Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2006" - projekt przedłożony zostanie Radzie Miejskiej pod obrady na XXXVIII Sesji


(projekt)


Uchwała Nr XXXVVIII/ /2005
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 21 grudnia 2005r.


w sprawie: Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2006.Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 , poz. 1086 , Dz.U. z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz.1568 , Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 , poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 , Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 , zm. Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 , Nr 116 , poz. 120;Nr 210 , poz 2135 ; Dz.U. z 2005 r. Nr 155 , poz. 1298 , Nr 169, poz. 1420).


Rada Miejska w Gniewkowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2006”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2006r roku po jej ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.UzasadnienieNiniejszy Program został opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873) oraz metodologii i zaleceń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – dokumentu, który powstał we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego (Warszawa, luty 2004 r.).
Przy opracowywaniu niniejszego Programu wykorzystano przede wszystkim dotychczasowe doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Gniewkowo oraz pięć podstawowych zasad dotyczących tworzenia Programów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
Z DNIA 21.12.2005R.
NR XXXVIII/ /2005


PROGRAM

współpracy Gminy Gniewkowo
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie


Wstęp

Niniejszy Program został opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96, poz. 873) oraz metodologii i zaleceń Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – dokumentu, który powstał we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego (Warszawa, luty 2004 r.).
Przy opracowywaniu niniejszego Programu wykorzystano przede wszystkim pięć podstawowych zasad dotyczących tworzenia Programów współpracy Administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a więc podmiotów, których Program dotyczy, charakteru współpracy, okresu na jaki jest on opracowywany (zasadą jest plan roczny tworzony jednak z perspektywą współpracy wieloletniej), współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie, różnorodności form współpracy, a nie jedynie zlecenia zadań.
Ilekroć w niniejszym programie mowa o „ustawie” bez bliższego określenia należy przez to rozumieć ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I.Cele Programu

Głównym celem niniejszego Programu jest dalsze kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi oraz wdrażanie zasad społeczeństwa obywatelskiego .
Ma on również służyć racjonalnej i harmonijnej realizacji zadań publicznych i rozwiązywaniu problemów społecznych .
Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów może być wspieranie organizacji pozarządowych i aktywizowanie obszarów ich działalności .
Do celów szczegółowych należy zaliczyć:
1.umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie , swoje otoczenie , wspólnotę lokalną oraz jej tradycje ;
2.tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy;
3.zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych:
4.zdynamizowanie współpracy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy z samorządem oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;
5.określenie zasad , obszarów , kierunków i form wzajemnej współpracy oraz udzielania pomocy organizacjom pozarządowym ;
6.udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy ;
7.otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwianie organizacjom pozarządowym indywidualnych wystąpień z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez nasz samorząd.

II. Sposoby realizacji Programu

1. Dostęp do informacji

Aby należycie realizować zadania publiczne należy zapewnić równy dostęp do informacji. Niezbędnym elementem tego przedsięwzięcia jest wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków. Sposobem realizacji może być pełne wykorzystanie możliwości jakie niesie ze sobą ustawa o dostępie do informacji publicznej.

2. Konsultacje

Szeroko rozumiane konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wykorzystujących zasady dialogu społeczno – obywatelskiego w celu wypracowania wspólnych płaszczyzn porozumienia w realizacji ww. celów.


3. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe odbywać będzie się między innymi poprzez :
- powierzanie zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub
- wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

4. Wzajemna współpraca

Wzajemna współpraca Gminy Gniewkowo z organizacjami działalności pożytku publicznego winna opierać się głównie na zasadach:
-pomocniczości,
-suwerenności stron,
-partnerstwa,
-efektywności,
-uczciwej konkurencji ,
-jawności.
1) W myśl zasady pomocniczości przy suwerenności stron Gmina Gniewkowo, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych , w takim zakresie współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie;
2) Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywania zadań publicznych;
3) Kierując się zasadą efektywności Gmina Gniewkowo, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonywać będzie najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
4) Mając na względzie zasadę jawności, Gmina Gniewkowo będzie udostępniała współpracującym z nią organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa będzie współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zdań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe Gminie Gniewkowo lub nadzorowane przez nią organy, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby. Jednym z instrumentów upubliczniania informacji będzie Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z zapisem art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , który mówi wprost, że ogłaszanie konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych winny być ogłaszane w BIP lub umieszczanie bezpłatnego ogłoszenia na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl ;
5) Promocję i wsparcie działalności organizacji pozarządowych, np. poprzez zaproszenie do udziału w posiedzeniach merytorycznych, informowanie społeczeństwa o udziale organizacji pozarządowych w pracach na rzecz Gminy Gniewkowo w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych; wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności lokalnych (np. poprzez nieodpłatne udostępnianie sal, sprzętu, umieszczanie informacji na stronach internetowych urzędu itp.), pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego; dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych.


III.Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz formy współpracy

1.Zakres podmiotowy – uczestnicy Programu

Program współpracy realizowany jest przez Gminę Gniewkowo , działającą poprzez swój organ wykonawczy- Burmistrza Gniewkowa . W celu zapewnienia koordynacji współpracy wyznaczona zostanie osoba odpowiedzialna za tą współpracę, za zbieranie ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz podejmowanie innych czynności związanych z realizacją Programu .
W celu rozpatrzenia ofert , każdorozowano powoływany będzie zespół opiniujący oferty i proponujący konkretne rozstrzygnięcie .
Ponadto zakłada się tworzenie zespołów doradczo-inicjatywnych , w skład których wchodzić będą przedstawiciele: organizacji pozarządowych, przedstawiciele właściwych organów administracji publicznej, w tym Gminy Gniewkowo.
W celu współpracy z organizacjami pozarządowymi zasadne jest włączenie ich jako partnerów do działalności społecznie użytecznej na rzecz pożytku publicznego w realizację zadań Gminy z jednoczesnym wsparciem ich działalności statutowej.
Do takich organizacji pozarządowych zalicza się w szczególności:
1) stowarzyszenia
2) fundacje
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze).
Szczegółowo podmioty te określone zostały w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2. Zakres przedmiotowy

Współpraca polegać będzie na udziale organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu zadań Gminy Gniewkowo, należących do sfery zadań publicznych. Współpraca ta oparta będzie przede wszystkim na zasadach partnerstwa, aktywności, uczciwej konkurencji, odrębności stron i jawności.
W myśl obowiązujących zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy enumeratywnie został wymieniony zakres zadań publicznych zaliczanych do sfery pożytku publicznego.3. Forma współpracy

Współpraca prowadzona będzie przede wszystkim w formie wzajemnej informacji o planowanych kierunkach działalności, tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów doradczych, w skład których wchodzić będą również radni i przedstawiciele organizacji pozarządowych; dla rozpatrywania określonych problemów, wypracowywania wniosków i sposobu wspólnego działania przy ich rozwiązywaniu.
Zapewnienie, poprzez zapraszanie na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i jej sesje, uczestnictwa przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych tematem.
Gmina ponadto w miarę istniejących warunków umożliwiać będzie organizacjom pozarządowym dla prowadzenia działalności statutowej korzystanie z obiektów będących własnością samorządu.
Ponadto współpraca realizowana będzie w formie zlecania zadań publicznych poprzez powierzanie i udzielanie dotacji ze środków budżetowych oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Gmina może z własnej inicjatywy lub na wniosek organizacji pozarządowych uznać za celowe udzielanie wsparcia poprzez powierzenie określonego zadania publicznego, które należy do sfery pożytku publicznego. Podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do przestrzegania zasady wykonania zadania w sposób jak najbardziej korzystny i efektywny.
Może być to realizowane:
1) w otwartym konkursie ofert, w którym mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, a także inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
2) zakup usługi na zasadach i w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Priorytet zadań publicznych

W 2006 roku zadania publiczne Gminy realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą obejmować w szczególności:
1) ochronę i promocję zdrowia :
– profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii ( organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży) ,
– upowszechnianie ruchu krwiodawstwa na terenie gminy.
2) kulturę fizyczną i turystykę :
– rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, jako sposób na wzrost wydolności i sprawności fizycznej oraz zrównanie szans w dostępności do sportu , przede wszystkim w środowiskach wiejskich i o niższym statusie społecznym ,
– sport dla wszystkich- zwiększenie powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie , traktowanie sportu, jako czynnika profilaktyki i dbałości o stan zdrowia społeczeństwa oraz walki z negatywnymi zjawiskami i patologiami społecznymi ,
– umacnianie sportu w systemie wartości indywidualnych i społecznych , służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka , w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu zagospodarowaniu wolnego czasu.
3) ochronę dóbr kultury i tradycję :
-wydawnictwo publikacji poświęconych historii miasta i gminy Gniewkowo .


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1277
12 marca 2008 23:04 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu