumenty, które radna sobie zażyczy. Ten informator jest jakimś kierunkowskazem  do pozyskania tych informacji. Jeśli nawet były jakieś braki, to są one realizowane , uzupełnianie. Tam jest też informacja o tym , kto za to odpowiada-  za BIP odpowiada Burmistrz , tak jak odpowiada za cały samorząd, a Urząd jest instrumentem realizacji  zadań, które wykorzystuje Burmistrz do prowadzenia różnych  działań w tym zakresie.  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w porządku obrad jest punkt dotyczący interpelacji , tam też winno być to poruszane. Radna Borowska zapewniała, że tak też zamierzała zrobić, ale z uwagi na to , iż omawiana jest informacja  Burmistrza za ostatni miesiąc- radna odniosła się tylko do tego. Pani Borowska podkreśliła, że prowadzenie BIP jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z obowiązku jawności  informacji publicznej . Radna dodała, że niedopuszczalny jest zatem zapis odsyłający , choć może Radca Prawny winien się wypowiedzieć na ten temat. Nie może być takiego zapisu, że np. protokół pokontrolny dostępny jest w pokoju nr 5 w godzinach pracy Urzędu w obecności pracownika. Zdaniem pani Borowskiej jest to niedopuszczalne, bo ten protokół jest ogólnie dostępny, jest jawny, musi być jawny i Urząd nie może narzucać mieszkańcom kiedy mają czytać i gdzie mają czytać takie informacje. BIP jest formą ustawową więc musi być aktualny i musi być pełny, a nie tak jak to radna wskazała.  Dlatego też radna ponowiła pytanie, czy Biuletyn będzie aktualizowany , bo już pojawiło się wiele informacji ( co radną bardzo cieszy), ale to nie wszystko, stąd pytanie kiedy BIP będzie zaktualizowany? Przewodniczący Rady poprosił o sprecyzowanie pytania, ponieważ kierowane było do Burmistrza i do pana Mecenasa. Pani Borowska skierowała do pana Burmistrza pytanie o to, kiedy BIP zostanie zaktualizowany, również o protokoły pokontrolne , ponieważ nie może być takiego zapisu, że one są dostępne w pokoju nr 5, gdyż i tak są one na stronie organu, który kontrolę wykonywały i nic nie stoi na przeszkodzie ,by były także dostępne w BIP Urzędu, tym bardziej , że jest to obowiązek ustawowy.  Dlatego też to pytanie do pana Burmistrza , kiedy BIP będzie w pełni zaktualizowany. Burmistrz odpowiedział, że taka formuła jest prawnie przyjęta i skoro radna jest tak zdeterminowana , to może dotrzeć do takiej informacji.  Burmistrz zaprosił panią Borowską do Urzędu  od godz. 730 do 1530 , radna może przyjść i ten protokół zobaczyć.  Podobnie  robi się z ogłoszeniami  w mediach , gdzie kieruje się informację o danym ogłoszeniu i wskazuje , gdzie jest dostępne, gdzie dostępna jest specyfikacja. Można sobie to” śmiało” w ten sposób realizować i nic nie stoi temu na przeszkodzie. Jeśli radna się z tym nie zgadza- to Burmistrz może z radną na ten temat polemizować, ale ta informacja była w ramach interpelacji, a nie w momencie, gdy omawiane są bieżące działania Burmistrza. Radny Pułaczewski zapytał, czy po zakończeniu budowy ronda droga , jaka uruchomiona została przez osiedle Toruńskie będzie nadal utrzymana. Radny zaznaczył też , że jest to w pewnym sensie droga zastępcza  i zapytał, czy nie można przekazać takiej informacji TIR-om, które coraz częściej się tam pojawiają, rozjeżdżają tą drogę, potem cofają , stwarzając zagrożenie . Burmistrz przyznał, że tak rzeczywiście wygląda , mimo ograniczenia tonażu i szkoda , że nie ma już przedstawicieli Policji , bo „wiadomo, jacy są kierowcy”.  Na połączenie tego nowego odcinka i przebudowę są zabezpieczone środki, jest dokumentacja  i to będzie robione . Tych objazdów kierowcy szukają sami i to powoduje, że to rondo oddziałuje negatywnie na inne ulice . Oczekuje się firmy, która wejdzie na budowę .Burmistrz umówiony jest z Dyrektorem Antoniakiem na taki „rekonesans” , który pozwoli ocenić te wszystkie  rezerwowe przejazdy i ta firma, która będzie to robiła , by dokonała napraw. Problem jest, ale jest też nadzieja i determinacja, by to rondo było zrobione jak najszybciej. Radna Lewandowska wtrąciła uwagę, iż zadrżała na słowa pana Pułaczewskiego na temat utrzymania drogi przez osiedle, ponieważ radny nie czytał chyba budżetu. Radna poprała natomiast wypowiedź na temat ruchu TIR-ów i powiedziała, że droga jest już „zrujnowana totalnie”.  Pani Lewandowska skierowała się też do Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego , by panowie, którzy jeżdżą tam obecnie z taczkami odśnieżyli kratki ściekowe, które są jeszcze zaśnieżone i topniejąca woda tworzy zastoiska. Ta woda niszczy już istniejące nawierzchnie . Radna zapytała o to, do kogo będzie należała naprawa tych dróg . Przewodniczący Rady przyznał , że popełnił mały nietakt , a to z uwagi na licznych gości  i nie przedstawił pana Tomasza Molendy- nowego Prezesa Przedsiębiorstwa , który jest pierwszy raz na sesji. Pan Kozłowski poprosił , by Prezes w kilku słowach przedstawił się zebranym zanim udzieli odpowiedzi radnej Lewandowskiej. Pan Molenda przekazał , że jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej , jest geologiem ze specjalnością wiertniczą . Ukończył  również kierunek ekonomiczny . Kolejno, pan Molenda poinformował o przebiegu pracy zawodowej. Prezes nawiązał do funkcjonowania Przedsiębiorstwa, podziękował za informacje na temat  tego, co dzieje się na osiedlu Toruńskim, to będzie na bieżąco realizowane. Odnosząc się do wizji Spółki – pan Molenda wskazał na 3 podstawowe jej działy –gospodarkę wodno-ściekową , która jest na wysokim poziomie , choć do zrealizowania jest zadanie związane z przebudową, modernizacją oczyszczalni. Drugim elementem jest sieć cieplna – pan Prezes wyraził nadzieję , że  uda się zakończyć zmiany planowane w tym dziale , a związane z kotłownia przy ul.Pająkowskiego. Pan Molenda wspomniał również o tej części „społecznej” działalności Spółki tj. o gospodarce mieszkaniowej. Pan Molenda wyraził opinię, że każda firma zawsze może być lepsza , ta również , bo jest w niej potencjał ludzki , które będzie się starał wykorzystać dla dobra zarówno  firmy , jak i społeczeństwa.
Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady powitał radnego Powiatu Inowrocławskiego- pana Andrzeja Brylew, który przybył w trakcie obrad.

Nie było więcej pytań, ani uwag do przedstawionej przez Burmistrza informacji, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii jej przyjęcia. W obecności 15 radnych , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji, 1 osoba się wstrzymała (radna J.Borowska).

 

Ad 5. Informacja na temat umów zawartych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w roku 2013.

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił o przedstawienie informacji z zakresu umów zawartych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w roku 2013 przez Z-cę Burmistrza – pana Pawła Drzażdżewskiego.  Z-ca Burmistrza przedstawił przedłożoną radnym informację  dotycząca zadań zleconych w zakresie sportu (informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu) .  Po tym wystąpieniu , o przedstawienie informacji  w zakresie zadań realizowanych przez MGKdsRPAoPN  poroszona została Przewodnicząca Komisji  - pani Bogumiła Pęczkowska (informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu).
Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję pytając  , czy radni mają uwagi do informacji przedstawionej przez Z-cę Burmistrza. Nie było pytań, ani uwag, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji przez Radę. W głosowaniu jawnym , w obecności  15 radnych- informacja została przyjęta jednogłośnie.
Nie było również pytań , ani uwag do informacji przedstawionej przez panią Pęczkowską. Informacja ta została przez Radę przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przeprowadzonym w obecności 15 radnych.

Ad.6  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)                 Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2013  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2013. Pani Rutkowska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Pani Skarbnik wskazała na dodatkowe zmiany związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej  w rozdziale 75801 – dochody o kwotę 125.362 zł. W rozdziale 80101 proponuje się zwiększenie  o 122.957 zł wydatków na pochodne od wynagrodzeń .W rozdziale 72095 § 6060 proponuje się wprowadzenie  wydatków  w kwocie 2405 zł na realizację projektu – zakupu tablic interaktywnych. Sugeruje się też zwiększenie o 15 tys. zł środki na  zakup materiałów,  w rozdziale 75075- środki pochodzą z przesunięć między rozdziałami.

Po przedstawieniu propozycji zmian do budżetu przez panią Skarbnik- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Borowska  oświadczyła , że ma pytanie do budżetu, ale nie wie, czy może zadać je teraz , czy może poczekać do interpelacji. Przewodniczący Rady stwierdził, że „budżet jest budżetem”  więc radna może pytać.  Pani Borowska wskazując na BIP nawiązała do zarządzenia Burmistrza  z dnia z 31.12.2012r. dotyczącego zaciągnięcia krótkoterminowej, rocznej  pożyczki  w wysokości 2 mln zł i zapytała, czy dotyczy to roku 2012 , czy 2013. Radna zapytała również o oprocentowanie , o warunki tej pożyczki. Pani Skarbnik wyjaśniła, że pożyczka dotyczy roku  2013 i jest to określone w uchwale Rady z dnia 18.12.2012r. w sprawie budżetu na rok  w § 8 ust.1 . Radna Borowska przypomniała , że pytała jeszcze o warunki tej pożyczki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że taką informację może przygotować, ponieważ „nie ma tych procentów w głowie”. 

W związku z brakiem dalszych pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 15 radnych . 
Uchwała Nr XXIX/183/2013  w zmieniającej budżet na rok 2013 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b)                Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  :

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o doczytanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Po przedstawieniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Pani Sołtys z Suchatówki zapytała, czy po zakończeniu ronda będą funkcjonowały przystanki tak jak przed rozpoczęciem prac. Kiedyś dojechać można było do miasta , na dworzec, teraz wszędzie jest daleko np. do Przychodni Zdrowia. Burmistrz nadmienił, że na ten temat dużo mówił już na posiedzeniu Komisji , ale to zależało będzie głównie od przewoźników. Pan Roszak oświadczył, że ma jednak nadzieję, że te kursy powrócą na ul.Piasta, na dworzec. Burmistrz powiedział , że wystąpiono do Generalnej Dyrekcji o zrobienie tych zatoczek , by poprawić bezpieczeństwo ruchu na ul.Inowrocławskiej  . Należy podejść do tego rozsądnie , z głową, ponieważ mieszkańcy osiedla chcą by przystanki tam były, cześć mieszkańców jest natomiast za lokalizacją przy dworcu.
W związku z brakiem dalszych pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 15 radnych . 
Uchwała Nr XXIX/184/2013  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gniewkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

c)                 W sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego:

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego o doczytanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego.
Po przedstawieniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radna Borowska przypomniała, że na posiedzeniu Komisji obecny był „pan Strażak – Prezes OSP„ i radna zrozumiała, że chodzi o zabezpieczenie środków na rok 2013. Przewodniczący Rady powiedział, że Prezes po wyliczeniu zebranej kwoty -prosił o zabezpieczenie kwoty 316 tys. zł, a tu dano uchwałę intencyjna na kwotę 320 tys. zł. Również powiedziane zostało, że płatność przesunięta może być na rok 2014. Pan Kozłowski zaznaczył, że nie wie, czy to będzie realizowane , czy nie – tego nie wie, ale ta uchwała jest potrzebna do ubiegania się o środki. Radny Stefański przypomniał natomiast, że z tego co pamięta z posiedzenia Komisji – pan Głuszak miał zgłosić się do Burmistrza . Radny zapytał, czy ta uchwała jest może  efektem tego spotkania. Burmistrz przyznał, że rzeczywiście wczoraj takie spotkanie się odbyło . Ustalono m.in.  drogę realizacji tego typu zadania (bardzo ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa), wyjaśniono wszystkie aspekty dotyczące kreowania możliwości pozyskania środków . Wstępnie zadeklarowany poziom środków został utrzymany. Odbędą się następne spotkania. Burmistrz prosił o zaaranżowanie spotkania z Prezesem Tomaszewskim,  następnie z Dyrektorem WORD Kondrusiewiczem . Preliminarz finansowy przedstawiony przez Prezesa nie do końca odpowiada stanom faktycznym, dlatego Burmistrz kładzie nacisk na to, że nie można opierać się li tylko na słowach Prezesa. Burmistrz zna życie  i np. ten sponsor strategiczny, który oferował 50 tys. zł –już go dzisiaj nie ma. Dlatego przeprowadzono dobrą i „porządkującą pewne kwestie” rozmowę. Nie może być tak, że Rada jest zaskakiwana, Burmistrz jest zaskakiwany i podawane są jakieś kwoty „z kosmosu”. Jest to usystematyzowane, będzie to prowadzone, teraz jest ta uchwała, która wystarcza , by ubiegać się o pozostałe środki z Wojewódzkiego Zarządu i do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Radny Pitera wyraził przypuszczenie, że podana kwota nie jest kwotą końcową , ona może być zmienna, a to jest górna kwota , którą można dołożyć. Radny stwierdził, że zrozumiał tak, że jeśli od sponsorów uda się pozyskać większe środki, to ta kwota będzie mniejsza. Pan Roszak powiedział, że chciałby, aby tak było , ale wie z doświadczenia , kiedy kupowany był już duży pojazd , średniej klasy i na początku była niższa , a potem- wyższa kwota , to część tych deklarowanych sponsorów odeszła. Burmistrz powiedział, że sprawę stawia twardo, że kwota zadeklarowana w trakcie rozmów Prezesa z panem Tomaszewskim  za chwilę może okazać się inna i wówczas trzeba będzie szukać rozwiązań.

W związku z brakiem dalszych pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 15 radnych . 
Uchwała Nr XXIX/185/2013  w sprawie wyrażenia zgody na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za i 1 głosie wstrzymującym (radna J.Borowska).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

d)  W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022:

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022.

Po przedstawieniu propozycji zmian WPF przez panią Skarbnik- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  Pani Rutkowska wyjaśniła, że konieczność wywołania tej uchwały na dzisiejszej sesji wynika z aktualizacji dochodów i wydatków za 2012 rok , po sporządzonych sprawozdaniach rocznych oraz planowanych dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2013 rok, a w szczególności w wyniku wprowadzenia nowego zadania – zakupu zestawu tablic interaktywnych  wraz z oprzyrządowaniem. Koszt jednego zestawu wynosił będzie ok. 15 tys. zł, z czego Gmina  pokryje 25%  (wkład własny w realizacje projektu). Przy zakupie 20 zestawów kwota dofinansowania wynosiła będzie 75.988 zł, z czego w roku 2013 należy zabezpieczyć kwotę 2.405 zł, a w roku 2014 - 73.583 zł.

Nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w obecności 15 radnych  nad przyjęciem przedstawionej uchwały.

Uchwała Nr XXIX/186/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad.8 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Radna Borowska powróciła do tematu BIP i wystąpiła  z zapytaniem do Radcy Prawnego , czy podawanie tych informacji jest ustawowym obowiązkiem . Radna zaznaczyła, że  zarówno z ustawy  o dostępie do informacji publicznej , jak i orzecznictwa na ten temat wynika, iż  Gmina może  sobie przyjąć jakiś sposób publikowania , tylko, że Gmina ma obowiązek  podawania informacji w BIP. Niedopuszczalne zdaniem radnej  jest odsyłanie zdeterminowanych obywateli, czy nie (bo to nie ma znaczenia) do pokoju nr 5 w Urzędzie. Przewodniczący Rady uściślił, że pytanie radnej dotyczy tego, czy taka forma jak jest w BIP  Urzędu może być stosowana. Radna oświadczyła, że jej pytanie jest takie, czy  wszelkie zarządzenia, protokoły pokontrolne , protokoły z sesji itp. muszą być na bieżąco udostępnianie w BIP, czy też można odsyłać obywateli  w godzinach pracy Urzędu  do poczytania protokołów. Czy taka informacja w BIP może być?  Mecenas Kolander oświadczył, że na to pytanie chciałby odpowiedzieć po przebadaniu przepisów i orzecznictwa na ten temat, o którym radna wspomniała.  Zdaniem pana Kolandra ustawa o dostępie do informacji publicznej nie reguluje kwestii dostępu do informacji na zasadzie ładu organizacyjnego , pozostawiając to do swobodnego uznania organów samorządu. Skoro organy samorządowe w określony sposób korzystają z tych swoich uprawnień  dotyczących zorganizowania dostępu do informacji  wprowadziły taką regulację i ona nie była do tej pory kwestionowana przez mieszkańców naszej społeczności lokalnej –„na pierwszy rzut oka”  ten ład organizacyjny funkcjonuje  i zdaje egzamin . Skoro jednak pani Borowska powołuje się na orzecznictwo sądowe, to Mecenas musiałby mieć kilka dni, by się z tym zapoznać i wówczas odpowiedź będzie dana na piśmie. Radna Borowska  zapytała , czy nie jest tak,że dostępność do informacji publicznej nie może być ograniczana w żaden sposób. Zdaniem Radcy Prawnego ład organizacyjny nie jest ograniczaniem dostępu do informacji. To jest określenie pewnych procedur, w jaki sposób ta informacja jest udostępniana. Nie jest zamiarem organów uszczuplenie dostępu do informacji, to tylko organizacja tej procedury. Radna zapytała, czy ma wystosować w tej sprawie odrębne pismo do Mecenasa , czy otrzyma bez tego odpowiedź. Pan Kolander odpowiedział, że dobrze byłoby , gdyby radna zredagowała to pytanie w piśmie do Przewodniczącego i otrzyma na nie odpowiedź.
Radny Bożko   powiedział , że mieszkańcy osiedla otrzymali pismo dotyczące budowy garaży. Pan Bożko zapytał o inwestora.  Burmistrz odpowiedział, że to robiła będzie Spółka . Pan Roszak wspomniał też o spotkaniu z Prezesem Gapskim w sprawie placu po kotłowni , by dzięki dodatkowemu dostępowi do tego terenu  tych garaży móc tam dużo więcej postawić . Taka zgoda została udzielona i będzie to robiła Spółka, tym bardziej , że ona zarządza tym terenem.  Przewodniczący Rady zapytał, czy to oznacza, że Gmina będzie sprzedawała te tereny pod garaże , czy tylko będzie można postawić  na dzierżawie. Burmistrz odpowiedział, że zamysł jest taki, by Spółka postawiła te garaże, choć nie wiadomo jeszcze w jakiej formie to będzie zrobione, czy np. zainteresowani będą płacili jednorazowo za sam materiał, a potem za grunt, czy będzie to jakaś większa stawka za dzierżawę na poczet tej inwestycji np. przez rok, czy dwa. To jest do ustalenia, ale jest taka wola, by wykorzystać ten teren po kotłowni , gdzie kiedyś magazynowany był węgiel.
Radna Mitaszka zapytała, czy 50 tys. zł wystarczy do remontu obiektu po szkole w Wierzbiczanach i co dalej z tym budynkiem . Burmistrz stwierdził, że na remont dachu i instalacji elektrycznej winno to wystarczyć . Oczekiwano większych pieniędzy od ubezpieczyciela . Odnośnie  przyszłości obiektu – Burmistrz w najbliższym czasie będzie rozmawiał.
Radna Borowska  oświadczyła, że ma prośbę do Przewodniczącego Rady , bo wczoraj i dziś  przedstawiciele naszej Gminy –są gośćmi stowarzyszenia (wczoraj), a dzisiaj u pana Prezydenta RP w Pałacu Prezydenckim wraz z wieloma przedstawicielami gmin z całej Polski. Pan Burmistrz mówił o tym w poniedziałek, że nie będzie brał w tym udziału. Radna zapytała, czy można liczyć na to , że na następnej sesji te osoby, czy jedna z tych osób , które brały udział w projekcie-wystąpią by go przybliżyć. Projekt rozpoczął się w roku ubiegłym , zainicjowany została za czasów pani Dyrektor Alicji Magdowskiej w Przedszkolu Samorządowym i zakończył się takim właśnie reprezentowaniem Gminy  w Pałacu Prezydenckim.  Pani Borowska zapytała , czy można liczyć na informacje na temat tego projektu. Projekt wydaje się pani Borowskiej bardzo ciekawy i może można byłoby go przybliżyć poprzez  np. prezentację . Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest kwestia określenia tematu tego wystąpienia , ile to będzie trwało i te osoby musiałyby się z panem Kozłowskim skontaktować (w biurze, lub na dyżurze), by ustalić jakby to miało organizacyjnie wyglądać. Radna odpowiedziała, że liczyła na to, iż to Przewodniczący zaprosi te osoby , bo chodzi o projekt , który zakończył się dla naszej Gminy prezentacją w Pałacu Prezydenckim.  Pan Burmistrz wspominał o tym w poniedziałek , a radna weszła sobie na stronę Kowalewa Pomorskiego , gdzie zapoznała się z tym projektem  i dlatego też o tym mówi.  Pani Borowska,  jako członek Komisji Oświaty  powiedziała, że chciałaby trochę więcej wiedzieć o tym projekcie „Mali Odkrywcy”, podobnie jak wcześniej pytała o ERASMUSA , bo też mało wiadomo na ten temat. Przewodniczący Rady powiedział , że dowie się kto był na tym spotkaniu i się skontaktuje. Kierownik SZEAS –pani Beata Kowalska wyjaśniła ,że to chodzi  o projekt „Mali odkrywcy 2”, w którym udział wzięły 3 jednostki : Szadłowice , Wierzchosławice i Przedszkole Samorządowe w Gniewkowie. Reprezentanci  z Gminy 2 osoby + 1 dodatkowo  ( 2 z SP i 1 ze SP w Szadłowicach) są dziś w Warszawie. Na terenie Gminy takie spotkanie już się odbyło, była prezentacja projektów , które są przez te jednostki realizowane (informacja była na stronie internetowej i w lokalnej gazecie). Zdaniem pani Kierownik nie ma przeszkód , by te prezentacje, które już są-były przedstawione- zależy to tylko od pana Przewodniczącego. Pan Kozłowski stwierdził, że w takim razie skontaktuje się z panią Kierownik i wspólnie ustalą , jak miałoby to wyglądać.
Kolejno, pani Borowska podziękowała za „skuteczne” zaproszenie na obrady  pani Redaktor Napierkowskiej. Zwracając się do pani Napierkowskiej , radna zaznaczyła, iż bardzo chętnie z nią porozmawia , udzieli wywiadu. Radna publicznie oświadczyła , że można do niej dzwonić (pani Redaktor do radnej nie dzwoniła, ale do tego pani Borowska nie będzie się odnosiła, bo szkoda czasu) . Pani Borowska zapytała również o to , kiedy ukaże się jej sprostowanie  w Expressie, do którego radna ma prawo i które wystosowane zostało do Redaktora Naczelnego . Radna zaprosiła także na swój dyżur, jaki ma w środy , najbliższy będzie w środę 6 marca od godziny 1600 do 1800  w pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim.  Kolejno, Przewodniczący Rady udzielił głosu pani Redaktor Renacie Napierkowskiej, która poczuła się „wywołana do odpowiedzi”.  Pani Napierkowska stwierdziła, że właściwie nie musi polemizować z radną publicznie i zniżać się do jej poziomu . Pani Redaktor  poinformowała natomiast , że Redaktor Naczelny wysłał  pani Borowskiej odpowiedź na to sprostowanie. Z tego co wie pani Redaktor- nie spełnia ono wymogów prawa prasowego i sprostowaniem nie jest .Jest tylko „obrażaniem pani Redaktor i na takie rzeczy nie będzie odpowiedzi”.  Pani Napierkowska oświadczyła także, że jest obecna dziś na sesji, ponieważ zaprosił ją Komendant Powiatowy Policji  na wprowadzenie nowego  Komendanta Komisariatu w Gniewkowie.  Pani Napierkowska przyznała , że owszem , Przewodniczący Rady zaprasza  ją na sesje, ale ona nie ma obowiązku , by w nich uczestniczyć. Pani Napierkowska „nie jest radną i może przyjść, a nie musi”.  To zależy od tego czy ma czas. Pani Napierkowska zaznaczyła , iż nie musi się z tego przed nikim tłumaczyć.  Pani Napierkowska nie ma obowiązku  bycia na sesji , to zależy tylko od niej i od tego , czy ma czas, czy są poruszane ciekawe tematy.
Z uwagi na to , że radni nie mieli więcej pytań – Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przystąpił do kolejnego.

Ad.9 Wolne głosywnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Sołtys  Sołectwa Kijewo – pan Waldemar Bednarski , który oświadczył,

iż to on jest „sprawcą”, to on rozdał pismo , o którym na początku obrad wspomniał Przewodniczący Rady. To jest artykuł z Rzeczpospolitej , który zdaniem pana Bednarskiego rzuca jakieś światło na tę sprawę (dot. sprzedaży gruntów). Sołtys zaznaczył także, że nie pytał się o to pana Przewodniczącego i nie będzie tego robił , nie będzie pytał o zgodę, by jakiekolwiek pisma przekazywać . Pan Bednarski stwierdził też, że  Przewodniczący Rady chce wprowadzać tu jakąś cenzurę, mówić co można, czego nie można.  Sołtys zapytał też o to, w jaki sposób zakłócił porządek obrad poprzez rozdanie przed obradami tego pisma.  Przewodniczący Rady odpowiedział, że porządek obrad, prowadzenie sesji – to należy do jego kompetencji. By nie było takich materiałów- pan Kozłowski o nic innego nie prosi, by przedstawić informacje do biura Rady, lub poinformować Przewodniczącego, zapytać , czy takie materiały można przekazać, bądź przedstawić to „w wolnych głosach  i wnioskach”. Na to, co dzieje się w sali sesyjnej musi być odpowiedni porządek, regulamin. Gdyby każdy z obecnych na sali  przyniósł jakieś materiały, „to ten stół byłby za mały”. Przewodniczący Rady zapewnił, że nie wprowadza żadnej cenzury,

 nie jest to jego zamiarem, nie ma takich kompetencji. Każdy może się wypowiedzieć „w wolnych głosach i wnioskach”. Jest ten punkt obrad , który najbardziej interesuje mieszkańców i sołtysów. Twierdzenie , że Przewodniczący chce wprowadzać cenzurę – pan Kozłowski uznał za obraźliwe dla niego.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że proponuje termin kolejnej sesji tj. 20 marca 2013r. To jest środa, ale o tydzień wcześniej , ponieważ zbliżają się święta. Tematem sesji będzie:
1.Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie .
2.Informacja na temat realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2012.
Radny Pitera nawiązał do kwestii materiałów otrzymywanych przed sesją , ponieważ wcześniej wiele razy dostał w ten sposób różne zaproszenia. Nawet radny Bożko rozdawał takie zaproszenia i nigdy nie było z tym żadnych problemów .Zdaniem radnego nie jest to problem, ponieważ pan Bednarski nie zrobił tego w trakcie sesji, tylko przed.
Pan Pitera odniósł się również do wypowiedzi pana Komendanta. Radny  nie wiedział w jakim punkcie Komendant występuje , bo nie było tego w programie, ani nie były to „wolne głosy i wnioski”, dlatego sam nie prosił o głosi robi to teraz.  Pan Pitera zwrócił uwagę, że przedstawiane stanowisko przez Komendanta, kiedykolwiek, przez ostatnie lata  - zawsze było jako „jedyne, słuszne”.  Poprzedni Komendant , który odchodził na emeryturę i „stać go było” na odmienne  zdanie (np. na temat likwidacji Komisariatu w Rojewie)- wniósł swoją opinię, która bardziej radnego przekonała , niż przedstawiona dziś opinia Komendanta.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komendant Powiatowy miał przedstawić Komendanta Komisariatu w Gniewkowie . Potem odniósł się jednak do tych kwestii, o których radny wspomniał i Przewodniczącemu trudno było to przerwać, jako gościowi, ale dyskusji pan Kozłowski nie podtrzymał.

Ad.10  Zamknięcie  XXVIII  obrad Rady Miejskiej .

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXIX sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 13 45  dokonał ich zamknięcia, życząc zebranym miłego popołudnia.

 

Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.02.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2013 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1878
08 października 2013 11:40 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2013 08:08 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
14 marca 2013 14:07 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.