Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokoł Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 28 listopada 2012r.

 

 

Protokół Nr XXV/2012

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1200 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych (brak radnej J.Borowskiej) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma inne poprawki, bądź uwagi do  porządku obrad . Wobec braku wniosków - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem porządku obrad  . Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie- 14 radnych głosowało za jego przyjęciem po wprowadzonych zmianach.

Przyjęty porządek obrad:

                                                                                                              

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXIV  sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:

-informację przedstawi: Prezes Zarządu- pan Adam Straszyński,

- analizę działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego przedstawi Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- radny Karol Smoła,

- dyskusja,
-przyjęcie informacji.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

c)    Ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

d)    Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

- analizę wpływu zmian  planowanych w systemie podatków w rolnictwie w zakresie sytuacji rolników , jak również budżetu Gminy Gniewkowo- przedstawi Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- radny Karol Smoła

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

e)    Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

f)   Uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

g)  Dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

h)   Określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  którzy pozbywają się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy  nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

i)     Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

j)   Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

k)  Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:
-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

l)     Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

m)  Statutu Gminy Gniewkowo  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

n)   Ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XXV  obrad Rady Miejskiej .

 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXIV/2012 z sesji, która odbyła się w dniu  31.10.2012r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XXIV/2012 ( brak radnej J.Borowskiej) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXIV/2012 z dnia 31.10.2012r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

Ad. 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji .
Przedstawiona przez Burmistrza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu .  Burmistrz rozpoczął od informacji na temat spotkań, jakie ostatnio odbyły się na poziomie struktur powiatowych, ale też i samorządu województwa , i które dotyczyły strategii rozwoju województwa na lata 2014-2020. Odbywa się to w związku z nowym okresem programowania w Unii Europejskiej. Burmistrz podkreślił rangę zagadnienia budowy drogi szybkiego ruchu – S15, co wiąże się z przyszłością  i rozwojem regionu . Droga ta może poprawić pozycję i potencjał Gminy . Ważnym zagadnieniem dla regionu jest również połączenie kolejowe na trasie Inowrocław –Toruń oraz Inowrocław –Bydgoszcz, tzw. trasy „szybkich prędkości”. Ważna jest także budowa mostu w Toruniu. Burmistrz mówił także o korzyściach płynących dla Gminy z rozwoju metropolii toruńsko-bydgoskiej, o nacisku na turystykę, o znaczeniu szlaku piastowskiego oraz o rewitalizacji miasta. Pan Roszak wskazał na nacisk , jaki kładzie się na budowę dróg, co daje gwarancje dalszego rozwoju. Chodzi głównie o drogi gminne  (PROW). Burmistrz poinformował, że w dniu jutrzejszym będzie kolejne spotkanie z Marszałkiem  u Starosty. Burmistrz poinformował o zakwalifikowaniu wniosku , tzw. „schetynówki”  w zakresie budowy drogi Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice . Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalno-prawną i jest na 3 pozycji na liście (na 48 wniosków). Istnieje możliwość dofinansowania tego zdania nawet na poziomie 50%. Burmistrz przekazał, że prowadzone są także spotkania z lokalnymi samorządami na temat gospodarki odpadami oraz podał, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez LGD złożono 12 wniosków .

Po wystąpieniu pana Roszaka Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nie było pytań, ani uwag do informacji Burmistrza, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji . W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej), w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji Burmistrza za okres międzysesyjny .

 Ad 5. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”.

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił  Prezesa Zarządu PK – pana Adama Straszyńskiego o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Informacja przedłożona wcześniej radnym została omówiona przez Prezesa  i  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Po wystąpieniu pana Straszyńskiego - Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska- radnego Karol Smoła. Pan Smoła odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14 listopada 2012r. , zgodnie z którym Komisja pozytywnie oceniła działalność Przedsiębiorstwa (stanowisko  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Kolejno, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Stefański stwierdził, że omówiona działalność Przedsiębiorstwa wpisuje się  ostatni punkt informacji Burmistrza (rozwój Powiatu i Województwa), dlatego tak bardzo ważne jest , by uatrakcyjnić naszą Gminę. Radny zwrócił uwagę , że ważna jest nie tylko rewitalizacja miast, ale też „gmin” , a w szczególności kanalizacja . Bardzo ważną jest na dzień dzisiejszy informacja na temat tego , kto i jak ścieki odprowadza w stosunku do zużycia wody. Pan Stefański zaznaczył, że poprosił o taką informację i wygląda to „nieciekawie” , dużo ścieków idzie tam, gdzie nie powinna . Rewitalizacja pod tym kątem zdaniem radnego podniesie atrakcyjność Gminy.  Przewodniczący Rady przyznał, że to rzeczywiście bardzo istotny problem, któremu należałoby się przyjrzeć, bo wiele gospodarstw domowych nie jest jeszcze podłączonych.  

Ze strony radnych nie było więcej pytań , ani uwag, wobec czego  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . W obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej)  , w głosowaniu jawnym – 14 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji .

Ad.6  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał :

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2012. Pani Rutkowska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem .

Po przedstawieniu propozycji zmian do budżetu przez panią Skarbnik- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w obecności 14 radnych  nad przyjęciem przedstawionej uchwały (brak radnej J.Borowskiej).

Uchwała Nr XXV/161/2012  zmieniająca budżet na rok 2012 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”.

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022:
Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022.
Pani Skarbnik  odczytała projekt uchwały  , a następnie Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do projektu uchwały są jakieś pytania . Wobec braku pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej).  
Uchwała Nr XXV/162/2012  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 c) w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013.
Po przedstawieniu projektu uchwały  – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .   W związku z brakiem pytań- pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały w obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej). 
Uchwała Nr XXV/163/2012  w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013. Po odczytaniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie  w obecności 14 radnych (brak radnej J.Borowskiej ).
Uchwała Nr XXV/164/2012  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Po odczytaniu projektu- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu, wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie  w obecności 14 radnych .
Uchwała Nr XXV/165/2012  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”, 1 głosach „przeciw” (radna L.Lewandowska ).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

f) w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję  .
Radny Smoła zwrócił uwagę na zapis punktu 1 w § 5 , który nie jest stylistyczny. Zgodnie z tym zapisem można uważać , że chodzi o „nieruchomości użyteczności publicznej”, a to raczej chodzi o chodniki „do użytku publicznego”.  Ustalono, że rzeczywiście zapis tego punktu należy sprostować. Radny Stefański odczytał treść tego przepisu po zmianie , a Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia tej poprawki. 14 radnych głosowało za przyjęciem tej zmiany.  Przewodniczący Rady poruszył następnie zapis § 6 wywołując dyskusję na temat sposobu mycia samochodu. W trakcie tej dyskusji , o godzinie 1300 na obrady przybyła radna Joanna Borowska.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu, wobec czego pan Kozłowski zamknął dyskusję i zarządził głosowanie  w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XXV/166/2012  w sprawie uchwalenia  Regulaminu   utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy   Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” i jednym „wstrzymującym się” (radna J.Borowska).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

g) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Po odczytaniu projektu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję  .
Z-ca Burmistrza zasugerował autopoprawkę do § 2 , proponując nowy zapis podkreślający , że chodzi o nieruchomości niezamieszkałe, o firmy, tak by to łączyło się z § 1 punkt 2 i 3.  Ustalono, że zasugerowana treść przepisu winna mieć brzmienie: „Ustala się stawki miesięczne opłat za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości , na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:(…)”. Radna Paul wystąpiła z zapytaniem o możliwość zweryfikowania tych przepisów z uwagi na wielkość rodziny , by  rodziny wielodzietne – powyżej 3 dziecka nie płaciły za odpady. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że zapisy uchwały wynikają ściśle z uregulowań ustawy, a ustawodawca nie daje Gminie takiej możliwości, by różnicować opłaty w ten sposób. W takich przypadkach pozostają tylko takie mechanizmy , jak przy podatkach np. umorzenia . Głos zabrał również obecny na sesji – pan Zenon Tomaszewski , który zaproponował, by do tego przepisu dodać, że chodzi o „inne podmioty, niż wymienione w § 1” , co będzie czyniło ten zapis bardziej przejrzystym . Chodzi o to, by wiadomo było, że jest tam mowa o innych podmiotach , że są podmioty gospodarcze (inne , niż wymienione w §1). Pan Tomaszewski oświadczył, że ma też inną uwagę, a dotyczącą stawek za segregowane i niesegregowane śmieci. Jego zdaniem brak jest określenia , w jaki sposób ta segregacja ma się odbywać , bo na tej podstawie ogłoszony będzie przetarg. Według pana Tomaszewskiego , na bazie tej uchwały za śmieci segregowane może płacić więcej, niż by nie segregował i wynika z tego, że to są stawki za pojemnik , bo nie ma mowy , że to jest „za odpad”. Dlatego pytanie o to, w jaki sposób będzie odbywała się segregacja jest zasadne .Teraz , pan Tomaszewski za pojemnik 120 l płaci 17 zł i nie segreguje śmieci. Gdyby chciał segregować, to nie wie w co, kto dostarczy pojemnik. Żeby segregować , trzeba mieć więcej pojemników i nawet dzierżawa- to wiąże się z kosztami i kto będzie je pokrywał. Radni winni to dookreślić, kto ma te pojemniki dostarczyć, bo worki nie rozwiążą problemu. Gdyby to miały być worki , to o jakiej wytrzymałości , do czego. Pan Tomaszewski podał przykład odpadu w postaci pojemnika po oleju samochodowym. Jeśli będzie on trzymany w worku, w końcu ten olej się wyleje, więc te worki muszą być trzymane na odpowiednim podłożu, musi być wybetonowane .Dziś każdy płaci za wywóz śmieci i za dzierżawę. Jeżeli zapis uchwały pozostanie nie zmieniony, to firma po przetargu zaproponuje 17 zł za wywóz i do tego trzeba będzie płacić dzierżawę za pojemnik (15 czy 17 zł). Jeżeli ktoś chce segregować śmieci w workach, to może zasypać całą posadzkę na podwórzu i jak ktoś będzie wywoził to raz miesiącu, czy raz na dwa miesiące- to może się okazać , że ma hałdę śmieci .Ktoś może nie spełniać warunków ochrony środowiska, bo mu na tą posadzką będzie leciało, albo do gruntu. Gdyby pojemniki miały być dzierżawione, to musiałby być co najmniej 2 , za to trzeba będzie płacić. Jeśli ta firma zażąda dzierżawy, to w jaki sposób. Dlatego w tej uchwale winno być określone, że mieszkańcy płacą wyłącznie ten podatek za wywóz odpadów „w ramach też  pojemnik”. Zdaniem pana Tomaszewskiego proponowana stawka jest wysoka i poprosił, by radni to rozważyli, ponieważ „to jest niedookreślone”.  Odnosząc się do sugestii przedmowcy- Z-ca Burmistrza odpowiedział, że pierwsza uwaga dotycząca uzupełnienia zapisu o „inne podmioty” nie może być przyjęta , bo to ustawodawca rozróżnił „nieruchomości zamieszkałe”, które będą objęte systemem, jaki będzie prowadziła Gmina  i „nieruchomości niezamieszkałe” (zakłady, przedsiębiorstwa, sklepy, itd.).  § 2 ustalający wysokości opłat za pojemnik  nie odnosi się do § 1, bo w § 1 jest mowa o osobach fizycznych, o mieszkańcach. § 2 odnosi się do nieruchomości niezamieszkałych , gdzie powstają odpady komunalne, ale nie będą one objęte systemem prowadzonym przez Gminę i właściciele będą odpowiedzialni za wywóz nieczystości tak , jak do tej pory. Ta uchwała, zgodnie z ustawą  dotyczy stawek-tylko i wyłącznie, a resztę określi postępowanie przetargowe, bo nie sposób, by tego typu informacje określała uchwała.  Zdaniem pana Tomaszewskiego, nie ma przeszkód, by to określić.  Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu przez Radcę Prawnego. Pan profesor Rakoczy przeprosił za spóźnienie , z powodu którego nie zna przebiegu dyskusji od początku w tej sprawie. Pracował osobiście jednak nad tą uchwałą uwzględniając regulacje  wynikające z ustawy i konsultując szeroko te kwestie z organami nadzoru : Wojewody oraz przez RIO. Te uchwały zostały uznane za skonstruowane prawidłowo. Odwołując się do tej dyskusji, Mecenas zaznaczył, że dowodzi ona tego jak nieudolna i niedoskonała jest nowelizacja ustawy , z którą się tu borykamy. Niemniej jednak „tak krawiec kraje, jak materiału staje”, dlatego Rada zobowiązana jest zmieścić się w granicach określonych przepisami prawa. Zdaniem profesora Rakoczego- w tej dyskusji pominięto fakt, iż pomimo wprowadzenia art. 6k obligującego rady gmin do określenia opłaty za pojemnik  określonej pojemności- ustawodawca nie zwolnił właściciela nieruchomości z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik ( art.5 ust. 1 pkt. 1 ustawy ). Nowelizująca ustawa wprowadza podstawowy podział , który ma charakter podziału przedmiotowego. Dzieli on właścicieli nie na przedsiębiorców, inne podmioty prowadzące działalność. Ustawodawca wprowadza podział przedmiotowy wprowadzając kryterium zamieszkania , czy nie zamieszkania  danej nieruchomości, dlatego nie można wprowadzać innych podziałów. Wątpliwości i uwagi adresowane do tej uchwały wiążą się z tym , że organ nadzoru, RIO stoi na stanowisku, że nie tylko można, ale i trzeba w jednej uchwale określić zarówno metodę , jak i stawkę. Ustawodawca te dwie kwestie reguluje w dwóch odrębnych przepisach, pokazując , że są to dwa odrębne akty prawne. Nie ma przeszkód , by je łączyć, ale taki jest tego efekt, łączenia tych 2 elementów w 1 uchwale. Jeśli ta uchwała zostałaby rozdzielona i w jednej określono by stawkę, a w drugiej metody- to nie wiadomo, czy RIO by to uznało za zgodne z prawem, a ryzyko nie podjęcia tych uchwał w terminie jest daleko idące.  Radny Pułaczewski stwierdził, że intencją wypowiedzi pana Tomaszewskiego , było to, że do tej pory mieszkańcy otrzymywali od przewoźnika worki do segregacji, a teraz zderzą się z takim problemem, że przewoźnik może narzucić mieszkańcom posiadanie kontenerów, że to on ustali w czym będzie chciał te śmieci odbierać. Zdaniem pana Pułaczewskiego, to winna określić specyfikacja przetargowa. Tego dotyczą te wątpliwości, czy pojemniki nadal będą dzierżawione, czy będzie trzeba je kupić, a może będą to worki. Nie ma pewności, jaką formę narzuci firma , która ten przetarg wygra. Pan Rakoczy ponownie zaznaczył, że nie zna kontekstu całej wypowiedzi, więc może nie odniósł się do niego. Zapewnił jednak, że uchwała nie jest instrumentem prawnym do rozstrzygania tych kwestii na dzień dzisiejszy. Tu jest wyraźny problem z rozróżnieniem stanowienia i stosowania . To co, teraz jest robione- to „załatwianie” tej ustawodawczej części wprowadzonej reformy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi .  Podejmowane są te uchwały, które są wymagane przez ustawodawcę. Tu jest stanowione prawo. Kwestia zgłaszanych , zasadnych problemów – to kwestia stosowania prawa, czyli kształtowania stosunków prawnych za pomocą  umów. Pomimo zmian całego systemu gospodarowania odpadami, przerzucenia  całego ciężaru na gminy- prawodawca nie uchylił w całości obowiązku zawarcia umów, a konkretnie obowiązku wylegitymowania się przez właściciela nieruchomości dokumentem w postaci umów lub rachunków. Mecenas oświadczył, iż jest przekonany, że dopiero praktyka pokaże jak to być powinno, a ta dyskusja pokazuje na jakie elementy zwrócić należy uwagę  przy konstruowaniu  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na pewne zagadnienia już wcześniej zwrócono uwagę, chociażby na sposób wynagrodzenia kontrahenta, czy to będzie ryczałt , czy to będzie stała opłata. Rada określać będzie pakiet usług, jakie w ramach tej opłaty będą świadczone, bo przecież są też usługi dodatkowe, choć ustawodawca nie mówi o ich finansowaniu. Zapewne będzie odbywać się to z „własnej kieszeni  właściciela nieruchomości”. To, na co zwrócono uwagę , zdaniem pana profesora – zostanie na pewno uwzględnione i zostanie ujęte w treści umowy.  Przewodniczący Rady dodał, że problem polega na tym, że przy segregacji śmieci trzeba mieć parę pojemników , 4-5 pojemników. Jeśli w specyfikacji przetargowej nie zostanie określone , że tych kosztów nie ponosi mieszkaniec, to może zdarzyć się tak, że te 5 pojemników trzeba będzie kupić, czy wydzierżawić. Jeżeli tak, to może się okazać , że niesegregowane śmieci będą tańsze . To jednak są takie szczegóły , które winny być przedmiotem specyfikacji przetargowej.  Pan Tomaszewski wystąpił z zapytaniem do Mecenasa, czy ustawodawca zabrania, by w tej uchwale znalazł się dodatkowy punkt dotyczący sposobu, metody segregacji , bo „metodą”  nazwano tylko sposób naliczenia stawki, a nie określono sposobu segregacji. Zdaniem pana Tomaszewskiego , skoro ustawodawca mówi o „metodzie”, a dyrektywa unijna mówi o obowiązku segregacji śmieci , to przyjęta w ten sposób uchwała , kiedy nie reguluje metody segregacji- czy ustawodawca zabrania uzupełnienia uchwały o ten dodatkowy punkt. Przy tej konstrukcji i tak, jak powiedział Mecenas, że ustawodawca nie zwolnił nikogo od wyposażenia się w  pojemniki,. Gdy ktoś dzierżawi 1 pojemnik, to płaci za to 16 zł (opłata  za pojemnik od PK w Gniewkowie) , do tego 17 zł za odpady , to daje 33 zł. Gdyby ktoś chciał segregować, to musi nabyć kolejny pojemnik , albo go wydzierżawić , a wówczas koszt będzie wynosił 16 zł+ 11 zł= 27 zł za posegregowane odpady i do tego 34 zł za niesegregowane . Dlatego pan Tomaszewski sugeruje, by tą uchwałę uzupełnić o metodę segregacji ,o to kto ma to zabezpieczyć. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na tytuł uchwały , który wskazuje na to, nad czym Rada proceduje i to raczej nie powinno być w jej treści. Z-ca Burmistrza wskazał na to, że opłata ustalona jest od mieszkańca, nie od pojemnika , To 1 mieszkaniec płaci za odpady segregowane 11 zł na miesiąc i nie ma znaczenia , czy to będzie 1 , czy 5 pojemników . Ustawodawca dał do wyboru 3 metody opłaty, jedną z nich jest od mieszkańca, która uznana została za najbardziej sprawiedliwą. Radna  Borowska stwierdziła, że 17 zł od 1 osoby – to jest zbyt wysoka stawka , bo uderza w rodziny wielodzietne – przy 3 dzieci suma opłat to kwota 68 zł, a przy 4 – 102 zł miesięcznie. Zdaniem radnej- to bardzo drogo, a tak jak mówił Z-ca Burmistrza i co podnosiła radna Paul- nie ma możliwości jakiegoś wyłączenia, dlatego radna uważa, że ta uchwała winna być poprawiona i stawka winna być obniżona . To winno być adekwatne  do wnoszonych obecnie opłat, co jest sprawdzalne – te opłaty są o wiele mniejsze. Obecnie , każdy jest zmotywowany, by tych odpadów komunalnych  było jak najmniej , a przy tak wysokiej stawce, tej motywacji nie będzie, nie będzie bodźca do segregacji, o czym wspominał radny Stefański . Przewodniczący Rady powiedział, że radni mieli przedstawione szacunkowe koszty funkcjonowania tego systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi i to jest wyliczone, dlaczego tak drogo. Do tego należy wliczyć koszty dzikich wysypisk, na co Nadleśnictwo wydaje roczne paręset tysięcy złotych. Pan Kozłowski oświadczył, że skoro koleżanka Borowska proponuje obniżenie stawki, to powinna znać  skutki finansowe tej obniżki , ile wówczas trzeba będzie dołożyć z budżetu Gminy. To co jest przedstawiane, to są tylko prognozy , to wejdzie w życie dopiero od VII-XII  2013r. i wówczas okaże się , czy te prognozy były słuszne. Przewodniczący Rady zgodził się z brakiem rozwiązań w stosunku do rodzin wielodzietnych ,ale ten problem rozwiązany będzie chyba w ramach pomocy społecznej. To będą musiały rozwiązać dodatki mieszkaniowe. Pan Kozłowski podał też przykład kosztów ponoszonych przez mieszkańców budynku , w którym sam zamieszkuje , gdzie na dziś- opłata od 1 mieszkańca wynosi ok. 8 zł. Firma , która będzie od lipca  będzie musiała i odebrać i zagospodarować te odpady , dlatego taki jest wzrost tych kosztów. Teraz , mieszkańcy wyrzucają odpady na dzikie wysypiska, a to ma się zmienić i będzie to odbierała ta firma i ona to zagospodaruje.  Burmistrz oświadczył, że ta analiza przygotowywana na tą sesję była z wielkimi obawami , a prace trwały od dawna. Pan Roszak zapewnił o bardzo krytycznym podejściu do ustawy przez samorządowców  , którą określił jako „wielkie pole minowe”. To przerzucanie odpowiedzialności ze stosunków cywilno-prawnych między mieszkańcami a podmiotami odbierającymi  odpady -  na samorządy. Burmistrz zgodził się z radną Borowską , że można było te stawki ustalić na 5 i 10 zł, bo papier wszystko przyjmie, ale chodzi o to, by to zbilansować. Tak, jak już było mówione na Komisjach , przyjęto pewne ramy , oparte na doświadczeniach wielu gmin, ustalono widełki , w jakich kwotach można się poruszać ( bo specyfiki gmin są różne) , by nie przyniosły one dziury w budżecie , którą trzeba będzie potem zapełnić. Ta uchwała będzie obowiązywała przez pół roku i jeśli będzie „nadpłata tego podatku”- to będą korekty, będzie można zareagować. Burmistrz  zaznaczył, że 11 zł za odpady segregowane- to opłata za wszystkie odpady z całego miesiąca. Nie za każdy worek będzie 11 zł, tylko za wszystkie śmieci od 1 osoby. Do tego , każdy z mieszkańców może dostarczać odpady typu np. baterie, sprzęt gospodarstwa domowego do tzw. PSZOK-u tj. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt ten będzie się mieścił prawdopodobnie na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego (może przy kotłowni, czy ul.17 Stycznia  lub przy oczyszczalni). Worki do segregacji odpadów dostarczane będą natomiast przez podmiot odbierający nieczystości. Według Burmistrza kwota 11 zł ma promować tą selektywną zbiórkę, a 17 zł – to opłata za niesegregowane odpady, które będą odbierane 2 razy w miesiącu. Takie są założenia i to wynika wprost  z wyliczeń, zgodnie z możliwościami danymi przez ustawodawcę. Chodzi o to, by zabezpieczyć wszystkich i nie jest to przyjmowane bezkrytycznie. To jest bardzo krytycznie rozstrzygane , to dowodzi tego,  jak kolejny raz Rząd potraktował samorządy . W specyfikacji winno być to wszystko ujęte i nie powinno być mowy o pojemnikach, że podmiot ,który wygra przetarg wymyśli sobie np. 6 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Będzie zastrzeżenie , że to mają być worki. Według Burmistrza- przedstawiona propozycja jest w miarę realna , choć będzie budziła wiele kontrowersji. Pan Roszak na przykładzie swoje rodziny wskazał na znaczny wzrost opłat, ale jak będzie segregacja , to mogą one być mniejsze. To co będzie wpływało do Gminy będzie opierało się o deklaracje mieszkańców.  Przewiduje się, że może uda się uzyskać nawet 80 % odpadów segregowanych, a to może dać lepszy wskaźnik, bo jeśli w tym zakresie nie uzyska się pewnego poziomu , to  przewidziane są kary dla samorządów.  Burmistrz ponownie zaznaczył, że to „jedno wielkie pole minowe” zafundowane przez Rząd.  Radny Stefański przyznał, że na Komisjach rzeczywiście mówił o kompostownikach, ale nie czy to się będzie komuś opłacało. Rozmawiając o tym z mieszkańcami należy jasno zaznaczyć, że te śmieci Gmina musi odebrać. Kampania musi być taka, że na terenach wiejskich, gdzie odbiór jest droższy (zwłaszcza tych „rozstrzelonych” miejscowościach) i pojazd musi dojechać do każdej nieruchomości, to kwestia kompostowania (nawet w gniewkowskich ogródkach)- to tylko sprawa zwykłej uczciwości i zdroworozsądkowego podejścia. Radny zwrócił uwagę, że dyskutuje się tylko pod kątem śmieci segregowanych i niesegregowanych, a zwrócić należy uwagę na problem, jaki będą mieli właściciele kamienic, czy KSM i ktoś nie będzie segregował. Może być tak, że pojemnik będzie wspólny , a tam „będą różne, dziwne rzeczy”, to kto będzie za to odpowiadał. Na końcu tej nitki zawsze jest  Gmina i tu przyjdzie odbiorca odpadów z tym problemem. Dopiero po pół roku będą jakieś sygnały, jak to się będzie odbywało. Zdaniem radnego może być tak, jak w przypadku wody, że wszyscy płacą za tych, co nie płacą. Radna Borowska odniosła się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady stwierdzając, że skierował do niej „bardzo interesującą propozycję”, by przygotowała własną symulacje kosztów. Radna zapytała o to, ile czasu będzie na to miała, bo nie sądzi , że to było pytanie retoryczne. Pani Borowska powiedziała, że chciałaby wiedzieć ile ma na to czasu, bo nadal uważa , że stawki są za duże. Nie czuje się przekonana wyjaśnieniami, bo rzeczywiście jest problem ze śmieciami wyrzucanymi do lasu, w niewłaściwych miejscach . Ci którzy robią to prawidłowo – będą ukarani, płacąc więcej za tych , którzy do tej pory robili to w ten właśnie sposób. Skoro to mają być stawki na pół roku, to może pokusić się o to by były niższe ,a  nie takie drogie, bo to uderza w rodziny „liczne”  i skoro nie ma możliwości ulg dla tych rodzin. Radna zadeklarowała, że przygotuje symulację na inną stawkę, jeśli tylko będzie miała realny czas na to. Przewodniczący Rady oświadczył, że jego wypowiedź była taka: ”czy ma Pani przygotowane”. Radna zgłosiła projekt związany z budżetem i mają być zmienione kwestie związane z opłatami , to pani Skarbnik musi przeanalizować . Zdaniem pana Kozłowskiego, gdyby miał głosować teraz  zmienioną stawkę, to musiałby znać te wszystkie wyliczenia, ten szacunkowy koszt. To co Burmistrz przedstawił, że na końcu wyszedł koszt dla śmieci segregowanych 11,33 zł- byłoby sensowne. Przewodniczący Rady stwierdził, że on też może powiedzieć swoim kolegom i koleżankom, że nie chce płacić podatków , ale to nic nie znaczy, bo to wszystko musi się bilansować i ten „bilans za śmieci” jest tu wyliczony. Pewnie, że lepiej jest płacić mniej podatków, ale to są pewne konsekwencje dla budżetu. Pani Wołoszko wystąpiła z zapytaniem o to, gdzie te opłaty będą uiszczane i jak będzie to liczone , gdy np. ktoś wyjedzie , czy będą wówczas jakieś ulgi. Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że to uregulowane jest w następnym projekcie uchwały. Przewodniczący Rady przyznał, że będzie to później wyjaśnione.  Radna Borowska zaznaczyła, że na pewno nie było intencją radnych mówiących o rodzinach wielodzietnych , by się komuś przypodobać. Kosztorys na stawki radni otrzymali w poniedziałek , więc trudno, by coś przygotować w tym zakresie, a radna chętnie to zrobi . Burmistrz na posiedzeniu Komisji mówił o tym, że  pracował nad tym bardzo długo, to jest rzeczywiście szczegółowo przygotowane. Dlatego radna prosi, by pan Kozłowski „nie spłycał jej wypowiedzi” , bo nie jest możliwe , by od poniedziałku wieczorem cokolwiek przygotować na ten temat. Radna jeszcze raz zaznaczyła, że jej intencją nie było przypodobanie się komukolwiek, tylko przekonanie, że ta stawka jest za wysoka.  Burmistrz dodał, że chciałaby uzupełnić jeszcze parę rzeczy. Rozmawiano już o tym na Komisjach , w gronie radnych , ale chciałby by było wiadomo, że na tą opłatę wpływa opłata marszałkowska , która za chwilę wzrośnie o 20%. Pan Roszak odwołał się do stawek ustalanych przez Radę za przyjecie odpadów na wysypisko w Kaczkowie, kiedy główną pozycja w tej stawce była właśnie ta opłata. W proponowanych stawkach – 7-8 zł to jest ta opłata. Burmistrz wskazał też na gminy , które mają własne spółki zajmujące się wywozem nieczystości i teraz może okazać się ,że te spółki przestaną funkcjonować , kiedy to zadanie przejmie inny podmiot , bo spółki będą też musiały stanąć do przetargu, gdyż samorząd  nie może przekazać im tych zadań na zasadzie powierzenia. . Dlatego też m.in. Prezydent Inowrocławia złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego  w tej sprawie. Zdaniem Burmistrza- „rynek śmieciowy”, to rynek ogromnych pieniędzy na dziś . Firmy zagraniczne, stosujące ceny „dampingowe”, przejmą wkrótce ten rynek. Pan Roszak wskazał także na kłopoty, jakie mogą pojawić się z obowiązkiem egzekwowania tych opłat przez Gminę, to będzie rodziło szereg ogromnych problemów, gdy śmieci z mocy prawa staną się własnością  Gminy. Przewodniczący Rady udzielając głosu radnej Borowskiej zaznaczył, że gdyby radna tak bardzo chciała, to może zająć analizą kosztów na rok 2014 w tym zakresie. Radna Borowska , korzystając z pomocy komputera , zacytowała prośbę Ministra Środowiska kierowaną do samorządowców i zachęcającą do ustalania mechanizmów związanych z tym tematem na korzystnych dla mieszkańców warunkach.  W apelu tym wskazano m.in. na to, że do tej pory znaczna część społeczeństwa nie wywiązywała się z opłat związanych z wywozem nieczystości. Radna wskazała, że teraz ilość osób płacących wzrośnie o ok. 1/3  ( np. o tych, którzy do tej pory wysypywali śmieci do lasów itp.). Dlatego może warto byłoby się pokusić o to, by stawka była niższa , skoro płacących będzie więcej, bo tak duża stawka nie uderza w tych, którzy nie płacili, a w tych, którzy robili to uczciwe. Skoro te stawki mają być „prognostykiem” na przyszłość , to może warto stawki obniżyć, by to było zachętą do regulowania  tych opłat.  Radny Stefański odniósł się do kalkulacji i zapytał, czy za to tylko, że śmieci będą składowane jest 6,8 zł od 1 mieszkańca. Jeżeli mieszkańcy będą je segregować, to dopłacać będą 4 zł, a nie liczy się w kalkulacjach tych 30% , którzy do tej pory wyrzucali śmieci do rowów i lasów . Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w tym „szacunku” zakłada się, że wszyscy mieszkańcy będą płacić, co nie oznacza , że tak będzie. To , że np. 30% nie będzie płacić , to nie zmieni tego, że Gmina będzie musiała regulować należności z firmą , która będzie zajmowała się wywozem . Pan Drzażdżewski odniósł się do wypowiedzi radnej Borowskiej dotyczącej przygotowania własnej kalkulacji kosztów. Z-ca Burmistrza oświadczył, że zachodzi w głowę, jak to by mogło wyglądać , bo radna nie sugeruje chyba, że te dane są nieprawidłowe . Zaproponowane stawki są jasno określone. Można jedynie mieć uwagę do tej kwoty wynagrodzenia 4.000 zł , ale to niewielki procent kosztów. Pani Borowska powiedziała, że odniosła się tylko do propozycji Przewodniczącego Rady, a skoro stawki są takie jasne, to nie wiadomo, po co jest ta cała dyskusja. Radna zaznaczyła też, by nie obrażać się za nią gdy pyta, bo ma do tego prawo . Jeśli kwoty są takie sztywne, to ta dyskusja nie jest potrzebna  i nie należy się przekonywać. Pani Borowska podkreśliła też, że nie powiedziała nic takiego , że przedstawione dane są nieprawdziwe. Intencją radnej było obniżenie kosztów i nie podoba jej się to , że od razu odsyła się ludzi do opieki społecznej.  Nie było więcej pytań, wobec czego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia poprawki  w § 2 . Za przyjęciem wcześniej ustalonej poprawki głosowało 13 radnych (radni nieobecni: W.Wesołowski, J.Bożko). Przewodniczący Rady upewnił się, czy są może jakieś pytania do projektu po przyjętej poprawce . Z uwagi , że pytań nie było – zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 13 radnych.
Uchwała Nr XXV/167/2012  w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” i 2 „przeciw” (radna J.Borowska, radny R.Pitera).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Po tym głosowaniu , o godzinie 1405 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad o godzinie 1420 przystąpiono do dalszego rozpatrywania projektów uchwał:

h) w sprawie określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  którzy pozbywają się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy  nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  którzy pozbywają się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy  nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na drobną autopoprawkę w § 1 , gdzie winno być „w zakresie pozbywania się” , a jest  „w zakresie pozbywają się”. Po przedstawieniu tego  projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .
Radny Pitera zapytał, czy do tej pory  taka górna stawka była również ustalana. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że taka stawka była. Pani Sidorowicz dodała, że ustalana była w 1999r. Radny powiedział, że interesuje go wzrost tej stawki i zaznaczył, że rozumie , iż jest to pewna, górna  stawka.  Pan Drzażdżewski odpowiedział, że te kwoty były do tej pory różne- w zależności od firmy, od odległości np. 17,50 zł Sanikont . Pan Pitera zapytał o przyczynę takiego wzrostu , na co Z-ca Burmistrza odpowiedział, że to reguluje umowa. Radny ponownie zapytał o sposób ustalenia tej kwoty . Burmistrz poprosił, by ustosunkował się do tego Prezes PK. Pan Straszyński powiedział, że myśli , iż chodzi o to, że jak wejdzie jakiś podmiot na rynek ,to nie będzie mógł przekroczyć tej stawki 29 zł. Dziś ta kalkulacja jest  od 14 zł do 17 zł, w zależności od odległości. Przewodniczący Rady powtórzył pytanie radnego Pitery o to, dlaczego teraz ta stawka ma wynosić 29 zł . Pani Sidorowicz odpowiedziała, że tak zadecydowano, na to nie było kalkulacji. Pan Pitera zauważył, że zawsze jest tak, jak stawkę się wysoko podniesie, to później trafia to do tych podmiotów i wiedzą , że mogą to zmienić. Skoro Prezes może np. do 19 zł, to dlaczego ma być ustalona stawka 29 zł. Burmistrz zaproponował, by w takim razie ta granica wynosiła 23 zł.  Radny Stefański odczytał treść § 1 po zmianie stawki. Przewodniczący Rady zapytał o inne uwagi do projektu. Nie było pytań , ani uwag, wobec czego pan Kozłowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez Burmistrza. W obecności 12 radnych (brak radnych: J.Bożko, W.Wesołowskiego, L.Lewandowskiej)- 11 głosowało za zmianą, 1 osoba się wstrzymała (radna J.Borowska) .

Przewodniczący J. Kozłowski , kolejno zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętą zmianą.
Uchwała Nr XXV/168/2012  w sprawie  określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,  którzy pozbywają się  z  terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz, którzy  nie  są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy przyjęta została przez Radę -11 głosowało za przyjęciem uchwały, 1 osoba się wstrzymała (radna J.Borowska).
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 i) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Wiceprzewodniczący Rady wskazał na dokonanie autopoprawki polegającej na wykreśleniu treści § 3  punktu 2 ppkt 1 (i automatyczne przesunięcie numeracji)  oraz dodanie  nowej treści ppkt 6 oraz całego ppkt 7. Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 12 radnych w sprawie przyjęcia wskazanych poprawek  (brak radnych: J.Bożko, W.Wesołowskiego, L.Lewandowskiej).Poprawki zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie.
Kolejno, przeprowadzono głosowanie w kwestii przyjęcia projektu uchwały  z zatwierdzonymi poprawkami .
Uchwała Nr XXV/169/2012  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w  zamian za uiszczoną przez   właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

j) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiceprzewodniczący Rady podał, że do projektu sugeruje się autopoprawkę tj. wykreślenie słowa „przelewem” w § w punkcie 2 . Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 12 radnych (brak radnych: J.Bożko, W.Wesołowskiego, L.Lewandowskiej).
Uchwała Nr XXV/170/2012  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

f)w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .  Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Przewodniczący zaznaczył, że w tym projekcie jest odpowiedź na pytanie pani Sołtys Wołoszko – jest mowa o deklaracji składanej w terminie 30 dni.
Nie było więcej chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 13 radnych (brak radnych: J.Bożko, L.Lewandowskiej).
Uchwała Nr XXV/171/2012  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” (radny W.Wesołowski).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

l) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012  :
Przewodniczący Rady  poprosił  panią Sekretarz  o przedstawienie projektu uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012. Projekt odczytał jednak Wiceprzewodniczący , po czym  – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 13 radnych (brak radnych: J.Bożko, L.Lewandowskiej).
Uchwała Nr XXV/172/2012  zmieniająca  uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012    przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

m) w sprawie statutu Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie statutu Gminy Gniewkowo.  Wiceprzewodniczący Rady zwrócił uwagę na objętość tego projektu i zapytał, czy radni wrażą zgodę na to, by nie czytać całości statutu , tylko skupić się na poprawkach sugerowanych na posiedzeniu Komisji oraz na stwierdzonych błędach. Nie było sprzeciwu wobec tej propozycji, wobec czego radny Stefański przystąpił do omawiania zmian . Kolejno, Wiceprzewodniczący wskazał na następujące zmiany:
-rozdział 2 § 4 pkt 1wykreśla się dwukropek i przecinek zastępuje kropką, w pkt 2 ppkt 2 lit.c zastępuje się lit. b;
- rozdział 2 § 6 pkt 2 ppkt 2 na końcu stawia się przecinek;
- rozdział 2 § 7 pkt 2 słowo „godnie” zastępuje się słowem „zgodnie”;
- rozdział 2 § 8 pkt 1 na końcu stawia się kropkę;
- rozdział 2 § 16 pkt 1 na końcu stawia się kropkę;
-rozdział 5 § 18 poprawia się numerację- po pkt 1 ppkt 14 wprowadza się kolejno pkt 2, 3, 4 i pkt 5;
- rozdział 6 § 21 poprawia się numerację – po pkt 5 winien być pkt 6;
- rozdział 7 § 23, który występuje  dwukrotnie – wykreśla się pierwszą jego wersję, a w pozostawionej właściwej wersji zmienia się numerację – po pkt 4 występują pkt 5 i pkt 6;
- rozdział 7 § 29 – dodaje się przyimek „z” przed słowem „ustaw”;
- rozdział 7 § 35 dodaje się zdanie” Brak opinii Burmistrza nie wstrzymuje procedury uchwałodawczej.” ;
- rozdział 7 § 36 pkt 3 wykreśla się zdanie „Podpisanie uchwały oznacza jej akceptację.” i dodaje się na końcu zdanie o następującym brzmieniu: „Podpisanie uchwały przez radcę prawnego i skarbnika oznacza jej akceptację.”;
- rozdział 7 § 44 pkt 2 wykreśla się słowo „tylko”;
- rozdział 7 § 46  i 47 wykreśla się słowo „Miejska” i radny polecił, by wykreślić je dalszej treści statutu , tam gdzie ono występuje;
-rozdział 7 § 48 w pkt 2 ppkt 2 zamiast słowa „jednego” wpisać należy „trzech” ;
-rozdział 10 § 65 dopisać należy w pkt 1 ppkt 5 o brzmieniu „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” i poprawia się numerację- pkt 15 i 16 zamienia się na 14 i 15:
-rozdział 10 § 74 wykreśla numerację pkt 1 , ponieważ nie ma kolejnych;
-rozdział 13 § 97 wykreśla się słowo „nadania” i zastępuje je słowem „wręczenia”;
-rozdział 13 § 99 zmienia się numerację – punkty z kropkami zamienia się na punkty z nawiasami.

Pan Kozłowski zaznaczył, że w statucie należałoby także uzupełnić zapis dotyczący nadawania honorowego obywatelstwa , by zaznaczyć kto dokonuje wręczenia. Zasugerował , by dodać , że wręczenia dokonuje : „Przewodniczący Rady  lub Wiceprzewodniczący lub inna osoba upoważniona przez Radę.” Radny Pitera zgłosił wniosek, by projekt tej uchwały przesunąć na sesję następną, ponieważ tych poprawek jest zbyt dużo. Są drobne poprawki np. w interpunkcji , ale są też poważne np. powstanie piąta Komisja, które należałoby przegłosować  . Przewodniczący Rady zaproponował, by jednak dokończyć omawianie tych poprawek i przedyskutować  ten projekt.  Wskazał na zmianę załącznika nr 6 , gdzie wśród jednostek organizacyjnych Gminy zabrakło  Szkoły Zawodowej oraz Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” w Gniewkowie.  Radna Robak  podała sugerowaną kolejność jednostek w wykazie, by Szkołę Zawodową wpisać za szkołami, a nie na końcu. Przewodniczący Rady podał, że Szkołę Zawodową można wpisać jako punkt 7, a na końcu- PK. Pan Kozłowski nawiązał do wniosku radnego Pitery przyznając, że zgodnie z procedurą- każdą ze zmian należałoby przegłosować , i tak zamierzał zrobić , by się nie pogubić. Jest sugestia radnego , by jednak „wyrzucić” to z porządku obrad i statut przedłożyć na kolejną sesję.  Zdaniem pana Pitery są jeszcze inne , wątpliwe zapisy np. mówiący o tym, że wypowiedź radnego na sesji winna mieć charakter pytania . Obserwując dzisiejsze obrady radny uznał, że 80% wypowiedzi nie kończy się pytaniem . Pan Pitera uznał, że to jest „życzenie szefa Komisji Statutowej”, ale przecież nie każda wypowiedź się tym pytaniem kończy. Radny zwrócił też uwagę na zapis ograniczający wypowiedź radnego do 2 minut . Pan Pitera powiedział, że te wypowiedzi nie są takie długie, więc  to ograniczenie jego zdaniem jest zbędne. Radny wskazał też na zapis o wykluczeniach radnych z obrad . Zgodził się , że Przewodniczący może odebrać głos, jednak „wykluczenie z posiedzenia” jest nieprecyzyjne , nie wiadomo kto i jak będzie to egzekwował, gdy np. radny nie będzie chciał opuścić obrad. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na to, że organizacja pracy Rady miałaby się skupić głównie na pracy w Komisjach , indywidualnych , lub posiedzeń wspólnych. Wygłaszanie takich oświadczeń i swojego stanowiska nie decyduje o uchwale, czy będzie zmieniona , czy nie. Jeśli radnemu nasunie się jakaś sugestia , to może w czasie tego swojego wystąpienia zaproponować zmianę uchwały lub  zadać w tej sprawie pytanie. Rozmowy mogą być niekończące się, można dyskutować i dyskutować i to nic nie zmieni. Przewodniczący Rady powiedział, że również na dzisiejszej sesji była taka dyskusja, która nic nie zmieniała, nic nie wnosiła, co do formy uchwały. Tego typu dyskusje prowadzić można na Komisjach i na to pan Kozłowski  jest otwarty, jeszcze raz zaprasza wszystkich na te posiedzenia ( również sołtysów i zainteresowane osoby).Wówczas można rozmawiać o swoich sprawach, środowiskach i uczestniczyć aktywnie. Jeśli po tych długich dyskusjach nasunie się na sesji jeszcze jakieś pytanie, to można je wówczas zadać.  Przewodniczący Rady poprosił, by tą kwestię wyjaśnił też Przewodniczący Komisji Statutowej. Radny Pułaczewski oświadczył, że na szkoleniu , jakie odbył w Bydgoszczy powiedziano, że radny na sesji praktycznie nie powinien się w ogóle odzywać, tylko podnosić rękę i głosować nad uchwałami. Pan Pułaczewski zapewnił, że z tą interpretacją zupełnie się nie zgadza. Intencją więc było, by to na Komisjach mówić wszystko, zaś na sesjach , dla porządku by tylko dopytywać, coś sprawdzić do sesji . Radny podkreślił też ,że to Przewodniczący jest gospodarzem na sesji i do niego należy decyzja w sprawie udzielenia głosu. Chodziło o to, by decyzje zapadały na Komisjach, a sesje sprawnie przebiegały. Radny Pitera powiedział ,iż nie wie , która sesja sprawna nie była, bo jego zdaniem każda była sprawna, ale rozumie , że teraz już tak nie będzie , że Przewodniczący nawet nie będzie mógł skomentować projektu , co często czyni, jak nie ma pytań, ani uwag. Zdaniem radnego ,ktoś będzie musiał weryfikować wypowiedzi radnych i kwalifikować , które są pytaniem , a które nie. Pan Pitera stwierdził, że to bzdurny zapis .Przewodniczący  Rady zapewnił, że to nie ma być tak dosłownie egzekwowane, jeśli ktoś zrobi jakiś wstęp to też nic się nie stanie. Chodzi jednak, by to ograniczać. Można przecież pytać o różne rzeczy , można mieć 45-50 pytań do każdego projektu , zabrać 50 minut czasu, ale nic nie wnieść do uchwały. Pan Kozłowski odwołał się do sesji, gdzie przedmiotem obrad było zagospodarowanie przestrzenne . Przewodniczący dopuścił wówczas do dyskusji z uwagi na to, że zamiast jednego projektu – wprowadzono 6 nowych projektów uchwał.  I wówczas nie dyskutowano nad uchwałą, tylko nad procedurami związanymi z jej przygotowaniem. Pan Kozłowski podał też drugi przykład, gdy na sesji rozpatrywano skargę pana Przybylskiego i kiedy był wiele razy upomniany przez kolegę radnego. Sprawa była szczegółowo rozpatrywana na Komisjach, odbyło się spotkanie, też spotkania z Bonduellem, podjęto szereg czynności. Pan Przybylski i tak uznał, że jest poszkodowany i ma do tego prawo, może odwołać się od uchwały Rady. Przewodniczący Rady podał też przykład wyjątku, kiedy będzie można dyskutować , gdy zdarzy się wniosek Burmistrza o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady  Rady. Zgodnie z proponowanym zapisem dotyczącym ograniczenia ilości wypowiedzi  – zdaniem Przewodniczącego to wystarczająco, gdy radny zabierze np. 4 razy głos. Pan Kozłowski  oświadczył też, że nie będzie restrykcyjny jeśli chodzi o czas wypowiedzi, nie będzie mierzył tych 2 min. Jeśli ktoś np. przedłuży swoją wypowiedź do 10 min.- wówczas Przewodniczący będzie mógł to skrócić i odebrać głos. Radny Pitera nawiązał do podawanych przez pana Kozłowskiego przykładów i wskazał na obecność na sesji pana Tomaszewskiego. Pan Przybylski nie mógł w swoje sprawie zabrać głosu, a pan Tomaszewski zabierał głos i wówczas Przewodniczący nie mówił, że przecież mógł przyjść na Komisje. Ta dyskusja była długa i według pana Pitery- to dobrze , bo chyba o to chodzi , a nie by tylko podnosić rękę do góry. Radny Pitera zgłosił wniosek formalny, by wykreślić zapis dotyczący formy pytającej wypowiedzi radnych na sesji. Pan Pułaczewski wyraził opinię, że ten komentarz i wątpliwości należy zgłaszać na Komisjach . To jest właściwe miejsce, by wszystko, co „leży  nam na sercu” powiedzieć i jak ten temat zostanie wyczerpany na Komisjach , to na sesji nie ma już tematu. Przewodniczący Komisji Statutowej przypomniał sesję dotyczącą planowania przestrzennego, gdzie praktycznie powtórzono całą dyskusję, jaka była na Komisjach. Te same pytania na sesji już nic nie wniosły. Należałoby dążyć do tego, że wszystkie zaproszone, zainteresowane osoby, które mają coś do powiedzenia przychodziły na Komisje. Często zdarza się tak, że na sesji już się nie dyskutuje, podnosi się tylko rękę i pada sformułowanie, że „zostało to już omówione na Komisjach”. Radna Borowska oświadczyła, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Przewodniczącego Rady, że dyskusja nic nie wnosi, bo dyskusja zawsze dużo wnosi, chociażby refleksje . Dyskusje trwają latami i czasami po latach przynoszą efekt. Patrząc po głosowaniach Rady przez lata – wynika ,  jakby dyskusje nie toczyły się do tej pory, bo głosowania są przeważnie zgodne z projektami uchwał, więc to jest sprzeczność. Radna powiedziała, że ograniczenia możliwości wypowiedzi, zadawania pytań- jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym i to w kilku punktach. Przewodniczący Komisji Statutowej mówi o tym, że do wielu rzeczy radni mają odnosić się na Komisjach, a jak radna ma to zrobić w przypadku informacji Burmistrza za okres międzysesyjny, skoro to sprawozdanie przedkładane jest dopiero na sesji. Radna wskazała też na ograniczenie ilości i długości wypowiedzi , co jest zupełnie sprzeczne z ideą samorządności, ponieważ np. jedni radni mówią wolniej , inni szybciej, nie uzyskuje się pełnej odpowiedzi  (np. pytania kierowane do pana planisty często wymagały dopytania). Mając świadomość , że można tylko 2 razy zabrać głos i wypowiedzi nie mogą być dłuższe niż 2 minuty , a do tego winny mieć formę pytania (z czym radna się również nie zgadza) – można się w pewnym momencie pogubić, a chciałoby się jeszcze o coś  dopytać. Zdaniem radnej te zapisy są zbyt daleko idące, a do tej pory nie było z tym problemu. Kolejna, sprzeczna z ustawą o samorządzie gminnym , rzecz – to zapis § 25 ( tu radna wskazała, że ona np. potrzebuje czasu w swej wypowiedzi, by zmienić okulary i te 2 min to dla niej za mało) odnoszący się do kompetencji Przewodniczącego Rady. „Organizacja i czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad Rady „- to są podstawowe kompetencje, ale wspomniany przepis zawiera według radnej zapis niebywały ( z którego Przewodniczący już korzysta), a dotyczący kwalifikowania  pism , jakie są Radzie przedstawiane i nie, a to jest oburzające. Cenzura Przewodniczącego Rady co do pism jest dla radnej „niebywała”. Przewodniczący Rady otrzymuje pisma adresowane do Rady Miejskiej , które jest zobowiązany przedstawić, a np. otrzymał takie pismo od Wojewody  i do tej pory go nie przedstawił. Rada Miejska tego pisma nie otrzymała, tylko zostało to zrecenzowane przez  Przewodniczącego. Kontynuując, radna wskazała też na zapis dotyczący legitymacji radnego i zapytała jak to miałoby wyglądać, czy jest już może jakiś projekt. Za niezgodny z przepisami radna uznała też zapis dotyczący klubu radnych , który mówi o tym ,że do jego utworzenia wymaga się co najmniej 3 radnych. Pani Sekretarz zwróciła uwagę, że tą kwestię ustala Rada i to od niej zależy. Pani Borowska zaprzeczyła, twierdząc , że Rada nie może ustalać sobie wszystkiego dowolnie, tylko winna działać w obrębie ustalonego porządku prawnego. Pani Pęczkowska uznała, że to przecież Rada o tym decyduje w głosowaniu , nie Burmistrz, nie Przewodniczący Rady , tylko właśnie Rada i nie wie na jakiej podstawie radna twierdzi, że tak nie może być. Radna Borowska zwróciła uwagę pani Sekretarz , by na nią nie krzyczała i właśnie usiłuje powiedzieć na jakiej podstawie tak twierdzi ( tu radna odszukiwała przygotowanych przez siebie materiałów w tym zakresie). Pani Pęczkowska natomiast odpowiedziała, że nie krzyczy, tylko głośno mówi. Przewodniczący Rady zasugerował, że on może uściślić to pytanie. Pan Kozłowski odwołał się do dzisiejszej dyskusji i pytań i powiedział, że jest to skutek tego, że tych pytań nie było na Komisjach. Przewodniczący Rady zadał „fundamentalne” pytanie o to, czy radna Borowska  zadawała pytania w trakcie procedowania nad tym projektem na posiedzeniu Komisji . Pani Borowska odpowiedziała, że „radna Borowska nie zdawała pytań, bo jak słusznie pan Przewodniczący zauważył – musiała wyjść, gdyż miała umówioną wizytę u kardiologa”. Na takie wizyty czeka się miesiącami. Teraz radna ma odpowiedź dla pani Sekretarz i Przewodniczącego – wyrok NSA z 26 listopada 1996 roku , w którym Sąd podważył to, że statut określa minimalną liczbę członków klubu radnych co najmniej 3 , bo może być też 2. Pani Sekretarz przyznała, że może być 2, ale to zależy od tego jak Rada ustali, bo może też być 3 , 4. W Powiecie jest to np. 3 i to jest przyjęte. Pani Sekretarz śledzi też inne statuty i takie zapisy są. Pani Pęczkowska powiedziała, że wczoraj jeszcze  projekt czytała, analizowała, też Komisja Statutowa nad tym pracowała , a także Radca , który uznał, że te zapisy są zgodne z prawem. Zgodne z prawem są także zapisy dotyczące kompetencji Przewodniczącego  w zakresie kwalifikowania pism. Kto ma to robić , jeśli nie Przewodniczący, cała Rada? Pani Borowska przyznała, że tak , to mogłoby się odbywać np. na Komisjach. Pani Pęczkowska wskazała na procedury  związane ze skargami i wnioskami, na rozpatrzenie których Rada ma 30 dni. To musi być robione automatycznie i często zdarza się, że to czy jest to skarga , czy nie – wynika z treści , a nie z nazwy. Może być w tytule „skarga”, a z treści to nie wynika. Nie można niektórych pism odkładać i czekać na spotkanie Komisji, czy Rady . Ostatecznie to jednak Rada decyduje i jeśli nie będzie chciała, to tych zapisów nie będzie. To jest jednak normalne we wszystkich samorządach. Przewodniczący Rady powiedział , że kwestia kontroli tych uprawnień- była podnoszona przez Nadzór Prawny Wojewody w czasie kontroli i o tym już Przewodniczący mówił. To co było do tej pory stosowane, a nie zapisane w żadnym statucie, czy regulaminie – to zostało zapisane  zgodnie z tymi wytycznymi. Radny Stefański powiedział, że za nim ten statut zostanie przyjęty teraz , czy na następnej sesji, za nim ustalone będzie , czy wypowiedź radnego ma mieć formę pytania- „ku uspokojeniu radnej” w związku z niepokojącym zdaniem , że poprzednia Rada tylko przychodziła na sesje i głosowała- to , że rozmowy są na Komisjach , a na sesji tylko ktoś podnosi rękę – nie oznacza , że wszystko jest z góry ustalone , Większość radnych jest z tej poprzedniej Rady i wie doskonale, że to były burzliwe dyskusje, choć na sesji mogło to wyglądać inaczej. Burmistrz oświadczył natomiast , że w Polsce obowiązuje takie prawodawstwo , które nie opiera się na precedensach . Orzecznictwo jest rzeczywiście bardzo różne i często się nim posiłkujemy , ale dwa różne sądy mogą wydać diametralnie różne orzeczenia w tej samej sprawie. Pan Roszak także nawiązał do tego, że nie można dezawuować pracy poprzedniej Rady, czy pracy Rady na Komisji, bo te 4 lata pracy z wieloma obecnymi tu radnymi – to była bardzo skuteczna i efektywna praca. Nie chodzi o to, by robić coś pod publikę , tylko efektywność chodzi. Na Komisjach jest  wypracowywany konsensus i z tym idzie się na sesje, gdzie jest efekt końcowy finalny tej ciężkiej pracy. Radna Borowska oświadczyła, że nic nie mówiła o pracy poprzedniej Rady , ponieważ w niej nie uczestniczyła. Radna zauważyła też, że grono osób recenzujących jej wypowiedzi się poszerza , dlatego z jednej strony- może dobrym zapisem jest zapis ograniczający wypowiedzi. Radny może podać swoją opinię , może zadać pytanie , a pani Borowska jest ciągle poddawana jakimś recenzjom. To co Wiceprzewodniczący Rady zrozumiał z jej wypowiedzi- to zrozumiał , a jej intencją nie było dezawuowanie pracy Rady poprzedniej kadencji, jak panowie chcą to teraz przedstawić. Radna chciała tylko wykazać to , że czy dyskusje są szerokie, czy niewielkie – to i tak każdy głosuje według swojego przekonania , co nie znaczy , że nie należy dyskutować. Przytoczone przez radną orzecznictwo nie jest natomiast orzeczeniem jednego , czy drugiego, trzeciego sądu , tylko Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten jest tylko jeden. Przewodniczący Rady np. uparcie nie przedstawia pisma Wojewody dotyczącego wygaśnięcia jej mandatu i radni głosując, byli przekonani, że głosują właściwie, a Wojewoda się z tą opinią nie zgadza. To nie zostało przedstawione, a bez przerwy są recenzowane wypowiedzi radnej, gdy pisma na temat radnej – pan Przewodniczący nie przedstawia. Pan Przewodniączący tylko recenzuje i miesiąc temu tylko wspomniał krótko, że z tym 5-ciostronnicowym pismem można się zapoznać. Na Komisji , na którym rzekomo radni mają dyskutować, radna została w mało przyjemny sposób pouczona, że nie chodzi o to „czy radnej się coś podoba, czy nie podoba”, więc nie wie , czy rzeczywiście można tam dyskutować. Pismo od Wojewody adresowane było do Rady Miejskiej, czyli do każdego radnego, a nie było ani przeczytane , ani przekazane radnym, dlatego radną zaniepokoił ten dodatkowy zapis o kompetencjach Przewodniczącego. Radna poprosiła, by przestrzegać dotychczasowych zapisów statutu i jej głosu nie traktować jako ataku , tylko jako zwracanie uwagi na to, że czasami zapisy są według radnej niezgodne z przepisami. Jeśli radna nie ma racji- to ten zapis pozostanie, a jeśli tak- to może warto się nad tym zastanowić i tylko o to radnej chodzi, bo po co coś wysyłać i otrzymywać z zewnątrz opinię negatywną.  Przewodniczący Rady podkreślił, że przedstawił radnym , iż przyszło pismo i że jest ono obszerne, 5-ciostronnicowe , zawierające mnóstwo uwarunkowań prawnych , do których Przewodniczący nie będzie się odnosił. Radna twierdzi, że Przewodniczący nie powiedział, a Przewodniczący twierdzi, że powiedział. Zaproponował koleżankom  i kolegom radnym ( na sesji, nie na Komisji) , że jeśli ktoś będzie chciał się z tym pismem zapoznać, to jest ono dostępne w biurze Rady , gdzie można je przeczytać , czy skserować.  Dlatego Przewodniczący uważa, że nie zatrzymuje żadnej korespondencji , nie kamufluje i każdy radny wie , gdzie mieści się biuro Rady i może tą informację uzyskać. Konkludując do statutu- Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych by ocenili, jak i w jaki sposób ta dyskusja wpływa na to, że Rada ma uchwalić statut. Zdaniem pana Kozłowskiego nie wpływa zupełnie , merytorycznie nic nie wnosi, to są dywagacje, przekomarzania . Takie jest zdanie Przewodniczącego dotyczące wypowiedzi „koleżanki”. Każdy radny mógł i może iść do biura Rady i to pismo sobie skserować, zapoznać się z nim itd. i nie jest to dla pana Kozłowskiego żadną wielką kwestią. Radny Stefański zapewnił natomiast , iż nie zamierzał atakować radnej Borowskiej i jeśli to tak zostało odebrane- to radny przeprasza. Stało się tak dlatego, że radna wspomniała poprzednią Radę. Wiceprzewodniczący powiedział, że  dla niego nie jest problemem ,gdy ktoś ma odrębne zdanie. Radny jeszcze raz przeprosił i zaznaczył ,że kwestia wypowiedzi jest do sprawdzenia. Radny Pitera przypomniał, że złożył wniosek formalny, którego Przewodniczący Rady nie przegłosował i dopuścił do tej dyskusji. Radny powiedział też, iż życzy sobie otrzymywać pisma kierowane do Rady , by były one przygotowane ,bo ludzie potem pytają, czy ich sprawy były poruszane. Pani Robak wystąpiła z wnioskiem, by rzeczywiście tylko merytorycznie  dyskutować nad statutem i głosować konkretne poprawki. Wiceprzewodniczący Rady zgłosił, że przed wnioskiem  radnego Pitery było więcej wniosków, więc chyba wszystkie należałoby głosować , ale nie ma wniosku najdalej idącego. Przewodniczący Rady nawiązał do wniosku radnego Pitery, który wystąpił o zmiany zapisu dotyczącego 2 minut i zadawania pytań. Pan Pitera sprecyzował, że chodzi mu tylko o formę pytającą (to może być pytanie, ale nie musi) , bo jeśli radny będzie odbiegał od tematu , to Przewodniczący może ograniczać jego wypowiedź .  By się potem nie licytować, czy to pytanie było , czy nie ( jak w Sejmie). Chodziło też o zapis w zakresie czasu  trwania wypowiedzi „2 minuty” . Radny Pułaczewski stwierdził, że  ma wniosek najdalej idący, by wycofać projekt z obrad i przesunąć go na następną sesję , by to doprecyzować i wprowadzić nowe zmiany, bo uwag jest szereg.  Też nie do końca Komisja zapoznała się z tymi dodatkowymi zmianami , jakie wprowadzono w projekcie w międzyczasie ,więc aby była szansa  na przeanalizowanie tych zapisów. Radna Robak uznała, że dyskusja była już tak obszerna, że należałoby poczynić teraz konkretne ustalenia i głosować projekt na tej sesji, bo kolejna dyskusja raczej nie przyniesie nic nowego. Przewodniczący Rady zadecydował, że wnioskiem najdalej idącym jest wniosek o wycofanie projektu z porządku obrad i zarządził głosowanie w tej sprawie.  Pani Robak zapytała, czy chodzi o  przesunięcie na sesję w dniu 18.12.2012r., na co pan Kozłowski odpowiedział, że to zostanie ustalone, czy może będzie to sesja w dniu 28.12.2012r., bądź sesja w styczniu. W wyniku głosowania na wycofaniem projektu z porządku obrad przeprowadzonego w obecności 13 radnych (brak radnych: J.Bożko, L.Lewandowskiej) – 1 osoba była przeciw , 2 osoby się wstrzymały, a 10 było „za”.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały tym samym zostaje wycofany z porządku obrad.

i)w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  :

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.  Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 13 radnych (brak radnych: J.Bożko, L.Lewandowskiej).
Uchwała Nr XXV/173/2012  w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.7 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Z uwagi na to , że radni nie mieli pytań – Przewodniczący Rady zamknął ten punkt obrad i przystąpił do kolejnego.

 Ad.8  Wolne głosywnioski.

 Przewodniczący Rady poinformował , że kolejna – XXVI sesja zaplanowana została na dzień 18 grudnia  2012r.  o godz. 1200 i zgodnie z planem pracy tematem będą sprawozdania z pracy za rok 2012  i budżet. Przewodniczący Rady poprosił też Przewodniczących Komisji o przedłożenie planów pracy na posiedzenie Komisji, a to zaplanowane jest na 17.12.2012r.

28 grudnia 2012r. planuje się też sesje o charakterze uroczystym.

Sołtys Sołectwa Szadłowice wystąpił z zapytaniem do pani Sekretarz o to, co dalej z funduszem sołeckim za ten rok . Pani Sekretarz wyraziła zdziwienie, że to pytanie zostało skierowane do niej. Odpowiedzi udzieliła natomiast pani Skarbnik, która poleciła, by sołtysi zgłaszali się w piątek do pani Brzuski w celu składania zamówień.

 Ad.9  Zamknięcie  XXV  obrad Rady Miejskiej .

 Wobec wyczerpania się porządku obrad XXV sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 15 50  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JStefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2012 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1502
27 grudnia 2012 12:40 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2012 14:37 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2012 14:35 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.