Protokoły z posiedzeń

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 24 maja 2010r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rady w dniu 24 maja 2010r.

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli – zgodnie z załączoną listą obecności .

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski , który powitał  wszystkich przybyłych. Pan Kozłowski poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał;

-zmian w budżecie Gminy na rok 2010,

-zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa .

                                      Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza o przedstawienie informacji na temat porządku i bezpieczeństwa  w Gminie . Pan Drzażdżewski głos oddał Komendantowi Policji  w Gniewkowie oraz Komendantowi Straży Miejskiej . Jako pierwszy wystąpił pan Karol Sparniuk, który zreferował przygotowane materiały , jakie wcześniej otrzymali  radni . W trakcie swojego wystąpienia Komendant zwrócił uwagę na takie sukcesy jak np. rozbicie gangu narkotykowego w Wierzchosławicach . Po tej  akcji nastąpiło 26 zatrzymań. W Zajezierzu dokonano zatrzymania 4 sprawców napadów na sklepy . Na Komisariacie utworzono stanowisko do spraw współpracy z młodzieżą (asp. Posadzy) . Pan Sparniuk zwrócił też uwagę na fakt, iż bardzo rzadko udaje się złapać kogoś na gorącym uczynku . Komendant wyraził opinię, że policja musi być widoczna .Pomocne są w tym wzmożone patrole , które opłacane są przez władze Gminy . Po wystąpieniu Komendanta –Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .Radny Stefański wskazał na błędy pisarskie , jakie znalazły się materiałach , zapytał też o zabezpieczenie wykopalisk w Gąskach . Komendant  zapewnił o dozorze Policji w Gąskach . Radny Bożko zapytał o monitoring ,w szczególności o teren stacji kolejowej. Pan Sparniuk odpowiedział, że tam niszczone są głównie znaki . W przypadku gdy zdarzenie powtarza się trzeci raz kierowane są wnioski do sądu , nie prowadzi się już postępowania mandatowego, bo to nie jest wychowawcze . Pani Lewandowska zwróciła uwagę na zatrzymane prawa jazdy i zapytała o okres na jaki te uprawnienia zatrzymano. Pan Sparniuk wyjaśnił , że chodzi o okres powyżej roku, wówczas trzeba ponownie zdawać egzamin . Dyskutowano też na temat  zatrzymań w izbie wytrzeźwień.

                                      Następnie , przygotowany przez siebie materiał omówił  Komendant Straży Miejskiej – Pan Andrzej Lewandowski . Komendant podkreślił, że faktycznie , Straż zaczęła na dobre funkcjonować od 12.04.2010r. , bo wówczas otrzymano mundury i identyfikatory i można było wyjść w teren.  Po zreferowaniu materiałów , Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radna Lewandowska zapytała o lokalizacje radaru , jakim dysponowała Straż. Pan Lewandowski odpowiedział, że  w trakcie sesji próbnej radar przez 2,5 godziny ustawiony był w Suchatówce oraz nie całą godzinę przy ul.Kilińskiego 34. Teraz będzie stał przy drodze krajowej.  Radny Stefański zwrócił uwagę na  mobilność Straży , która była w Suchatówce , ale nie było jej w innych miejscowościach. Pan Lewandowski odpowiedział, że Straż korzysta z pojazdu z kierowcą- 3 razy wyjeżdżano do Murzynna , też do Wielowsi . Nie było więcej pytań do materiałów przedstawionych przez panów Komendantów  .

                                      W ramach zmian do budżetu , Burmistrz wskazał głównie na przeznaczenie kwoty 20 tys. zł na zakup pojazdu dla Straży Miejskiej  (Renault  Kangoo ). Zakup planuje się na początku czerwca , by móc dopilnować pozostałe tereny w Gminie . Burmistrz zaznaczył też plany nawiązania współpracy ,między trzema służbami-Lasami Państwowymi, Policją i Strażą Miejską , by  utworzyć grupę z komendantów tych 3 służb.

                                      Radny Maciejczyk poruszył temat budowy szop przy obwodnicy .Pan Maciejczyk przypomniał czasy , gdy takie budowle powstawały , ale teraz to winno być odgrodzone , lub zlikwidowane . Takie budowle łatwiej jest likwidować w trakcie ich powstawania, bo jak już są , to jest to trudniejsze . Radny wskazał przy tym na LPR , w  opracowanie i realizację którego wkłada się wiele wysiłku , a przy obwodnicy stoją szopy . To winno zniknąć i nie powinno się poddawać presji ludzi w tym zakresie. Burmistrz przyznał, że to cenne i ważne spostrzeżenie , bo od takich drobnych i małych rzeczy zależy cały wizerunek .To często może przyćmić inne wysiłki . Zdaniem pana Roszaka – ten teren to jest zły wyznacznik tego co jest w mieście robione i zły jego obraz . Burmistrz zapewnił, że będą czynione starania by odrobić pewne zaległości , m.in. ten barak przy ul.Cmentarnej 3 musi zniknąć ; on winien być już rozebrany w momencie budowy bloku , a stoi już 15 lat. Zniknąć muszą również szopki. Radny Maciejczyk zaznaczył, że nie należy dać sobie wmówić , że jest to niezbędne , ponieważ to nie jest budowane z potrzeby , ale z pasji.

                                      Radny Berent zgłosił, że przed rozpoczęciem Dni Gniewkowa – przy figurze od strony Torunia  był wypadek i został po nim powykrzywiony znak . Radny zgłosił to do Przedsiębiorstwa, ale to stoi podobno na gruncie prywatnym i nadal straszy . Burmistrz zapewnił, że to zniknie w ciągu kilku dni.

                                      Radna Lewandowska odniosła się do materiałów przedstawianych przez Policję i Straż – wskazując na to, że parkowanie na trawie- to uszkadzanie mienia, a przy Przychodni wciąż brak odpowiedniej ilości miejsc parkingowych . Pan Roszak powiedział, że zostanie to zrobione , podobnie jak w Lipiu i przy Szkole  Zawodowej. Prace rozpoczną się na początku czerwca.

                                      Radny Berent zgłosił uwagi mieszkańców , skarżących się na to, że nie ma gdzie piwa wypić . Na Rynku był kiedyś ogródek piwny , a teraz tego nie ma , bo za drogo kosztowałoby to właściciela. Burmistrz stwierdził, że Gminę kosztowało za drogo kosztowało, że coś takiego stało na Rynku. Pan Piernik wie , co ma zrobić , aby móc korzystać z tego (podłoga, toalety, max 4 parasolki , wygrodzony teren) . Podano też podwyższoną kwotę dzierżawy terenu , w porównaniu do tego, co ustalone było 3 lata temu (ok.300-400 zł) . Gdyby policzyć to prawidłowo, za zajęcie pasa drogowego , a nie dzierżawę – to byłoby to jeszcze droższe . Największy problem –to porządek na Rynku , bo pan Piernik tego nie kontrolował i za to nie odpowiadał.

                                      Radny Pitera zwrócił uwagę, że parking przy Ośrodku winien w pierwszej kolejności przeznaczony być dla niepełnosprawnych . Pan Pitera wskazał także na garaże przy ul.Piasta , gdzie brak jest porządku.  Burmistrz odpowiedział, że przeprowadzona została kontrola przez Straż Miejską i tam gdzie były „śmieciowiska” – to zostało posprzątane . Nieukończone budowy zgłoszone zostały natomiast do Nadzoru Budowlanego , by pogonić osoby , które nie postawiły jeszcze garażu, bo trwa to już chyba 5 lat.  Przy ulicy Piasta ma też powstać Centrum Zarządzania Kryzysowego , dlatego budowane będą tam także garaże przy OSP . Policja przeznacza na to 900 tys. zł , więc ten zaniedbany teren z garażami nie będzie do tego pasował.

                                      Komendant Straży Miejskiej  poinformował o nowym numerze do Straży tj. 31 890 78 .Radna Lewandowska upewniła się , czy siedziba nadal mieści się w budynku „starego” MGOKSiR , co pan Lewandowski potwierdził. Burmistrz dodał, że obiekt przejmuje Urząd , który będzie nim zarządzał .Przeniesione zostanie tam USC , także siedziba SZEAS, a w Szkole Zawodowej planuje się natomiast utworzenie bazy noclegowej po internacie.

                                      Po tej części obrad – Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i pożegnał Komendantów : Policji i Straży Miejskiej w Gniewkowie .

                                      Kolejno , wystąpiła pani Lidia Chrośniak , która przedstawiła przygotowane sprawozdanie z  działalności MGBP w Gniewkowie .Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na błędnie podaną w materiałach nazwę Stowarzyszenia Rozwoju Wierzchosławic . Radny Stefański zapytał o to, czy Biblioteka dysponuje pełną  gamą lektur szkolnych , do gimnazjum . Pani Kierownik zapewniła, że wszystkie lektury są dostępne.  Pani Paul zapytała natomiast o możliwość zwiększenia liczby wyjazdów organizowanych przez Bibliotekę np. do teatru . Pani Paul zwróciła również uwagę, że jeśli Ośrodek Kultury zaprasza różne osoby np. Honorowych Obywateli na organizowane imprezy , to należałoby pamiętać o ich powitaniu , czy wskazaniu miejsca dla gości . Burmistrz stwierdził, że ostatnio wysłanych było blisko 200 zaproszeń i nie sposób w takiej sytuacji witać każdego indywidualnie , a do tego osoby przemieszczają się w trakcie imprezy.  Pani Chrośniak zapewniła natomiast, że Ośrodek Kultury „myśli” o wyjazdach .Pani Lewandowska zapytała o środki na działalność Biblioteki.   Pani Kierownik odpowiedziała, że placówka stara się gospodarować tym ,co ma . Zaznaczyła, że swoją funkcję pełni dopiero od półrocza i widzi , że jest ciężko ,ale będzie się starała , aby wystarczyło. Radny Pułaczewski oświadczył, że chciałby bardzo pochwalić Bibliotekę za współpracę z młodzieżą i jedyną uwagę ma pod kątem tego , aby młodzież czytała więcej lektur , niż opracowań. Pani Kierownik powiedziała, że chciałaby , ale to zależy przede wszystkim od samego czytelnika.  Radny zasugerował, by może w tym zakresie zorganizować jakąś wspólną akcję ze szkołami, by młodzież czytała całe lektury , a nie tylko część , by nie miała potem problemów.

                                      Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał w sprawie bilansu Biblioteki i Ośrodka . Projekty przyjęto bez uwag.

Radny Pułaczewski odczytał projekt uchwały w sprawie skargi wniesionej przez pana Ryszarda Kadów . Burmistrz przekazał, że skarżący oczekuje, że rozwiązany zostanie jego problem , spór międzysąsiedzki trwający ok. 10 lat . To leży jednak w kompetencji sądu , ponieważ głównie chodzi o przebieg granicy , to interesy dwóch właścicieli .Pani Lewandowska zapytała o to jaką rolę w tym wszystkim spełniać mają radni. Przewodniczący Rady oświadczył, że Rada winna rozpatrzyć tą skargę . Dodał , że był z panem Pułaczewskim na miejscu , gdzie tłumaczono panu Kadów np. zasady grodzenia nieruchomości . Zdaniem pana Pułaczewskiego- zwaśnione strony nigdy się nie pogodzą , bo brakuje tam dobrej woli.

W kwestii projektu uchwały dotyczącej przejęcia przez Gminę nieruchomości nr 12 na Rynku – Burmistrz wyjaśnił, iż starania w tej sprawie czyniono już od 1,5 roku . W toruńskim sądzie toczy się postępowanie spadkowe i nieruchomość ta przekazana została na rzecz Skarbu Państwa , a teraz czynione będą starania o przekazanie jej na rzecz Gminy . Kolejno, planuje się zbycie tej nieruchomości w celu jej rozbiórki i budowy nowego obiektu.

Następnie pani Skarbnik omówiła zmiany proponowane do projektu budżetu Gminy , m.in. w kwestii zaplanowania wydatku na zakup pojazdu dla Straży Miejskiej . Burmistrz dodał, że pieniądze przekazane przez KCB Interlight przeznaczone zostaną na konto Ośrodka Kultury , na sfinansowanie występu zespołu PERFECT w ramach obchodów Dni Gniewkowa .Ten występ- zdaniem Burmistrza  będzie dla wszystkich wielkim wydarzeniem i radością.  Pan Roszak przypomniał , że wnioskowano o dotację w kwocie  blisko 80 tys. zł na nasadzenia, a przyznano Gminie 30 tys. zł.  Kupionych zostanie dużo bardzo dobrych jakościowo sadzonek , może  w części w okresie jesieni.  Radny Stefański odniósł się do zmian w rozdziale 616 w środkach na ścieżki, pytając, czy rezygnuje się z zadań. Burmistrz odpowiedział, że to kwestia uzupełnienia środków na inne zadania  np. na wymianę studni kanalizacyjnych , co wynikło w trakcie remontu ulic , na co przeznaczone zostaną środki , jakie w czerwcu mają spłynąć na rewitalizację miasta . Chodzi o to, aby nie powstrzymywać prac , by mogły być kontynuowane . Teraz to zostawiono, ale planuje się wrócić do tej wielkości.  Radny Stefański zapytał, czy będzie na to dokumentacja, na co Burmistrz zapewnił, że już jest robiona. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że również subwencja oświatowa jest mniejsza o 235 tys. zł . Pan Stefański nawiązał do ścieżek rowerowych , podkreślając, że tam gdzie już są – bezpieczeństwo się poprawiło. Radny Milewski zapytał natomiast o środki na dokumentację na kanalizację w Suchatówce.  Pani Skarbnik wyjaśniła, że ma być tańsza i pieniądze zostaną.

Z-ca Burmistrza omówił projekt zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa  zapewniając ,że zmianie nie uległa ani liczba , ani zakres planowanych projektów. Radny Maciejczyk zapytał o ulicę Paderewskiego, czy została wykreślona. Pan Drzażdżewski odpowiedział, że ona nigdy nie była brana pod uwagę.  Burmistrz dodał, że to plany na kolejne lata , jest jeszcze 8 ulic. Radny zapytał, czy ulica ta była, czy została wykreślona . Pan Drzażdżewski zapewnił, że ona od początku nie była ściśle w obszarze rewitalizacji. Pan Maciejczyk wyjaśnił , że chodzi mu tylko o spójność Programu , ponieważ  ta ulica okala kościół . Burmistrz poinformował o procesie rozliczania zadań w zakresie rewitalizacji w skali województwa . Kruszwica np. , która ma gotową markę – nie będzie korzystała z tych środków .Gniewkowo, musi się natomiast bardzo starać , aby stworzyć coś w tym zakresie. Radny Maciejczyk uznał, że te programy nie są życiowe , a trzeba je realizować i te „tabelki uzupełniać” , bo jak są pieniądze –to trzeba je brać. Tam gdzie są starówki , jest też określone środowisko i jak ci ludzie tam zostaną , to potrzebne są działania , aby utrzymać to w dobrym stanie . Zdaniem radnego tych ludzi należałoby uwłaszczać, albo kontynuować program budownictwa socjalnego , ponieważ te budynki komunalne i tak nie będą konserwowane na bieżąco .Tam jest większa przestępczość , zubożenie  spowodowane głównie bezrobociem , dlatego należałoby uwłaszczać. Burmistrz wskazał, że na ten moment 3 rodziny z budynku gdzie powstaje galeria przeniesione zostały na Walcerzewice . Opóźnienie w zakresie budowy spowodowane zostało przetargiem na budynek socjalny . Budynek nr 12 na Rynku stoi już pusty .Równie ambitne plany ma pani Drągowa , zamierza postawić duży obiekt na Rynku , który został zaakceptowany przez konserwatora . Kamienicę zamierza budować także pan Mnich , budynek powstać ma też przy ul.Kątnej. Podobno na ul.Sobieskiego zbycie obiektu przewiduje pani Ciechalska i tam również może się coś zmienić.

                                      Przewodniczący Rady poinformował zebranych o piśmie jakie wpłynęło od pana Marcina Pobudzina w kwestii uchwały podjętej przez Radę w odpowiedzi na złożoną przez niego skargę . Burmistrz stwierdził, że po lekturze tego pisma , to już raczej nie wiadomo o co chodzi panu Pobudzinowi. Pan Kozłowski zaznaczył, że ten pan nie ma kompetencji do uchylania uchwał Rady , ale uznał , że winien radnych poinformować o tym piśmie , by mogli się do tego ustosunkować.

                                      Przewodniczący Rady poinformował radnych także o spotkaniu, jakie w dniu dzisiejszym ma się odbyć w MGOKSiR z firmą oświetleniową. Burmistrz dodał, że chodzi o firmę Philips , która przygotowała symulację oświetlenia :wieży ciśnień, ratusza i SP nr 1 w Gniewkowie i przedstawi w tym zakresie prezentację multimedialną . Gdy będzie już ciemno , tj. ok. godz. 2100 przewiduje się natomiast prezentację nowych systemów ledowych w terenie . Chodzi o to, aby zobaczyć jakby to wyglądało , pokaz jest nieodpłatny i odbędzie się na wieży ciśnień i kamienicy obok budynku pani Piernik . Radny Maciejczyk podkreślił, iż daleki jest od „nadmiernej fasadowości”, ale skoro jest to bardzo oszczędne  rozwiązanie , to można na ten pokaz także proboszcza zaprosić i może poczynić jeszcze jeden wysiłek i kupić im takie oszczędne lampy . Pieniądze na to oświetlenie „wyciekają” z naszego budżetu, ponieważ są to potężne moce.

                                      Przewodniczący Rady przedstawił pismo PZD „Siła” w Gniewkowie dotyczące dofinansowania ocieplenia świetlicy . Pani Skarbnik zaznaczyła, że nie jest to obiekt gminny.  Pan Kozłowski  zaznaczył, że należy udzielić w tej sprawie odpowiedzi , więc chodzi o zajęcie stanowiska .

                                      Radna Lewandowska zgłosiła, że w trakcie ostatnich opadów pozalewało jej sąsiadów , a nie padało długo , ale to zapewne wina kanału zrzutowego na osiedlu ( woda stała na ok. 30 cm) . Pan Roszak zapewnił, że nikt tego nie zgłaszał ,a teraz wszędzie jest dużo wody , ale to się unormuje.  Radna nawiązała to tematu przykrycia kanału , na co Burmistrz przypomniał, że kanał nie jest własnością Gminy , a właściciel nie ma na to pieniędzy. Problem wody w piwnicach to nie kwestia zrzutów , ale sprawdzone zostanie , czy były takie pisma.

                                      Pani Lewandowska poruszyła kwestię błędnej informacji , jaka pojawiła się w Expressie , że rzekomo poprzednia Rada zamierzała zlikwidować szkołę w Murzynnie . Wówczas nie chodziło o Murzynno , a o Kijewo. Przewodniczący Rady oświadczył, że dzwonił do pani Redaktor  i interweniował w tej sprawie . Zdaniem pani Lewandowskiej  winno być sprostowanie w tej sprawie . Radny Maciejczyk nawiązał do swojego wystąpienia z ostatniej sesji , kiedy mówił o kłamliwej pani Redaktor.  Pan Maciejczyk oświadczył, iż składa oficjalny wniosek , by zrezygnować z tego „szmatławca” , bo pisze kłamstwa . Nie sprawdza się informacji , nie podaje się tego , co konkretnie się dzieje .Pani Redaktor bardzo brzydko wypowiedziała się o Radzie , nie weryfikuje prawdy i pisze rzeczy niestworzone . Zdaniem radnego suma dokonań tej pani jest dla niej   niekorzystna  i może przynieść odwrotny skutek dla miasta .Bardzo często krzywdzi ludzi. Burmistrz odwołał się do umowy z Express-Media w sprawie dodatku o Gminie, który niejako jest redagowany na miejscu, to kwota 1.500 zł miesięcznie , a za to 4 razy w miesiącu decyduje się o tym , co ma być tam umieszczone. Dzieje się wiele różnych rzeczy i fajnie jest , gdy ludzie mogą siebie zobaczyć .Podobne odczucia , co do Expressu  są wobec Gazety Pomorskiej . Burmistrz zapewnił, że jest otwarty na kontakt, oczekuje na to i Gazeta zasypywana jest informacjami , bo chodzi o promocję . Jednak z prasą , z mediami nie można walczyć .

                                     Radny Berent zgłosił, że mieszkańcy ulicy Toruńskiej twierdzą , że przed przebudową kanalizacja funkcjonowała sprawnie , a teraz stoi woda .

Radny zaapelował też do Burmistrza i radnych  w imieniu zespołu „Gniewkowianie”, którego jest członkiem , że pani Kierownik gra na swoim instrumencie . Tak nie powinno być, należałoby zakupić porządny akordeon, to wydatek ok. 6 tys. zł .  Burmistrz przyznał, że takiego zakupu można dokonać.

                                     Radny Bożko odniósł się do zaproszenia , jakie radni otrzymali z Gimnazjum , zachęcając do uczestnictwa w debacie . Zaznaczył też , że szkoła będzie reprezentowała teraz Gminę w konkursie na szczeblu województwa . Radny odczytał także informację z portalu muzycznego  (red. muzycznego Adama Droździka) , na temat tego co dzieje się w tym zakresie w Gniewkowie . Burmistrz dodał, że Gimnazjum w Gniewkowie zostało wybrane spośród 1000 w Polsce , by się zaprezentować w Sejmie . W kraju wybranych zostało 5 prezentacji , grupa z Gniewkowa będzie się prezentować w 3osobowym składzie wraz z przedstawicielem Urzędu.

                                      Burmistrz poinformował o przetargu na budowę świetlicy w Wierzchosławicach i remoncie innych obiektów . Za tydzień odbędzie się podpisanie umowy. Kończy się też procedura postępowania prowadzonego przez Marszałka w sprawie Astro-Bazy. Będzie o 100 tys. zł więcej na to zadanie, ale ten ciężar spocznie po stronie Urzędu Marszałkowskiego (łącznie 1 mln zł) .

                                      Radna Paul oświadczyła, że pozwoliła sobie kupić 16 gier , puzzli z przeznaczeniem dla świetlicy w sołectwie Godzięba . Jeśli radni złożą się po 10 zł to wystarczy na te zakupy . Radna zasugerowała, że można w ten sposób na koniec kadencji doposażyć też inne świetlice.  Pan Bożko zapytał o termin wyborów samorządowych na co pani Sekretarz odpowiedziała, że koniec kadencji upływa 12 listopada 2010r.  

                                      Przewodniczący Rady przekazał, że na uroczystej sesji wręczane będą radnym i zaproszonym gościom okolicznościowe medale z okazji 20-lecia samorządu ,dlatego poprosił , by radni byli obecni do końca obrad.

                                      Radna Lewandowska zapytała o termin kolejnej transzy dla KS HARMATTAN , na co padła odpowiedź, że termin ten wynika z umowy na dofinansowanie Klubu.

Na tym zakończono posiedzenie.

 

 

 

 

 

 Podpisał(-) Przewodniczący Rady-mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.05.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2010 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 2000
09 sierpnia 2010 10:51 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.