Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokoł Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 26 wrzesnia 2012r.

 

 

Protokół Nr XXIII/2012

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 26 września 2012r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1200 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych (brak radnych: J.Borowskiej , A.Pułaczewskiego) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma propozycje zmian porządku obrad . Wobec braku wniosków - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 13 radnych nad przyjęciem całego porządku obrad  wraz z wprowadzoną  zmianą . Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie- 13 radnych głosowało za jego przyjęciem.

Przyjęty porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XXI  sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z XXII  sesji.
  5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

6.Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku:

-informację przedstawi: Skarbnik Gminy – pani Dorota Rutkowska,

-informację na temat pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje planowane w budżecie przedstawi Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów- pani Urszula Szarpatowska,
- dyskusja,
-przyjęcie sprawozdania i informacji.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)    W sprawie podziału Gminy  Gniewkowo na okręgi wyborcze:

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)    Przystąpienia Gminy Gniewkowo do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

d)    Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10. Zamknięcie  XXIII  obrad Rady Miejskiej .

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXI/2012 z sesji, która odbyła się w dniu  29.08.2012r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  13 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XXI/2012 ( brak radnej J.Borowskiej i radnego A.Pułaczewskiego).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXI/2012 z dnia 29.08.2012r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XXII/2012 z sesji, która odbyła się w dniu  22.09.2012r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  13 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XXII/2012 ( brak radnej J.Borowskiej i radnego A.Pułaczewskiego).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XXII/2012 z dnia 22.09.2012r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.
Przewodniczący Rady złożył też podziękowanie dla pani Dyrektor MGOKSiR- pani Joanny Kowalskiej oraz pracowników Ośrodka i pracowników Urzędu  za przygotowanie sali na odbycie uroczystej sesji w budynku Łącznicy Kulturalnej.

 

Ad. 5. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji .
Przedstawiona przez Burmistrza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu .
W trakcie wystąpienia Burmistrza , o godz. 1215 na obrady przybyła radna J.Borowska.

Po wystąpieniu pana Roszaka Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radna Borowska na wstępie przeprosiła za spóźnienie, które spowodowane jest zmianą godziny rozpoczęcia obrad. Radna zdążyła jednak na wystąpienie Burmistrza , w którym informuje o działaniach za wrzesień 2012r. , ponieważ prosiłaby o podanie przyczyn zmian kadrowych w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie. Z tego co radna wie, nastąpiła tam zmiana na stanowisku dyrektora, dlatego radna prosiłaby Burmistrza o przybliżenie tego tematu. Komisja Oświaty nie była włączona w te działania, dlatego radna chciałaby znać przyczyny tych wrześniowych zmian. Burmistrz na samym początku wyjaśnił, że to nie jest kompetencją Komisji , ani też Burmistrz nie musi z nią niczego uzgadniać. Jest to personalna decyzja Burmistrza, wynikająca ze sposobu funkcjonowania tego ośrodka. Jeśli radna będzie chciała się z tym bliżej zapoznać- to Burmistrz zaprasza i wyjaśni te kwestie. Pani Borowska zapewniła, że nie mówiła o żadnych kompetencjach – „Komisja Oświaty- to Komisja Oświaty” i chodziło tylko o informację. To zaproszenie radna może przyjąć w imieniu całej  Komisji i zapytała, czy można teraz ustalić termin takiego spotkania. Burmistrz odpowiedział, że wyjaśnień udzielić może po dzisiejszych obradach. Radna zapewniła, że zostanie i oczywiście będzie ono protokołowane. Wyczuwając nutkę sensacji w wypowiedzi radnej- Burmistrz oświadczył, że jej tu nie ma. Niestety, pani Dyrektor Samorządowego Przedszkola  dopuściła się kilku, bardzo znaczących  nieprawidłowości, dlatego podjął taką decyzję. Na dzień dzisiejszy, na okres do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora powołana jest pani Gliwińska. Konkurs „rusza” od przyszłego tygodnia. Radna Borowska zapytała, czy Komisja, bądź ona sama będzie mogła zapoznać się z informacją , jaka została wystosowana do Kuratorium Oświaty , organu nadzorującego  działalność oświatową , opinią Kuratora na ten temat, a także dokumentami , w których te nieprawidłowości ujawniono  i  okolicznościami , w jakich to nastąpiło. Burmistrz odpowiedział, że to są  dane personalne , osobowe i nie ma ochoty na ten temat się wypowiadać . To decyzja Burmistrza i prosiłby, aby na tym temat zamknąć. Radna Borowska powiedziała, że nie przypomina sobie, aby pytała  Burmistrza o ochotę na cokolwiek. Radna prosi tylko o udostępnienie dokumentów, nie o to by Burmistrz teraz o tym opowiadał. Radna ma też swoje prawa i prosi o udostępnienie tych dokumentów, na podstawie których taka personalna decyzja została podjęta. Przedszkole nie jest prywatną jednostką pana Roszaka  , a pan Roszak jest Burmistrzem , radni tworzą Radę Miejską i czy to się Burmistrzowi podoba, czy nie mają prawo wglądu do dokumentów. Te działania wpływają na funkcjonowanie jednostki oświatowej, której celem jest zawsze dobro dziecka, dlatego radna sądzi, że taka nagła zmiana nie może być pożyteczna. Radna tego nie wie i chciałaby się z tym zapoznać, bo Burmistrz mówi o jakiś nieścisłościach , więc chciałaby się zapoznać z tymi dokumentami, w których je stwierdzono, z procedurą , która doprowadziła do ich odkrycia oraz z opinią organu nadzorującego. Pani Borowska zapytała o to, kiedy może przyjść i zapoznać się z tymi dokumentami, bo ma do tego prawo. Burmistrz zapytał o to, dlaczego radna nie poruszyła tego tematu na Komisji, kiedy był czas , by to wszystko wyjaśnić.  Radna Borowska oświadczyła, że  tego nie zrobiła , ponieważ nie przypomina sobie, by ktoś o tym informował, choć radna spóźniła się na posiedzenie 5 minut, ale samo posiedzenie było bardzo krótkie. Radna dowiedziała się o tej sytuacji wczoraj, a Komisje były przedwczoraj, w związku z czym na posiedzeniu tym nie mogła o to pytać, a pan Burmistrz nie zechciał radnych o tym poinformować, bo pani Borowska nie przypomina sobie , aby Burmistrz powiedział , że taka zmiana nastąpiła. Burmistrz oświadczył, że o tym, iż pani Dyrektor straciła funkcję  radni informowani byli na Komisjach, a to pani Borowskiej problem, że spóźniła się na posiedzenie. To jest kompetencja Burmistrza decydowanie o tym i Rada do tego nic nie ma , bo to Burmistrz o tym decyduje w jakim zakresie funkcjonują poszczególne jednostki. Decyduje też w sprawach konkursów, powoływania szefów tych jednostek – to są relacje między Burmistrzem a szefami tych jednostek. Udzielając kolejny raz głosu pani Borowskiej-Przewodniczący Rady zaznaczył, że może ostatni raz zadać pytanie w kwestii zmiany na stanowisku dyrektora Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie. Radna zwróciła uwagę panu Kozłowskiemu, iż Regulamin Rady nie zawiera takiego zapisu , który pozwalała na ograniczanie ilości zadawanych przez radnych  pytań  na sesji.  Pani Borowska powiedziała także , iż chciałaby aby pan Burmistrz jednoznacznie określił się do protokołu, że odmawia radnej ujawnienia dokumentów, na podstawie których została odwołana pani Magdowska, procedury związanej z ujawnieniem tego, wynikiem jakieś kontroli  oraz opinii Kuratora. Burmistrz odpowiedział, by radna wystąpiła w tej sprawie z oficjalnym wnioskiem , bo to nie jest przedmiot dzisiejszej dyskusji i nie będzie rozmawiał o sprawach personalnych  pomiędzy nim a dyrektorem jednostki podległej . Burmistrz dodał tylko, że pani Magdowska złożyła rezygnację z  funkcji i jeszcze raz poprosił radną o oficjalne wystąpienie  w tej sprawie.
Przewodniczący Rady nawiązał do tego, że planowana jest kanalizacja  w ulicy Parkowej i przy tej okazji należałoby rozważyć również poprowadzenie instalacji od ulicy Spółdzielczej do posesji państwa Staniszewskich.
Nie było więcej pytań, ani uwag do informacji Burmistrza, wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji . W obecności 13 radnych (brak radnych: J.Borowskiej, A.Pułaczewskiego), w głosowaniu jawnym – 13 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji Burmistrza za okres międzysesyjny .

 

Ad 6. Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił  Skarbnika Gminy o przedstawienie sprawozdania oraz opinii RIO w tej kwestii , a następnie Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów -panią Urszulę Szarpatowską o informację na temat pozyskania funduszy zewnętrznych na inwestycje planowane w budżecie .

Pani Rutkowska na wstępie odczytała  treść uchwały nr 16/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 września 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gniewkowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Następnie , pani Skarbnik zreferowała informację na temat wykonania budżetu w I półroczu (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu). Kolejno , informację Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła w zastępstwie Przewodniczącej- radna Teresa Mitaszka ( informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Po tych wystąpieniach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  

Radna Borowska oświadczyła, że będzie miała kilka konkretnych  pytań z poszczególnych działów i prosiłaby o sukcesywne odpowiedzi , aby się nie pogubić. Radna odniosła się do działu „gospodarka mieszkaniowa” , gdzie po stronie dochodów jest informacja o sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców za kwotę 12 tys. 665 zł. Radna zapytała o jakie lokale chodzi oraz o jaką działkę chodzi przy ul.Kościelnej, o jakiej  powierzchni, skoro kosztowała tylko 6.273 zł. Pani Borowska zapytała także o zapis  na temat nabycia do gminnego zasobu nieruchomości  dwóch nieruchomości w Więcławicach - nieodpłatnie od Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie lokal, gdzie zlokalizowana jest świetlica wiejska. Nie ma natomiast mowy o drugiej nieruchomości. Radna poruszyła też „opłaty za zajęcie pasa drogowego- pozostałe dochody” w rozdziale 75023. Tam podana jest kwota 79 tys. 911,11 zł na plan 79 tys. zł i jest to podane jako „refundacja z Powiatowego Biura Pracy”, zwroty za wycenę nieruchomości i opłaty za zajęcie pasa drogowego. Nie ma tam jednak kwot, z których instytucji , jakie wpływy były. Przewodniczący Rady zapytał , czy to już wszystkie pytania radnej, na co pani Borowska zapytała, czy pan Kozłowski ma coś przeciwko temu, by te pytania jednak zadawać działami , bo będzie ich dużo i dzięki temu radna ma nadzieję nie pogubić się. Przewodniczący Rady oświadczył , że o ile radna sobie tego życzy- pytania mogą być zadawane działami . Następnie pan Kozłowski poprosił Burmistrza i panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi do pierwszej części pytań.  W kwestii kwoty ze sprzedaży mieszkań odpowiedzi udzielił  Z-ca Burmistrza , który powiedział, że wynika ona z ustalonej dla głównych najemców bonifikaty wynoszącej do 95% przy starszych mieszkaniach. Pan Drzażdżewski podał też, że działka przy ul.Kościelnej – to kilkadziesiąt  metrów , miedzy działką a drogą. Trzeba było to przejąć  po wznowieniu granic. Z-ca Burmistrza podał również, że   przejęte nieruchomości, o których radna wspomniała- pierwsza- to park w Więcławicach. Jeśli jest tam mowa o drugiej nieruchomości, to może to być błąd, ponieważ z tego co pan Drzażdżewski pamięta- tam przejęta była tylko ta działka. W kwestii dochodów odpowiedzi udzieliła pani Rutkowska, która powiedziała, że w większości pochodzą one z „Powiatowego Biura Pracy” , jest to zwrot wynagrodzenia za grudzień 2011r. Opłaty za zajęcia pasa drogowego stanowią niewielkie kwoty, ale pani Skarbnik nie potrafiła podać tych wielkości z pamięci, a nie ma obowiązku wypisywania każdej z pozycji osobno.  Radna Borowska zapewniła, iż to rozumie i zasugerowała, że może umówi się z panią Skarbnik, by spotkały się  po przygotowaniu tych danych. Kolejno, pani Borowska odniosła się do działu „gospodarka i ochrona środowiska”- planowane dochody z WFOŚIGW w formie dotacji na usuwanie azbestu. Radna wskazała na sformułowanie , że dotacja przekazana zostanie w II połowie roku, po złożeniu wniosku. Odnosząc się do tego zapisu , radna zapytała, czy ten wniosek był złożony, a jeśli nie- to dlaczego. Jeśli był złożony , to radna również prosi o informację. Pani Borowska nawiązała do danych na temat zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych . Radna zapytała, czy prowadzone są badania , analizy powstawania tych zaległości, czy sprawdza się jakie są tendencje, przyczyny tak dużych zaległości. Czy to może wynika ze zubożenia społeczeństwa , czy też z jakieś niedbałości, bo to są dość duże kwoty. Dla porównania -radna wskazała na dochody z tytułu wydanych zezwoleń  na sprzedaż napojów alkoholowych. Tu z jednej strony dochody są niskie, ale i z wydatkami jest problem, bo zaplanowano je w wysokości 50 tys. zł, a wydatkowano 16.700 zł, więc 33,4% . Zaplanowano wydatki, ale w wielu przypadkach są one wykonane na poziomie 30%. Pani Rutkowska zapewniła, że w zakresie ściągalności zaległości Urząd robi wszystko, co możliwe. Wysyłane są upomnienia, jeśli to nie pomaga to sprawy kierowane są do komornika. Pani Skarbnik oświadczyła też , że nie ma takiej wiedzy jakie są przyczyny niepłacenia przez podatników i nie będzie dzwonić do ludzi , by o to pytać i raczej nikt nie odpowie radnej na to pytanie. Pani Skarbnik odpowiedziała też, że kwestia dotacji na usuwanie azbestu- to nie wina Gminy, bo wniosek składany jest wówczas, gdy ktoś wystąpi w tej sprawie do Urzędu. Jeśli takie wystąpienie będzie -wówczas Urząd wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu i dotacja będzie w tym, albo w przyszłym roku.  W kwestii niskiego wykonania wydatków na profilaktykę – pani Rutkowska poinformowała, że jest to skutkiem tego, iż większość wydatków zaplanowanych była na lipiec i sierpień, a sprawozdanie jest tylko do czerwca 2012r.  Pani Sekretarz dodała, że kwota podana przez radną – 50 tys. zł, to pula na dotacje dla stowarzyszeń. Odbył się konkurs dla tych podmiotów , te środki zostały rozdysponowane , ale one nie są przekazywane jednorazowo, tylko sukcesywnie, więc tak wygląda wykonanie za I półrocze.  Pani Pęczkowska wskazała także na regulowanie opłat za wydawane zezwolenia , co odbywa się również różnie , tak jak kończy się ich termin (teraz upływa termin kolejnej raty). Wpływy zaplanowano na kwotę 200 tys. zł i tyle samo po stronie wydatków. Radna Borowska zwróciła się do pani Skarbnik z uwagą, że niepotrzebnie poczuła się atakowana, bo pytanie o przyczyny powstawania zaległości takim atakiem nie było. Pani Borowska zaznaczyła, że nie chodziło jej o dosłowne przyczyny, ale uważa , że wiele osób odpowiedziałoby na to pytanie . To ciekawe zagadnienie i gdyby udało się poznać te przyczyny , to można byłoby reagować, pochylić się nad tym problemem.  Pani Borowska powiedziała, że nie wie, jak to wygląda w porównaniu z poprzednimi latami, czy ludzie płacą może mniej.  Pani Rutkowska odpowiedziała, że wskaźnik zaległości jest podobny.  Kolejno, radna Borowska poprosiła o przybliżenie pojęć: „renta planistyczna”, „opłata adiacencka”.  Pani Borowska wskazała też na informację o nagrodzie z okazji Dnia Samorządowca i zapytała, czy to była jedna nagroda. Radna  zapytała też o konkretne przeznaczenie kwoty 19 564 zł , która była wydatkiem na zakup sprzętu oraz o wydatkowanie kwoty 2.500 zł na naprawę samochodu służbowego , bez wskazania o jaki pojazd chodzi. Panią Borowską zastanowił także wydatek na „usługi biura prawnego”, ale uznała przypuszczalnie , że chodzi o usługi Radców Prawnych Urzędu.  W odniesieniu do zapisu o wydatkach na programy komputerowe, pani Borowska zapytała, czy chodzi o nowe programy , czy też może o powtórzenie uprawnień do oprogramowania.  Radna pod rozwagę podała wydatki na 2 tytuły lokalnej prasy. Są to duże koszty , a samorządy „zaciskają pasa” , a z tego wynika , że gniewkowski samorząd ma się lepiej od innych.  Odpowiadając radnej, Burmistrz poprosił na wstępie, by wcześniej zapoznawała się z materiałami i jeśli czegoś nie wie- pytała na posiedzeniach Komisji. Renta planistyczna i opłata adiacencka- to są instrumenty prawne, z których korzysta Gmina, dlatego Burmistrz poprosił, by nie tworzyć tu „takiej aury”, że nie wiadomo co w tym budżecie zapisano, że Burmistrz sobie coś wymyślił.  W kwestii mediów- Burmistrz powiedział, że zawsze podkreślał, że mieszkańcy mają prawo do tego, by wiedzieć co jest robione, by takie informacje były przekazywane. W obecnych czasach ważna jest  kwestia przekazu informacji, ważne jest by dotrzeć do mieszkańców , pokazać co robimy, jak robimy, w jaki sposób , jakie inwestycje są realizowane. To takie „nasze instrumenty”, z których się korzysta  i gminy , które się rozwijają też z tego typu instrumentów korzystają. Te gminy , które nie mają inwestycji , lub mają ”zapaść”, albo cieszą się, że mają 20% zadłużenia i 0 inwestycji- może z tego nie korzystają. Gniewkowo jest jedną z najlepszych gmin , rozwija się- czy się to radnej podoba, czy nie. Burmistrz powiedział, że korzysta się z mediów, też z GNIEWKORAMY, oczekiwania  mieszkańców realizowane są też poprzez  współpracę z Express-Media- czy to się radnej podoba , czy się nie podoba. Jest też strona internetowa. Burmistrz poprosił, by  w pozostałych „sferach budżetowych” odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik.  Zanim pani Skarbnik zabrała głos, Z-ca Burmistrza  poinformował tylko, że w kwestii „renty planistycznej” i „opłaty adiacenckiej” odsyła do ostatniego numeru GNIEWKORAMY, gdzie te pojęcia zostały szczegółowo wyjaśnione. Kolejno, wyjaśnień udzielała pani Skarbnik, która podała, że nagrody na Dzień Samorządowca otrzymali wszyscy pracownicy , to była jedna nagroda dla wszystkich. W kwestii wydatków na oprogramowanie- pani Rutkowska wyjaśniła, że chodzi o konserwację  kilku, bądź kilkunastu programów. Jest to niezbędne i robi to specjalistyczna firma. W Urzędzie dokonywane są też wymiany sprzętu, stary jest likwidowany.   Remont samochodu dotyczy służbowego Trafica , w którym naprawiana była skrzynia biegów. Burmistrz  dodał , że sprzęt komputerowy jest przekazywany np. na  świetlice. Radna Borowska zwróciła  się do Przewodniczącego Rady, by może porozmawiał z Burmistrzem, bo to , czy radnej się coś podoba, czy się nie podoba, która gazeta się jej podoba, a która nie – nie ma nic do rzeczy, ponieważ chodzi jej o oszczędności. Radna powiedziała, że chyba już w ubiegłym roku prosiła Przewodniczącego Rady o to, by wpłynął na pana Burmistrza, aby nie recenzował jej wypowiedzi, tylko konkretnie odpowiadał na pytania, jeśli jest to oczywiście możliwe. Następnie radna powróciła do pytań odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu wskazując na plan na Straż Miejską. Na ten cel zaplanowano kwotę 341.132 zł, a wykorzystano 83.394, 80 zł, czyli ok. 25% , a to wykonanie za półrocze nie jest wysokie. Czy pieniędzy było za dużo zaplanowanych . czy jest tego inna przyczyna. Pani Borowska odniosła się też do pozycji „zakup usług pozostałych”,  gdzie ujęty został zwrot za mandatu 457,20 zł  i poprosiła o wyjaśnienie  o jaki mandat chodzi. Radna poruszyła również temat fotoradaru, który często widziała w ostatnim czasie przy Szkole w Szadłowicach i poprosiła o podanie kwoty dochodu z tytułu tych mandatów, czy jest już taka informacja. Radna zapytała, jak rozwiązywana jest kwestia obsługi fotoradaru, bo jeśli 2 strażników jest przy tym urządzeniu, to kto jest na miejscu, w mieście.  Radna odniosła się też do oświaty i do widocznego wykorzystania przez nauczycieli funduszu na doskonalenie zawodowe, natomiast  radna nie doszukała się dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Parowozik w Gniewkowie.  Jest zaś informacja o dotacji dla Gąsek (168 tys. zł). Pani Borowska  poprosiła o  podanie ilości dzieci, na jakie przekazywana jest ta dotacja. Poprosiła także o podanie kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Parowozik”  oraz o podanie kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu przez samorząd lokalny. Radna stwierdziła, że w informacji bardzo szczegółowo przedstawione zostały zarówno dochody, jak i wydatki, ale czas jaki miała na zapoznanie się z tymi materiałami był krótki ( 1 tydzień).Dlatego na przyszłość radna prosi o większą ilość czasu i możliwość zapoznania się z danymi. Pani Borowska zgłosiła zapytanie odnośnie zobowiązań, które w przeciwieństwie do wydatków i dochodów- ujęte zostały tylko w 1 miejscu. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli chodzi o wydatki zaplanowane na Straż Miejską- niski procent jest skutkiem tego, że sporą ich część zaplanowano na zakup fotoradaru, a ten nastąpił w II półroczu, więc to wykonanie jest większe. Fotoradar działa II miesiąc i dochód z mandatów to ok. 50 tys. zł. Dotacje  zarówno dla Gąsek , jak i dla Przedszkola „Parowozik” wykonane zostały w 50% - zgodnie z umowami. Informacja na temat dotacji dla „Parowozika” jest ujęta w tabeli mówiącej o przekazanej dotacji – załącznik nr 9. Radna zwróciła uwagę, że nie ma tego w opisówce. Pani Skarbnik stwierdziła , że takie pytania paść winny na posiedzeniu Komisji, a na tym posiedzeniu pani Borowska nie zadała do wykonania budżetu żadnego pytania. Burmistrz zwrócił się natomiast z uwagą do Przewodniczącego, by  może zrezygnować z tych posiedzeń Komisji. Odnosząc się do „swojej potrzeby, czy ochoty”- pan Roszak oświadczył, że też może podjąć krytykę radnej i jako mieszkaniec ma takie prawo. To było omawiane na Komisjach i teraz trzeba poświęcać temu czas, tłumaczyć radnej na czym polega  „opłata adiacencka”. Z szacunkiem dla innych radnych, gdyby tak każdy do tego podchodził, to można tu siedzieć do wieczora, do późnych godzin nocnych, a to jest rola Komisji. Na Komisjach można siedzieć, omawiać wszystko szczegółowo, chodzi o to, by ta praca była sprawna. Burmistrz powiedział, że radna nie może zabrać mu prawa do spojrzenia  na to krytycznie. Pani Borowska stwierdziła, że krytyka jest zawsze twórcza i mile widziana. Radna przyznała, że na Komisjach , jak najbardziej siedzieć można do późnych godzin wieczornych, bo po to są radnymi, by te wątpliwości rozwiewać. Za bezsensowne radna uznała natomiast wzajemne dokonywanie ocen pracy. Radna odniosła się do zapisów ze strony 49 sprawozdania, gdzie nie ma mowy o Przedszkolu „Parowozik”. W części opisowej wymienione są tylko Gąski, dlatego radna o to pyta ( w tabeli jest , ale bez rozbicia). Pani Borowska zaznaczyła, że odpowiedzi nie oczekuje teraz, chyba , że pani Skarbnik wie-  na ile dzieci i w jakiej wysokości była dotacja dla przedszkola w Gąskach. Radna zwróciła uwagę, że jest środek dnia, sesja rozpoczęła się o godzi. 1200 i to chyba dlatego tak wcześnie, by można było sobie posiedzieć , radna nie widzi przeszkód, by teraz dyskutować.  Pani Borowska odwołała się do uwag czynionych jej przez Burmistrza w kwestii jej nieznajomości zagadnień. Radna przyznała, że może nie zna się na wielu rzeczach, może się myli, ale nie spotkała się z zakazem , albo nakazem mówiącym o tym, kiedy radny może zadawać pytania.  Pani Borowska oświadczyła, że zadaje pytania wtedy, gdy uznaje to za stosowne  i zadaje je teraz , ponieważ jest to bardzo obszerny materiał, z którym winna zapoznać się szczegółowo. Radna powiedziała, że na zapoznanie się z tym materiałem miała za mało czasu, doba ma tylko 24 godziny, a trzeba przecież dokonać porównań z planem budżetu, z innymi uchwałami. Jeśli zadaje pytania , to mało ją obchodzą czyjeś uczucia, czy komuś jest to miłe, czy nie, bo po prostu ma do tego prawo, a nawet obowiązek. Ma prawo uzyskać konkretnych odpowiedzi, bo pytania też zadaje konkretne. Radna zaznaczyła, iż rozumie, że pani Skarbnik nie musi mieć wszystkich liczb w głowie  i nie wnosi żadnych pretensji do tego, że czegoś nie wie. Pani Skarbnik świetnie się w tym orientuje, jest autorką tych rozwiązań, jest profesjonalistką . Jeśli pyta , to nie robi tego złośliwie – po prostu , radna chce mieć informację. Człowiek uczy się całe życie -radna uczy się bardzo chętnie, dlatego ponawia swoje pytanie, czy otrzyma dziś odpowiedź , czy też w innym terminie i jakim. Radna poprosiła o odpowiedź :jaka jest wysokość dotacji na 1 dziecko Przedszkola Samorządowego w Gniewkowie, jaka to jest kwota miesięczna ; jaka jest i na ile dzieci dotacja dla przedszkola w Gąskach. Na stronie 49 jest wymienione przedszkole w dziale „Oświata”, jest podana wysokość dotacji dla Gąsek, ale nie mowy o Przedszkolu „Parowozik”. Pani Borowska zapytała , czy pani Skarbnik jest w stanie udzielić teraz odpowiedzi , jeśli nie, to kiedy radna może się do niej pofatygować w tej sprawie. Radna zaznaczyła , że ma tylko nadzieję, że nie będzie musiała w tej sprawie składać pisma, tak jak do pana Burmistrza. Pani Rutkowska powiedziała, że dotacja dla Przedszkola „Parowozik” zaplanowana jest rocznie w wysokości 110 tys. zł (podanie dokładnej kwoty wymagałoby sięgnięcia do innych dokumentów), dotacja jest w wysokości 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Bliższych informacji pani Skarbnik zaoferowała się udzielić w swoim gabinecie,  po sesji . Pani Rutkowska odpowiedziała też na pytanie o zobowiązania , wskazując na stronę 71, gdzie podana jest ich wysokość na dzień 30.06.2012 i są to zobowiązania wymagalne.  Pani Borowska zapytała, czy dotyczy to całego budżetu , co pani Skarbnik  potwierdziła.  Radna zapytała także, czy jest taka możliwość , by np. na koniec roku ta informacja zrobiona została działami, tak jak pozostałe informacje są bardzo szczegółowo, by to również tak było. Pani Rutkowska odpowiedziała, że jest to przygotowane tak, jak wymagają tego przepisy. Na teraz pani Skarbnik nie zadeklarowała , że to zostanie zrobione , zobowiązała się ustalić to z Burmistrzem, ponieważ wymagałoby to również  pracy ze strony jednostek podległych, które również musiałby w ten sposób przedstawiać tą informację.  Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma jeszcze inne pytania. Radny Kopiszka nawiązał do rozdziału 915- oświetlenie ulic, placów i dróg, gdzie wykorzystanie jest na poziomie 73% na zakup energii. Radny zapytał jak odbywa się rozliczenie tych należności, czy są to wydatki miesięczne, dwumiesięczne, czy może kwartalne, skoro jest już taka kwota wydatkowana. Pani Rutkowska odpowiedziała, że wydatki na oświetlenie ponoszone są co miesiąc. Pan Kopiszka zapytał, czy oznacza to, że w przyszłości w tym rozdziale trzeba będzie dokonać zmian , na co otrzymał odpowiedź, że tam trzeba będzie dołożyć.

Przewodniczący Rady zapytał o kolejne pytania do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Nie było więcej pytań , ani uwag, wobec czego  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . W obecności 13 radnych (brak radnych: A.Pułaczewskiego, K.Smoły)  , w głosowaniu jawnym – 12 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania, przy 1 głosie wstrzymującym (radna J.Borowska) .

Ad.7  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał .

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2012. Pani Rutkowska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem .

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w obecności 13 radnych  nad przyjęciem przedstawionej uchwały.

Uchwała Nr XXIII/141/2012  zmieniająca budżet na rok 2012 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” (radna J.Borowska .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.


b)  podziału Gminy  Gniewkowo na okręgi wyborcze:
Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady- pana Przemysława Stefańskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze. Następnie Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję. Nie było  uwag  - Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 13 radnych  (brak radnych: A.Pułaczewskiego, K.Smoły). 
Uchwała Nr XXIII/142/2012  w sprawie  podziału Gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c) przystąpienia Gminy Gniewkowo do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewkowo do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie. Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady zadał pytanie w kwestii opinii radnych na temat potrzeby odczytania załącznika do uchwały tj. statutu  Organizacji . Uznano, że odczytanie jest zbędne , co zostało przegłosowane – 14 radnych głosowało za tym, by nie czytać statutu (brak radnego K.Smoły). Następnie pan Kozłowski  otworzył dyskusję . Radny Stefański przypomniał, że na posiedzeniu Komisji pytał o statut, ale teraz w imieniu radnego powiatowego Andrzeja Brylew , który musiał wcześniej opuścić obrady- przekazuje prośbę, by ten temat omawiany był na przyszłym posiedzeniu Komisji, ponieważ jest on zainteresowany tym tematem i chciałby o tym porozmawiać.  Radny Pitera przypomniał, że swego czasu Gmina przystępowała do różnych organizacji i zapytał, czy jeszcze gdzieś należy. Burmistrz przyznał, że kiedyś Gmina należała do Związku Gmin Trasy Kopernikańskiej i  Związku Kujawsko-Pałuckiego. „Szlak Piastowski”- to podmiot, który funkcjonuje już kilkadziesiąt lat i ze strony Gminy jest to próba włączenia się i jest ku temu przychylny klimat.  Radny Bożko zapytał , czy wiąże się to ze składkami. Burmistrz potwierdził, że Gmina będzie płaciła składkę, ale „symboliczną”. Z-ca Burmistrza dodał, że to będzie ok. 1.500 zł rocznie, tj. 0,10 zł od 1 mieszkańca.

Nie było więcej uwag  - Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 14 radnych (brak radnego K.Smoły) . 
Uchwała Nr XXIII/143/2012  w sprawie  przystąpienia Gminy Gniewkowo do Organizacji Turystycznej Szlak Piastowski z siedzibą w Gnieźnie przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” 1  „przeciwnym” (radny  ) .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

d) Zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012  :

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012.  Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję  .  Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 14 radnych (brak radnego K.Smoły).
Uchwała Nr XXIII/144/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2012 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.8 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Na wstępie  głos zabrał radny Stefański, który przekazał, że wczoraj w Szadłowicach było zebranie wiejskiej, na którym mieszkańcy postulowali o budowę chodnika do „Edwinowa”. Chodzi tu o drogę powiatową , ale z uwagi na ważną kwestię, jaką jest bezpieczeństwo – mieszkańcy prosili by interpelować w tej sprawie do Burmistrza. Radna Paul nawiązała do poruszonego przez  panią Borowską tematu Straży Miejskiej, której dalej w mieście nie widać. Strażnicy jeżdżą sami, łapią na radar . Radna zapytała, czy teraz ich praca opierała będzie się tylko na tych mandatach. Burmistrz zapewnił, że ten problem jest widziany, ale na razie chodzi o to, by Straż  „przećwiczyła”  procedury związane z fotoradarem . Organizowane są 3 sesje w tygodniu. W SM jest też jeden pracownik cywilny, zatrudniony poprzez PUP , a na lata przyszłe może uda się zatrudnić więcej strażników. Burmistrz przyznał, że nie można tego robić w taki sposób , by odbywało się to kosztem miasta. Strażnicy „ruszyli już z tym fotoradarem” i teraz się tego uczą. Te działania są pod „obstrzałem” Policji, ona ma nad tym bezpośredni regres, więc to musi być robione dobrze. Inną rzeczą jest, że 1 pracownik nie może obsługiwać fotoradaru , musi być dwójka strażników. Radny Stefański poprosił, by jednak zatrudnić więcej pracowników, bo dzięki obecnym działaniom ruch jest spowolniony i bezpieczeństwo na drodze wzrasta , a Straży Miejskiej na wsi wcześniej nie było widać. Radny Pitera powiedział, że wielokrotnie miał do czynienia z fotoradarem, ale zawsze widział tylko  wystawioną „kastrę”, przy której nie było nikogo.  Burmistrz zapewnił, że obsługa musiała być gdzieś „za rogiem”, bo tak musi być , w odległości do 20 m od urządzenia , a kierowcy nie muszą jej widzieć. 
Radny Bożko powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami Gniewkowa, którzy byli u Burmistrza  z pismem dotyczącym takiego „newralgicznego” odcinka od ul.Powstańców Wlkp do ul.17 Stycznia (taka ślepa uliczka przy Interlight). Radny zapytał, czy to rzeczywiście ma być robione i Spółka ma partycypować w kosztach.  Burmistrz zapewnił, że to miało być tak robione , jest już dokumentacja przygotowana. To będzie robiło KCB w przyszłym roku, jest takie zapewnienie pani Kończal.
Radna Borowska zapytała o możliwość powrotu do organizacji sesji o godzinie 14-tej, a nawet później, a jeśli nie, to dlaczego. Radna zaznaczyła, że owszem , pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika w celu realizacji obowiązków radnego ( pod warunkiem , że są na umowę o pracę) , ale tu chodzi o możliwość uczestniczenia w obradach przez mieszkańców . Godzina 12-sta jest nietrafioną godziną ( nie pasuje ludziom z pierwszej, ani z drugiej zmiany), tym bardziej, że Gmina szczyci się tytułem „Gminy Fair Play” (lub się o niego ubiega).  Radna poprosiła, aby przesunąć godzinę sesji na późniejszą , popołudniową. Przewodniczący Rady oświadczył, że z pragmatyki woli, by mieszkańcy przychodzili z problemami na posiedzenia Komisji, na które zawsze serdecznie zaprasza, a każdy może sobie wybrać: albo posiedzenie Komisji, albo sesję. Skoro radnej nie pasuje godzina 12-sta , to można rozpoczynać obrady np. o godzinie 10-tej. Jeśli będą jakieś nietypowe sytuacje, to Przewodniczący będzie starał się  to uwzględnić . Pan Kozłowski odniósł się też do pytania radnej na temat wypowiedzi Burmistrza i powiedział, że nie może ich recenzować  . Pani Borowska powiedziała, że oczywiście, że Przewodniczący Rady nie ma takich kompetencji , ale też pan Burmistrz ich nie posiada. Radna nie jest jednak przewrażliwiona na swoim punkcie i sarkazm  w wypowiedzi pana Przewodniczącego był niepotrzebny.  Pani Borowska powiedziała, że nic nie mówiła o godzinie 10-tej, tylko o późno popołudniowej. Radna oświadczyła, że jest jej przykro ponieważ pan Przewodniczący nieuważnie, lub niechętnie jej słuchał, prosiła o przesunięcie sesji na godzinę późniejszą ,więc ten sarkazm z godziną 10-tą był nietrafiony. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie był to sarkazm, tylko odniesienie do jednej , albo drugiej sugestii radnej dotyczącej pracowników pierwszej lub drugiej zmiany. Godzina 10-ta to odpowiednia pora dla drugiej zmiany. Radny Pitera przypomniał, że w przeszłości, to pan Kozłowski sam wielokrotnie postulował , by sesja była później. To można sprawdzić, pan Burmistrz ma taką moc władną , by odszukać w protokołach  ile to razy pan Przewodniczący wstawał i mówił o potrzebach mieszkańców .  Była propozycja ,by sesja odbywała się w godzinach popołudniowych , proponowano 15-tą. Pan Kozłowski oświadczył, że tego nie trzeba szukać, proponował 16-tą , a nawet 17-tą. Pan Pitera przypomniał też, że później  „była jakaś demokracja” i Rada przegłosowała godzinę , choć to Przewodniczący o tym decyduje. Z uwagi na wcześniejszą „namiastkę demokracji- ewolucja Przewodniczącego w tym zakresie” jest dla pana Pitery niezrozumiała.  Przewodniczący Rady zapytał o rodzaj ewolucji , o jakiej mówił radny, czy chodziło o ewolucję intelektualną , osobowościową , czy może inną. Pan Pitera odpowiedział, że nie mówił o intelekcie, tylko o godzinach.
Radna Joanna Robak nawiązała do planowanej modernizacji parku i do wystąpienia młodzieży ze Szkoły Zawodowej w sprawie boiska .Radna zapytała, czy w ramach tego projektu nie można byłoby uwzględnić tego właśnie obiektu. Burmistrz odpowiedział, że tam będzie miejsce po kortach ,zaplanowanie  jakiegoś boiska także  byłoby możliwe  i byłoby to wskazane z punktu widzenia szkoły. Radna zaznaczyła, że mówi o parku szkolnym, by to razem połączyć. Pan Roszak oświadczył, że to nie było brane pod uwagę, ale należałoby się nad tym zastanowić. W przyszłym roku mają być środki na nasadzenia, na amfiteatr i na stadion  i gdyby jeszcze udało się z Ministerstwa Sportu pozyskać środki na takie boisko, to można byłoby objąć to również.
Radny Pitera nadmienił, iż cieszy go perspektywa planowanych inwestycji, dlatego  poprosił o odpowiedź, czy w dalszym ciągu aktualna jest budowa ścieżki rowerowej do Lipia. Radny zaznaczył, że nie pyta dlatego, że będzie tam jeździł rowerem , ale jeździ samochodem i widzi zagrożenie  dla ludzi dojeżdżających rowerem do pracy. Burmistrz  zapewnił, że jest na to nadzieja.
Radny przypomniał też o swoich wcześniejszych interpelacjach w sprawie pracy równiarki na drogach gminnych oraz  konserwacji placów zabaw. Burmistrz zapewniał wówczas, że „równiarka- może być”, ale od tego czasu nic się jednak nie zmieniło. Pan Pitera zapytał też o szanse i perspektywy jeśli chodzi o budowę ścieżki. Burmistrz stwierdził, że równiarka – to nie powód do takich przytyków, bo to nie problem „nie do załatwienia”. Jeśli jej nie było, to wyjaśni to.  Pan Roszak zapewnił, że zawsze prosi, by to urządzenie jechało do radnego. Ścieżka rowerowa to natomiast zadanie , które zaplanowane miało być ze środków  Zarządu Wojewódzkiego  na ten rok. Zostało to jednak przełożone na rok następny. Taka jest informacja na dziś. Jest projekt i pozwolenie na budowę, a dofinansowanie ma wynosić 40%. Jeśli będzie zapewnienie w kwestii tego dofinansowania- to zadanie winno być ujęte w budżecie Gminy na rok następny.  Radny zapytał ponownie o place zabaw , czy będą konserwowane w tym roku, bo szkoda tych urządzeń. Pani Sekretarz wyraziła zdziwienie tym pytaniem, ponieważ jej zdaniem konserwacja została przeprowadzona.  Sołtysi uczestniczący w sesji gromko odpowiedzieli, iż to nie było robione.  Pani Pęczkowska zapewniła, że w kilku miejscowościach się to odbyło, kupowane były materiały i mieszkańcy to robili. Radny Pitera przypomniał, że wcześniej to pani Sekretarz mówiła, iż tak tego robić nie można, że to musi być fachowo, że to będą robili pracownicy.  Pani Pęczkowska powiedziała, że jest pewna, że w 3 sołectwach zostało to wykonane. Burmistrz oświadczył, że to zostanie z sołtysami ustalone i tam , gdzie będzie taka potrzeba zostanie to przed zimą wykonane. Pan Brzustowicz zwrócił uwagę, że Sołectwo Skalmierowice zaplanowało to w wydatkach ze swojego funduszu. Pan Roszak jeszcze raz zapewnił, że poczynione zostaną ustalenia, by nie było niedomówień.
 

Z uwagi na to , że radni nie mieli więcej pytań – Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego porządku obrad.

 

Ad.9  Wolne głosywnioski.

 

 Sołtys Sołectwa Więcławice- pani Małgorzata Zdrojewska wystąpiła z zapytaniem, czy Urząd mógłby pomóc w kontaktach z Telekomunikacją. W Więcławicach brak jest telefonów i internetu  i nie można tych połączeń od dłuższego czasu przywrócić. Zostało to spowodowane kradzieżą kabli i to mieszkańców Sołectwa się tym obarcza. Trwa to już 2,5 miesiąca  i do tego straszy się odbiorców kosztami za zerwanie umowy.  Burmistrz zapewnił, że zostanie wystosowane wystąpienie , można się spotkać w tej sprawie. Burmistrz przyznał, że to „poniżające”  traktowanie.
Pani Zdrojewska odniosła się również do zmiany godzin organizacji sesji Rady. Większość sołtysów pracuje, a zakłady pracy nie chcą zwalniać ludzi. Wygodniejsze byłoby więc, gdyby sesja odbywała się później.
Pani Sołtys z Więcławic poruszyła też temat spotkania, w jakim uczestniczyli sołtysi 19.09.2012r.  w sprawie planowania funduszy sołeckich. Na spotkaniu powiedziano sołtysom, że z tych środków nie mogą kupować kiełbasy, a zdaniem pani Skarbnik „na wsiach ludzie chcą się tylko bawić”. Pani Zdrojewska zapewniła, że jeżeli są imprezy i jest poczęstunek, to mieszkańcy się składają, szukają na to sponsorów, dlatego takie wypowiedzi są krzywdzące.  Sołtysi też zostali wprowadzeni w błąd, bo powiedziano im, że z tych funduszy nie mogą organizować festynów. Przez takie informowanie wprowadza się zamieszanie. Jest katalog zadań własnych gminy , ale tam nie zabrania się organizacji festynów, czy inaczej nazwanej imprezy, nikt nie ma prawa mówić, co sołectwa mają robić. Pani Sołtys oświadczyła, że po tym spotkaniu nie miała nawet ochoty składać wniosku  na następny rok. Jest ten katalog zadań i sołectwom mówi się, że winni utrzymywać place zabaw, świetlice. Sołectwo  nie zrobiło w planie wydatku na konserwację placu zabaw i tego nie chce, bo już w tym roku mieszkańcy złożyli się na zakup drewnochronu i sami to zrobią, to nie jest dla nich wielki problem. Pani Sołtys poprosiła, by nie narzucać sołectwom, że muszą coś ująć w ramach tych środków, bo sołectwa tego nie muszą, tylko mogą. Nie ma z tym problemu, tylko trzeba do sołtysów podejść „jak do ludzi”, wskazać problem , a nie narzucać. Mieszkańcy przychodzą do pani Sołtys i nie mogą zrozumieć, że coś muszą , a ona nie wie jak im to tłumaczyć. Pani Zdrojewska poprosiła o wyjaśnienie , co tak naprawdę może z tego funduszu zrobić.  Burmistrz przeprosił za nieobecność na wspomnianym spotkaniu. Nawiązał do tego, co mówił na poprzednich spotkaniach , co chciałby podtrzymać. Katalog zadań, jakie mogą realizować sołectwa jest enumeratywnie wyliczony. Pan Roszak powiedział, że pracownicy uczestniczący w spotkaniu „poszli pewnie po linii wcześniejszej, podejściu wcześniejszym”, do opinii na temat funduszu, kiedy się mówiło , że nie można wiele rzeczy , tych imprez itp. Zdaniem Burmistrza i stanowiska obsługi prawnej Urzędu Wojewódzkiego- do tego należy podjeść bardziej liberalnie. Według Burmistrza pod danymi hasłami- można zorganizować imprezy. Budowane są świetlice wiejskie , by w nich organizowane było życie tego środowiska, danej społeczności i to polega m.in. na tym, że organizowane są różne spotkania, imprezy- pod danym hasłem. Jest np. piknik , on ma czemuś służyć, a w ramach tego pikniku , to zdaniem Burmistrza- taka konsumpcja jest dozwolona, tylko „bez przerostu wydatków”.  Pani Sekretarz oświadczyła, że się z tym nie zgodzi, bo konsumpcji nie może być.  Pani Zagórska i pani Zdrojewska  powiedziały, że chodzi o to, by np. wynająć dzieciom „dmuchańce”, a pani Skarbnik tego zabroniła. Burmistrz uznał, że nie ma potrzeby, by dalej o takich szczegółach tu mówić, tylko  należy się spotkać. Wnioski należy przygotować, a je zawsze można zmieniać i korygować. Przewodniczący Rady dodał, że można to zmienić, tylko trzeba zorganizować zebranie wiejskie , a ważne jest by wniosek złożyć w terminie. Pani Zdrojewska zaznaczyła, że sołtysom chodzi o to, by nie byli wprowadzani w błąd. Sołtysi przygotowali wnioski wcześniej, a teraz każe im organizować na szybko , kolejny raz zebrania wiejskie. Pani Sekretarz oświadczyła , że fundusz sołecki według nowych zasad funkcjonuje już kolejny rok. Środki te wydawane mogą być na zadania podane w ustawie o samorządzie gminnym, wydatki musza być zgodne ze strategią  i służyć mieszkańcom.  Pani Pęczkowska zapewniła, że tłumaczyła sołtysom, jak to należy zrobić.  Pani Zdrojewska powiedziała, że jak ujmie we wniosku festyn- to wniosek nie przejdzie. Pani Sekretarz powiedziała, że to musi być jakoś nazwane, to musi mieć jakiś cel, do tego uruchomić trzeba pomysły. Burmistrz dał przykład festyny w Murzynku pn. „Najlepsze murzynki z Murzynka”, który był sfinansowany w ramach konkursu. O takie inicjatywy chodzi, organizowane pod określonym hasłem. Pani Pęczkowska powiedziała, że też o tym mówiła i nie było mówione, że tego nie można. Burmistrz zwrócił uwagę, że Gmina ten fundusz utrzymuje, a jest wiele samorządów, które z tego zrezygnowały. Tu musza być określone ramy, to nie może się „rozlewać”, a festyny robić można ,ale pod egidą  określonej inicjatywy. Pani Sekretarz dodała też, że to można robić również we współpracy z innymi organizacjami (np. w Lipiu) , jakoś to zatytułować. Pani Pęczkowska zaznaczyła, że Urząd też nie ma jeszcze takiego doświadczenia, a w przyszłym roku będzie to kontrolowane przez RIO. To Burmistrz i pracownicy będą wówczas odpowiadać , oni będą rozliczani, a nie sołtysi. Pani Skarbnik oświadczyła, że nie powiedziała, iż ludzie na wsi chcą się tylko bawić ,bo sama jest ze wsi. Pani Skarbnik powiedziała, że również posiłkowała się przykładem  Murzynka. Na ten temat rozmawiała m.in. z Sołtysem z Wielowsi. To nie mogą być imprezy integracyjne i tylko o prawidłowym wykorzystaniu środków publicznych  pani Skarbnik  mówiła. Próbowała przekazać, że wieś winna to robić w nawiązaniu do promocji miejscowości . Pani Rutkowska wskazała również na to, że z tym funduszem wiąże się zwrot środków z Ministerstwa i to musi być prawidłowo wykonane, by ten zwrot otrzymać.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 31 października  2012r.  o godz. 1200 i sesja związana będzie z tematem gminnej oświaty oraz informacją o oświadczeniach majątkowych.

 

Ad.10  Zamknięcie  XXIII obrad Rady Miejskiej .

 

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXIII sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 1400  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2012 15:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1669
16 października 2012 15:56 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.