Urząd Miejski w Gniewkowie

Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014 zobacz archiwum »

Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2012r.

 

 

Protokół Nr XXI/2012

 

z sesji Rady Miejskiej w  Gniewkowie, która odbyła się w dniu 29 sierpnia  2012r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych (brak radnych: J.Borowskiej ) , czyli quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom.

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Burmistrza dotyczącym wprowadzenia do porządku obrad dodatkowo uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022. Pan Kozłowski zasugerował, by projekt uchwały wpisany został w pkt 6 ppkt d . Kolejno przeprowadzono głosowanie ,w wyniku którego – 14 radnych opowiedziało się wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych ma inne propozycje do zmiany porządku obrad . Wobec braku wniosków - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem całego porządku obrad  wraz z wprowadzoną  zmianą . Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednomyślnie- 14 radnych głosowało za jego przyjęciem.

Przyjęty porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum .
  2. Przyjęcie  porządku obrad .
  3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
  4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie  sportu i kultury fizycznej w Gniewkowie w 2012 roku:

-informację przedstawi: Z-ca Burmistrza- pan Paweł Drzażdżewski,

-informację na temat wykorzystania gminnych obiektów sportowych zarządzanych przez MGOKSiR w Gniewkowie w okresie  styczeń-lipiec 2012  przedstawi Dyrektor MGOKSiR- pani Joanna Kowalska,
- dyskusja,
-przyjęcie informacji.

6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

-projekt uchwały  przedstawi  Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

b)    Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu :

-projekt uchwały  przedstawi  radny Przemysław Stefański ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

c)    Użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewkowo :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

d)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 :

-projekt uchwały  przedstawi  radny  Przemysław Stefański,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

 

7.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.Wolne głosy ,  wnioski.

9.Zamknięcie  XXI  obrad Rady Miejskiej .

                            

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XX/2012 z sesji, która odbyła się w dniu  27.06.2012r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu.

Wobec braku pytań, czy uwag – zarządził głosowanie-  14 radnych głosowało nad przyjęciem protokołu nr XX/2012 ( brak radnej J.Borowskiej).
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XX/2012 z dnia 27.06.2012r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad.4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał).

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza- pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji .
Przedstawiona przez Burmistrza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu .
W trakcie wystąpienia Burmistrza , o godz. 1415 na obrady przybyła radna J.Borowska.

Po wystąpieniu pana Roszaka Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny  Stefański odniósł się do informacji o budowie obwodnicy i zapytał, czy obejście Szadłowic będzie całkowite. Burmistrz zapewnił , że tak będzie , jeśli to zadanie wejdzie do realizacji .S-15- to ma być drogą dwupasmową , dwukierunkową.

Nie było więcej pytań do Burmistrza  , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia  informacji . W obecności 15 radnych, w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji Burmistrza za okres międzysesyjny .

 

Ad 5. Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie  sportu i kultury fizycznej w Gniewkowie w 2012 roku.

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Z-cę Burmistrza –pana Pawła Drzażdżewskiego   o przedstawienie informacji na temat realizacji zadań publicznych w zakresie  sportu i kultury fizycznej w Gniewkowie w 2012 roku (informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Kolejno, o przedstawienie informacji na temat wykorzystania gminnych obiektów sportowych zarządzanych przez MGOKSiR w Gniewkowie w okresie  styczeń-lipiec 2012  Przewodniczący Rady poprosił  Dyrektora MGOKSiR- panią Joannę Kowalską (informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Po tych wystąpieniach Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.  
Komendant Policji w Gniewkowie- pan marek Bieda zgłosił , by w przypadku organizowania dużych imprez ,były one zgłaszane do policji stosunkowo wcześnie , na 2 tygodnie przed . Dziś Komendant dowiedział się, że 31.08.2012r. będzie impreza na zakończenie lata , a przecież reakcja policji wymaga zabezpieczenia odpowiednich sił i środków .

Przewodniczący Rady zapytał o kolejne pytania do przedstawionej  informacji. Nie było więcej pytań , ani uwag, wobec czego  Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . W obecności 15 radnych  , w głosowaniu jawnym – 15 radnych opowiedziało się za przyjęciem informacji .

Ad.6  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał .

a)    Zmieniająca uchwałę  w sprawie budżetu na rok 2012  :

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2012. Pani Rutkowska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem .Pani Rutkowska  zaznaczyła,

że dodatkowo proponuje jeszcze wprowadzenie dotacji z PFRON na stanowisko w Straży Miejskiej – 36 tys. zł  na zakup sprzętu. Ujęta została także dotacja od Wojewody w wysokości 58 tys. 42 zł na wypłatę zasiłków stałych . Pani Skarbnik wspomniała również o drobnej zmianie – przesunięciu kwoty 500 zł na zakupy w wydatkach Rady  i podobną zmianę zaproponowała w wydatkach Straży Miejskiej.

Po tym wystąpieniu Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Nie było uwag, ani pytań do przedstawionego projektu uchwały wobec czego  Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w obecności 15 radnych  nad przyjęciem przedstawionej uchwały.

Uchwała Nr XXI/137/2012  zmieniająca budżet na rok 2012 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.


b)  Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu:

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Rady- pana Przemysława Stefańskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu. Następnie Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.

Nie było  uwag  - Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 15 radnych  . 
Uchwała Nr XXI/138/2012  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c) użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewkowo:

Przewodniczący Rady  poprosił  radnego Przemysława Stefańskiego    o przedstawienie projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewkowo. Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

Nie było  uwag  - Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 15 radnych  . 
Uchwała Nr XXI/139/2012  w sprawie  użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewkowo przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022:

Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowska o przedstawienie projektu uchwały w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022.
Po przedstawieniu projektu – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję  .  Nie było chętnych do zabrania głosu wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie w obecności 15 radnych.
Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2011-2022 przyjęta została w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za”.
Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta  . Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7 Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

Na wstępie  głos zabrała radna  Lidia Lewandowska , która powiedziała, że w Chrząstowie kilka osób zakupiło grunty rolne od pana Jerchy  do zabudowy. Nowi właściciele pytają o to, kiedy nastąpi zmiana przeznaczenia tych gruntów. Burmistrz przyznał, że pan Jercha mógł dokonać sprzedaży  i jeśli działki mają 3 tys. m2 to traktowane mogą być jak siedlisko i budować się można. Należy wystąpić o warunki zabudowy.
Radny Bożko wyraził zadowolenie z pracy grupy pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego. Radny dokonał porównania Gniewkowa z innymi miastami , jakie oglądał w trakcie wakacyjnych wyjazdów i uznał, że Gniewkowo nie odstaje od innych miasteczek.
Radny Stefański  zgłosił, by przy inwestycji – obwodnicy Inowrocławia pamiętać o ścieżce rowerowej do Więcławic. Radny uznał, że o to nie należy prosić , bo to się należy, by było tam bezpiecznie, by nie ginęli tam ludzie.  Burmistrz wyraził nadzieję, że te sprawy uda się lepiej załatwić teraz, jak już nie ma Dyrektora Glonka. Środków jest mniej , ale te ścieżki miały być zaplanowane na 2013 rok . Pan Roszak powiedział, że trzyma za słowo Dyrektora Antoniaka , że to będzie realizowana.

Z uwagi na to , że radni nie mieli więcej pytań – Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego porządku obrad.

 

Ad.8  Wolne głosywnioski.

 

Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 22 września  2012r.  o godz. 1200 i sesja będzie miała charakter uroczysty , związany z nadaniem honorowego obywatelstwa Gminy.
Zgodnie z planem , we wrześniu będzie druga sesja w dniu 26.09.2012r. i tematem będzie sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
Radni nie mieli pytań , dlatego  Przewodniczący Rady przystąpił do kolejnego porządku obrad.

 

Ad.9  Zamknięcie  XXI obrad Rady Miejskiej .

 

Wobec wyczerpania się porządku obrad XXI sesji Przewodniczący Rady – pan Janusz  Kozłowski   o godzinie 1445  dokonał ich zamknięcia.

 

 

 

 Podpisał/-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 29.08.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2012 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1542
11 września 2012 10:31 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl