Protokoły z sesji

Protokół Nr LIV/2010 z sesji w dniu 27 października 2010r.

 

 

Protokół Nr LIV/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu 27 października  2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych  , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

                  

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, jednakże wpłynął wniosek pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku dodatkowo projektów uchwały w sprawie:

1. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn  .

2. zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 ,

3. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo,

4. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo,

5. aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości  Wierzchosławice.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr 3, 4,5,6 i 7   do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii wprowadzenia zaproponowanych  projektów uchwał do porządku LIV sesji. Głosowano w sposób następujący:

 1. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn  wpisany był w pkt. 8 ppkt. i. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 8 ppkt. i.
 2. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 , wpisany był w pkt. 8 ppkt. j. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 8 ppkt. j.
 3. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo, wpisany był w pkt. 8 ppkt. k. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 8 ppkt. k.
 4. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo , wpisany był w pkt. 8 ppkt. l. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 8 ppkt. l.
 5. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości  Wierzchosławice, wpisany był w pkt. 8 ppkt.m. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 8 ppkt. m.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za”).

Proponowany  porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  LIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

         -dyskusja,

-przyjęcie informacji.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z realizacji przez radnych  obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2009 .
 2. Informacja Burmistrza Gniewkowa  z realizacji  obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2009 przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty):
   -informację przedstawi Kierownik SZEAS w Gniewkowie- pani Beata Kowalska ,
   -dyskusja,
   -przyjecie informacji.
  2. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:
   1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok :

    -projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p. Dorota Rutkowska,

    -dyskusja,

    -przyjęcie  uchwały,

 1. określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mający charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym :
      -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipie:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kawęczyn:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowieś:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Godzięba:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wydzierżawienia nieruchomości gruntowej:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

 1. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

 1. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo:
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

 1. w sprawie aktualizacji Planu odnowy Miejscowości Wierzchosławice :
       -projekt uchwały  przedstawi  radny –p. Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

 

 1. Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10. Wolne głosy ,  wnioski.

11. Zamknięcie LIV  obrad .

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr LIII/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  28.09.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 14 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr LIII/2010 z dnia 28.09.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz  rozpoczął od  informacji z dnia wczorajszego na temat wniosków dotyczących dofinansowania budowy stacji uzdatniania wody i rozbudowy oczyszczalni . Dofinansowanie ma wynieść ok. 13 mln zł – wniosek przeszedł ocenę merytoryczną i formalną . Teraz wymagać będzie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa . Płatność w tym roku ma wynieść   2,4 mln zł  , co związane jest stacją uzdatniania wody. Jest też dofinansowanie na termomodernizację szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach . Urząd czeka na potwierdzenie dofinansowania na ratusz , pod kątem przeniesienia USC . Burmistrz wyraził nadzieję , że środki te spłyną do budżetu.  Pan Roszak przekazał także, iż otrzymał od Komendanta Głównego Policji informację o ogłoszeniu przetargu na obiekt , w który ma być siedzibą Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Piasta w Gniewkowie . Oferty składane mają być do połowy listopada , więc prace rozpoczną się pewnie w roku przyszłym. Łączna wartość tego zadania to ok. 900 tys. zł (adaptacja piętra, część dolna, parkingi i 3 garaże) .Ma to być ośrodek na miarę XXI wieku.

Burmistrz przekazał , że prowadzi rozmowy z Marszałkiem , aby w Gniewkowie oddana była do użytku pierwsza Astro-Baza. Jest to związane z dochowaniem terminów przy realizacji i zakończeniu zadania , tak aby mogło się odbyć to uroczyste otwarcie.

Pan Roszak powiedział o tym, jakie wnioski aplikacyjne  mają zostać złożone do końca grudnia br.  na odnowę i renowację zabytków (ratusz- oprócz RPO też do Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego ; synagoga. ). Planuje się odrestaurowanie tych obiektów .  Burmistrz opowiedział także o inicjatywie urządzenia pełnowymiarowej szopki . W zadanie to zaangażowały się osoby prywatne , koszt tego zadania to ok. 30 tys.zł  i szopka ma powstać w okresie przedświątecznym . Burmistrz podkreślił, że kładzie się nacisk na projekty związane z terenami wiejskimi np. kanalizacja, ścieżki rowerowe , place zabaw , świetlice .

Po wypowiedzi Burmistrza Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Milewski zapytał o zakończenie ścieżki do Suchatówki , ponieważ prace stanęły . Radny zapytał także , czy będzie przełożony stary odcinek chodnika tj. ok. 300 m.

Burmistrz odpowiedział, że rzeczywiście na tym odcinku ścieżki jest problem , tam gdzie były bagna teren jest bardzo grząski . Firma , która przeprowadzała badania gruntu – nie do końca  przewidziała  takie kłopoty , bo woda podeszła bardzo wysoko . Teraz prace skumulowały się głównie na odcinku  w kierunku do Wierzchosławic  , na co z Generalnej Dyrekcji Dróg otrzymano 900 tys. zł . Do Suchatówki wożony jest natomiast gruz , ten teren jest zawalany- termin prac przesunięto z połowy października do 20.11.2010r. Wczoraj odbyło się w tej sprawie spotkanie . Burmistrz wspomniał też o problemach , jakie powodują rolnicy wjeżdżający na ścieżkę, przez co ulega ona uszkodzeniu.

Nie było więcej pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji Burmistrza .

Pan Kozłowski podsumował głosowanie stwierdzając, że  w obecności 14 radnych , w głosowaniu jawnym – informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.5 . Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z realizacji przez radnych  obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2009 .

 

Przewodniczący Rady oświadczył, że oświadczenia majątkowe za rok 2009 złożyli wszyscy radni w ustawowym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2010r.  W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono uchybień  w tych oświadczeniach , które przesłane zostały również do Urzędu Skarbowego . Po dokonanej analizie -Urząd Skarbowy nie udzielił jednak odpowiedzi w przewidzianym terminie  w przedmiotowej sprawie.

 

 

Ad.6 . Informacja Burmistrza z realizacji obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2009 przez Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.

Burmistrz poinformował , że również nie stwierdził żadnych problemów w zakresie przyjmowania oświadczeń majątkowych za rok 2009 . Wszystkie osoby do tego zobowiązane oświadczenia złożyły w terminie i nie było do nich uwag.

 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem obu informacji na temat oświadczeń majątkowych za 2009 rok – w głosowaniu jawnym w obecności 14 radnych – informacje przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Ad.7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (zgodnie z art. 5a ustawy o systemie oświaty.

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Kierownika SZEAS w Gniewkowie- panią Beatę Kowalską o przedstawienie informacji . Pani Kowalska przedstawiła zebranym informację o stanie realizacji zadań oświatowych – informacja stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu .

Po tym wystąpieniu pan Janusz Kozłowski otworzył dyskusję .

Radny Stefański pogratulował osiągnięć i z racji wykonywanej funkcji – podkreślił trafność wyboru przy kształceniu zawodowym w Gniewkowie . Radny pochwalił, że wybrane zawody należą do tych, które przydadzą się na lokalnym rynku pracy.

Radna Lewandowska zapytała o to, ile dzieci objętych egzaminem było w każdej ze szkół, bo to jest ważne przy obliczaniu wyniku egzaminu. Pani Kowalska wyjaśniła, że taka informacja jest podana w materiałach.

Przewodniczący Rady podkreślił, że temat oświaty był wcześniej omawiany na posiedzeniu Komisji . Pan Kozłowski przyłączył się również do gratulacji i prosił o ich przekazanie także Radom Rodziców i Radom Pedagogicznym  .

Nie było więcej pytań , wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i  zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji przedstawionej przez Kierownika SZEAS .

Pan Kozłowski podsumował głosowanie stwierdzając, że  w obecności 14 radnych , w głosowaniu jawnym – informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad.8 Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 

a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił panią Skarbnik  o przedstawienie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały (zgodnie z  załącznikiem – nr 10) . Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/449/2010   zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”  .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

b) określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mający charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

 

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/450/2010  w sprawie określenia szczegółowych zasad ,sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mający charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Gniewkowo lub jej jednostkom organizacyjnym  została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za”  .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

c) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji :

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/451/2010  w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

d) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipie:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/452/2010  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Lipie została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” (brak radnego Smoły i radnego Stefańskiego ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

e) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kawęczyn:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Burmistrz wystąpił z wyjaśnieniem z czego wynika procedura związana z tymi uchwałami .Sołectwa miały określony termin na złożenie wniosku  w sprawie funduszu sołeckiego.  Część sołectw nie zastosowała się do tego terminu i Burmistrz nie widzi przeciwwskazań do ich przyjęcia , ale to sam ustawodawca określił taka procedurę .Aby  rozpatrzyć wnioski złożone po terminie – jedynym sposobem są te właśnie uchwały . Nie wynika to natomiast ze złej woli.

Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/453/2010  w sprawie ) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kawęczyn została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły  ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

f) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowieś:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/454/2010  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Wielowieś została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

g) rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa  Godzięba:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/455/2010  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Godzięba została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy wydzierżawienia nieruchomości gruntowej:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/456/2010  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy wydzierżawienia nieruchomości gruntowej została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/457/2010  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kawęczyn została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” (brak radnego Smoły ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

 

j) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015:

O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Nie było uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/458/2010  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycji Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przeprowadzonym dwukrotnie ( przy pierwszym głosowaniu nastąpił błąd przy przeliczeniu głosów z uwagi na powrót na salę radnego Smoły) przy 14 głosach „za”  

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

k)  zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/ 459/2010   zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm.Gniewkowo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

 

l)  zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Burmistrz wyjaśnił, że zarówno poprzednia , jak i ta uchwała wywoływana jest w związku z pozyskaniem środków unijnych z PROW i dofinansowania z WFOŚ  . Ma na to również wpływ fakt, że w przetargach ustalono niższe koszty zadań . Pan Roszak zwrócił przy tym uwagę na to , jak bardzo wiele dzieje się teraz na terenach wiejskich , choć dochodzą do niego informacje , że robi się mało np. mówi się tak w Wierzbiczanach .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/ 460/2010   zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gmina Gniewkowo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

 

m)  aktualizacji Planu odnowy Miejscowości Wierzchosławice:

 O przedstawienie projektu uchwały Przewodniczący Rady poprosił radnego p.Aleksandra Pułaczewskiego .

Kolejno, pan Kozłowski otworzył dyskusję prosząc radnych o zgłaszanie uwag lub wniosków. Pan Kozłowski wyjaśnił, że niniejsza uchwała dotyczy wyposażenia świetlicy w Wierzchosławicach ,której nie było w momencie zatwierdzania Planu . Burmistrz dodał , że tego typu uchwały podejmuje się z uwagi na pozyskiwanie środków w ramach PROW , czy dofinansowania z WFOŚ .Ta zmiana dotyczy środków na termomodernizację szkoły i wyposażenia świetlicy .Korekty dyktowane są również cenami z przetargów , z których wchodzi , że koszty są niższe . Pan Roszak podkreślił, że na terenach wiejskich dzieje się bardzo wiele, a dochodzą głosy z tereny , że jest inaczej , że mało robi się na wsiach np. z Wierzbiczan dochodzą takie słuchy.   

Nie było więcej uwag , ani pytań do przedstawionego projektu ,wobec czego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie . Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych.

Uchwała Nr LIV/461/2010  w sprawie aktualizacji Planu odnowy Miejscowości Wierzchosławice została  przyjęta   w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie . Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

 

Ad 9.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Jako pierwszy głos zabrał radny Janusz Bożko , który poprosił o umożliwienie wglądu Komisji do ofert , jakie składali sportowcy oraz sprawozdań za 2009.

Burmistrz odpowiedział, że dokumenty są dostępne i nie ma przeszkód ,aby były przygotowane do wglądu.

Radny Stefański wystąpił w sprawie modernizacji świetlicy w Więcławicach , bo odbyły się już 2 przetargi i prace nie doszły do skutku.

Burmistrz przypomniał, że było jedno dofinansowanie na place zabaw i na remont świetlic. Środki są , ale zadania tego nie udało się przeprowadzić .

Pan Stefański zapytał, czy realizacja rozpocznie się  jeszcze w tym roku , na co pan Roszak odpowiedział, że teraz ogłoszony zostanie przetarg , a wykonanie nastąpi raczej później.

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 10.Wolne głosywnioski.

 

Kolejno,  Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków .

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady , który wystąpił z podsumowaniem  i podziękowaniem za współpracę przez okres mijającej właśnie kadencji 2006-2010. Pan Kozłowski podkreślił, że była to najlepsza z kadencji spośród ostatnich 20 lat samorządu. Zbliżające się wybory będą  sprawdzianem tego co zostało zrobione , będą dla samorządowców weryfikacją .

Kolejno głos zabrał Burmistrz , który poruszył sprawę pisma , jakie wpłynęło do Urzędu od Przewodniczącego Gminnej Rady Sportu w sprawie funkcjonowania MGOKSiR w Gniewkowie . Burmistrz wyraził dezaprobatę wobec treści tego pisma, ponieważ w poruszanej sprawie ( pomieszczenia socjalne dla klubów sportowych przy sali ) prowadzone są rozmowy i szuka się optymalnego wyjścia, nie zapadły jeszcze żadne decyzje. Z-ca Burmistrza dodał, że nie było w tej sprawie posiedzenia Rady i jako jej członek  nie wie , kto udzielił  Przewodniczącemu Bożko upoważnienia do takiego wystąpienia.

Pan Janusz Bożko odpowiedział, że pismo skierowane było do Przewodniczącego Rady , który miał je Radzie odczytać, ale nie wiadomo dlaczego -tego nie uczynił .

Burmistrz oświadczył, że rozmawiał z jedną i drugą panią dyrektor , poszukuje się pomieszczeń dla szkoły i nie może tak być , że ktoś robi z tego problem.

Radny Bożko stwierdził, że dla niego to jest problem , skoro ma być zlikwidowana siłownia, z której sportowcy korzystają.

Burmistrz ponownie zaznaczył, że nie zapadła w tej sprawie żadna decyzja, że toczą się rozmowy i dotyczą one sfery szkoły , więc nie wie kto upoważnił Radę  do takich wystąpień.

Członek GRS – Z-ca Burmistrza wskazał, że pismo podpisał pan Sławomir Bożko- Przewodniczący GRS , a ta sprawa nigdy nie była przez Radę Sportu  poruszana.

Radny Pitera  oświadczył, że w tej sytuacji nie widzi żadnego problemu , ponieważ samorząd jest po to , aby go pytać i nie ma nic złego w tym , że ktoś ośmielił się zapytać. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że problem jest , bo pan Sławomir Bożko podpisał pismo jako Przewodniczący GRS , a Rada nic o tym nie wie. Pan Pitera stwierdził, że w praktyce się tak dzieje , że nie wszystko poruszane jest w szerszym gronie – Przewodniczący Rady też pewnie nie informuje radnych o wszystkich swoich wystąpieniach.

Burmistrz uznał, że to nie teraz tworzy się problem , to ktoś chce ten problem sam stworzyć . Prowadzone są rozmowy  i osoby w nich uczestniczące stawiane są w takim świetle , że ktoś „robi zamach na sport” . To nie jest temat tabu , a podjęty jest w celu usprawnienia  działania SP Nr 1 w Gniewkowie  z uwagi na to, że do szkoły przychodzą sześciolatki .

Radny Pitera stwierdził, że nie byłoby problemu , gdyby temat pojawił się na Komisjach i Z-ca wyjaśnił   tą sprawę. Sprawy nie ma , a tylko Burmistrz twierdzi , że Przewodniczący GRS nie miał prawa pytać. 

Pan Bożko zaznaczył, że tylko zadał pytanie, a zostało to tak przedstawione , jakby popełnił jakieś karne wykroczenie.

Burmistrz powiedział, że nikt z GRS o to nie występował, to nie tu ten problem został stworzony – on został wykreowany , została przedstawiona sytuacja, która nie miała miejsca.

Radny Bożko zapytał, czy w takim razie nie miał prawa zapytać , na co pan Roszak odpowiedział, że można było pytać, ale nie stosować takich pism.  Radny Bożko wyraził zdziwienie tym , że zakaz dotyczy również pisania . Burmistrz odwołał się natomiast do określonych procedur .

Następnie poruszono temat drugiej sprawy  zgłoszonej w dwóch pismach przez pana Sławomira Bożko.

Zważywszy , że pisma wpłynęły do Przewodniczącego Rady- radny Pitera zapytał o to, jak pan Kozłowski na nie zareagował.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że pierwsze pismo dotyczyło wewnętrznej sprawy Klubu , a konkretnie spraw finansowych i Rada nie jest władna  w tej sprawie . Drugie pismo wyjaśnione zostało na Komisji . Pan Kozłowski uznał, że sprawy organizacyjne związane ze siłownią , czy dodatkowymi pomieszczeniami w szkole- nie są na tyle ważne , aby poruszać na sesji. Skoro było to na Komisjach , to Przewodniczący Rady uznał, że nie trzeba poruszać tego ponownie w czasie obrad Rady . Pan Kozłowski wyraził opinię, że błędem było to , że w czasie budowy ORLIKA nie powstało zaplecze przy sali , jak planowano , a na co nie wyrażono zgody .

Nie było więcej pytań w tym temacie.

Sołtys z Murzynna – pan Jan Głowacki nawiązał do rozpoczętego zadania w zakresie melioracji , był zrobiony obchód, ale nic się nie zmieniło w tym zakresie, więc może przyszła Rada zajmie się tym tematem.

Burmistrz oświadczył natomiast, że chciałby się podzielić swoimi przemyśleniami . Pan Roszak odwołał się do tego, że z wieloma osobami znał się wcześniej. Ci , co z nim współpracują – zrobili sporo, dokonali realnej zmiany Gminy .Brali w tym udział radni , pracownicy , kadra – to efekt różnych poziomów i płaszczyzn wspólnego działania. Dotyczy to wsi i miasta , dotyczy to promocji Gminy- jako podmiotu . Burmistrz podziękował również za współpracę mediom. Minione 4 lata Burmistrz ocenił jako czas , w którym wykonano bardzo wiele pracy i zrealizowano sporo pomysłów . Pan Roszak oświadczył, że zadania realizował z nadzieją na ich kontynuację oraz na to, że wyborcy docenią to , co zostało już zrobione. Odnosząc się do współpracy z Radą – Burmistrz dostrzegł tylko samo alternatywy , zdarzał się czasami krok do tyłu , ale tylko po to , by wykonać dwa- do przodu. Początki były trudne . Burmistrz zwrócił się do radnego Pitery , dziękując mu za konstruktywną postawę , ale też konsekwencję . Podziękował również Przewodniczącemu Rady za współpracę , ale i też za to , że „ogarniał Radę”  i współpraca ta układała się na wysokim poziomie. Pan Roszak nadmienił, że najbardziej cieszy go to , jak do Gniewkowa przyjeżdżają osoby , które długo tu nie były i z dumą mogą wychodzić na miasto . Burmistrz wyraził także nadzieję , że miasto dalej będzie się  zmieniało . Pozytywnie Burmistrz odniósł się do współpracy z Powiatem , wyrażając jednocześnie nadzieję, że w przyszłości – może być to jeszcze bardziej efektywne.

Głos zabrał Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie- pani Elżbieta Torgowska, która wystąpiła z podziękowanie  w imieniu  dyrektorów gminnych placówek oświaty kierowanym do Rady , Przewodniczącego Rady i Burmistrza . Pani Torgowska odniosła się do przedstawianej wcześniej informacji o realizacji zadań z zakresu oświaty , zaznaczając, że jest to tylko część tego, co wspólnie udało się zrealizować. Pani Dyrektor podziękowała za okazywane  zrozumienie i przychylność i życzyła powodzenia w wyborach.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu – wobec czego Przewodniczący Rady oraz Burmistrz przystąpili do wręczania okolicznościowych podziękowań.

 

Ad11.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski  o godzinie  1610 zamknął obrady LIV – ostatniej sesji w kadencji 2006-2010.

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady - mgr Janusz Kozłowski 

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.10.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2010 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1683
14 grudnia 2010 11:52 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.