Protokoły z posiedzeń

Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Rady w dniu 23 listopada 2009r.

Protokół z posiedzenia wspólnego

Komisji Rady w dniu 23 listopada 2009r.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli- zgodnie z załączoną listą obecności .

Zebranych powitał i spotkanie rozpoczął- Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski . Poinformował na wstępie , że do proponowanego porządku obrad Burmistrz zgłosił dodatkowe projekty uchwał . Pan Kozłowski przekazał, że Burmistrz wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał:

1.    w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2010,

2.    w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne ,

3.    zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania  pod nazwą Budowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie.

Radni nie mieli pytań odnośnie pierwszego projektu, natomiast projekt drugiej uchwały przedstawił obecny na posiedzeniu Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego. Pan Bogdanowicz przypomniał, że poprzednia uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne ustalana była rok temu. Podstawę stanowi cena tony odpadów niesegregowanych , którą proponuje się w wysokości 170 zł netto . Na tą cenę składają się dwa podstawowe składniki: opłata marszałkowska, która zmieniała się przez ostatnie lata  oraz koszty eksploatacji składowiska , które nie zmieniły się od 2001r. Prezes powiedział też, że w ubr. przedstawił 2 propozycje stawek i przyjęte zostały te niższe i teraz Przedsiębiorstwo ma stratę na składowisku na kwotę 25 tys. zł . W sprawie składowiska przeprowadzono szereg rozmów z Marszałkiem i Dyrektorem Departamentu , uczestniczył w nich Burmistrz , a także Z-ca Burmistrza , zabiegano o to, by uzyskać zgodę na budowę kolejnej kwatery, ale się nie udało . Został opracowany program przez pana Krzysztofa Niepierę , dzięki któremu obecna kwatera będzie wykorzystywana jeszcze przez następne 22 miesiące, do końca 2011r.  Ekspertyza kosztowała 5 tys. zł, ale warto było , a wymogi wynikające z tego programu wymagają pracy kompaktora na wysypisku . Błędem poprzedników, czy przeoczeniem było to, że to urządzenie nie funkcjonowało tam od początku . To urządzenie stabilizuje odpady, a efektywność deta jest żadna. Dlatego teraz wynajmuje się kompaktor z Barcina za 60 zł / godzinę , dzięki czemu w niektórych miejscach poziom śmieci obniżył się o 6 m . Dalsza praca tego urządzenia jest koniecznością , a gdyby od początku było na wysypisku cos takiego, to teraz śmieci byłoby o 1/3 , a może nawet o ½ mniej. Pan Bogdanowicz opowiedział jeszcze o problemach związanych ze sprowadzeniem  tego kompaktora, ponieważ to bardzo ciężki sprzęt. Radny Stefański zapytał o cenę tego urządzenia, na co otrzymał odpowiedź , że Prezes firmy , od której kompaktor wypożyczono życzy sobie za to urządzenie 70 tys. zł + VAT, a na to Przedsiębiorstwa nie stać . Odstrasza jeszcze to, że urządzenie to zużywa bardzo dużo paliwa  -35 l/1 motogodzinę. Pan Stefański zapytał , czy urządzenie to można byłoby wykorzystać jeszcze w innych celach .Prezes odpowiedział, że zakup jest nieunikniony , by wysypisko dalej funkcjonowało , to 10-letni sprzęt , praktycznie nowy, niewyjeżdżony . Radny Bożko zwrócił uwagę na koszt pracy kompaktora.  Pan Bogdanowicz podał, że łącznie jest to ok. 220 zł za 1 motogodzinę . Teraz , w celu uzyskania odpowiedniego efektu urządzenie to pracuje cały czas, centymetr po centymetrze , a potem wystarczałyby 4 godziny na tydzień. W tej sprawie robiono rozeznanie i poproszono o przedłożenie ofert z Włocławka i Bydgoszczy . Włocławek nie odpowiedział, a Bydgoszcz zaoferował urządzenie za 370 zł /1 godzinę i do tego koszty przewozu. Radny Pułaczewski zapytał o perspektywy  funkcjonowania wysypiska w Kaczkowie . Prezes odpowiedział, że teraz zapewniono jego funkcjonowanie do 2011r. Burmistrz oświadczył, że celem rozmów prowadzonych z Marszałkiem było doprowadzenie do zmiany planu Województwa związanego ze składowiskami odpadów. Co do tego pozyskano przychylność Marszałka , Zarządu Województwa i Rady , ale by wysypisko w Kaczkowie znalazło się w tych planach potrzeba czasu , nawet 2 lat . Dlatego dołożono starań, by ta kwatera mogła funkcjonować przez ten czas , by te zmiany zostały wprowadzone . Burmistrz przyznał, że szkoda, iż kompaktora nie było od początku , wówczas teraz nie byłoby takiego problemu. Prezes ponownie podkreślił, że koszty eksploatacji wysypiska nie mieniane były od 2001r. , stąd teraz ta strata w wysokości 25 tys. zł , a Przedsiębiorstwo ponosi szereg różnych wydatków związanych z jego funkcjonowaniem np. opłaty za badania, monitoring , odcieki, remonty, legalizacje wagi (do końca 2009 jest obecnie) . Podana cena uwzględnia też prace kompaktora, ponieważ obecnie nie stać Przedsiębiorstwa na to urządzenie. Pan Bogdanowicz podał dla porównania , że cena 1 tony odpadów na wysypisku w Giebni kosztuje 190 zł (dla  swoich mieszkańców) , a w Inowrocławiu od 01.01.2010r. będzie ona wynosiła 200 zł . Radny Stefański zapytał, czy oznacza to , że podwyżka ta niweluje podana stratę oraz  pokrywa koszty pracy kompaktora . Pan Bogdanowicz odpowiedział , że tak i dodał ,iż kolejnym wydatkiem będzie przygotowanie projektu kolejnej kwatery w 2011r. Po wyjaśnieniach Prezesa- Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na ten temat .Pani Lewandowska zapytała, czy kompaktom będzie mógł „zarobić na siebie” , czy będzie go można wykorzystać do czegoś innego. Pan Bogdanowicz zaprzeczył podkreślając, że urządzenie to jest niezbędne do tego , by wysypisko mogło funkcjonować , by stabilizować odpady , których wysokość nie może przekroczyć 6 m. Radna zapytała też o to, co Prezes miał na myśli podając cenę odpadów w Giebni , ale „dla swoich mieszkańców” ? Prezes wyjaśnił, że chodzi o to, że wystąpiono na piśmie o określenie warunków składowania odpadów na tym wysypisku i otrzymano odpowiedź, iż nie przyjmują odpadów z zewnątrz. Pani Lewandowska zapytała też o to, czy SANIKONT zbiera odpady w naszej Gminie. Pan Bogdanowicz odpowiedział, że odbiera  śmieci z ok. 80 budynków komunalnych . Pan Stefański zapytał natomiast o to, czy można odmówić przyjęcia odpadów z innej gminy na wysypisku? Burmistrz stwierdził, że to wynika wprost z samego pozwolenia , a ponadto trudno jest sprawdzić pochodzenie odpadów , bo w części mogą one pochodzić z innej gminy. Prezes poinformował, że w związku ze skargami dotyczącymi pochodzenia odpadów i ich zbierania – Spółka wprowadziła do SANIKONTU swojego pracownika , który pilnuje pracowników firmy .Radny Bożko stwierdził, że oznacza to kolejne podwyżki dla mieszkańców. Pan Bogdanowicz przyznał, że tak rzeczywiście może być, ale konkurencja jest dość duża , a do tego różnica np. między Inowrocławiem jest spora , więc to nie jest takie oczywiste. Prezes wskazał też , że w kwocie 30 zł wzrostu od 1 tony – 5 zł , to wzrost opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz powiedział, że do tej pory wzrost ceny za składowanie odpadów związany był głownie z ta opłatą , a pan Bogdanowicz dodał, że działo się tak przez 8 lat.  Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały.                                                                                                 Prezes Przedsiębiorstwa poinformował, że Spółka podjęła się realizacji budowy sieci wodociągowej na odcinku 15 km , inwestycji za ok. 2-3 mln zł. Przekazał też , iż w grudniu, bądź na początku stycznia Spółka dokona zakupu nowego ciągnika oraz przyczepy.  Radny Pułaczewski zapytał , czy napis wykonany przez chuliganów na budynku Ośrodka Zdrowia zostanie zamalowany. Prezes odpowiedział, że prac związanych z gospodarką mieszkaniową jest bardzo dużo i stopniowo wszelkie usterki są eliminowane , sami decydując o tych drobnych , a wspólnie z Burmistrzem- o poważniejszych pracach. Pan Bogdanowicz zapewnił, że napis zostanie usunięty , ale musi temu służyć pogoda.                                                                         Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały dotyczącego zmiany wcześniejszej uchwały w sprawie pożyczki na stację uzdatniania wody. Pani Skarbnik nadmieniła, że zbliża się termin podpisania umowy z WFOŚ , który życzy sobie , aby w uchwale mowa była o całej kwocie , ponieważ uchwala z maja mówiła tylko o części kosztów. Pani Rutkowska dodała, że zaciągana pożyczka jest w 30% umarzalna. Pan Pułaczewski zapytał o to, ile ma kosztować to zadanie. Burmistrz odpowiedział, że 2 mln zł  zaznaczając , iż inwestycja ta jest potrzebna , dzięki temu poprawi się komfort życia mieszkańców . Pan Roszak zwrócił uwagę, że Spółkę czekają kolejne poważne inwestycje : przebudowa kotłowni , rozbudowa oczyszczalni ,czy  wymiana sieci .  Burmistrz zauważył, że dzięki temu, iż podejmuje się ona tych zadań, w znacznym stopniu odciąża budżet Gminy. Radny Pułaczewski zapytał o status kotłowni ,która ma powstać. Radny stwierdził, że tu bardzo ważną kwestią jest umowa z KSM i zapytał o gwarancję na to,  iż dalej będzie ona kupowała ciepło. Burmistrz odpowiedział, że Spółdzielnia musi kupować to ciepło , a zakupem kotłowni nie jest zainteresowana. Pan Bożko uznał, że po remoncie może się okazać ,iż Spółdzielnia znajdzie sobie jakieś alternatywne źródło ciepła. Pan Pułaczewski ponownie podkreślił wagę umowy z KSM .                                                                                                               Pani Sekretarz omówiła informację na temat funkcjonowania świetlic wiejskich . Na wstępie pani Pęczkowska wskazała na błąd, jaki wystąpił w pierwszym zdaniu materiałów , a mianowicie podano 18 świetlic , a powinno być 17 , ponieważ w Kaczkowie dopiero jest przebudowywana.  Co do pozostałych- to nie wszyscy przedłożyli informację do Urzędu . Pani Sekretarz zaznaczyła, że z przedstawionych sprawozdań wynika, iż w większości świetlic organizuje się spotkania , bądź różnego rodzaju uroczystości okolicznościowe, a zajęcia organizowane są tam , gdzie zatrudnieni są opiekunowie. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę , że są świetlice prężnie działające, a inne nie , ale to wynika głównie z tego , ile środków pozyskiwanych jest z zewnątrz . Tam gdzie tego nie ma- świetlice działają okazjonalnie . Pan Stefański zapytał , czy rozważna jest kwestia przejęcia świetlic przez Ośrodek Kultury. Radny zaznaczył jednocześnie, że o ile nie zostanie to zmienione , to w sprawozdaniach podawane będą tylko  informacje o spotkaniach i zebraniach .Pan Stefański powiedział, że tylko pani sołtys z Ostrowa przyznała, że nie jest w stanie sama prowadzić świetlicy w taki sposób, by spełnić oczekiwania mieszkańców. Pani Sekretarz przyznała, że ważne jest , by powierzając  prowadzenie świetlicy trafić na odpowiednią osobę , która np. „trafi do dzieci”. Z-ca Burmistrza przypomniał, że odbyło się kilka spotkań z sołtysami ,dyskutowano nad ujednoliceniem zasad funkcjonowania świetlic , by kreowanie zajęć odbywało się podobnie . Przewodniczący Rady zaznaczył, że do prowadzenia zajęć trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, a dzieci są dziś bardzo wymagające. Ponadto stanowi to problem środowiskowy, bo potrzeby środowiska są różne np. w Ostrowie i Wierzchosławicach. Radny Milewski zapytał, czy w sytuacji, gdy młodzież zamierza zorganizować sobie imprezę w świetlicy – to musi za nią zapłacić, czy nie. Pani Sekretarz wyjaśniła, że jeśli impreza przeznaczona jest dla młodzieży – to nie, ale jeśli robiona jest w zamkniętym gronie przez osoby fizyczne- to tak. Radny Stefański stwierdził, że odpłatność uwarunkowana jest od tego, czy ktoś robi to dla siebie, czy dla wszystkich. Pani Pęczkowska podała przykład odpłatnej „18-tki „  i nieodpłatnej imprezy andrzejkowej dla całej wsi.  Pan Stefański ponowił zapytanie  o przejęcie świetlic przez Ośrodek Kultury, na co pani Sekretarz zaznaczyła, że wymagałoby to zmiany statutu MGOKSiR , a do tego nie byłyby potrzebne statuty świetlic , wystarczyłyby regulaminy . Przewodniczący Rady przyznał, że wymagałoby to zmiany uregulowań prawnych – najpierw w statucie Ośrodka, a następnie w statutach sołectw. Wracając do kwestii wynajmowania świetlic, pani Pęczkowska przekazała, że kilkakrotnie zwracano się w tej sprawie do sołtysów , a do tej pory zdarza się , że pieniądze z najmu nie wpływają do budżetu.  Pan Rogalski poinformował, że Ośrodek pisze projekt do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury ,w którym zapewnić musi 20% wkładu własnego. Pan Stefański zapytał, czy zatrudnienie jest w tym konkursie kosztem kwalifikowanym , co radny Rogalski potwierdził .

                            Kolejno omawiano informację na temat funkcjonowania zakładów służby zdrowia . Przygotowane materiały omówiła pani Pęczkowska . Pani Sekretarz skupiła się głownie na projektach zaplanowanych przez Gminę z udziałem tych podmiotów . Na 3 projekty, udało się zrealizować 1 , finansowany z budżetu województwa.  Przyczyną braku realizacji dwóch projektów – było małe zainteresowanie . Burmistrz zwrócił uwagę na program realizowany obecnie przez Zakład ESKULAP w zakresie wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej u mężczyzn. Pani Lewandowska zapytała o projekt szczepień dziewczynek, do którego Gmina przystąpiła. Pani Pęczkowska wyjaśniła, że projekt ruszyć ma podobno w maju , więc środki zaplanowane na ten rok przesuwa się , ponieważ i tak nie zostaną wykorzystane.

                            Następnie przystąpiono do omawiania projektów stawek podatków na rok przyszły. Pani Skarbnik poinformowała, że przedłożony projekt dotyczący podatku rolnego przewiduje podatek na poziomie roku 2009, o 10 gr. jest niższy. Radny Smoła zapytał o stawki w gminach sąsiednich. Pani Skarbnik podała, że w Pakości podatek będą obniżać, a u nas ma pozostać 34 zł. Pan Smoła powiedział, że w Dąbrowie Biskupiej podatek ten zaplanowano w kwocie 30 zł . Radny zapytał o skutek finansowy dla budżetu w przypadku obniżenia stawki do 33 zł. Pani Rutkowska odpowiedziała, że byłoby to ok. 130 tys. zł. Burmistrz zwrócił uwagę , że Gmina Gniewkowo- to gmina miejsko-wiejska i do takich należy ją porównywać, zaś Gmina Dąbrowa Biskupia- ma charakter wiejski i różni ją jeszcze wiele innych cech. Jest sporo umorzeń, przesunięć płatności, a to także pewna forma pomocy dla podatników tego podatku i paradoksalnie- te najbardziej rozwijające się podmioty najczęściej korzystają z ulg i nie płacą podatku. Pan Smoła przekazał, że w roku ubiegłym tona żyta kosztowała 550 zł , a teraz rolnicy chcieliby dostać 330-340 zł/1 tonę, a nie udaję się uzyskać tej ceny . Dlatego rolnicy oczekują „większego gestu” , niż  te 10 gr. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że skoro radny występuje o obniżenie tej stawki , to winien wskazać pozycje, gdzie należałoby zwiększyć wpływy do budżetu. Radny Smoła oświadczył, że on nie patrzy na to w ten sposób, ponieważ dochody rolników znacznie spadły . Pani Skarbnik podała, że z wyliczeń wynika, że obniżka o 1 zł proponowanej ceny żyta spowoduje skutek finansowy dla budżetu w wysokości 40 tys. zł . Burmistrz ponownie zaznaczył, że stawka podatku się nie zmienia, że jest on niższy od górnej stawki , jest stabilny , a znaczne podwyżki zaplanowano gdzie indziej . Zastosowano wiele umorzeń z powodu suszy i rolnicy nie powinni mieć pretensji . Następnie dyskutowano nad opodatkowaniem w przypadku prowadzenia innej działalności przez rolników , np. uprawy warzyw. Pan Roszak wskazał na Pakość , Janikowo, gdzie stosowane są maksymalne stawki , przez co otrzymują subwencję ogólną w nieobniżonej wysokości . W Gniewkowie przez lata stosowano obniżoną stawkę , co powodowało mniejsze wpływy do budżetu z tego tytułu i jednocześnie  niższą subwencję . Pani Skarbnik podała, że przy dochodzie z podatku rolnego niższym o 40 tys. zł , kolejne 20 tys. zł Gmina traci z subwencji. Burmistrz powiedział, że podatki przez lata nie były podnoszone ,a przez to otrzymywano niższą subwencję . Dziś Gniewkowo dogoniło budżet  Janikowa , czego nie można było zrobić przez lata. A tam dodatkowo „fajnie się rządzi” , bo wszystko jest zakładowe, a w Gniewkowie są zupełnie inne problemy. Radny Smoła przekazał , że oczekiwania rolników są inne , spodziewają się niższego podatku. Przewodniczący Rady ponownie podkreślił, że skoro ta stawka zostanie obniżona , to albo jakieś zadanie nie zostanie wykonane , albo należy zastosować podwyżkę w innej pozycji. Kolejno , omawiano projekt uchwały dotyczący podatku od nieruchomości . Radny Pułaczewski zapytał, czy Przedsiębiorstwo Komunalne zwolnione zostało z podatku , co planowano przy ustalaniu ceny wody. Pan Roszak zaprzeczył tłumacząc , że gdyby zastosowano takie zwolnienie , to obejmowało by ono nie tylko Spółkę . Pani Sekretarz zaznaczyła, że w tym przypadku nie można zastosować zwolnienia podmiotowego. Burmistrz przekazał, że rozmawiał na ten temat z Prezesem o innym rozwiązaniu tej kwestii. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na 8,5% wzrost stawki podatku od nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej. Pani Skarbnik podała kwotę zysku dla budżetu przy zastosowaniu  tej  stawki , a Burmistrz podkreślił, że w przyszłości sporo będzie się budowało w Gminie , co powiększy wpływy .  Dyskutowano także na temat budowy elektrowni wiatrowych w Gminie . Burmistrz powiedział, że jedna firma jest na rozdrożu z uwagi na problemy związane z lotniskiem w Latkowie (korytarz powietrzny) ,a druga lokalizacja to Murzynno-Murzynko . Inwestor wystąpił  do Urzędu o warunki zabudowy ,ale przyjąć można ,że 1 instalacja – to droga dojazdowa +fundament o wymiarach 15x20 m  lub 20x20 m . Pan Pułaczewski zapytał, czy powstanie to w roku przyszłym , na co pan Roszak odpowiedział, że można spodziewać się realizacji pod koniec 2010r. Pan Smoła zapytał, czy grunty kościelne w Murzynnie należą do naszej Gminy, czy może do Dąbrowy, na co padła odpowiedź, że są to tereny raczej Dąbrowy Biskupiej. Burmistrz dodał, że rozmowy prowadzone były z parafia, ale dotyczyły gruntów od strony Lipia.                                                                                                           Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że wzrost podatku od środków transportowych przewidziany został na poziomie 6% ( w zależności od zaokrąglenia- trochę może się wahać) . Pan Smoła  zapytał o stawki w innych gminach. Pani Skarbnik przedstawiła radnym porównanie stawek zarówno podatku od nieruchomości , jak i podatku od środków transportowych -zgodnie z załączonymi do protokołu tabelami. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że obciążenia z tytułu podatków w przypadku przedsiębiorców się łączą  i to dla nich duży skok . Pan Kozłowski  zapytał o przewidywany stopień inflacji, na co pani Rutkowska podała, że mówi się o ok. 3%.  Pan Smoła uznał, że biorąc pod uwagę przedsiębiorców i rolników- to tym drugim gorzej się żyje. Burmistrz zwrócił uwagę, że skoro podatek od nieruchomości zostałby obniżony – to byłoby mniej ok. 100 tys. zł ,a do tego mniejszy podatek rolny o 1 zł- to 60 tys. zł mniej .Pani Lewandowska zauważyła , że to prawie koszt 1 świetlicy. Pan Smoła zasugerował, by może Burmistrz zastosował takie uzasadnienie, że obniżki nie będzie , ale te środki trafia na wieś. Burmistrz powiedział, że mieszkańcy wiosek nie mają powodów do narzekań, bo  dużo się dla nich robi  , a z braku środków  później trzeba rozstrzygać dylematy gdzie np. zrobić drogę , do jakich konkursów przystąpić , by pozyskać środki . Przewodniczący Rady przyznał, że często porusza się ten temat na zebraniach wiejskich , że teraz robi się głównie w Gniewkowie , a prawda jest taka, że w Gniewkowie przez lata nic się nie działo . Radny Smoła stwierdził, że wystarczy jedna, poważna inwestycja , by te głosy się zmieniły . Burmistrz powiedział natomiast, że  przecież te wiejskie problemy także są rozwiązywane , robi się z Lidera, „Czarnoziemu” , szkoda tylko , że nie udało się pozyskać dofinansowania ze „schetynówki”.  Pan Smoła zapytał  o przetarg na budowę świetlicy, na co pan Roszak wyjaśnił , że po przetargu okazało się , iż koszt budowy będzie większy, dołożyć trzeba ok. 50 tys. zł .

                                      Nawiązując do projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych , Przewodniczący Rady podkreślił, że przewiduje on 6% wzrost  stawek. Zapytał też o wysokość dochodu z tego tytułu.  Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota ok. 180 tys. zł.

Radny Smoła zapytał o stawki podatkowe w gminie Złotniki , na co pani Rutkowska nie odpowiedziała. Przewodniczący Rady zauważył, że podatek rolny był wyższy niż w Gniewkowie już w tym roku .Burmistrz dodał, że tam stosowane są raczej wysokie stawki. Radny Milewski zwrócił uwagę , że były zwolnienia z podatku od środków transportowych i zapytał o ilość takich przypadków. Burmistrz zapewnił, że nie było tego dużo.  

Kolejno , pani Skarbnik omówiła sugerowane zmiany do budżetu , a następnie pani Sekretarz przedstawiła projekt zmian w preliminarzu wydatków MGKRPA. Pani Pęczkowska oświadczyła, że wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wzrosły o 30 tys. zł , co zostało uwzględnione po stronie wydatków. Pani Lewandowska zapytała o płacenie za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. Pani Pęczkowska wyjaśniła, że jest sporo zaległości, ale te przypadki zgłaszane są do komornika i na razie Izba nie obciąża Gminy . Trzeba będzie płacić, jeśli należność nie zostanie ściągnięta przez komornika.

Następnie Przewodniczący Rady nawiązał do projektu uchwały w sprawie zasad używania hejnału Gminy . Pan Kozłowski zaznaczył, że jest on bardzo trudny do wykonania . Radna Lewandowska zapytała, czy utrzymanie wieży , której odtwarzany ma być hejnał należało będzie do Gminy . Z-ca Burmistrza odpowiedział , że nie.

Z-ca Burmistrza przedstawił także radnym projekt uchwały dotyczący Programu Rewitalizacji . Pan Drzażdżewski powiedział, że zmienił się okres realizacji adaptacji „boźnicy” , dołożona jest ocena oddziaływania na środowisko , dlatego w uchwale musza znaleźć się odpowiednie zapisy . Następnym krok po ocenie tego, będzie składanie wniosków do końca roku.

Przewodniczący Rady zaproponował termin kolejnej sesji wskazując na dzień 30 grudnia 2009r. , a posiedzenia Komisji – 28 grudnia 2009r.  Ustalono, że uroczysta sesja odbędzie razem z budżetową , przy czym cześć robocza rozpocznie się o godz. 1000, a uroczysta – o 1400.

Radny Bożko zapytał o środki na wiatę autobusową , na co Burmistrz wyjaśnił, że realizacja takiego zadania odbędzie się z wydatków bieżących .

Radny Milewski zapytał o procedurę wyłapywania psów , ponieważ sam udostępniał Policji ogród, by mogli ująć takiego zwierzaka. Pan Roszak wyjaśnił, że Gmina ma zawartą umowę ze schroniskiem . Zgłoszenie odbywa się na telefon i ktoś przyjeżdża dnia następnego . Pan Milewski zapytał, czy oznacza to, iż Policja wie o tym .Przewodniczący Rady powiedział, że tym w Urzędzie zajmuje się pani Brzuska. Pani Skarbnik podała, że za pobyt 1 psa w schronisku gmina musi płacić  10 zł + VAT . Wydano na to już 22 tys. zł , płaci się nawet za nieudane próby złapania .

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

 

Podpisał (-) Przewodniczący Rady Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokołowała :J.Stefańska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2009r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2010 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1844
03 lutego 2010 09:48 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.