Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały nr LI/…/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 – 2015.

 

PROJEKT

Uchwała nr LI/…/2010

 Rady Miejskiej Gniewkowo

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata
2007 – 2015.

 

 

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w związku z art. 18 ust.2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146)

 

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Lokalny Program Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007 - 2015, uwzględniający zmiany wynikłe z oceny merytorycznej dokumentu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr L/418/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wywołanie niniejszej uchwały związane jest z wprowadzeniem końcowych uwag i zmian po ocenie merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015. Wprowadzone zmiany do dokumentu kończą etap oceny LPR, w związku z czym możliwe będzie uzupełnienie wniosku zawierającego projekt „Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich” i złożenie wniosku o płatność.

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, w celu wyłonienia projektów o dofinansowanie z programów operacyjnych w trybie konkursowym, umieszcza ogłoszenie zawierające m.in. wykaz załączników niezbędnych w celu oceny wniosku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji jednym z wymaganych załączników do działań objętych dofinansowaniem w ramach działania 7.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 jest lokalny program rewitalizacji uchwalany przez organ stanowiący jednostki samorządu lokalnego.

Przygotowywany dokument wskazuje priorytety inwestycyjne w zakresie obszaru rewitalizowanego, wyznaczonego poprzez obiektywne wskaźniki demograficzne i gospodarcze.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

 

Sporządziła:

 Joanna Kowalska

 

 

Z uwagi na obszerność dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji  projekt załącznika zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://gniewkowo.bipgmina.pl/wiadomosci/lista/60/projekty_uchwal_rady

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2010 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 823
22 czerwca 2010 14:23 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika.
22 czerwca 2010 14:21 (Marek Bilicki) - Utworzenie dokumentu.