Protokoły z posiedzeń

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady w dniu 29 marca 2010r.

Protokół z posiedzenia wspólnego

Komisji Rady w dniu 29 marca 2010r.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności .

Zebranych powitał i spotkanie rozpoczął- Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski .  Pan Kozłowski rozpoczął od kwestii dotyczących proponowanego porządku obrad sesji . Przewodniczący poinformował o wniosku Burmistrza o wprowadzenie dodatkowych uchwał . Projekty uchwał wynikają z procedur ubiegania się o środki na budowę placów zabaw . Warunkiem otrzymania dofinansowania jest ogólna dostępność takiego obiektu, a w związku z tym , że w Kijewie , Gąskach, Szadłowicach i Murzynnie place te zlokalizowane mają być na terenie szkół- stąd potrzeba odpowiedniej deklaracji na temat ogólnodostępności boisk.

Pan Kozłowski przedstawił też zebranym informację z pracy za okres od poprzedniej sesji – informacja w załączeniu do protokołu.

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS- panią Danutę Zaworską o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Ośrodka oraz realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013. Pani Kierownik omówiła materiał , jaki został wcześniej przygotowany w tym zakresie ( materiał w załączeniu do niniejszego protokołu ). Pani Zaworska zwróciła uwagę na fakt, iż społeczeństwo Gminy nie tylko biednieje , ale też się starzeje . Z miesiąca na miesiąc rośnie ilość potrzeb w zakresie usług opiekuńczych , których Ośrodek nie jest w pełni zapewnić. Trzeba będzie zwiększyć też ilość środków  na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.  Przy omawianiu programu „pomoc w dożywianiu” – pani Kierownik zwróciła uwagę na to, że zdarza się iż rodzice odmawiają korzystania z dożywiania , bo dzieci czują się gorsze od innych.  Wskazała też na pomoc unijną w zakresie produktów żywnościowych , jakie otrzymał i rozdysponował Ośrodek. Ogrom pracy pochłania pomoc alimentacyjna. Pracownicy będą też typowani na kuratorów dla osób , dla których nie można ustalić miejsca pobytu.  Ośrodek zajmuje się również wypłatą dodatków mieszkaniowych , co w całości stanowi zadanie własne Gminy   i realizowane jest z jej budżetu.  Pani Kierownik pochwaliła się dobrym wynikiem kontroli programu realizowanego z działania „Kapitał Ludzki” . W ramach organizowanych kursów 3 osoby otrzymały zatrudnienie . Pani Kierownik podkreśliła, że oprócz wypłaty świadczeń – Ośrodek realizuje bardzo szeroką pracę socjalną , współpracując w tym zakresie ze szkołami , służbą zdrowia , z kuratorami zawodowymi i  społecznymi itp.

Przewodniczący Rady podziękował pani Kierownik za wystąpienie i otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie.  Radny Stefański pogratulował pani Kierownik materiałów – zważywszy , że pracownicy Ośrodka mają do czynienia z najtrudniejszymi interesantami, tej bardzo trudnej pracy i odniósł się do informacji o pomocy żywnościowej. Przypomniał jak z radnymi :Maciejczykiem , Piterą i Burmistrzem  odwiedzili noclegowanie w Grudziądzu  i zapytał o to, jaka jest możliwość i czy są takie potrzeby , by coś takiego powstało na terenie Gniewkowa oraz ile osób skorzystało z tej pomocy przy rozdzielaniu żywności . Radny wyraził też zdziwienie , że dodatki mieszkaniowe wypłacane są również właścicielom domów jednorodzinnych. Pan Stefański odniósł się też do informacji na temat 7 matek z dziećmi korzystających z działań organizowanych w ramach programu  i zapytał, czy te matki były np. zainteresowane pracami społecznie użytecznymi . Pani Kierownik odpowiedziała , że wówczas te panie nie mogły się podejmować takich zajęć , ale  zapewniła, że  są zainteresowane pracą, że się pytają o zajęcie . Radny Stefański zapytał , czy w Gminie są  „rejony biedy”, ponieważ zaobserwował , że miejsce takie jest zauważalne np. w Skalmierowicach , a czy są też inne , podobne , gdzie „bieda rodzi biedę”. Pan Stefański zadał także pytanie o dłużników alimentacyjnych , z którymi PUP ma problem , bo nie chcą pracować , a korzystają ze środków . Zdaniem radnego należałoby zaproponować takim osobom  chociażby zatrudnienie w ramach robót publicznych w Przedsiębiorstwie Komunalnym . Pani Zaworska odpowiedziała, że  po wskazaniu PUP  tych osób – Urząd odpowiedział, że nie ma możliwości  ich zatrudnienia. Pan Stefański odpowiedział, że widocznie w tym czasie PUP nie miał na to środków .  Teraz należałoby tą pracę zaproponować , a to są przeważnie ludzie , którzy nie chcą pracować i gdyby odmówili, to zostaliby wykreśleni przez PUP. Pani Zaworska powiedziała, że nie może powiedzieć , że oni nie chcą pracować, bo pracują wszyscy . Pan Stefański zaznaczył, że tym ludziom nie zależy na legalnej pracy . Przewodniczący Rady zapytał o wysokość wypłat z tego tytułu , na co pani Zaworska odpowiedziała, iż to zależy od decyzji sądu , a średnio może to wynosić ok. 300 zł. Zdaniem radnego Pułaczewskiego , jeśli zacznie się to zmieniać , to dla tych ludzi może wyjść gorzej.  Pani Kierownik oświadczyła, że gro tych osób pracuje „na czarno” i nie przychodzi i opieki , a są też tacy , którzy mówią , że pójdą do pracy , ale i tak przyjdą do opieki, by zapewniła byt rodzinie.  Radny Stefański przekonywał, by jednak znalazła się praca dla tych ludzi , bo tak , czy inaczej się im płaci .Ci ludzie robią wszystko, by nie podejmować pracy  i wszyscy musza za to płacić. Zadłużenie alimentacyjne będzie rosło i nigdy nie zmieni się nic w tym zakresie.  Skoro ci ludzie odmawiają podjęcia pracy , to niech nie korzystają z naszych środków . Zdaniem pani Kierownik , jeśli nie otrzymają tego świadczenia , to są w stanie „wyciągnąć z opieki” jeszcze więcej , przepisy nie są w tym zakresie dostosowane. Radna Lewandowska zapytała o wysokość łącznej pomocy dla rodziny z 13 dzieci, na co pani Zaworska odpowiedziała, że w takim przypadku dzieci „wypracowują dochód” dla takiej rodziny.  Radny Bożko zapytał o puste miejsce w tabeli nr 8 i otrzymał wyjaśnienie od pani Zaworskiej , że dane są zamieszczone , ale rozbite na dwie pozycje „internat” i „dojazdy”.  Pani Lewandowska zapytała o wspomniane wcześniej dodatki mieszkaniowe dla domków jednorodzinnych. Pani Kierownik wyjaśniła, że przepisy regulują wypłatę dodatków w tym przypadku uzależniając  ją od  dochodów i metrażu (potwierdzanego przez Starostwo) . Kwalifikują się głównie duże rodziny . Radna Lewandowska zwróciła uwagę na problem opiekunek społecznych , które nie są w stanie zapewnić wszystkich potrzeb, dlatego nad tym trzeba  „się pochylić” .Pani Kierownik powiedziała, że przekazała już informacje panu Burmistrzowi , sugerując , by oddelegować do tej pracy osoby w ramach robót publicznych .W trakcie dyskusji na ten temat ustalono, że obecnie na terenie Gminy nie ma bezrobotnych pielęgniarek , które mogłyby pracować w takim charakterze, a prace tą wykonywać mogą jedynie osoby specjalnie przygotowane .

                                      Następnie  , Przewodniczący Rady poprosił panią Zaworską o przedstawienie informacji  z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i realizacji Miejsko-Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009.  Pani Kierownik odczytała treść informacji przygotowanej na ten temat (informacja stanowi załącznik do protokołu) .  Do tej informacji – radni nie mieli uwag , ani pytań.

                                      Kolejno, pani Skarbnik przedstawiła propozycję zmian  budżetu Gminy , którą radni wcześniej otrzymali. Pani Rutkowska dodała, że oprócz wskazanych zmian , dojdzie jeszcze kolejna, spowodowana otrzymaną w dniu dzisiejszym decyzją Wojewody o zwiększeniu dotacji na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym  o kwotę 137.460 zł. Przewodniczący Rady zapytał , czy zwiększenie o 50 tys. zł dotacji dla MGOKSiR wystarczy , skoro tak poważnie zwiększa się ilość obiektów sportowych . Pani Rutkowska odpowiedziała, że te pieniądze przewidziane są na wynagrodzenia dla opiekunów , których zatrudnienie przejął Ośrodek, ale to zapewne nie wystarczy do końca roku i trzeba będzie dołożyć 30-50 tys. zł. Radna Lewandowska zapytała o kwotę 10 tys. zł , jaka jest dla KSM z tytułu lokali socjalnych . Pani Skarbnik wyjaśniła, że jeśli jest wyrok eksmisyjny , a Gmina nie dysponuje odpowiednim lokalem , to lokator pozostaje w swoim mieszkaniu , a czynsz płaci Gmina. Na ten rok zabezpieczono 13 tys. zł na ten cel, ale sytuację może „uratuje” budowa  kolejnego budynku socjalnego. Pani Lewandowska zapytała, czy ktoś, kto otrzymał przydział na taki lokal może „wybrzydzać” ?  Z-ca Burmistrza odpowiedział, że teraz takiej możliwości już nie ma. Radna wskazała na lokal nr 2 przy ul.Toruńskiej , który zdaniem mieszkańców  od 2 lat stoi pusty. Pan Drzażdżewski odpowiedział, że  przydział na ten lokal mają mieszkańcy z ul.Kilińskiego  , na czas remontu w ich mieszkaniu. Pani Lewandowska skonkretyzowała, że chodzi o mieszkanie po pani Ziemskiej, które od 2 lat stoi puste. Z-ca Burmistrz jeszcze raz zapewnił, że o tym właśnie lokalu mówił. Wcześniej to mieszkanie było również przeznaczone na lokal socjalny , a teraz jako zastępcze na czas remontu i to się przedłuża. Po remoncie lokal będzie wolny.

                                      Kolejno przedstawiony został radnym projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2011. Nie było pytań do tego projektu.

                                      Następnie , nawiązano do 4 projektów uchwał w sprawie ogólnodostępności boisk , w związku z budową placów zabaw. Radna Lewandowska zapytała o  opinię pań dyrektorem w tej sprawie. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jest to robione z wcześniej przyjętymi planami odnowy miejscowości  , co było wówczas omawiane z uwagi na brak innych lokalizacji . Każdy obiekt z udziałem środków , o jakie stara się Gmina musi być ogólnodostępny , stąd te projekty uchwał. Pani Lewandowska zapytała, czy na takie place zabaw nie potrzeba opiekunów , na co pan Drzażdżewski zaprzeczył.

                                      Przewodniczący Rady poinformował o obchodach 50-lecia Związku Pszczelarzy , z której to okazji związkowcy wystąpili o wsparcie tego jubileuszu. Pan Kozłowski zasugerował dofinansowanie zakupu sztandaru. Jeśli taka będzie wola radnych- to przeprowadzona zostanie zbiórka.

Radna Lewandowska zapytała, czy zapis w budżecie na temat kanalizacji w Suchatówce oznacza , że realizacja tego zadania rozpocznie się w tym roku . Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że kwota 100 tys. zł zaplanowana została na wykonanie dokumentacji. Z-ca Burmistrza dodał, że to nie tylko dokumentacja, to także odpowiednie mapy  i dokumenty niezbędne do  rozpoczęcia zadania. Konkursy ogłaszane mają być w czerwcu , więc trzeba to przygotować, by móc aplikować o środki. Radna zapytała o termin budowy , na co  pan Drzażdżewski odpowiedział, że planuje się to na rok przyszły.

Radny Tyburek zapytał o bieżnię przy Gimnazjum . Z-ca Burmistrza odpowiedział , że z uwagi na spore koszty odkłada się to do czasu budowy boiska w Gąskach , by przy tej okazji to załatwić .Po świętach odbędzie się przetarg w ramach tego zadania.

Radna Paul zapytała, czy potrzebne jest ksero w „starym GOKU”?  Z-ca Burmistrza  przyznał, że w nowym budynku jest również ksero , ale ono pracuje głównie na potrzeby biblioteki i jest bardzo obciążone, dlatego nawet planuje się przeniesienie tego urządzenia ze „starego GOKU”.

Pani Paul zgłosiła również, że mieszkańcy skarżą się na zakaz zatrzymywania się busów przy ul.Inowrocławskiej. Pan Drzażdżewski wyjaśnił, iż decyzja w tej sprawie należy do zarządcy drogi . Są wstępne ustalenia z Zarządem Generalnej Dyrekcji  Dróg , które póki co -jest temu przychylny.

Radna Paul zwróciła  też uwagę na to, że kiedyś MGOKSiR organizował bardzo dużo  wyjazdów , ludziom tego brakuje, brakuje imprez. Radna zapytała też, o to czy Burmistrz rozmawiał z KSM na temat „bidnego blokowiska” , bo na osiedlu panuje bałagan.  Z-ca Burmistrza odpowiedział, że na czwartek ustalone jest spotkanie i Burmistrz będzie o tym rozmawiał , jak również o szatniach dla boiska .

Radna Lewandowska zgłosiła, że „ma sprawę” do nowego Dyrektora MGOKSiR , bo stary obiecał , że uporządkowane zostanie pomieszczenie z pralką (toaleta)  przy sali  w SP nr 1 w Gniewkowie . Wskazała też na problemy z zapleczem dla sportowców przy tym obiekcie. Z-ca Burmistrza zapewnił, że będzie miał to na uwadze i będzie o tym rozmawiał .

Pani Lewandowska wystąpiła z zapytaniem o konkurs na Dyrektora MGOKSiR .  Z-ca Burmistrza odpowiedział, że funkcję tą przejmie była księgowa – pani Ewa Sawicka. Radna zapytała, czy konkurs w tym przypadku nie jest wymagany , na co otrzymała zapewnienie , że nie.

Radny Tyburek nawiązał do planowanych obchodów DNI GNIEWKOWA , w ramach których na stadionie ma wystąpić  zespół PERFEKT .Radny zaznaczył, że po takim koncercie należy planować też pieniądze na modernizację murawy boiska , bo będzie zniszczona. Pan Tyburek wskazał na inną lokalizację- na boiska boczne , gdzie nawet miejsca jest więcej . Po imprezie , jaką wcześniej na stadionie organizowała firma Interlight- można zakładać, że renowacja boiska będzie niezbędna. Pan Pułaczewski zapytał, gdzie planowano ustawić scenę , czy na boisku, czy poza nim ? Pan Tyburek podkreślił, że tak , czy inaczej- płyta boiska będzie do  kapitalnego remontu. Przewodniczący Rady zasugerował, by może rozważyć jednak tą drugą możliwość- boiska boczne. Pan Tyburek wyraził też zdziwienie, że Zarząd Klubu wyraził na coś takiego zgodę , ponieważ w niedzielę po koncercie planowany jest mecz II ligi .Z-ca Burmistrza  zapewnił, że były w tej sprawie ustalenia i rozmowy , ale zgłoszone sugestie wzięte zostaną pod uwagę.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji .

 

 

 

Podpisał (-) Przewodniczący Rady - Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokołowała: J.Stefańska

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.03.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2010 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1791
22 kwietnia 2010 09:49 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
22 kwietnia 2010 09:47 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.