Protokoły z sesji

Protokół Nr LI/2010 z Sesji Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 30 czerwca 2010r.

Protokół Nr LI/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu 30 czerwca  2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 12 radnych (nieobecna radna G.Paul i radny R.Pitera)  , co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

                   Na wstępie , Przewodniczący Rady poinformował o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2010r. (sygn.akt II OSK 318/10) ze skargi kasacyjnej Rady Miejskiej od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy  z dnia 14.10.2009r. (sygn.akt SA/Bd 728/09) ze skargi Rady Miejskiej (wyrok stanowi załącznik numer 3 do protokołu)– dotyczącym utraty mandatu przez pana Tadeusza Maciejczyka . Wyrok jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu ,dlatego pan Maciejczyk nie uczestniczy już w pracach Rady . Rada do końca kadencji funkcjonowała będzie w 14-osobowym składzie .Pan Maciejczyk został zaproszony na dzisiejsze obrady , ponieważ Przewodniczący Rady zaplanował  złożenie podziękowań za pracę w Radzie , za wieloletnią  współpracę, za działanie na rzecz lokalnego środowiska . Skoro pan Maciejczyk jest nieobecny- okolicznościowe życzenia i podziękowania  wysłane zostaną pocztą.

W trakcie wystąpienia-na sesję przybył radny Ryszard Pitera.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, jednakże wpłynął wniosek pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku dodatkowo projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały .

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii wprowadzenia zaproponowanego projektu uchwały do porządku LI sesji. Głosowano w sposób następujący:

 1. Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały  wpisany był w pkt. 7 ppkt. j. 13 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. j.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 13 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów „za”).

Przyjęty  porządek obrad:

 

 1. Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,
 2. Przyjęcie  porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  L sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

            -dyskusja,

-przyjęcie informacji.

 1. Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2010, jak również o możliwości pozyskania innych środków zewnętrznych:                                                                                                         -informację przedstawi Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju – p.Joanna Kowalska,                                                                                          -dyskusja,                                                                                                                           -przyjęcie informacji .

6. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy :

-informację przedstawi Sekretarz Gminy –p.Bogumiła Pęczkowska

-dyskusja,

-przyjęcie informacji .

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok :
 • projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p.Dorota Rutkowska,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego :
 •  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. zatwierdzenia zmian w  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2010 :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo:
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewkowo :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały,
 1. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały :
 • projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,
 • dyskusja,
 • przyjęcie  uchwały.

 

 1. Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.
 2. Wolne głosy ,  wnioski.
 3. Zamknięcie LI obrad .

 

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr L/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  27.05.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 13 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr L/2010 z dnia 27.05.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz przedłożył informację o działaniach realizowanych w miesiącu czerwcu  2010 roku. Przedstawiona informacja stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu informacji , Burmistrz nawiązał do kwestii rozmów z Tapicernią w Gniewkowie na temat przejęcia budynku biurowca przy ul.Inowrocławskiej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne. W budynku można urządzić 6-7 lokali socjalnych . Pan Roszak przekazał też , że od poniedziałku ruszyć ma inwestycja związana z modernizacją ulicy Toruńskiej . Prace wykonywała będzie firma Drogi i Mosty pana Boczka z Inowrocławia .Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczyna tą inwestycję  zgodnie z harmonogramem – z początkiem wakacji , tak jak było ustalone w ubiegłym roku. Prace trwać będą do końca wakacji, aby do września ulica była przebudowana , z zatokami autobusowymi na potrzeby dzieci dowożonych do szkoły , będzie spowolnienie ruchu i wykonane zostaną bariery , odcinające część pieszą , czyli chodniki z jednej i z drugiej strony od jezdni. Burmistrz wyraził nadzieję , że te prace doskonale wpiszą się w to co już było i jest robione w Gniewkowie , jako uzupełnienie tych dużych inwestycji.

Burmistrz poinformował również o spotkaniu w związku z organizowanym przez Gazetę Pomorską rankingiem „Złota setka” w zakresie przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Dużym zaskoczeniem okazało się  I miejsce dla KCB Interlight z Gniewkowa oraz 15 miejsce dla ZPC CYKORIA z Wierzchosławic. To zaszczyt i honor , że 2 firmy z terenu Gminy zdobyły tak dobre pozycje . KCB Interlight, która dotąd nie była bardzo znana w województwie , wyprzedziła takich potentatów  jak np. ANWIL . Na ręce Prezesów tych firm – Burmistrz złożył gratulacje i okolicznościowe życzenia.

Z uwagi na to, że rozpoczęły się wakacje, również od poniedziałku wznowione zostaną prace archeologiczne w Gąsakch . Kontynuowane będą pracę rozpoczęte w ubiegłym roku, nastąpi eksploracja I kurhanu i rozpoczną się prace na II kurhanie. Chodzi o zabezpieczenie tych odkryć , by na bazie tego móc w przyszłości utworzyć skansen .

Na tym Burmistrz zakończył swoje wystąpienie .

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi i otworzył dyskusję .

Pan Marian Kubicki wystąpił z prośbą o uściślenie , czy prace w ulicy Toruńskiej, o których mówił pan Roszak dotyczą również ronda na skrzyżowaniu z obwodnicą.  Pan Kubicki przypomniał o niebezpieczeństwie , jakie to miejsce stanowi dla ruchu  pojazdów i pieszych.

Burmistrz wyjaśnił, że projekt ronda jest aktualizowany i to zadanie realizowane ma być przez innego wykonawcę tj. Generalną Dyrekcję .

Radny Smoła zapytał o warunki , na jakich ma nastąpić przejęcie przez Gminę  budynku od Tapicerni przy ul. Inowrocławskiej  .

Pan Roszak oświadczył, że ze strony Gminy przekazana została propozycja , ponieważ firma AMS zbywa całą nieruchomość i zakończone zostały negocjacje z firmą GALA , która ma przejąć cały obiekt , łącznie z tą częścią , która od lat straszyła pustostanami. Burmistrz wyraził nadzieję , że tak właśnie się stanie. Działka , na której zlokalizowany jest budynek o jaki zabiega Gmina , wyceniona została na kwotę 180 tys. zł . Burmistrz poinformował, że w oparciu o to co deklarowano wcześniej -obiekt ten nie będzie kupiony za jakąś wielką kwotę – zaproponowano za jego  kupno sumę 50 tys. zł , argumentując przeznaczeniem nie na cele komercyjne, a na poprawę warunków mieszkaniowych .W zasadzie ta wstępna propozycja  dotyczy wartości gruntu i Burmistrz ma nadzieję , że właściciel się do niej przychyli. Jeśli się tak stanie, to następnie Burmistrz wystąpi do Rady o odpowiednie na ten cel środki .

Radny Milewski wyraził zadowolenie i radość z planów w zakresie kontynuacji budowy ścieżek rowerowych . Jednocześnie pan Milewski wskazał na potrzebę przełożenia odcinka starej ścieżki tj. od przystanku do drogi na Zajezierze . Kostka jest dobra , tylko wymaga ponownego ułożenia. To odcinek ok. 200 m – 300 m prze środek wsi .

Burmistrz odpowiedział, że najpierw należy dokonać rozeznania , jak odcinek ten rzeczywiście wygląda.

Radny Pitera nawiązał do wcześniejszych deklaracji w sprawie rozmów z ANR na temat przejęcia gruntów pod budowę ścieżki do Lipia. Radny zapytał, czy takie rozmowy już się odbyły.

Burmistrz przyznał, że rozmawiał już na ten temat , choć nie ma potwierdzenia na piśmie , podobnie , jak w kwestii działki na ORLIK w Wierzchosławicach . Temat ścieżki był zgłaszany z uwagi na projekt powstania nowych miejsc pracy w Lipiu , a do tego będzie zrobiony odcinek od Gąsek do Lipia. Jednak ten odcinek, jak wcześniej zaznaczano , realizowany byłby dopiero po ukończeniu ścieżek przy drodze krajowej. Burmistrz zapewnił, że w ANR jest „dobry klimat „ na załatwianie tego typu spraw.

Radny Stefański przypomniał natomiast o ścieżce na  docinku ok. 400 m  pomiędzy Szadłowicami o wjazdem na drogę do Więcławic . Niezbędne jest też ułożenie ok. 200 m na odcinku od mostku do cmentarza.

Radna Szarpatowska poruszyła natomiast sprawę budowy ścieżki na odcinku od Wierzchosławic do Ostrowa.

Burmistrz zapewnił, że to cały czas jest brane pod uwagę, ale te prace winny być realizowane wspólnie, a inicjatorem powinien być Starosta . To też kwestia budżetu, nad równowagą którego należy czuwać . Są chęci , by robić coraz więcej , ale muszą być na to środki.

Radny Stefański zgłosił, że radna Mrugalska zgłaszała ten temat na sesji Powiatu.

Radny Pitera wystąpił z zapytaniem o szanse na odchwaszczenie dróg gminnych , chociażby raz w roku( np. odcinek Markowo-Murzynno , Markowo-Kijewo ).Radny zaznaczył, że Powiat też się z tego nie bardzo wywiązuje .  Pan Pitera przyznał też, że równiarka „owszem była”, ale zrobiła tylko jedną ,czy 2 drogi , a reszta została. 

Burmistrz  odpowiedział, że tego typu prace zlecane są pracownikom zatrudnionych w ramach robót  publicznych i wykonywane są tam , gdzie zgłaszają to sołtysi . Pobocza wycinane są ręcznie , albo kosiarką rotacyjną . Jeśli jest taka potrzeba to również te miejsca zostaną zrobione.

Pani Sekretarz dodała, że ostatnio robiony był odcinek od rogi krajowej do Więcławic oraz droga przez Truszczyznę.

Radna Szarpatowska potwierdziła, że odcinek do Wierzbiczan rzeczywiście został zrobione, ale od wiosny leżą tam gałęzie i trzeba byłoby je uprzątnąć.

Radny Pitera zauważył, że sołtys z Markowa jest teraz nieobecny na sesji, ale zgłaszał potrzeby w zakresie odchwaszczenia poboczy, to może  czeka to w kolejce do realizacji.  Radny wyraził też przypuszczenie, że może to opóźnienie wynika z faktu, iż pan Szachnowski zgłoszenie składał „Panu od dróg” , a nie do pani Sekretarz.

Radny Bożko przekazał , że w fatalnym stanie jest ulica Cmentarna , o naprawienie której upominają się mieszkańcy.

Pani Danuta Bekanowska wystąpiła z zapytaniem o to, kto nadzoruje tego typu pracowników, ponieważ zachowują się nieodpowiednio i nie wiadomo , czy pod wpływem wysokiej temperatury , czy może czegoś innego , ale to się pani Sołtys nie podoba.

Burmistrz  potępił takie zachowanie , prosząc jednocześnie , aby takie sprawy zgłaszać na bieżąco do Urzędu, by nie czekać z tym do sesji.

Przewodniczący Rady zwrócił natomiast uwagę , że poruszane sprawy nie dotyczą już sprawozdania Burmistrza  i winny być zgłaszane w  punkcie dotyczącym wolnych głosów i wniosków.

Nie było więcej pytań , ani uwag, dlatego Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza .

Pan Kozłowski podsumował głosowanie stwierdzając, że  w obecności 13 radnych , w głosowaniu jawnym – informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.5 . Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2010, jak również o możliwości pozyskania innych środków zewnętrznych .

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Kierownika Referatu- panią Joannę Kowalską  o przedstawienie informacji o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2010, jak również o możliwości pozyskania innych środków zewnętrznych (przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 6). 

Po przedstawieniu materiałów – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

Radna Lewandowska  pogratulowała pani Kierownik w imieniu własnym i w imieniu Rady- wyników , jak również całemu zespołowi – za działania służące pozyskiwaniu  tylu grantów. 

Pani Kowalska podziękowała za uznanie , zaznaczając , że należą się one liderowi , nieobecnemu w tym momencie na sali obrad - Burmistrzowi Gniewkowa .

Przewodniczący Rady przyznał, że rzeczywiście korzystanie ze środków unijnych jest na wysokim poziomie , ale rok 2015 –będzie raczej rokiem granicznym . Dlatego do tego czasu, należy z nich korzystać , starać się o wkład własny i korzystać z tych dotacji – ponieważ to jest szansa , którą trzeba wykorzystać.  Następnie pan Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych chciałby się jeszcze odnieść do przedstawionej informacji . Nie było chętnych do zabrania głosu , wobec czego- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionej przez panią Kierownik informacji .

W obecności 13 radnych  w głosowaniu jawnym- informacja  została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.6 . Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy.

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską   o przedstawienie  informacji na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy. (przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 7). 

Po przedstawieniu materiałów – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję . Sam dodał, że oferta dla dzieci i młodzieży jest bogata , należy cieszyć się , że młodzież korzysta z obiektów , jakie dla niej powstają , z boisk , czy sal .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu , wobec czego- Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionej przez panią Kierownik informacji .

W obecności 13 radnych  w głosowaniu jawnym- informacja  została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

Kolejno, Przewodniczący Rady przystąpił do omawiania następnego punktu obrad , tj. do przedstawienia i rozpatrzenia projektów następujących uchwał :

a ) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił Skarbnika Gminy-panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2010. Pani Skarbnik poinformowała również o wprowadzeniu do projektu zmiany wynikającej z otrzymanej w dniu wczorajszym decyzji dotyczącej środków na wybory w kwocie 9.360 zł  oraz o zmianie polegającej na zabezpieczeniu 20 tys. zł na wykonanie bieżni przy Gimnazjum .

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Radny Stefański zapytał, czy kwota 8,5 tys. zł wystarczyła na zakup pojazdu dla Straży Miejskiej .

Burmistrz potwierdził, że tyle kosztował samochód marki Peugot Partner i jest to pojazd w bardzo dobrym stanie.

Radna Lewandowska uznała, że jeśli Straż zrealizuje zaplanowane wpływy z tytułu mandatów ( 15 tys. zł) – to do końca roku będzie sobie mogła pozwolić na Lamborginii .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 12 ( wyszedł radny Milewski i nieobecna  radna Paul)   radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr LI/420/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik nr  8  do niniejszego protokołu.

 

b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 12  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/421/2010  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego  .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 12  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/422/2010  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego  została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” ,przy 1 głosie wstrzymującym (radny Tyburek ) .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

d) zatwierdzenia zmian w  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2010 .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .  

Radny Pułaczewski przy okazji tego projektu – zwrócił uwagę na problem młodzieży pijącej alkohol przy garażach przy ul.Pająkowskiego . Zasugerował kontrolowanie tych okolic przez Straż Miejską . Podobny problem jest z boiskiem przy SP nr 1 w Gniewkowie, gdzie woźni zbierają puszki i butelki po piwie, wódce. Pan Pułaczewski wyraził nadzieje, że takie kontrole mogłyby wystraszyć tych , co to robią.

Nie było więcej  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 12  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/423/2010  w sprawie zatwierdzenia zmian w  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2010  została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

e) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski zamknął dyskusję i przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 13 (na salę wrócił radny Milewski)   radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/424/2010  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

f) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 11  radnych (wyszedł radny Rogalski i radny Tyburek ) nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/425/2010  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

g) określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewkowo.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewkowo.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 11  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/426/2010  w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewkowo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 11 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

h) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 .

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 12  radnych (wrócił radny Rogalski)  nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/427/2010  w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

i)  uchwalenia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 13  radnych (na salę wrócił radny Tyburek) nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/428/2010  w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

j)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 13  radnych) nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr LI/429/2010  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Ad 8.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Radna Lewandowska  zgłosiła , że mieszkańcy ulicy Parkowej pytają o prace dotyczące tej ulicy i mediów . Radna przekazała również , że mieszkańcy Michałowa deklarują nieobecność na wyborach , skoro nie znają granic ulicy , nie wiedzą gdzie się zaczyna , a gdzie kończy , a można byłoby zrobić takie oznaczenie , jak w Zajezierzu.

Burmistrz wyjaśnił, że Michałowo, leży w granicach administracyjnych miasta , to jest część ulicy Toruńskiej , która potem zamienia się w Michałowo na pewnym odcinku . Pan Roszak uznał, że trudno jest robić takie oznaczenia przy każdej nieruchomości prywatnej . Zdaniem Burmistrza – straszenie , że ktoś nie pójdzie na wybory- to precedens.

Radna powiedziała, że konkretnie chodzi o to, by przy skręcie w ulicę Żytnią lub Jęczmienną  - zrobić oznaczenie , że  Michałowo  jest w dalszym ciągu , bo urywa się to przy panu Tomasiku . Problemy mają nawet karetki pogotowia.

Burmistrz oświadczył, że w tej sprawie wystąpi do Dyrektora Patalasa – ponieważ w kwestii map i oznaczenia dróg i nieruchomości jest w stałym kontakcie , dlatego pogotowie nie może podawać takiego tłumaczenia  i nie powinno być z tym problemu . Gniewkowo nie jest metropolią , w której można się zgubić , dlatego przerzucanie winy na samorząd za to , że ktoś nie może gdzież dojechać – to nie tak. Burmistrz zapewnił, iż jest w stałym kontakcie z Dyrektorem Patalasem i tego typu podejście  mu się nie podoba .

Burmistrz przypomniał też , że na ulicę Parkową jest projekt , ale realizacja wstrzymana została do wspólnej inwestycji tj. przy budowie kompleksu sportowego . Teraz realizowanych jest wiele innych , ważnych inwestycji , a wspomniany obiekt – traktowany jest jako „wartość dodaną” , nie w pierwszej kolejności.

Radny Stefański zgłosił, że w Szkole Podstawowej w Szadłowicach wadliwie funkcjonuje dopiero co przekładany dach . Radny zapytał również o dokończenie przez Starostwo odcinka drogi Skalmierowice –Szadłowice  .

Burmistrz odpowiedział, że na razie nie wie nic na temat drogi, pan Starosta nie potwierdził tego, czy będzie robiona, zaś o dachu w SP w Szadłowicach nikt nic wcześniej nie mówił .

Obecna na sesji Dyrektor SP w Szadłowicach- pani Maria Kucharska zgłosiła, że w dniu dzisiejszym był wykonawca dachu i  powiedział, że należy poczekać do deszczu i wówczas się tym zajmie.

Radny Stefański zasugerował, by może jednak nie czekać do deszczu tylko wskazać ślady , jakie pewnie są skoro dach cieknie .

Pani Kucharska przyznała, że są ślady ,ale wykonawca twierdzi , że nie od tego.

Radny Berent zapytał, czy dla mieszkańców bloku nr 8 przy ul.Pająkowskiego można urządzić parking , przy placu zabaw , tam jest kawałek łączki .

Burmistrz odpowiedział, że na urządzenie parkingu wewnątrz osiedla jest za ciasno i jest to również niebezpieczne

Radny Pitera poinformował, że na spotkaniu , jakie wczoraj odbyło się w Lipiu słyszał krytyczne głosy m.in. Przewodniczącego LGD „Czarnoziem na Soli” na temat parkingu przy świetlicy z trelinki . Radny zasugerował, by może Spółka zamieniła tą trelinkę na kamień .

Burmistrz zapytał, czy chodzi o cały plac, na co radny wyjaśnił, że mówi tylko o dojeździe.

Pan Roszak powiedział, że materiału będzie teraz sporo , bo zostanie z poprzednich zadań , ale Spółka będzie robiła teraz ul.Księstwa Gniewkowskiego . Jak będzie miała „moce przerobowe” , to może zrobić też ten parking w Lipiu , tak jak zrobiono w Szpitalu.

Radny Pitera nawiązał także do skrzyżowania ulic Dworcowej i Sobieskiego , wskazując na oznakowanie , którego nie może zrozumieć , skoro przy skrzyżowaniu  nie można parkować w pewnej odległości.

Burmistrz odpowiedział, że nie pamięta tej odległości, ale rzeczywiście jest taki przepis. Od strony ratusza  do sklepu  pana Świdrowicza  jest zakaz po prawej stronie , a od tego sklepu do kwiaciarni – można parkować .

Komendant Straży Miejskiej zapewnił, że od początku funkcjonowania – Straż zajmuje się tym problemem , ale kierowcy cały czas parkują  w strefie zakazu . Zakaz obowiązuje 10 m od skrzyżowania.

Radny Milewski zapytał o to , na jakim etapie prowadzone są rozmowy z PKP w sprawie przyłączenia  wody do budynku w Suchatówce.

Pan Roszak odpowiedział, iż zgodnie z tradycją – rozmowy te są ciężkie , PKP ma w tym zakresie złą wolę i nie ma chęci  (podobnie jak z budynkiem w Skalmierowicach w ubr.) . Czasami wręcz nie ma tam z kim rozmawiać. Gmina jest otwarta  i chce być konkretna w takich ustaleniach i do tego potrzebuje konkretnego partnera , ale póki co , wygląda to mizernie.

Radny Tyburek nawiązał do wyników klubów piłkarskich :UNI i CZARNYCH , które w tym sezonie awansowały. Radny wyraził obawy, że wraz z tymi awansami, kluby nie poradzą sobie finansowo do końca roku , by kontynuować rozgrywki. Pan Tyburek wyraził zrozumienie dla procedur konkursowych , w ramach których udziela się klubom finansowego wsparcia, ale w takiej sytuacji trudno jest zaplanować wydatki do końca roku . Zaznaczył też, że inne gminy robią różne inne konkursy.

Burmistrz zaznaczył, że jest dopiero połowa roku. Na tle innych gmin- Gniewkowo wygląda bardzo dobrze . Jeśli jednak Rada wspólnie ustali, że przeznaczyć trzeba na to więcej pieniędzy – to musi się to znaleźć w odrębnej pozycji. Kolejne posiedzenie Rady przewiduje się w sierpniu , więc wówczas można do tego tematu powrócić i ewentualnie ogłosić dodatkowy konkurs.

Radny Tyburek zaznaczył, że mówi o tym dopiero dziś, a nie na posiedzeniu Komisji, ponieważ trwały jeszcze baraże kolejnych drużyn  i dziś już wiadomo, że chodzi o 3 drużyny młodzieżowe i drużynę z LZS CZARNI w Wierzchosławicach . Radny stwierdził, że szkoda byłoby to zaprzepaścić , bo drużyny prezentują niezły poziom i po to by dalej się rozwijać – grać winny z najlepszymi w województwie. Pan Tyburek zwrócił także uwagę na trudności w pozyskiwaniu środków od sponsorów na drużyny młodzieżowe , bo prędzej pozyskać można sponsora na seniorów .

Burmistrz wskazał natomiast na sprzyjający w Gminie  klimat służący wspieraniu sportu , na pojawiające się nowe pomysły , na funkcjonowanie Rady Sportu . Ta działalność leży we wspólnym interesie wszystkich i jest dobra wola, by to sprawnie funkcjonowało .

Zdaniem Przewodniczącego Rady – to cenna inicjatywa , by promować tych zawodników , którzy przechodzą do tych wyższych lig . To zostanie wprowadzone pod obrady kolejnej sesji.

Radny Smoła zapytał o modernizację drogi  do Lipia przez Perkowo , bo miała być robiona.

Pan Roszak odpowiedział, że to ma być robione ze środków bieżących , z tego co „przerzucono”, przetarg jest już przygotowany i do końca wakacji winno być zrobione.

Radny Smoła zapytał również o zakres przewidywanych prac na tym odcinku .

Pan Roszak odpowiedział, że to wyjdzie w trakcie przetargu , ponieważ w tym przypadku „odwrócono pragmatykę” – zależy to od ceny jednostkowej ,  po przetargu będzie wiadomo jaką długość można zrobić .

Radny Pitera ponownie nawiązał do skrzyżowania ulic Dworcowej z Sobieskiego , zakaz winien być do miejsca gdzie wyznaczono jego koniec , wówczas nie trzeba byłoby odmierzać , czy jest to 15, czy 16 metrów .Na skrzyżowaniu byłoby wówczas mniejsze zagrożenie i dla Straży Miejskiej – mniej pracy. Radny poprosił, aby to przemyśleć. Poparł też radnego Smołę, który zapytał o drogę Lipie-Perkowo, bo ona jest istotnie zagrożeniem , są tam niemiłosierne dziury i potrzebny jest slalom , by je ominąć. Pan Pitera zasugerował , by może doraźnie czymś to wypełnić, bo można tam uszkodzić samochód.

Burmistrz zapewnił, że jutro pan Kruczykowski pojedzie to obejrzeć i może rzeczywiście trzeba będzie to czymś uzupełnić. Od Lipia wygląda to chyba najgorzej i od tej strony należałoby zacząć tą drogę.

Dyskutowano również na temat zakazu przed wcześniej wspominanym skrzyżowaniem . Radny Pitera zaznaczył, że zakaz winien obowiązywać od sklepu pana Świdrowicza, na co pan Roszak odpowiedział, że tak właśnie było, ale właścicielom sklepów zależy na tym , by pojazdy mogły się przy nich zatrzymywać. Z tego powodu wywiązała się nawet „mała awantura”  .

Radny Pułaczewski wskazał natomiast na drogę koło ORLENU , do Interlightu , gdzie jest ogromna dziura . Zasugerował , by wypełnić ten ubytek czymś twardym , bo jeżdżą tam TIR-y i to ciągle się odnawia - np. kamieniem .

Burmistrz wyjaśnił, że za to odpowiada Generalna Dyrekcja , to nie jest droga gminna . Urząd również sugerował wzmocnienie pobocza , bo TIR-y łamią asfalt i co roku jest to samo . Tam należałoby wzmocnić całe skrzyżowanie.

Radna Lewandowska  poinformowała o „awanturze” z białym kamieniem w Suchatówce. Transport został zatrzymany , bo czekano za panią Sołtys i kierowca pytał o to kto zapłaci za postój .

Wywołana do odpowiedzi pani Zagórska – oświadczyła, że za nią nikt nie czekał i ona nie ma z tym nic wspólnego.

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 9.Wolne głosywnioski.

 

Kolejno,  Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków .

Pan Marian Kubicki nawiązał do problemu z parkowaniem w mieście wskazując na parking przy ul.Kościelnej , który jest częściej zamknięty, niż otwarty . Pan Kubicki zasugerował, aby rozmawiać na ten temat z Proboszczem , bo tam jest duże natężenie ruchu , a parking przecież miasto robiło.  Pan Kubicki uznał też, że kwestię parkowania  reguluje Kodeks Drogowy i radni nie powinni się tym zajmować.

Pan Kubicki odniósł się także do tematu funkcjonowania klubów sportowych , o czym wcześniej rozmawiał też z Przewodniczącym Rady . To co robią te organizacje – to coś wspaniałego  , kluby robiły co mogły , by się utrzymać i awansować , dlatego w pełni popiera wystąpienie pana Tyburka . Do klubów garnie się młodzież – a to wspaniała rzecz . Pan Kubicki zasugerował, aby przy boiskach były „opisówki”  informujące o sposobie korzystania  tak  , jak jest to na boisku - przy stawku.

Przedstawiciel Koła PZW  w nawiązaniu do braku basenu w Gniewkowie - zaapelował również o to , by nie kąpać się na Michałowie , ponieważ nie jest to zbiornik do tego przeznaczony . Zaczęły się teraz kąpiele , a to jest bardzo niebezpieczne  . Zdewastowane są też tabliczki informujące o zakazie kąpieli .

Burmistrz zauważył, że ani Michałowo, ani Suchatówka nie posiada plaży strzeżonej i takich znaków można nastawiać tam „do oporu” , bo kąpać się tam nie można. Dorośli robią to jednak na własną odpowiedzialność i są również odpowiedzialni za dzieci , którymi winni się opiekować. Często ludzie robią to bez wyobraźni , z brawury , czy dla popisu.

W kwestii parkingu przy kościele- Burmistrz poinformował, że czynił uzgodnienia z Proboszczem , że parking , który jest na gruncie kościelnym –będzie czasowo otwierany . Ogrodzenie parkingu wprowadzono natomiast , ponieważ działy się tam „cuda wianki”. Nie można też żądać tego , aby parking był otwarty , tylko należy się w tej kwestii „dogadać”. Pan Roszak nie skomentował natomiast faktu, że miasto zrobiło parking nie na swoim gruncie. Teraz czynione są starania , aby to miejsce było udostępniane , jak również by tworzyć nowe miejsca parkingowe.

Pan Kubicki wskazał także miejsca na Rynku , gdzie stoi pełno samochodów i trzeba uważać , aby tam przejechać, a zdarza się , że jest to uniemożliwione. Do tego niektórzy jeżdżą tam szybko. Pokrzywdzeni są nie tylko ci , co jeżdżą, ale też piesi, dla których Rynek jest miejscem gdzie mogą przysiąść na ławce i odpocząć. Do tego nie ma pasów dla pieszych.

Burmistrz przypomniał czas, gdy przez Rynek prowadziła droga przelotowa- wówczas  był tam większy i szybszy ruch . Dziś ten ruch jest spowolniony .Nie ma tam pasów i być ich nie musi, bo jest oznakowanie pionowe , zgodnie z Kodeksem Drogowym . Trudność powodować mogą zatrzymujące się tam pojazdy, ale to winno się zmienić, jak powstaną kolejne miejsca parkingowe i wówczas będzie można wprowadzić tam całkowity zakaz.

Pan Kubicki przyznał, że czasy rzeczywiście się zmieniły . Ruch pojazdów to jedno, a spaliny – to drugie , a przecież Rynek to miejsce zieleni , relaksu . O umożliwienie ruchu apelują jednak właściciele sklepów , a i klienci najchętniej „samochodami wjeżdżaliby do sklepów”. Pan Kubicki zwrócił się do radnych , jako do wybranych przez społeczeństwo  , o mądre rozwiązanie i wyobraźnię .

Przewodniczący Rady podsumował , że podejmowane działania zmierzają chyba w dobrym kierunku, aby ta sytuacja się polepszyła.

Pan Szachnowski wystąpił z prośbą , aby z kamienia „z odzysku” zrobić odcinek drogi prowadzącej do świetlicy w Markowie .

Burmistrz żartobliwie stwierdził, że jak będzie robiony dojazd do świetlicy w Lipiu , to pozyskaną trelinkę można będzie wykorzystać w Markowie, na co pan Pitera zasugerował, aby od razu pokusić się na coś lepszego, aby nie było takiej sytuacji , jak w Lipiu.

Radny Smoła zapytał o parking jaki ma powstać przy galerii .

Burmistrz odpowiedział , że planuje się zakończyć inwestycję do końca wakacji, ale pewnie uruchomione będzie to pod koniec września. Ma tam powstać ok. 60 miejsc parkingowych.

Pan Banaszak oświadczył, że uczestnicząc w kolejnej już sesji Rady – dowiaduje się o dynamicznym rozwoju gminy , o bogatej ofercie wakacyjnej dla dzieci i młodzieży. Pan Banaszak poinformował, że również rolnicza Solidarność od 3 lat wysyła dzieci na kolonie . Pan Banaszak przekazał, że odbył spotkanie z panem Karwowskim w kwestii estetyki osiedli SM . Administrator przejął się tą kwestią i planuje spotkania z prezesami spółdzielni z innych gmin , aby wygospodarzyć na to jakieś środki . Przewodniczący Solidarności zasugerował, aby w spotkaniu tym uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu, by podpowiedzieli , czy udzielili konkretnych porad. Pan Banaszak przekazał także, że widział się z wykonawcą adaptacji świetlicy w Więcławicach , więc roboty pewne wkrótce ruszą.

Pani Zagórska wystąpiła z zapytaniem , czy oferta wakacyjna MGOKSiR kierowana jest do wszystkich dzieci, czy tylko do tych z miasta . Konkretnie , zapytała o wyjazd do kina , o to , jakie dzieci mogą się zgłaszać.

Pani Sawicka odpowiedziała, że jest to robione dla wszystkich dzieci, dla tych z miasta i ze wsi . Wyjazd do kina jest bezpłatny , ale kierowany głównie do tych dzieciaków , które uczestniczą w organizowanych w Ośrodku zajęciach .

Pani Zagórska stwierdziły , że oznacza to , że dzieci muszą dojeżdżać, więc praktycznie kierowane jest to dla dzieci z miasta , na co pani Dyrektor MGOKSiR zaprzeczyła, twierdząc , że jest to dla wszystkich dzieci.

Burmistrz zapytał, czy pani Sołtys oczekuje sesji wyjazdowych Ośrodka .

Przewodniczący Rady podkreślił, że skoro wyjazd do kina ma być formą nagrody za udział w zajęciach , to mogą brać w tym udział także dzieciaki z Suchatówki , jeśli będą w nich uczestniczyć.

Pani Sawicka poinformowała, ze zajęcia rozpoczęły się wczoraj i już zgłosiło się 3 dzieci spoza Gniewkowa . Są to dzieciaki z pobliskich wsi, które akurat przebywają w Gniewkowie na wakacjach.

Pani Bekanowska zaznaczyła, że środowiska w gminie są różne , w tym takie, gdzie dzieciaki nie mogą dojeżdżać nawet do Gniewkowa.

Burmistrz powiedział, że to przecież w różny sposób można organizować, tylko trzeba wychodzić z propozycjami.

Pani Sekretarz wskazała na zajęcia prowadzone w świetlicach , co robią przecież osoby wybierane przez sołtysów . Jest tam jakiś sprzęt , trzeba tylko inicjować działania .

Burmistrz zapewnił, że Urząd otwarty jest na pomysły , nikogo się przy tym nie dyskryminuje.

Pan Pitera zgłosił, że dzięki pani Sekretarz i Urzędowi  w Markowie robiony jest porządek w parku . Udział biorą w tym mieszkańcy oraz Prezes Spółki , więc dojazd o jakim mówił pan Szachnowski warto byłoby zrobić . Radny zaoferował pomoc Zakładu z Markowa np. przy transporcie , aby było taniej.  Pan Pitera zaznaczył ,że chodzi tu o inicjatywę wsi , która liczy na wsparcie , bo jak twierdził pan Maciejczyk „wieś inicjatywę wykazać musi , a miasto nie”.

Pani Zagórska zgłosiła , że w Suchatówce , na odcinku od dworca do drogi krajowej są 2 dziury ,które należałoby „zakleić” przy okazji.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja zaplanowana jest na 25 sierpnia 2010r. na godzinę 1400 .  Przewidywana tematyka obrad to :

1.Informacja na temat działalności stowarzyszeń w gminie oraz jednostek OSP, a także funkcjonowania świetlic wiejskich.

2.Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej i o wykorzystaniu gminnych obiektów sportowych.

3.Informacja z działalności Gminnej Rady Sportu w Gniewkowie .

Z uwagi na fakt, że w poprzedniej , L sesji Rady Miejskiej uczestniczyli nie wszyscy sołtysi – Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie nieobecnych na tych obradach sołtysów w celu wręczenia im  okolicznościowych medali pamiątkowych  , przygotowanych z okazji 20-lecia samorządu w Polsce medale wręczone zostały – zgodnie z załączoną listą ).

Pan Kozłowski życzył zebranych udanych , pełnych wrażeń wakacji .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

 

Ad 10.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski zamknął obrady LI sesji o godzinie  16 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2010 14:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 852
20 września 2010 14:43 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2010 14:18 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie dokumentu.