Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 września 2012r.

 

 

Protokół Nr XXII/2012

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 22 września 

 

2012r. w sali konferencyjnej Łącznicy Kulturalnej w Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1200 otworzył sesję i po powitaniu radnych stwierdził , iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 13 radnych (brak radnych: L.Lewandowskiej, G.Paul ) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady dokonał  powitania zaproszonych gości . Szczególnie  uroczyście powitani zostali : ks. Bp. Wojciech Polak oraz pani Maria Pearman , która reprezentowała nieobecną na sesji siostrę- panią Emilię Gołaszewską .Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym.

Przewodniczący Rady zaproponował, by odstąpić od czytania porządku obrad, po czym zapytał, czy ktoś z radnych ma propozycje do zmiany porządku obrad . Wobec braku wniosków - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 13 radnych nad przyjęciem całego porządku obrad  wraz z wprowadzoną  zmianą . Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie- 13 radnych głosowało za jego przyjęciem.

Przyjęty porządek obrad:

                                                                                                              

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum i powitanie zaproszonych gości  .
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wystąpienie Przewodniczącego Rady i odczytanie uchwał Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2012r.  :
  -Nr XVIII/120/2012 w sprawie nadania tytułu  ”Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo” – pani Emilii Gołaszewskiej,
  -Nr XVIII/121/2012 w sprawie nadania tytułu  ”Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo” – księdzu Bp. Wojciechowi Polakowi.
 4. Nadanie tytułu Honorowym Obywatelom Gminy Gniewkowo i wręczenie statuetek przez Przewodniczącego Rady .
 5. Gratulacje i okolicznościowe przemowy.
 6. Występy  dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie oraz młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.
 7. Zamknięcie XXII sesji Rady Miejskiej.

                  

Ad.3 Wystąpienie Przewodniczącego Rady i odczytanie uchwał Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2012r.  :
-Nr
XVIII/120/2012 w sprawie nadania tytułu  ”Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo” – pani Emilii Gołaszewskiej,
-
Nr XVIII/121/2012 w sprawie nadania tytułu  ”Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo” – księdzu Bp. Wojciechowi Polakowi.

Przewodniczący Rady oświadczył zebranym , że Rada Miejska w Gniewkowie  po wyczerpaniu procedur przewidzianych statutem Gminy- na sesji w dniu 18 kwietnia 2012r.  podjęła uchwały , zgodnie z którymi w poczet Honorowych Obywateli Gminy Gniewkowo dołączyli : pani Emilia Gołaszewska i Jego Ekscelencja ks. Biskup Wojciech Polak. Kolejno, pan Kozłowski poprosił Wiceprzewodniczącego Rady- pana Przemysława Stefańskiego o odczytanie wspomnianych uchwał.

 

Ad.4 Nadanie tytułu Honorowym Obywatelom Gminy Gniewkowo i wręczenie statuetek przez Przewodniczącego Rady.

 

Po odczytaniu uchwał przez radnego Stefańskiego , Przewodniczący Rady powiedział, że tytuł HONOROWEGO OBYWATELA GMINY GNIEWKOWO -przysługuje osobom, które w szczególny sposób wyróżniają się w miejscowym środowisku lub poza nim , i które  zyskały niekwestionowane uznanie społeczeństwa Gminy. Pan Kozłowski zaznaczył, iż dziś do grona wyróżnionych tym tytułem dołączają osoby, które to uznanie zdobyły przez wzgląd na prezentowaną postawę życiową , na wyznawane wartości oraz zasady, jakimi kierują się w życiu  . Podziwiając dokonania i osiągnięcia  wyróżnianych osób –uznano , że są to niewątpliwe wzory godne naśladowania oraz osobowości pozytywnie wpływające  na postawy i morale mieszkańców Gminy.  Nowym- Honorowym Obywatelom Przewodniczący Rady pogratulował  tego wyróżnienia i życzył odwagi i wytrwałości do kroczenia obraną drogą.

 

Ad.5  Gratulacje i okolicznościowe przemowy.

 

Kolejno , nastąpiło wręczenie  okolicznościowych aktów nadania tytułu, statuetek i  odznak oraz kwiatów  przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Gratulacje Honorowym Obywatelom  złożył  Burmistrz Gniewkowa , który podkreślił , że to wielki zaszczyt i honor, że ks. Biskup oraz pani Gołaszewska zostali uhonorowani tym tytułem ,ponieważ oni swoim życiem i tym co robią dla innych i jak ich traktują , pokazują jak należy żyć i realizować swoje plany i zamierzenia. Burmistrz powiedział, że z nadzieją oczekuje kolejnych , nowych działań  Honorowych Obywateli, które zapewne przyniosą zarówno im , jak i nam satysfakcję i zadowolenie  oraz wyraził dumę z tego, że wywodzą się z naszej Gminy.

W imieniu społeczności placówek oświatowych z terenu Gminy oraz SZEAS  z gratulacjami i wyrazami uznania wystąpił Kierownik Samorządowego Zespołu Ekonomiczni-Administracyjnego Szkół – pani Beata Kowalska. Do życzeń i gratulacji skierowanych do Honorowych Obywateli dołączył również ks. Dziekan Jerzy Nowak. Ks. Dziekan nawiązał do uzasadnienia o przyznaniu tych tytułów i wyraził radość z osiągnięć HOGG, tym bardziej , że są to jego uczniowie. Ks.Dziekan  żartobliwie uznał, że w tym przypadku można powiedzieć, że „uczniowie przerośli swojego mistrza”. Wręczając kwiaty , ks.Nowak zaznaczył, że są one nie tylko od niego, ale od księży z całego dekanatu gniewkowskiego.

Kolejno, głos zabrał ks.Bp Wojciech Polak podziękował za to wyróżnienie, a następnie za pośrednictwem siostry – ks. Biskup zwrócił się z serdecznymi pozdrowieniami do nieobecnej na sesji pani Emilii Gołaszewskiej, zaznaczając również zasługi siostry Alicji, która w szczególny sposób ubogaca życie Kościoła. Ks. Biskup z radością odniósł się do dzieła zainicjowanego przez panią Emilię  Gołaszewską we wschodnich Stanach Zjednoczonych – do pieszej pielgrzymki, w której 2 lata temu ks. Biskup miał okazję uczestniczyć. Ks. Biskup pogratulował pani Gołaszewskiej i poprosił panią Pearman o przekazanie tych pozdrowień za ocean. Ks. Biskup Polak wystąpił też z podziękowaniami do uczestników sesji , którzy mimo soboty, czasu wolnego (choć w przypadku Biskupa i księży to wygląda inaczej- ks. Biskup zaraz po sesji udaje się na wizytację parafii w Ostrowie ) , przybyli na tą uroczystość.  Ks. Biskup powiedział , że w sercu człowieka są dwa pragnienia : pierwsze by mieć swoje, korzenie, miejsce , do którego można wracać. Wiąże się to później z tym, że nawet jak ludzie są daleko, poza ojczyzną- to szukają tych korzeni, chcą do nich wracać. Drugie pragnienie – to pragnienie wzrostu , tak jak drzewa , które mają korzenie , a w nich zapisaną całą przyszłość, rozwój, pragnienie ciągłego wzrostu. Ks. Biskup zapewnił, iż ciszy się , że w jego przypadku jest to miejsce na Kujawach, o których może powiedzieć  w takim szerszym sensie: „to jest moje miejsce, to jest mój dom” .Człowiek wyrasta z tego miejsca, idzie dalej, trwa jego wędrówka. Ks. Biskup powiedział o sobie , że jest takim wędrowcem, którego życie co jakiś czas zaskakuje, musi odczytywać wolę Boga, zgodnie z którą zazwyczaj zmiany następują co 4 lata  ( choć w Gnieźnie ks. Biskup był 8 lat). Ks. Biskup zapewnił też o swojej pamięci w modlitwach, by Gniewkowo dalej się rozwijało , a ludzie którzy się z stąd wywodzą nie tylko byli dumni z tego miejsca, ale też chętnie do niego wracali. To jest zadanie wszystkich. Kończąc, Ks.Biskup podziękował Burmistrzowi, Przewodniczącemu i całej Radzie Miejskiej za to wyróżnienie.
Następnie głos zabrała pani Maria Pearman , która w imieniu siostry - Emilii Gołaszewskiej  odebrała przyznany tytuł. Pani Pearman oświadczyła, iż w imieniu siostry odczyta jej krótkie przesłanie na tą okoliczność. W pierwszych słowach swego listu- pani Gołaszewska wystąpiła z podziękowaniami za to zaszczytnie odznaczenie. W liście  pani Gołaszewska zapewniła też, iż bardzo chciała uczestniczyć w tych uroczystościach, być obecna na sesji Rady Miejskiej połączonej z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo, na co nie pozwoliły jej jednak obowiązki zawodowe. Choć nieobecna fizycznie- pani Gołaszewska  zadeklarowała, że duchem i sercem będzie na tej uroczystości. Poprzez siostrę- pani Gołaszewska złożyła również gratulacje Ks. Biskupowi Polakowi.

 

Ad.6 Występy  dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie oraz młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady zaprosił do wspólnego  obejrzenia i wysłuchania występu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie oraz młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie .
Jako pierwsza , z utworem muzycznym wystąpiła absolwentka Gimnazjum , po czym z montażem słowno-muzycznym wystąpiła grupa dzieci z gniewkowskiej podstawówki wraz z nauczycielem – panem Tomaszem Wesołkiem. Występy zakończyła piosenka zaśpiewana  starszą koleżankę , która reprezentowała Gimnazjum. Po  występach – dzieciaki ze SP nr 1 w Gniewkowie odznaczyły nowych Honorowych Obywateli tarczami swojej szkoły.
Przewodniczący Rady podziękował za występ zarówno dzieciom, młodzieży, jak i nauczycielom, którzy przygotowali występ  i czuwali nad jego sprawnym przebiegiem  oraz dyrektorom szkół.

 

Ad.7  Zamknięcie  XXII obrad Rady Miejskiej .

 

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXII – uroczystej sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   dokonał ich zamknięcia.

 

 Podpisał /-/Przewodniczący Rady- mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2012 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1994
24 września 2012 15:40 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
24 września 2012 15:39 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
24 września 2012 15:38 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.