Protokoły z sesji

Protokół Nr L/2010 z Sesji Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 27.05.2010r.

 

 

Protokół Nr L/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu

27  maja  2010r. w zajeździe „Harasówka” w  Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 900 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 15), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Listy zaproszonych gości stanowią  załącznik nr 2 i 3  do protokołu.

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

Część robocza :

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLIX sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

          -przyjęcie informacji.

5.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy :                                                                                                -informację  przedstawi  Z-ca Burmistrza  – pan Paweł Drzażdżewski ,  

-dyskusja,                                                                                                              -przyjęcie sprawozdania  .

6.  Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2009:

-sprawozdanie przedstawi Kierownik MGBP- pani Lidia Chrośniak ,

-dyskusja,                                                                                                              -przyjęcie sprawozdania  .

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a.    rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b.    rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c.    rozpatrzenia skargi :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d.    wystąpienia z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie ul.Rynek 12 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

 

8.  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.  Wolne głosy ,  wnioski.

10.  Przerwa w obradach

 

Część uroczysta - godz. 1230 :

 

11.  Powitanie  Przewodniczącego Rady Miejskiej

12.  Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa

13.  Prezentacje  multimedialne  uczniów klas gimnazjalnych przygotowanych  w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”

14.  Sesja popularno-naukowa -  dr Józef Bednarczyk  (UAM Poznań)

15.  Wręczenie okolicznościowych medali  „20 lat samorządu w Polsce”.

16.  Zamknięcie L obrad .

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, jednakże wpłynął wniosek pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku dodatkowo 3 projektów uchwał :

- zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok ,                                      - w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 ,                                                                                                    -zmieniającą Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

Projekty uchwał stanowią załącznik nr  4,5 i 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowania w kwestii wprowadzenia zaproponowanych projektów uchwał do porządku L sesji. Głosowano w sposób następujący:

1.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. e. 15 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. e.

2.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. f .15 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. f.

3.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt.g .15 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. g.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 15 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 15 głosów „za”).

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLIX/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  28.04.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 15 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLIX/2010 z dnia 28.04.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz na wstępie przeprosił za brak  pisemnej informacji o działaniach realizowanych w miesiącu kwietniu 2010 roku , ponieważ z uwagi na liczne zajęcia – nie był w stanie jej przygotować.  Burmistrz poinformował m.in. o spotkaniu w sprawie budowy Astro-Bazy . Zdanie zakończone ma być we wrześniu , maksymalnie do 15 października powinno już funkcjonować.   Burmistrz spotkał się również z panem Andrzejem Ostrowskim – Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych , z którym rozmawiał na temat przekazania gruntów w Wierzchosławicach , o jakie ubiegano się już od dawna , a na których planuje się budowę Orlika. Teren ten w całości to powierzchnia ok. 0,8 ha , a na tego typu zadania SP przekazuje grunt do 0,5 ha . Pozostałą część działki planuje się przeznaczyć na budowę miasteczka rowerowego , na co z kolei jest już deklaracja szefa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, tj. na dotację w wysokości 60 tys. zł .Na dzień dzisiejszy można powiedzieć ,że jest akceptacja na takie przekazanie terenu i jeśli zostanie to ujęte w przyszłorocznym budżecie – to będzie to realizowane przy udziale Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego . Burmistrz poinformował również o prowadzonych aktualnie rozmowach na temat Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul.Piasta w Gniewkowie. Komenda Wojewódzka Policji ogłosiła przetarg na prace z tym związane  na kwotę 900 tys. zł, choć wcześniej rozmawiano o niższej kwocie. Ostatecznie przygotowany projekt opiewa na dużo wyższą kwotę i obejmuje całe zaplecze , garaże, parkingi ,logistykę, ogrodzenie terenu ,  by spełniało to wymogi określone przepisami . Planowane zmiany nie tylko wpłyną na poprawę bezpieczeństwa , ale też znacząco poprawią warunki pracy Policji oraz pozostałych służb. Tak jak przekazywano już na posiedzeniu Komisji – rozpoczęła się budowa drogi  w Zajezierzu  i jest już po przetargu na budowę świetlicy w Wierzchosławicach , która się wkrótce rozpocznie . W ramach tego remontowane będą też 3 inne świetlice .Rozpocznie się też budowa budynku socjalnego .Ze względów proceduralnych przetarg został przesunięty- rozstrzygnięcie nastąpi 13 czerwca 2010r. Burmistrz wyraził nadzieję , że jeśli nie będzie żadnego problemu z wykonawcą – to pod koniec czerwca-początek lipca  uda się to rozpocząć, a pod koniec roku oddać do użytku.

Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Stefański odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat budowy świetlicy w Wierzchosławicach  oraz remontu kolejnych obiektów , pytając o jakie konkretnie świetlice chodzi  . Burmistrz odpowiedział , że to obiekty w :Gąskach, Murzynnie i Wielowsi.  Radny Stefański zapytał o remont obiektu w Więcławicach , na co pan Roszak odpowiedział, że to robione będzie w ramach drugiego projektu.

Nie było więcej pytań do Burmistrza , w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji Burmistrza .

W trakcie głosowania jawnego w obecności 15 radnych – informacja przyjęta została jednogłośnie.

 

Ad.5 . Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Komendanta Policji w Gniewkowie – pana Karola Sparniuka o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy  (przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 7). 

Pan Sparniuk omawiając zagadnienie odniósł się do przedstawionego radnym materiału . Zaznaczył m.in. , że wynikający z materiałów wzrost kradzieży pojazdów wynika ze stwierdzonych przypadków wyłudzeń od ubezpieczycieli. Zatrzymanych nietrzeźwych kierowców odnotowano 40 oraz poszukiwanych osób – 92 . Zagrożenie przestępczością na terenie gminy, które odbierane jest przez społeczeństwo i postrzegane negatywnie wypływa głównie z przestępstw przeciwko mieniu tj. kradzieże i włamania , zwłaszcza na terenach wiejskich , gdzie jest inna specyfika . Tam działania Policji są  nieco ograniczone i lepsza jest dostępność dla przestępców.

Następnie stwierdzono, że skoro  temat ten został dokładnie omówiony na posiedzeniach Komisji , to Komendant nie będzie odczytywał treści informacji , a odpowie tylko na ewentualne pytania .

Kolejno, o zabranie głosu – Przewodniczący Rady poprosił Komendanta Straży Miejskiej w Gniewkowie  , który przedstawił  przygotowaną przez siebie informację  na temat działań Straży (informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu) .

Po wystąpieniu pana Lewandowskiego –Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radny Pułaczewski zwrócił uwagę na kwestię monitoringu , pytając o to jak jest wykorzystywany , czy na jego podstawie wszczyna się postępowania , czy się sprawdza . Radny zapytał też o miejsca , w których planuje się rozbudowę monitoringu. 

Pan Sparniuk odpowiedział, że Policja korzysta z monitoringu, ale korzystanie z niego jest utrudnione , ponieważ brak jest dyżurnego ruchu , nie można na bieżąco reagować , po godzinach 14-16 takiej osoby nie ma , a reakcja następuje dopiero po odczytaniu nagrania . Rozbudowa monitoringu przydałaby się natomiast na osiedlu, z drugiej strony od ul.700-lecia , bo tam są klatki gdzie grupuje się młodzież .

Radny Stefański przypomniał, że parokrotnie wspominał o monitoringu na terenach wiejskich , gdzie jak twierdzi pan Sparniuk – przestępcy mają ułatwione łamanie prawa. Pan Stefański zapytał, czy Komendant posiada wiedzę na temat tego, czy z Komendy Głównej , lub z innych źródeł planowane jest rozszerzenie monitoringu na tereny wiejskie . Radny wskazał przy tym miejscowości położone przy krajowej „15”, czy przy drodze wojewódzkiej  np. Szadłowice ,Wierzchosławice, Suchatówka . Tam należałoby zwrócić uwagę na  element napływowy , co mogłoby ułatwić pracę Policji. Komendant odpowiedział , iż takiego źródła nie ma i nie wie, czy coś takiego planuje Komenda Wojewódzka .Pan Sparniuk przyznał , że gdyby coś takiego było- to byłoby to pomocne.

Radny Stefański zapytał , czy przy monitoringu mógłby pracować np. stażysta. Zdaniem pana Sparniuka , taka osoba winna posiadać tylko umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Burmistrz dodał, iż ustalił z panem Wawrzyniakiem , że monitoring przeniesiony zostanie do Centrum Zarządzania Kryzysowego  i będzie on w gestii Straży Miejskiej. Tam obsługę monitoringu będą mogły zapewniać osoby zatrudnione za pośrednictwem PUP w Inowrocławiu. To będzie przekazywane przez SM do Policji , bo kamery działają również w nocy i popołudniami i to trzeba odtwarzać i do tego wracać. Policja teraz też przeżywa kryzys i stosuje różne cięcia. Monitoring , jaki jest gmina spełnia wszelkie wymogi , jest to jeden z lepszych  systemów , urządzenia są o bardzo  dobrej rozdzielczości . Zależy też na tym by to jednak wdrażać i  rozbudowywać o kolejne kamery , aby było to bardziej efektywne. Czy obejmie to tereny wiejskie- zależy w głównej mierze od środków , od tego co będzie w budżecie i nie ma co liczyć , że zrobi to Policja, ponieważ nawet to, co jest teraz – finansowane było przez samorząd Gminy Gniewkowo przy udziale i pomocy miejscowych podmiotów gospodarczych . Pan Roszak podkreślił, że kwestia rozbudowy monitoringu będzie więc  poruszana po przeniesieniu do CZK.

Nie było więcej pytań  , w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionych informacji .

W trakcie głosowania jawnego w obecności 15 radnych – informacje przyjęte zostały jednogłośnie.

 

Ad.6 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2009.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGBP w Gniewkowie - panią Lidię Chrośniak o przedstawienie  informacji  Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie za rok 2009 ( informacja  stanowi załącznik nr 9  do protokołu) .

Po prezentacji przez panią Kierownik materiałów na temat funkcjonowania Komisji , jakie zostały radnym wcześniej przedłożone i omówione na posiedzeniu Komisji –Przewodniczący Rady    otworzył dyskusję .

W związku z brakiem  uwag, czy  pytań w omawianym temacie - Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania . W obecności 15 radnych  w głosowaniu jawnym – informacja  przyjęta została jednogłośnie.

 

Po tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1510 zarządził 10 minut przerwy  w obradach .

Po wznowieniu obrad o godzinie 1520 Przewodniczący rozpoczął od punktu 7 przyjętego porządku obrad.

 

Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a ) rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego –Aleksandra Pułaczewskiego o przedstawienie projektu w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie.

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr L/413/2010 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

 

b) rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/414/2010  w sprawie rocznego sprawozdania finansowego za 2009r. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  Sportu i Rekreacji w Gniewkowie została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

c) rozpatrzenia skargi .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Sam nadmienił, że  skarga dotyczy sprawy objętej wieloletnim konfliktem, a w której nie doszło do złamania prawa.

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/415/2010  w sprawie rozpatrzenia została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

d) wystąpienia z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie ul.Rynek 12.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie ul.Rynek 12  .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Burmistrz przekazał , że działania związane z postępowaniem sądowym w tej sprawie prowadzone są od ponad roku .Jest tam kilku właścicieli i występuje tam element spadkobrania , ale na dziś jest to już zamknięte i zgodnie z procedurą- scedować można było to tylko na Skarb Państwa  . Dlatego teraz jest to wystąpienie do Starosty o przekazanie na rzecz Gminy . Gmina zamierza to natomiast potem zbyć, by powstała tam kolejna zabudowa .Dotyczy to podpartej kamienicy na Rynku. Jeśli uda się to przeprowadzić – Rynek będzie w pełni zabudowany , co poprawi jego estetykę . Pan Roszak przekazał też informację o spotkaniu z przedstawicielami firmy Philips  , która prezentowała możliwość oświetlenia niektórych obiektów w Gniewkowie .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/416/2010  w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie ul.Rynek 12 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

e) zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił Skarbnika Gminy –panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok. Pani Rutkowska zaznaczyła, że proponowane zmiany omawiane były już wcześniej na posiedzeniu Komisji , ale do tego wprowadzono jeszcze te , które wynikają z decyzji Ministerstwa Finansów  w kwestii dożywiania . Zmiana została wprowadzona , aby móc to realizować w miesiącu czerwcu.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/417/2010   zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

f) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/418/2010  w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

g) zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

 

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Głos zabrał Z-ca Burmistrza – pan Paweł Drzażdżewski, który wyjaśnił, że zmiana uchwały wynika z realizacji przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim , a dotyczącym  zakupu tablic interaktywnych dla szkól z terenu Gminy .

Radny Tyburek zapytał o to, dlaczego programem objęte są tylko szkoły podstawowe.

Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że o tym decyduje Urząd Marszałkowski , który  przeznaczył to wsparcie dla dzieci z klas I-III , tj. dla tych, które rozpoczynają przygodę z nauką .

Burmistrz dodał, że Gmina korzysta tylko z tego co zostało ustalone i ma jedynie możliwość „wejść w to”, albo może z tego zrezygnować.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr L/419/2010  zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 8.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Radny Stefański  poruszył temat modernizacji drogi na odcinku Wierzchosławice –Skalmierowice, ponieważ prace się „urwały”, a była informacja , że odcinek ten będzie zrobiony do Szadłowic .Pan Stefański przypomniał, jak Prezes PK mówił o tym, że nie może sypać na pobocze tej drogi szlaki , ponieważ będzie ją musiał wybierać, jak odcinek ten będzie robiony przez Starostwo. Dlatego też pobocze tej drogi do tej pory jest nierówne.

Radny Stefański zapytał też o etap prac związany z kanalizacją w Szadłowicach , bo przetarg został unieważniony.

Burmistrz przyznał, że w kwestii kanalizacji rozpoczęto nową procedurę przetargową, podobnie jak w przypadku budynku socjalnego . Termin określony został na połowę czerwca , bo jest umowa z Urzędem Marszałkowskim  na dotację w ramach PROW. Pan Roszak powiedział, że rzadko się zdarza, ale jednak tak bywa , że przetargi się unieważnia i robi się je od nowa.  W kwestii drogi Skalmierowice-Wierzchosławice- Burmistrz zobowiązał się do wyjaśnień  oraz do rozmowy ze Starostą , jeśli będzie obecny na części uroczystej sesji.  W kwestii ubiegłorocznej inwestycji – naprawy pobocza na drodze Skalmierowice-Szadłowice , pan Roszak zapewnił, że pobocze zostanie przywrócone do stanu poprzedniego i „poinwestycyjny problem” zostanie zlikwidowany . Burmistrz zauważył, że po drodze tej jeżdżą TIR-y, więc trudno zapobiec deformacji poboczy.

Radny Stefański uznał, że został przez Burmistrza źle zrozumiany , ponieważ nie chodziło mu o pobocze , ale o wykonanie nawierzchni na tym odcinku. 

Pani Bekanowska dodała, że mieszkańcy są zainteresowani tym, czy ta droga zostanie zrobiona.

Burmistrz obiecał, że będzie na ten temat rozmawiał ze Starostą, bo gdyby to była droga gminna , to mógłby sam odpowiedzieć w tej kwestii .

Radny Milewski zapytał o etap prac związany z budową świetlicy w Suchatówce.  Burmistrz odpowiedział, że realizowana jest dokumentacja techniczna , która winna być wykonana do końca maja , bądź do połowy czerwca.

Pan Milewski zapytał o plan w kwestii realizacji tego zadania .

Burmistrz odpowiedział, że tak jak było mówione wcześniej na posiedzeniu Komisji , czy na zebraniu wiejskim – będzie to robione w ramach jednego z programów ze środków UM . Konkurs ogłoszony ma być pod koniec czerwca.

Radny Berent zgłosił, że mieszkańcy cieszą się z tego , że Księstwo nabiera barw i koloru, martwi jednak fakt , iż do tej pory nie stanęła toaleta . W przypadku imprez w mieście , uczestnicy biegają po sąsiednich mieszkaniach .

Burmistrz przyznał, że już od dłuższego czasu budzi to zastanowienie .Teraz realizowane jest przyłącze przy ul.Wałowej . Tam jest miejsce przy totalizatorze , gdzie też część gruntu planuje się przeznaczyć na parking. Przewiduje się zlokalizowanie toalety samoobsługowej , ze stali nierdzewnej , z osobnymi kabinami dla mężczyzn i dla kobiet , aby zapewniały to minimum potrzeb – w życiu codziennym , jak również w czasie organizowanych imprez. Początkowo planowano to w budżecie na rok 2010, ale po korektach tego zabrakło, choć planuje się powrócenie do tego w czerwcu , przy nadarzającej się okazji.

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 9.Wolne głosy ,  wnioski.

 

 

Na wstępie – Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków i powitał pana Jacka Paula – byłego radnego , który przybył na sesję.

Pan Paul poprosił o głos , po czym poinformował, że reprezentuje Koło Pszczelarskie w Gniewkowie . Organizacja ta w sobotę obchodziła jubileusz 50-lecia , w którym uczestniczyli m.in. pan Przewodniczący i pan Burmistrz . Członkowie Koła chcieli wyrazić wdzięczność  radnym za udzielone wsparcie , dlatego też przygotowano okolicznościowe podziękowania , które pan Paul wraz z panem Zięciakiem wręczyli.  Pan Paul dodatkowo wręczył Burmistrzowi oraz Przewodniczącemu Rady książki z zakresu pszczelarstwa . Słowa odrębnych podziękowań pan Paul skierował do Dyrektora i pracowników MGOKSiR , którzy pomagali organizacyjnie w przygotowaniu tej uroczystości. Na koniec pan Paul zadeklarował udział Koła w gminnych uroczystościach , gdzie  zawsze bardzo chętnie stawi się z ufundowanym sztandarem .

Przewodniczący Rady przekazał informację o możliwości przekazywania darów dla powodzian , które gromadzone są w MGOKSiR w Gniewkowie .

Pani Sołtys ze Skalmierowic wystąpiła z zapytaniem o termin rozpoczęcia budowy placu zabaw . Jest już wiosna , dzieci za tym czekają.

Burmistrz odpowiedział, że otwarcie ofert nastąpi 01.06.10r. i jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to zadanie polegające na budowie 19 placów zabaw zostanie rozpoczęte. Zdaniem pana Roszaka prace winny przebiegać stosunkowo szybko, ponieważ nie są one skomplikowane.

Pani Bekanowska stwierdziła, że „byłoby super” , gdyby udało się jeszcze z tego skorzystać.

Radna Szarpatowska zapytała , czy w ramach pomocy dla powodzian zbierane będą także np. zboże , czy ziemniaki – tak jak robiono to w 1997r.

Burmistrz odpowiedział, że zostanie to ustalone na roboczo , bo nie sztuka to zebrać, ale potem dowieź trzeba . To zostanie ustalone na początku  przyszłego tygodnia.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 30 czerwca  2010r. i jej tematami zgodnie z przyjętym planem pracy będą:

1.    Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2010, jak również o możliwości pozyskania innych środków zewnętrznych.

2.    Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

 

Ad  10.Przerwa w obradach

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu  w związku z czym Przewodniczący o godz. 1020 ogłosił przerwę w obradach do godziny 12 30.

Ad.11Powitanie Przewodniczącego .

 

Po przerwie , Przewodniczący Rady –pan Janusz Kozłowski wznowił obrady . Rozpoczął od powitania Burmistrza oraz koleżanek i kolegów radnych . Następnie witał przybyłych gości , min. : panią Poseł Annę Bańkowską , pana Starostę- Tadeusza Majewskiego , radną Powiatu- panią Krystynę Mrugalską , pana dr Józefa Bednarczyka i panią Natalię Witkowską z UAM w Poznaniu, Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo-pana Tadeusza Kadów , byłego Burmistrza i radnego –pana Mariana Stysiała , byłego Z-cę Burmistrza- panią Marię Wiśniewską , naczelnika Gminy w latach 70-tych- pana Edmunda Waltera , byłego pracownika biura Rady Miejskiej –panią Marię Graczyk oraz byłego Skarbnika Gminy-panią Janinę Kowalską . Pan Kozłowski z osobna przywitał także pozostałych gości – zgodnie z załączony listami obecności.

 

Kolejno , Przewodniczący Rady wystąpił z krótkim  przemówieniem  na temat  dzisiejszej uroczystości oraz obchodzonej przez polski samorząd  20-stej rocznicy reaktywowania . 

Spotkanie to służyć ma uczczeniu tego jubileuszu , do udziału w którym zaproszeni zostali samorządowcy różnych szczebli , przedstawiciele władz poszczególnych kadencji oraz  przedstawiciele  jednostek , które uczestniczyły , bądź decydowały o wprowadzanych zmianach. Przewodniczący nadmienił , że skutki działań lokalnego  samorządu  są widoczne. Odczuwalne  są również zmiany w mentalności i zachowaniach społecznych.   W Gminie Gniewkowo do zrobienia pozostaje jednak nadal bardzo wiele , ale o tym mówił będzie pan Burmistrz . Jako Przewodniczący Rady, jak również wieloletni samorządowiec – wystąpił z deklaracją poparcie  oraz chęci współpracy organu stanowiącego w zakresie wszelkich inicjatyw służących propagowaniu tradycji samorządowych  i zachęcił wszystkich  do korzystania z  dotychczasowych osiągnięć demokracji w celu zaspakajania zbiorowych potrzeb naszych wspólnot.

 

Ad.12 Wystąpienie Burmistrza Gniewkowa.

Następnie głos zabrał Burmistrz Gniewkowa- pan Adam Roszak, który zapewnił, że to dla niego wielki zaszczyt i honor. Pan Roszak odniósł się do pierwszych , wolnych wyborów w Polsce do rad gmin , kiedy to samorząd gminny stał się podwaliną pod wolną, samorządową Polskę. W tym czasie pan Roszak kończył szkołę średnią , po której wyjechał do Niemiec. Tam patrzył i porównywał obie rzeczywistości: polska i niemiecką. Patrząc teraz na to po tych wszystkich latach , widać postęp , jaki nastąpił od tego czasu . Gniewkowo dobrze się rozwija, jest dobrze położone . Wprowadzono kolejne zmiany – weszły powiaty , bezpośrednie wybory burmistrza.  Samorządy działają dziś już sprawnie , a od 2004 roku dodatkowo jesteśmy w Unii Europejskiej .Rozwija się Polska i „małe ojczyzny” . Ważne są  inwestycje, to co jest budowane oraz rozwój , ale też bardzo ważna jest zmiana mentalności . Samorząd Gniewkowa robi to przez historię do nowoczesności .”Księstwo Gniewkowskie”- to hasło, które funkcjonuje już na poziomie Powiatu , czy w województwie. O tym mówi się na różnych szczeblach, czyta się w annałach historii , w  książkach. Gmina sięga do ważnych projektów . Projekt „Księstwa Gniewkowskiego” wiąże się teraz z lokalizacją pomnika , zmianą struktury Rynku , małej architektury itd. Sięga się również poza granice Gniewkowa, do Gąsek , z którymi wiążą się inne historie , a wieś leży na szlaku piastowskim . Burmistrz wyraził też radość z tego, że można było zorganizować takie spotkanie , by wspólnie uczcić te 20 lat samorządu, który decyduje praktycznie o tym, jak będzie się ludziom żyło . Pan Roszak podziękował za uwagę i życzył zebranym udanej sesji.

Ad.13 Prezentacje  multimedialne  uczniów klas gimnazjalnych przygotowanych  w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie” .

Po wystąpieniu Burmistrza, kolejno prezentowały się 4 grupy gimnazjalistów , które przedstawiły zebranym przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne . Dotyczyły one następujących zagadnień: rozwoju sportu na terenie Gminy, działań podejmowanych przez samorząd, wywiadu z Burmistrzem oraz  zmian , jakie nastąpiły przez okres 20 lat w Gąskach i całej Gminie.

Przewodniczący Rady podziękował młodzieży za przygotowane wystąpienia i pogratulował  wyróżnienia w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie” .

Przywitał także Wicestarostę Inowrocławskiego- pana Sławomira Szeligę , który  przybył na sesję w trakcie obrad.

Ad.14 Sesja popularno-naukowa -  dr Józef Bednarczyk  (UAM Poznań).

Następnie głos zabrał pan dr Józef Bednarczyk z Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu , który podziękował za zaproszenie na tą uroczystość i możliwość przedstawienia wyników badań i prac prowadzonych w ubiegłym roku w Gąskach. Dr Bednarczyk przedstawił wyczerpujące informacje na temat odkryć archeologicznych w Gąskach, które dodatkowo obrazował pokazem slajdów .

Przewodniczący Rady podziękował gościowi z UAM w Poznaniu za przybycie oraz przybliżenie miejscowej historii , a następnie powitał Posła Grzegorza Roszaka , który również przybył w trakcie obrad.

Pan Kozłowski  zapytał, czy ktoś z zebranych gości chciałby jeszcze zabrać głos.

Jako pierwsza wystąpiła pani poseł Anna Bańkowska , która uznała, iż w związku z 20-leciem samorządu należy wystąpić z kurtuazyjnymi życzeniami dla obecnych i poprzednich radnych. Pani Bańkowska podkreśliła, że sama ma doświadczenie w pracy radnego, którym była , ale w tych „zniewolonych czasach” , o jakich wspominała młodzież w swoich prezentacjach. Pani Poseł zaznaczyła, że niemniej jednak czuła się równie odpowiedzialną za to , co mogła wówczas robić. Wówczas powstawały plany przedszkoli, żłobków ,osiedli ,a teraz głównie odrestaurowuje się, tworzy się coś lepszego, nowego. Zdaniem pani Poseł przyszło nowe- ale powstawało na bazie tego co stworzyli poprzednicy . Nowy nurt działania samorządu- to dla pani Poseł VI kadencja i w tym nowym – pani Poseł ma również swoją cząstkę. Bycie radnym –to duża odpowiedzialność , zwłaszcza , że podniosła się bardzo świadomość obywateli , którzy wymagają więcej i od radnych więcej chcą. Po wejściu do UE , co nastąpiło za prezydentury pana Kwaśniewskiego- , jest sporo wzorców, jest z czego czerpać. Widać, że się pracuje i myśli oraz wykorzystuje szansę dla Gniewkowa . Z tego rozwoju Gminy  cieszy się również młodzież . Pani Poseł pogratulowała wyników i życzyła dużych szans , które przynieść może jedność i brak dużej polityki w Gminie.

Następnie głos zabrał radny wojewódzki – pan Adam Banaszak . Radny oświadczył, że po wysłuchaniu prelekcji dr Bednarczyka poczuł się „człowiekiem historycznym” , ponieważ pochodzi z Gąsek i Parchania , a Gniewkowo zna od 40 lat . Wskazał na rozwój miasta , którego tempo ostatnio bardzo przyspieszyło.  Pan Banaszak zapewnił o poparciu dla spraw Gniewkowa , którego udzielił, gdy Burmistrz chodził i szukał wsparcia .

Za zaproszenie podziękował też Poseł  Grzegorz Roszak , który z sentymentem wspomniał, że tu rozpoczynał pracę zawodową. Pan Poseł uznał, że dzisiejsze uroczystości w dużej mierze poświęcone są sukcesowi , który jest chyba zasługą demokracji . Do tej pory nikt nie wymyślił nic lepszego od tego ustroju. Pan Roszak podkreślił , że odzwierciedlają one też skuteczną pracę  wiele pokoleń mieszkańców Gminy.  Pan Poseł zdradził, że pracował w Murzynnie , z którym wiąże się „epizod krzyżacki” . To bardzo ciekawa historia, dlatego też pan Poseł wyraził uznanie dla działań Gminy w tej dziedzinie .

Starosta Inowrocławski- pan Tadeusz Majewski w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na zmiany , jakie w okresie minionych 20 lat nastąpiły w myśleniu ludzi. Odniósł się też do samorządu przedstawionego przez młodzież jako „ leżącą drabinę”. O ile są dalsze poziomy – to sercem samorządu jest gmina . Gminy składają się na powiaty, te na województwa , które tworzą nasz kraj. O kierunkach rozwoju gminy decyduje rada i wybrany burmistrz i to im należy ten rozwój zawdzięczać. Jedne gminy tą szansę wykorzystują , inne nie. Pan Starosta podziękował za zaproszenie i pogratulował  Gminie Gniewkowo wyników-jakie plasują ją na poziomie lidera w Powiecie . Takich wskaźników nie było w innych latach . Z 30% wzrostem Gniewkowo odstaje od innych . Pan Starosta życzył, aby ta tendencja utrzymała się w Gminie jak najdłużej , by młodzież mogła mówić o dobrych wyborach . Pan Majewski bardzo pozytywnie wypowiedział się także na temat współpracy Powiatu z Gminą . Zaznaczył, że z dumą słuchał o wspominanej przez młodzież inwestycji – drodze Lipie-Modliborzyce , która jest efektem tej współpracy. Na zakończenie wystąpienia – pan Starosta wręczył Burmistrzowi okolicznościowy grawerunek w srebrze , aby o tej współpracy przypominał .

Asystentka posła Janusza Zemke pani Monika Seidel odczytała okolicznościowy list od pana posła, który nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość do Gniewkowa.

Głos zabrał także Przewodniczący RI Solidarność –pan Heliodor Banaszak, który nawiązał do kurhanów w Gąskach , o których mówił pan dr Bednarczyk. W latach 50-tych – pan Banaszak przez 7 lat codziennie koło nich przechodził . Pan Banaszak pogratulował prezentacji na temat odkryć w Gąskach , zwracając uwagę na możliwości promocji dzięki temu odkryciu oraz na to, że nie ulegnie to zniszczeniu. Pan Banaszak przypomniał, że na bieżąco uczestniczy w pracach Rady, chwali zmiany w Gniewkowie i upomina się, by tak jak miasto –piękniały też inne miejscowości.

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienia gości, za wyrazy uznania , gratulacje i życzenia , po czym przystąpił do kolejnego punktu obrad.

Ad.15 Wręczenie okolicznościowych medali  „20 lat samorządu w Polsce”.

Kolejno, Przewodniczący Rady poinformował zebranych o przygotowaniu okolicznościowych medali , którymi uhonorowane zostaną osoby zasłużone dla miejscowego samorządu oraz z nim związane . Wiceprzewodniczący Rady- pan Aleksander Pułaczewski kolejno prosił o wystąpienie wyróżnionych gości (zgodnie z załączoną listą ) , zaś Przewodniczący Rady wraz z panem Burmistrzem wręczali medale.

Po wręczeniu medali Przewodniczący Rady zaprosił na koniec do wspólnego obejrzenia krótkiego filmu z przygotowań Gniewkowa do obchodów 700-lecia w 1968r.

 

Ad.16 Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski zamknął obrady L sesji o godzinie  14 30.

 

 

 

 Podpisał (-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.05.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2010 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1612
29 czerwca 2010 08:29 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.