Protokoły z posiedzeń

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 28 czerwca 2010r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady w dniu 28 czerwca 2010r.

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli – zgodnie z załączoną listą obecności .

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski , który powitał  wszystkich przybyłych. Pan Kozłowski na wstępie wywołał radnych : Szarpatowską, Piterę i Bożko do odbioru okolicznościowych medali z okazji 20-lecia samorządu , których nie otrzymali na uroczystej sesji z powodu nieobecności . 

Kolejno, pan Kozłowski poinformował o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie mandatu radnego Tadeusza Maciejczyka . Przewodniczący Rady oświadczył, że zgodnie z orzeczeniem Sądu – pan Maciejczyk mandat utracił po 3 miesiącach od wyborów, gdy nie zrezygnował z prezesury w HARMATTANIE  , a jeśli ktoś chce zapoznać się z uzasadnieniem liczącym 6 stron – to jest ono dostępne w biurze Rady . Pan Kozłowski przekazał też, że pan Maciejczyk zaproszony został na sesję, aby móc mu podziękować za współpracę .

Radni poinformowani zostali też o piśmie pana Ryszarda Kadów , w którym autor pisma prosi m.in. o posiedzenie Rady  ze swoim i pana Woźniaka udziałem.  Przewodniczący Rady wyraził opinię, że raczej nie będzie wzywał Rady , aby rozstrzygać o sporze międzysąsiedzkim. Pan Kozłowski wymienił też pokrótce kwestie podejmowane przez pana Kadów we wspomnianym piśmie , zachęcił i prosił radnych o szczegółowe  zapoznanie się z kompletem korespondencji . Zaznaczył, że pan Kadów oczekuje interwencji ,która w obecnych czasach ze strony Rady nie jest już możliwa . Burmistrz dodał, że sprawa ta toczy się już bardzo długo i rzecz polega na tym , że to spór międzysąsiedzki . Od jego rozstrzygania jest sąd , a tego pan Kadów nie przyjmuje do wiadomości , jak również tego, że kwestia tego , czy granica przebiega prawidłowo, czy nie- to jego subiektywne odczucie. Pan Pułaczewski dodał, że pan Kadów nie przyjmuje żadnych argumentów . Pan Berent powiedział, że także rozmawiał z panem Kadów , który informował go o tym, że wystąpił do Wojewody i to właśnie Wojewoda poradził mu , że właściwym w tej sprawie organem jest – Rada.

Przewodniczący Rady poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwał w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych .  Projekt uchwały został radnym przekazany ( w załączeniu do niniejszego protokołu).

Kolejno, głos zabrała pani Joanna Kowalska , która zreferowała radnym treść informacji przygotowanej w temacie środków pozyskanych z zewnątrz przez Gminę.  W uzupełnieniu , Burmistrz dopowiedział co planuje się w ramach termomodernizacji i inwestycji w oświacie.  Pan Roszak nawiązał do projektu rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie  , który powstał 5 lat temu , ale „nijak ma się do aktualnych potrzeb” i trzeba przygotować nowy . W główniej  mierze chodzi o trybuny i część sanitarną . Tam też planuje się projekt związany z termomodernizacją .Do Marszałka wystąpiono o przesunięcie terminu konkursu , bo również i inne samorządy mają taką potrzebę , by był czas chociażby do końca roku. Co do Astro-Bazy , to nie ma już kwoty 110tys. zł , bo po przetargu okazało się , że budowa droższa będzie średnio o 100 tys. zł , razem  budowa wynosić będzie ok. 350 tys. zł . Zarząd Województwa się już  z tego nie wycofa , jest to też wpisane w działalność UMK  i Planetarium w Toruniu.  Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego podał także, że Spółka  złoży jutro wniosek o środki na przebudowę kotłowni z węglowej na gazową – to kwota 3 mln 100 tys. zł  . Radny Stefański zwrócił uwagę na brak terminu co do budowy kanalizacji w Szadłowicach , na co Burmistrz odpowiedział, że w tym tygodniu odbędzie się przetarg na realizację zadania. Radny zapytał też o ścieżki rowerowe po obu stronach wsi, tj. ok. 400-500 m do drogi na Więcławice i ok. 100 m od strony Gniewkowa . Pan Roszak wyjaśnił, że o ile projektant wyrobi się w czasie i będą też pieniądze , to te odcinki zostaną wykonane .Wymaga to również akceptacji ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg. Pan Pułaczewski przypomniał też o Ostrowie, na co Burmistrz zaznaczył, że tam jest już inny zarządca drogi.  Pan Stefański zapytał , czy świetlica w Kaczkowie powstać ma z adaptacji przepompowni . Pan Roszak potwierdził, dodając , że wymaga to też pewnej rozbudowy.

Ofertę wakacyjnego wypoczynku  kierowaną do dzieci i młodzieży przedstawiła pani Sekretarz , opierając się na rozesłanych do radnych materiałach . Po tym wystąpieniu  Burmistrz podał, że odbył spotkanie z Dyrekcja Filharmonii Bydgoskiej , która zamierza wystąpić w gniewkowskiej synagodze , która jest „perełką” na skalę województwa . Miałoby się to odbyć w ramach koncertów muzyki żydowskiej , jakie planowane są na wrzesień. Teraz rozpoczną się prace remontowe wewnątrz obiektu i taki koncert- to dobry początek , by „ruszyć z tym obiektem”.  Radny Stefański zapytał, czy uregulowane zostały spraw własnościowe z gminą żydowską . Burmistrz powiedział, że uczestniczył  w rozprawie w MSWiA , jaka odbyła się miesiąc temu , gdzie dano bardzo jasno do zrozumienia , że nie uda się tych spraw na tyle wyprostować prawnie, aby gmina to odzyskała. Radny zapytał, czy gmina jest tym zainteresowana , na co Burmistrz odpowiedział, że owszem – ma chęci na przejęcie tego budynku, ale „temat jest już pozamiatany”.

         Kolejno , pani Skarbnik omówiła zmiany proponowane w budżecie . Pan Bożko  zapytał o budowę boiska planowaną w Gąskach . Burmistrz wyjaśnił, że o połowę zmniejszono środki w konkursie i szansę na budowę boiska za 150 tys. zł – są słabe. Na razie zostało to jako projekt, ale realizacja przeniesiona zostanie pewnie na następny rok. W trakcie omawiania zmian w inwestycjach oświatowych – radny Stefański zapytał o plany adaptacyjne w SP w Szadłowicach .Pani Skarbnik wyjaśniła, że robione będzie to w ramach wydatków bieżących , w okresie wakacji . radny Tyburek zapytał natomiast o dokończenie bieżni przy Gimnazjum. Burmistrz powiedział, że wystąpiono z zapytaniem ofertowym  planując , że zadanie zamknie się w kwocie poniżej 14 tys. euro . Firmy jednak bardzo się cenią i jeśli  nie uda się tego zrobić w tej cenie , to trzeba będzie dołożyć pieniędzy i ogłosić przetarg. Radny przyznał, iż zakładał, że będzie to kosztowało drożej niż 80 tys. zł .  Podkreślił też, że należy to robić, by nie zwlekać , póki są wakacje.  Pan Roszak zapewnił, że jeśli oferty spłyną i będzie znany koszt , to na środę , na sesję przedstawiona zostanie dodatkowa zmiana dotycząca zwiększenia środków w budżecie na to zadanie.  Radna Lewandowska zapytała , czy wpływy zaplanowane  dla Straży Miejskiej w kwocie 15 tys. zł – to są środki z mandatów , co Burmistrz potwierdził. Pani Rutkowska sprostowała natomiast, że to nie kwota uzyskana jeszcze , to zakładany plan.

Przewodniczący Rady poprosił pana Bogdanowicza o uzasadnienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf na wodę i ścieki. Prezes oświadczył, że wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o utrzymanie tych taryf do 30 kwietnia 2011r. Radna Lewandowska zapytała o to , dlaczego Prezes tak postąpił. Pan Bogdanowicz odpowiedział, że prowadzono rozmowy z Bonduellem i są deklaracje na zwiększenie zrzutów ścieków ( o 30 tys. więcej niż w 2009 roku). Kampania się opóźnia , ale są zapewnienia , że te ścieki będą. Ponadto 30 kwiecień- to data zamknięcia roku obrotowego i wówczas łatwiej jest wyliczyć stawki . Oddanie stacji w Wierzchosławicach spowodowało , że mniej wody jest kupowanej , która jest bardzo droga – cena od 01.04 wynosi 2,98 zł , ale to na razie się bilansuje.  Po otwarciu dyskusji przez Przewodniczącego Rady padło pytanie , czy do stacji uzdatniania wody w Wierzchosławicach podłączona zostanie cała gmina, na co Prezes potwierdził, ale dodał, że będzie się to odbywało stopniowo . Jest koncepcja odłączenia się od Dąbrowy Biskupiej i  zrobienia połączenia Szadłowice-Wierzchosławice, ale na to trzeba projekty. Stacja ukończona jest w 80% . Teraz Spółka zajmować będzie się także kotłownią , bo to stanowi również bardzo duży problem.  Burmistrz dodał, że rozliczenia na stację i na oczyszczalnię będą odrębne . Nie było więcej pytań do tych projektów.

Kolejno, Przewodniczący Rady kontynuując omawianie projektów uchwał- nawiązał do uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat  gimnazjum dwujęzycznego. Pan Kozłowski zaznaczył, że projekt ten jest przedkładany z uwagi na fakt, że nasi uczniowie mogą z tego gimnazjum korzystać , choć Prezydent Brejza  jest temu przeciwny . Pan Tyburek dodał, że negują ten pomysł także dyrektorzy inowrocławskich szkół . Temat ten omawiany był na łamach Gazety Pomorskiej .Radny oświadczył, że ma mieszane uczucia w tej sprawie . Pani Sekretarz powiedziała, że takie rozwiązania przyjmuje się w wielu renomowanych szkołach . Burmistrz zauważył natomiast , że nie ma się co dziwić  reakcji dyrektorów z Inowrocławia ,którzy przecież podlegają Prezydentowi. Pan Tyburek przypomniał, jak Powiat chciał kiedyś zlikwidować Szkołę Zawodową w Gniewkowie , a teraz tworzy kolejne ?

Następnie pani Sekretarz przedstawiła radnym projekt uchwały dotyczący zmian w MGPRPAoPN , podkreślając , że dotyczą one korekt , zwykłych przesunięć między punktami. Radna Lewandowska zwróciła uwagę, że aktualnie zdrowa osoba pijana zabierana jest do aresztu, a chora- do szpitala, bo izba wytrzeźwień czynna jest tylko w soboty i niedziele.  Burmistrz stwierdził, że to tylko kwestia czasu, bo zostanie ona całkowicie zlikwidowana.

Pani Skarbnik omówiła przygotowane przez siebie projekty uchwał  w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze, a także w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Pani Rutkowska podkreśliła, że projekty te wynikają z potrzeby dostosowania uchwał w tym zakresie do nowej ustawy o finansach publicznych . Przewodniczący Rady zapytał, czy oznacza to, że nic się nie zmieniło , na co pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany wynikają tylko z wymogów ustawy . Pani Rutkowska wskazała także na błąd , jaki pojawił się w tym drugim projekcie w § 7 , gdzie zamiast „19 września 2010r.” winno być „10 września 2007r.”.

Pani Pęczkowska poinformowała, że kolejny projekt – dotyczący wymogów dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na  prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe na terenie Gminy – podyktowany jest również zmianą przepisów wyższego rzędu. Do tej pory wymogi takie określało zarządzenie Burmistrza.  Nie było pytań do projektu uchwały.

Radny Pułaczewski odczytał projekt uchwały dotyczący Lokalnego Programu Rewitalizacji . Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że tak jak  w poprzednim roku dokonywano zmian miesięcznych  w trakcie oceny formalnej i w wyniku potrzeby złożenia wniosku , tak teraz , po ocenie merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego – ta uchwała zamyka tą procedurę oceny .

Pan Pułaczewski odczytał także projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2015 . Pani Kowalska powiedziała, że od czasu uchwalenia WPI był on wielokrotnie zmieniany , dlatego postanowiono zebrać te zmiany w całość i zaktualizować.

Przewodniczący Rady zachęcił  radnych do zgłaszania wolnych głosów i wniosków . Radny Bożko odczytał treść pisma , jakie skierowane zostało do Burmistrza w sprawie utworzenia Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gniewkowie przy MGOKSiR . Radny wyraził nadzieję na poparcie tej cennej inicjatywy . Radny uprzedziła także o zbiórce na kolejny już festiwal rockowy.  Radny Stefański zgłosił temat niezagospodarowanego terenu przy remizie OSP o pow. ok. 5 arów .  Teren ten porastają drzewa samosiejki, o grubości palca i jeśli teraz się tego nie uporządkuje,  to potem na wycinkę trzeba będzie mieć zgodę.  Radny zapytał też o to, czy robiona będzie droga Szadłowice-Skalmierowice.  Burmistrz odpowiedział, że nie wie, ponieważ nie otrzymał odpowiedzi od Starosty , ale zostanie to sprawdzone.  Radna Lewandowska podziękowała za parking przy Przychodni, który „rozładowuje sytuację – nie do końca, ale jest już dużo lepiej”.  Radna Paul zwróciła uwagę na imprezę  z okazji zakończenia roku szkolnego. Impreza – fajna sprawa, ale przy tej okazji nie powinno być stoiska z piwem. Burmistrz przyznał, że rzeczywiście takie stoisko tam było , ale to była impreza ogólnodostępna . Piwo nie powinno być jednak sprzedawane dzieciom i zostanie zwrócona na to uwaga. Radna Paul zapytała też o terminy prac związane z ulicami. Burmistrz odpowiedział , że zrobione zostaną ostatnie studnie i robione będą nawierzchnie. Na ulicę Toruńską wejdzie natomiast firma pana Boczka.  Radny Berent zgłosił zagrożenie powodowane przez pochyloną brzozę  przy ul.Cmentarnej , może przewrócić się na płot.  Radny zgłosił też , że wiele osób wciąż pyta się dlaczego nie ma zgody na ogródek piwny na Rynku.  Burmistrz sprostował, że nikt nie jest temu przeciwny , wystarczy tylko , że właściciel spełni określone wymogi.  Radny zaznaczył, że koszt 500 zł / 1 m2 – to za dużo. Pan Berent powiedział też , że został zatrzymany przez panią Piernik , która zaznaczyła, że jak naprawi dach , to nie wpuści Spółki , aby naprawiała zrzucany tynk. Pan Roszak wyraził żal, że posiedzenie opuścił już pan Bogdanowicz , który wie, że pani Piernik nie chce tam nikogo wpuścić i mówi to co chce. Radny Bożko  stwierdził natomiast , że Rynek robi się wspaniały, ale ulica prowadząca od obwodnicy „to dziadostwo”. Burmistrz zapewnił, że i to przewidziane jest do realizacji, ale nie w tym roku , bo pakiet zadań jest i tak duży. Pod uwagę brana jest ślepa uliczka od KCB do skrzyżowania.  Pani Lewandowska poruszyła temat prac w zakresie zieleni na Rynku . Burmistrz wyjaśnił, że trwają nasadzenia finansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Radna wyraziła uznanie dla pracy pani Sidorowicz  zapewniając o wspaniałym efekcie , jeśli zajmuje się tym ten pracownik Urzędu.

Na tym zakończono posiedzenie.

 

 

 

 

 

 

Podpisał(-) Przewodniczący Rady - mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

 

Protokołowała : J.Stefańska

 

                  

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2010 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1817
09 sierpnia 2010 10:52 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.