Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały na XV Sesję Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia "Programu współracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymiu i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku"


PROJEKT

UCHWAŁA Nr XV/ /2007
Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 listopada 2007r.

w sprawie : uchwalenia Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008


Na podstawie art. 7 pkt 19 , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:


§ 1.Przyjąć „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 „ w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały , zwanym dalej Programem .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa poprzez koordynowanie i nadzorowanie realizacji uchwalonego Programu .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I E


Obowiązek uchwalenia Programu wynika wprost z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Jego celem jest usystematyzowanie oraz ustalenie form współpracy w roku 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami , prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego na terenie Gminy Gniewkowo. Ciągły wzrost ilości podmiotow działających w Gminie w sferze pożytku publicznego wymaga określenia zasad współpracy w celu jej usprawnienia oraz budowania pozytywnych relacji we wzajemnym funkcjonowaniu dla dobra lokalnej społeczności .
Inicjatorem wywołania uchwały jest Burmistrz Gniewkowa .

Załącznik do uchwały nr XV/ /2007
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27 listopada 2007r.

Program współpracy Gminy Gniewkowo
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2008 roku


Wstęp

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną.
Istotne znaczenie dla ich funkcjonowania ma wymiana doświadczeń między organizacjami, oraz współpraca sektora pozarządowego z sektorem publicznym, w tym z samorządem gminy.
Rozwój Gminy Gniewkowo i poprawa warunków życia jego mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem samorządu. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Na przełomie lat , współpraca ta kształtowała się w różny sposób , a wejście w życie ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ) wprowadziło nowe ramy dla dotychczasowych relacji.
U podłoża niniejszego “Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku”, zwanego dalej “Programem”, leży przekonanie władz gminy o korzyściach płynących z tej współpracy . Świadczy o tym bogaty dorobek wspólnych inicjatyw i zadań realizowanych na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz pojawienie się nowych podmiotów na terenie gminy działających w tym zakresie.Rozdział 1
Cele programu

Celem wprowadzenia Programu na rok 2008 jest dalsze :
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
4) uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe i szukanie efektywniejszych sposobów wykorzystywania środków budżetowych ,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.


Rozdział 2
Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Gminy Gniewkowo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest :
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,
5) konsultowanie aktów prawa lokalnego.

Rozdział 3
Podmioty programu współpracy


1. Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z inicjatorami przedsięwzięć obywatelskich w sferze działalności pożytku publicznego tj. działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe oraz inne osoby i jednostki określone w ustawie.
Podmiotami niniejszego programu współpracy są w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
W dalszej części Programu podmioty te nazywane są “Organizacjami”.
2. Program współpracy skierowany jest do tych Organizacji, które prowadzą swoją działalność na terenie Gminy Gniewkowo lub na rzecz jej mieszkańców.


Rozdział 4
Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Organy Gminy Gniewkowo umożliwiają udział organizacji w realizacji zadań publicznych w szczególności w następujących dziedzinach należących w świetle powołanej na wstępie ustawy, do sfery zadań pożytku publicznego :
-upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
-ochrony i promocji zdrowia,
-przeciwdziałania patologiom społecznym,
-kultury , sztuki ,ochrony dóbr kultury i tradycji,
-podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej ,
-działalności wspomagającej rozwoj wspólnot i społeczności lokalnych ,
-nauki, edukacji , oświaty i wychowania ,
-wypoczynku dzieci i młodzieży .

Rozdział 5
Realizacja Programu i zasady współpracy Organizacji z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi.


1. Za realizację Programu , zgodną z jego założeniami ze strony samorządu Gminy Gniewkowo odpowiadają :
-Rada Miejska i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy,
-Burmistrz Gniewkowa – w zakresie realizacji polityki, o której mowa w Rozdziale 1, dysponowania środkami budżetowymi, szczegółowego określania zadań ze sfery zadań pożytku publicznego przewidywanych do realizacji przy udziale Organizacji, wspierania organizacyjnego i merytorycznego Organizacji,
-Komisja konkursowa, o której mowa w Rozdziale 6 niniejszego Programu,
-gminne jednostki organizacyjne – w zakresie bieżącej współpracy z Organizacjami,
-Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2.Wyżej wymienieni za realizację programu odpowiadają w następującym zakresie:
-udzielania Organizacjom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego,
-utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami i koordynowanie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego, obejmującej zadania publiczne Gminy,
-kontaktów pomiędzy organizacjami i poszczególnymi Komisjami Rady Miejskiej,
-publikowanie informacji o Organizacjach realizujących zadania ze sfery zadań publicznych w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
3. Przedstawiciele Organizacji mają możliwość uzyskiwania bieżących informacji na temat prac merytorycznych Komisji Rady , jak i przekazywania tym Komisjom swoich wniosków, opinii i uwag. Pomocą w uzyskiwaniu informacji i kontaktach z przedstawicielami Komisji służy Referat Organizacyjny – Biuro Rady .
4. Organizacje mają możliwość przekazywania swoich wniosków, opinii i uwag bezpośrednio Burmistrzowi Gniewkowa. Wnioski powinny dotyczyć spraw kompleksowych, które przekraczają kompetencje poszczególnych pracowników Urzędu lub, które w ocenie organizacji nie zostały potraktowane z należytą uwagą.
5. Stosownie do potrzeb zgłaszanych przez Organizacje, Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego organizować może spotkania Organizacji ze wskazanymi przedstawicielami władz gminy . W ramach tych spotkań Organizacje będą miały możliwość uzyskania informacji o interesujących je zagadnieniach oraz przedstawiania swoich wniosków, propozycji i informacji mogących usprawnić poszczególne dziedziny funkcjonowania gminy. Spotkania, o których mowa służyć mają także wymianie informacji o kierunkach planowanych i podejmowanych działań na rzecz wspólnoty samorządowej w celu ich zharmonizowania i nawiązania bądź zacieśnienia współpracy.
6. Burmistrz Gniewkowa będzie kierował do właściwych Organizacji projekty aktów prawa miejscowego dotyczących problematyki mieszczącej się w zakresie ich statutowej działalności w celu uzyskania ewentualnych uwag i opinii w przedmiocie projektowanej regulacji prawnej.

Rozdział 6
Formy współpracy z Organizacjami


1. Działania Organizacji realizujące zadania ze sfery pożytku publicznego będą wspierane w formach :
a) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych niż środki z budżetu Gminy,
b)umożliwiania nawiązywania kontaktów z innymi organizacjami o analogicznych celach i kierunkach działania,
c)upowszechniania i promowania działalności Organizacji w mediach ,
d)udostępniania obiektów , stanowiących własność mienia komunalnego z przeznaczeniem na działalność Organizacji .
2. Zgodnie z przepisami ustawy, udzielane dotacje na realizację zadań Gminy ze sfery organizacji pozarządowych będą podlegały następującym zasadom:
-na realizację określonych zadań w obszarach wymienionych w Rozdziale 4 niniejszego Programu, zgodnie z ustawą ogłaszane będą przez Burmistrza Gniewkowa otwarte konkursy ofert ,
-ogłaszanie konkursów odbywać się będzie w sposób określony w art. 13 ust. 3 cytowanej we wstępie ustawy ,
-otwarte konkursy ofert Burmistrz Gniewkowa przeprowadzać może z własnej inicjatywy lub po rozpatrzeniu wniosku Organizacji prowadzącej działalność w danym zakresie,
-w celu rozpatrzenia ofert przedstawionych przez Organizacje w ramach konkursów Burmistrz Gniewkowa powoływał będzie komisje konkursowe określając jednocześnie tryb ich pracy,
-warunkiem rozpatrzenia ofert będzie sporządzenie ich na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
-wyłonionym w wyniku ofert Organizacjom środki mogą być przekazane na podstawie umów zawieranych zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
-sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlegał będzie kontroli i ocenie dokonywanej przez właściwych merytorycznie pracowników Urzędu Miejskiego .
3. Organy Gminy pomagają Organizacjom w pozyskiwaniu środków ze źródeł innych niż budżetowe. Pomoc samorządu obejmować będzie udzielenie informacji o potencjalnych źródłach finansowania, opiniowanie wniosków o przekazanie środków na realizację zadań oraz promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki z zewnątrz.


Rozdział 7
Postanowienia końcowe

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Programem, do współpracy Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych z Organizacjami stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ).Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1288
12 marca 2008 23:04 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu