Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 26 października 2009r.

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 26 października 2009r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady w dniu 26 października 2009r.

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli – zgodnie z załączoną listą obecności.

                            Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski, który powitał wszystkich radnych, kierownictwo Urzędu, Kierownika SZEAS, Dyrektora MGOKSiR  oraz Dyrektorów szkół z terenu Gminy oraz Dyrektora Przedszkola w Gniewkowie.

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XLIII sesji następujących projektów uchwał:

1.W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa drogi Suchatówka-Warzyn-Kijewo,

2.w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa wodociągu Szadłowice-Skalmierowice,

3.w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa wodociągu w miejscowości Wierzchosławice,

4.w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice,

5.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pn Budowa świetlicy w Zajezierzu,

6.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/291/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pn Budowa świetlicy w Kawęczynie,

7.zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Gniewkowie w ulicy Toruńskiej.

Pan Kozłowski przekazał również, że 12.10.2009r.  otrzymał orzeczenie NSA w sprawie zażalenia, jakie Wojewoda Kujawsko-Pomorski złożył w sprawie uchwały Rady dotyczącej zagospodarowania studium. NSA oddalił to zażalenie.

Radni zapoznani zostali również z pismem mieszkańców Suchatówki, jakie wpłynęło dnia 03.10.2009r. w sprawie oddziału przedszkolnego. Przewodniczący Rady zaznaczył, że trudno jest mu się odnieść do tego pisma, ponieważ na poprzedniej sesji nie było zgody na utworzenie tego punktu. Odpowiedź w tej sprawie wystosowana została do pani Sołtys z prośbą o wywieszenie w gablocie ogłoszeń.

Przewodniczący Rady przypomniał, że koniec października – to termin do złożenia informacji na temat oświadczeń majątkowych. Do tej pory Urząd Skarbowy nie udzielił odpowiedzi, dlatego pan Kozłowski wyraził przypuszczenie, iż nie będzie zastrzeżeń do oświadczeń za rok 2008.

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora MGOKSiR o przedstawienie informacji z działalności jednostki. Pan Warakomski przedstawił główną część informacji przygotowanej dla radnych, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na ten temat. Radna Lewandowska wystąpiła z zapytaniem o termin otwarcia pubu. Dyrektor przyznał, że ta sprawa trochę „się ciągnie”, ale zależy mu na tym, aby było to jak najlepiej rozwiązane od strony administracyjnej. Chodzi mu o to, aby inwestor czuł się bezpiecznie, by mogło to funkcjonować parę lat. Chodzi o przeprowadzenie tego w odpowiedniej formie. W tym tygodniu ma być ogłoszony przetarg. Pan Warakomski zapewnił, że jest zainteresowanie tym tematem. Radny Stefański nawiązał natomiast do kwestii prowadzenia świetlic wiejskich. Radny przyznał, że przedstawiona oferta Ośrodka jest bogata, ale nie dla mieszkańców wsi, którzy z powodu dojazdu z tego nie korzystają. Pan Stefański wskazał na planowane oddzielenie kultury od sportu, na nowe zasady wydatkowania funduszu sołeckiego – przy tych okolicznościach można byłoby również przewidzieć przejęcie świetlic przez Ośrodek, by te świetlice prowadzone były profesjonalnie. Chodzi o to, aby w tych świetlicach coś się działo, aby one „kwitły życiem”.

Następnie  Kierownik SZEAS – pani Beata Kowalska przedstawiła informację na temat funkcjonowania placówek oświatowych w gminie, która wcześniej została radnym przedłożona. Kończąc swoją wypowiedź- pani Kowalska poinformowała, iż w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej medal Komisji EN otrzymała pani Elżbieta Torgowska- Dyrektor gniewkowskiego Gimnazjum. Radny Maciejczyk  powiedział, że właściwa ocena nastąpi na sesji , dlatego teraz chciałby zgłosić swoje spostrzeżenie . Radny zauważył bowiem , iż wyniki szkół są nieadekwatne do ambicji , wydatków , infrastruktury , tego co dzieje się w gminnej oświacie . W porównaniu do tego co było, atmosfera dla funkcjonowania szkół jest nieporównywalnie lepsza i samorząd robi wszystko, aby szkołom niczego nie brakowało , a okazuje się , że wyniki są niższe od średniej powiatowej . W sprawozdaniu mówi się wiele o pozyskiwaniu pieniędzy , a ważne są przecież wyniki , a one są na „taka tróję” . Z przedstawionych cyfr wynika, że to „taki hamulec” w województwie . Radny poprosił, by panie dyrektorki nie odbierały tych uwag , jako sarkazm . Pani Kowalska odpowiedziała, że uczniowie poddawani są testom , w przygotowanie do których nauczyciele wkładają bardzo dużo wysiłku. W porównaniu do poprzednich wyników odnotowano wzrost o 2 stopnie . Pani Kierownik zaznaczyła, że te wyniki nie są miarodajne . Dużo zależy od samych uczniów . Pani Gliwińska stwierdziła, że trudno jest mówić o tym , że „gmina jest hamulcowym” , ponieważ całe województwo kujawsko-pomorskie miało w ubiegłym roku niskie, zastanawiające wyniki. Toczyła się nad tym głęboka dyskusja . Pani Dyrektor zapewniła, że wyniki w jej szkole są porównywalne z tymi z Powiatu , ale też potrzebne było przygotowanie programów naprawczych , co miesiąc odbywa się sprawdzenie . Szkoła w ciągu roku poprawiła wynik o 2 punkty . Zdaniem pani Gliwińskiej wyników nie można porównywać jako suchej liczby , na to należy spojrzeć inaczej ,należy oceniać przyrost wiedzy , a tu szkoła ma zauważalny postęp, podobnie jak i w całym województwie się to zmienia. Pan Maciejczyk uznał, że taka dyskusja na posiedzeniu  Komisji- to dobra forma do omówienia tej kwestii , bo na sesji jest to bardziej impulsywne i nie jest to szczere . Radny jeszcze raz zapewnił, że jego uwaga to wynik czystej refleksji po przeczytaniu informacji . Pani Gliwińska powiedziała, że taka dyskusja toczyła się na forum kuratoryjnym . Skala trudności testów co roku jest inna i wyniki to efekt wielu czynników . Pani Dyrektor  podkreśliła, że wzrost wyników w jej szkole o 2 punkty- to skutek morderczej pracy nauczycieli i dużego nakładu finansowego. Testy odbywały się co miesiąc i do nich należało się przygotować i ponieść związane z tym koszty . Pani Gliwińska zwróciła uwagę na kwestię uczniów z obniżonymi możliwościami , słabszych , co do których poradnie nie orzekają o ich stanie , a piszą takie same testy , jak pozostali uczniowie . Ten wysoki wynik w Powiecie robi tylko kilka inowrocławskich szkół , a szkoły gniewkowskie mają wynik zbliżony do pozostałych.  Zdaniem pana Kręca- ten wynik o niczym nie świadczy , co dowodzi , iż w tym roku nie został on już opublikowany na stronie Solaris , poprzednio był tam podawany. Wywoływało to jednak niezdrowe osądy , stąd ta zmiana. Pan Dyrektor  Kręc  powiedział, że na wynik składa się wiele czynników , chociażby mniejsze możliwości dzieci z terenów wiejskich. Należy odpowiedzieć sobie , czy mając taki , a nie inny potencjał- idziemy do przodu , czy uzyskano niewymierne efekty . Zdaniem pana Dyrektora – przyrost jest i to dzięki pracy u podstaw . W małych szkołach , gdzie uczniów jest niewielu – ten wynik jest jeszcze bardziej spaczony , bo gdy na kilku uczniów w klasie jest paru słabszych – to wynik będzie inny. Pan Kręc zapewnił, że dyrektorzy nie chowają głowy w piasek ,a przedstawione wyniki- to wypadkowa wielu spraw . Pani Ciegotura zaznaczyła, że „materiał ludzki” co roku jest inny w szkołach . Pani Gliwińska powiedziała, że zdarza się , iż są dzieci upośledzone i rodzice nie wyrażają zgody na nauczanie specjalne i te dzieci również piszą takie same testy jak pozostałe, zaniżając tym samym wynik.  Radna Lewandowska oświadczyła, iż dobrze się stało , iż nie mogła zabrać głosu wcześniej , ponieważ chyba „przykro powiedziałaby” radnemu Maciejczykowi na jego uwagi . Radna powiedziała, że nauczyciele prowadzą programy naprawcze , w ramach których odbywają się zajęcia wyrównawcze . Jednak rodzicie oburzają się , że dzieci mają zostawać dłużej w szkole , nie godzą się na takie zajęcia. Zdaniem pani Lewandowskiej „ubóstwo nie tyle skłania do patologii, a samo w sobie jest patologią” , a dzieci są różne – jedno jest zdolne, drugie mniej . Zdaniem radnej „nasze dzieci odstają do przodu”. Radny Maciejczyk zaznaczył, że mówił za siebie , wyrażał tylko swoje spostrzeżenia i to odnosiło się tylko do wyniku w szkołach , na co pani Lewandowska oświadczyła, że poczuła się tymi wypowiedziami dotknięta. Radny wyraził dezaprobatę wobec postawy pani Lewandowskiej , ponieważ nie zauważył , by mógł kogoś dotknąć tym , co powiedział . Zdaniem radnego należy być dociekliwym , to zadanie radnego , trzeba pytać . Pani Lewandowska powiedziała, że odpowiednie zajęcia  są w szkołach także rano i rodzice nie chcą na nie dzieci posyłać. Pan Maciejczyk stwierdził, że nie rozumie co pani Lewandowska chce udowodnić i co to ma do jego wypowiedzi . Dodał też , iż radna nie ma prawa wskazywać na to co radny ma powiedzieć , a czego nie i nie potrzebuje na to jej zgody. Radny Pitera zapytał o wyniki szkoły w Gąskach. Pani Kierownik odpowiedziała, że tych wyników nie ma w informacji z uwagi na to , że nie jest to szkoła publiczna , są one jednak trochę wyższe. Zdaniem radnego – skoro „finanse idą” na tą placówkę , to wypadałoby zawrzeć te dane w informacji. Zdaniem pani Gliwińskiej ta placówka nie powinna być poddawana takiej samej analizie, ponieważ jest tam mniej uczniów.  Radny Bożko zgłosił problem z odjazdami uczniów po lekcjach , którzy muszą czekać ,a  mogliby  25 minut być w autobusie . Pani Gliwińska zaznaczyła, że u niej nie ma takiego problemu . Pani Kowalska odpowiedziała, że dzieci ze SP nr 1 są najpierw zabierane , więc takiego problemu nie ma , ale będzie rozmawiała z PKS-em o tym , co zgłosił pan Bożko.  Radny Maciejczyk  zauważył , że dyrektorzy poznają nowe środowiska , wyjeżdżają na zachód Europy , dlatego zapytał , czy  można już czynić porównania pomiędzy szkołami , czy może nasze szkoły nadal mocno odbiegają od tych na zachodzie. Pani Gliwińska odpowiedziała, że ona osobiście z każdego takiego doświadczenia wzięłaby część , by zrobić zadawalającą  całość . Zdaniem pani Dyrektor nasze szkoły nie odbiegają od tych zachodnich , a dyscyplina i bezpieczeństwo – to elementy , w których przewyższają wizytowane placówki. Bardziej rozbudowana jest też sfera socjalna w naszych szkołach.  Radny Bożko  powiedział, że miał okazję uczestniczyć w polsko-angielskiej wymianie  i jego zdaniem szkoła angielska pod względem infrastruktury „to bajka”, której szkoła w Polsce mieć nie będzie za 20-50 lat.  Radny był w szkole , w której w każdej sali były tablice interaktywne , sprzęt komputerowy , biblioteka komputerowa , pomijając wyposażenie sal przedmiotowych: muzycznych, czy plastycznych . Inaczej jednak wyglądają zajęcia – tam w 23-sosobowej grupie zainteresowanych jest 2-3 uczniów. Aktywność i udział dzieci w lekcjach - to z kolei zaskoczyło anglików w Polsce . Również poziom edukacyjny jest w Polsce wyższy , matematyka jest np. na poziomie college . Radny dodał też, że  gościł także w szkole prywatnej , w której wyniki odbiegały od tych , jakie osiągali uczniowie w publicznej szkole w Badford .

W trakcie obrad na posiedzenie przybyli mieszkańcy Zajezierza : pan Tomasz Bajerowski i pani Agnieszka Bajerowska , po czym Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po kilku minutach , pan Kozłowski wznowił obrady Komisji rozpoczynając od kolejnego punktu, tj. od sprawozdania z funkcjonowania stowarzyszeń w gminie.  Informację przedstawił Z-ca Burmistrza- pan Paweł Drzażdżewski, który na wstępie zaznaczył, że brak jest danych z Towarzystwa Przemysłowego w Gniewkowie , które nie odpowiedziało na prośbę Urzędu.  Pan Drzażdżewski stwierdził, że informacje te są zapewne radnym bardzo dobrze znane , bo radni uczestniczą w tej działalności i ją wspierają.  Z-ca Burmistrza powiedział, że stowarzyszenia te skupiają się głównie na działalności  społeczno-kulturalnej , na organizowaniu imprez dla dzieci. Nieco odmienną działalność  prowadzi  „Mała Ojczyzna” z Gąsek, która zajmuje się prowadzeniem szkoły . Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększanie się liczby stowarzyszeń , że gromadzą one osoby , które chcą coś zrobić dla swoich środowisk. W roku przyszłym stowarzyszenia skorzystać będą mogły m.in. z pomocy LGD w ramach planowanych konkursów . Pan Drzażdżewski dodał, że najczęściej zgłaszane przez stowarzyszenia  trudności to : brak świetlicy , brak wsparcia. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na przedstawiony przez Z-cę Burmistrza temat. Pan Kozłowski podkreślił jednocześnie wagę działań podejmowanych przez stowarzyszenia w naszej gminie oraz znaczenie  pozyskiwanych przez nie środków  np. Stowarzyszenie Rozwoju Wierzchosławic pozyskało 147 tys. zł, projekt napisało i pieniądze otrzymało  również  drugie stowarzyszenie z tej wsi, prężnie działają także inne  stowarzyszenia np. w Szadłowicach . Pan Kozłowski wskazał też na dość konkretne żądania np. budowa świetlicy , boiska itp. , ale skoro stowarzyszenia te będą wykazywały się finansowym wsparciem , to okazują się one realne. Jedynie Towarzystwo Przemysłowe nie wykazuje się żadnymi inicjatywami, a pozostałe 11- dobrze daje sobie radę.  Radny Stefański uznał, iż dobrze stało się , że wniosek o informację ze stowarzyszeń został ujednolicony , dlatego zauważył, że Towarzystwo Miłośników Gniewkowa i Ziemi Gniewkowskiej nie podało liczby członków.  Radnego zadziwiła informacja podana przez Prezesa stowarzyszenia „CORDIS” o ograniczeniu pomocy z PUP , ponieważ ta pomoc jest spora.

Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał na XLIII sesję . Rozpoczęto od projektu zmian w uchwale budżetowej , który przedstawiony został przez panią Skarbnik . Radna Lewandowska zwróciła się z zapytaniem odnośnie środków na program „wczesnego wspomagania” , na co pani Rutkowska udzieliła wyjaśnień informując o zasadach udzielania pomocy . Pani Sekretarz zaznaczyła, że jest to pula na rok bieżący . W przyszłym budżecie też trzeba będzie zaplanować na to środki . Pan Bożko zapytał , czy przewiduje się dokończenie bieżni przy Gimnazjum w tym roku. Burmistrz odpowiedział, iż po ciężkich rozmowach z firmą PANORAMA- to zadanie planuje się jednak dokończyć w roku przyszłym . Radny Bożko wyraził zadowolenie z faktu , iż w  ramach projektu „Astrobaza” będzie zakupiony teleskop, co gwarantuje otrzymanie certyfikatu.  Radny Pitera zapytał natomiast , czy droga Suchatówka-Warzyn-Kijewo rzeczywiście została zakończona , bo skąd projekt uchwały dotyczący jeszcze tego odcinka. Pan Roszak zapewnił, że droga została zakończona , ale z uwagi na mniejsze wpływy do budżetu- zwiększa się ilość środków kredytowych . Radna Lewandowska zauważyła, że planuje się 10 tys. zł na świetlicę w Więcławicach i tyle samo na obiekt w Suchatówce . Radna zapytała, czy oznacza to, że w Suchatówce będzie coś robione. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli Rada zaakceptuje taki plan – to podjęta zostanie próba zrealizowania zaleceń  służących uruchomieniu przedszkola . Przewodniczący Rady zapytał, czy to oznacza jednocześnie , że problem stowarzyszenia z Suchatówki przestanie istnieć  wraz z powstaniem przedszkola.  Radny Milewski stwierdził, że to są zupełnie odrębne sprawy . Zapytał też o braku jakich „zgód” mówił Przewodniczący Rady informując o wystąpieniu  mieszkańców Suchatówki  w sprawie przedszkola.  Przewodniczący Rady odpowiedział, że chodziło mu o stanowisko Straży.  Pan Kozłowski uznał , że należy założyć , że społeczeństwo w tym obiekcie chce mieć przedszkole.  Pan Milewski odpowiedział, że nie powinno nikogo dziwić , że  każda społeczność chciałaby mieć wszystko, ale od Suchatówki wymaga się , aby zdecydowała , czy chce mieć świetlicę, czy przedszkole i kwota 10 tys. zł ma spowodować, że nie będzie się mogła ubiegać o budowę świetlicy ! Wobec postawy pana Milewskiego- pan Kozłowski wycofał swoje wcześniejsze pytanie.

Kolejno, pani Kowalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom . Pani Kierownik wyjaśniła, iż nie zmieniło się kryterium dochodowe, ale gdyby tak się stało , to  konstrukcja dotychczasowej uchwały wymagałaby zmiany  uchwały.  Dlatego proponuje się kryterium procentowe  i dzięki takiemu zapisowi uniknie się kolejnych zmian. Od listopada wzrasta wysokość zasiłku rodzinnego , tym samym spowoduje to wzrost stypendium.  Radni nie mieli uwag do tego projektu.

Następnie  Burmistrz omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia w Gniewkowie Straży Miejskiej . Pan Roszak przekazał, że początkowo przewiduje się minimalne zatrudnienie – 3 osoby , który wyłonione zostaną w toku odpowiednich procedur . Począwszy od przedmiotowej uchwały, można już ogłosić konkurs na stanowisko komendanta . Jest w tej sprawie pozytywna opinia Komendy Wojewódzkiej Policji . Za siedzibę służył będzie budynek Centrum Reagowania Kryzysowego, o ile sprawnie przebiegnie jego modernizacja. Drugą lokalizację stanowi budynek ratusza , gdzie przewiduje się również przenieść  SZEAS . To natomiast ma zostać przygotowane w ramach programu rewitalizacji Gniewkowa . Przewiduje się, że straż zajmować  będzie się  podstawowym zakresem zadań np. porządek w gminie , parkowanie w Gniewkowie , kontrole czystości posesji , jak również uprawnienia przysługujące z tytułu badań prędkości pojazdów oraz kontrola monitoringu . Dzięki temu oczekuje się lepszego wykorzystania 5 kamer , co posiłkowane będzie też pracownikami zatrudnianymi w ramach współpracy z  PUP. Burmistrz zaznaczył, że przewiduje się zatrudnienie byłych , emerytowanych policjantów i dobrze byłoby , aby byli to mieszkańcy naszej gminy. Komendant spełniać musi określone wymogi , musi mieć odpowiednie przygotowanie.  Radni  nie zgłosili pytań do tego projektu uchwały.

                            Radni nie mieli również zastrzeżeń do projektu uchwał: w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę istniejących zobowiązań  z tytułu kredytów i pożyczek, w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa drogi Suchatówka-Warzyn-Kijewo, w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa wodociągu Szadłowice-Skalmierowice,w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa wodociągu w miejscowości Wierzchosławice,w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Wierzchosławice,w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/292/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pn Budowa świetlicy w Zajezierzu. Burmistrz wyjaśnił, że zarówno ten ostatni projekt , jak również  projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/291/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pn Budowa świetlicy w Kawęczynie – wynika z  pewnych przesunięć, które doprowadziły do opóźnień w rozstrzygnięciu przetargu . Teraz  budżet jest „czyszczony”  tzn. chodzi o to , aby nie było uchwał powodujących konsekwencje finansowe  na ten rok , skoro rozpoczęcie prac i płatności przewiduje się w roku 2010.  Odnośnie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w Gniewkowie w ulicy Toruńskiej- pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana podyktowana jest zmianą wysokości kosztów zadania , jaka wynikła z przetargu tj.  koszt okazał się mniejszy .

                                      Radny Bożko przypomniał o zgłaszanym już temacie wiaty autobusowej przy ul.Piasta . Pan Bożko zapytał, czy jest szansa na realizację tego postulatu. Burmistrz odpowiedział, że dokonano rozeznania w terenie i wystąpiono do odpowiednich służb w tej sprawie . Pan Roszak zobowiązał się do udzielenia bardziej szczegółowej informacji na sesji.

Radna Lewandowska zgłosiła , że pani Piernik jest zainteresowana  wsparciem zadań z zakresu termomodernizacji budynku prywatnego i  zapytała, czy gmina takiego wsparcie udziela.  Burmistrz odpowiedział, że w budżecie gminy nie ma takich środków . Jest program ministerialny  ,w ramach którego mają być środki na termomodernizację szkół  i tu planuje się dokończenie SP w Wierzchosławicach . Pomoc ta ma postać dotacji na poziomie 60% kosztów zadania . Pan Roszak zapewnił, że gmina nie posiada środków na termomodernizację budynków indywidualnych , choć nie wie , czy wsparcia takiego nie udzielają instytucje ochrony środowiska. .

Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji Rady.

 

 Podpisał(-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Protokołowała : J.Stefańska

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2009 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 943
10 listopada 2009 10:23 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.