Protokoły z sesji

Protokół Nr XLIX/2010 z Sesji Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 28.04.2010r.

 

 

Protokół Nr XLIX/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu 28  kwietnia  2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny R.Pitera), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

                   W związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem , jaka wydarzyła się dnia 10 kwietnia 2010r. - śmiercią Pary Prezydenckiej i 94  znamienitych osobistości ze świata polityki, wojskowości, działaczy społecznych , duchownych , przedstawicieli rodzin katyńskich oraz załogi samolotu , a także w związku ze śmiercią Honorowej Obywatelki Gminy Gniewkowo- ś.p. Ireny Szulc – Przewodniczący Rady zarządził uczczenie Ich pamięci minutą ciszy.

 

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLVIII sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.  Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa - w tym sprawozdanie wynikające z § 17 uchwały Nr XXIX/232/2008 z dnia  30.09.08r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo:                                                                                                -sprawozdanie  przedstawi  Skarbnik Gminy  – pani Dorota Rutkowska , 

-opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu w roku 2009 przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- pan Stanisław Tomczyk ,

-wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gniewkowa absolutorium przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- pan Stanisław Tomczyk ,

-dyskusja,                                                                                                                  -przyjęcie sprawozdania  ,

-projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa przedstawi  Wiceprzewodniczący Rady – pan Aleksander Pułaczewski ,

-przyjęcie uchwały .

6.Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)   zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok:

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy-pani Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b)   zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c)   rozpatrzenia skargi :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d)   uchylenia uchwał:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

e)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7,619/6,619/4,618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ulicy Ogrodowej:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

f)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ulicy Inowrocławskiej :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

g)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr  65/6, 66/9,72/3, 112/1 w Gniewkowie:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

h)  zmian do uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmian do uchwały Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

7.    Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

8.    Wolne głosy ,  wnioski.

9.    Zamknięcie XLIX obrad .

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, jednakże wpłynął wniosek pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku dodatkowo projektu uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3  do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii wprowadzenia zaproponowanego projektu uchwały do porządku XLIX sesji. Głosowano w sposób następujący:

1.    Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015- wpisany był w pkt. 6 ppkt. i. 14 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 6 ppkt. i.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za”).

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVIII/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  31.03.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 14 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVIII/2010 z dnia 31.03.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz przedłożył informację o działaniach realizowanych w miesiącu kwietniu  2010 roku. Przedstawiona informacja stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Burmistrz wskazał na rozpoczętą inwestycję polegającą na przebudowie kolejnych ulic w Gniewkowie . Zapowiedział również przebudowę ulicy Toruńskiej . Po majowym weekendzie nastąpi rozpoczęcie prac na odcinku  Lipie-Perkowo , łącznie ok. 14 km . Pan Roszak poinformował też o przyznaniu Gminie  wyróżnienia „Sportowej Gminy” w związku z tym , że dostrzeżono działania w zakresie infrastruktury sportowej i duże wskaźniki w tym zakresie  . Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w Dźwirzynie .Burmistrz przekazał, że w ostatnim czasie wystąpiono do ANR o przekazanie gruntów w Wierzchosławicach, które planuje się wykorzystać na budowę drugiego ORLIKA. Realizację zadania planuje się od 2011 roku , a teren , na którym ma powstać boisko do tej pory był zaniedbany i zarośnięty. Nie było jednak woli przekazania tego gruntu , a z przeznaczeniem na ORLIK – to możliwość przejęcia będzie  , o ile Rada wyrazi na to zgodę.

Po wystąpieniu Burmistrza – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Radny Stefański odniósł się do punktu 5 , pytając o to, kiedy ruszy inwestycja w zakresie kanalizacji  . Radny zapytał także o położenie terenu pod ORLIK względem Szkoły w Wierzchosławicach.

Burmistrz odpowiedział, że procedury z kanalizacją trochę się przesunęły . Wykonawca został wyłoniony , inwestycja ma kosztować nie całe 2,5 mln zł. Po podpisaniu umowy prace ruszą w prawdopodobnie w II połowie maja . Teren w Wierzchosławicach  , na którym planuje się ORLIKA położony jest przy sklepie tzw. „TESCO”, to jest praktycznie centrum wsi. Grunt leży między tym sklepem a blokowiskiem , jest zarośnięty chwastami . To jest też sposobność, by zasygnalizować  ten problem w ANR, bo na boisko potrzebna jest działka o pow. 0,5 ha , a cały teren ma pow. 0,8 ha . Jeśli przekazany zostanie cały teren, to będzie go można zagospodarować w całości.

Radna Paul zwróciła uwagę na prace trwające przy ul.Moniuszki, Chopina i 17 Stycznia. Mieszkańców niepokoi to, że rozbierane są chodniki, które nie tak dawno były robione.

Burmistrz odpowiedział, że kostka z chodników ma 5 lat, ale zakres prac nie dotyczy wymiany chodników , tylko przebudowy całego pasa drogowego .Zgodnie z projektem chodnik ma być nieco poszerzony . Chodniki mają być nowe, ze starobruku , a pozyskana kostka zostanie ponownie wykorzystana np. przy Przychodni, w Lipiu . Burmistrz zapewnił, że nic się nie zmarnuje. Powiedział też , że przy robieniu chodników poprzednio zostawiono stare, betonowe krawężniki , które zostaną wymienione. Krawężniki  zostaną złożone na wysypisku z przeznaczeniem do pokruszenia i planuje się zakup kruszarki .

Radny Maciejczyk zapytał o to , na czym polegać będzie przebudowa drogi Perkowo-Lipie.

Burmistrz odpowiedział, że położona zostanie warstwa profilowana , najpierw uzupełnione zostaną dziury i potem położony zostanie asfalt , a na to emulsja z grysem . Nie wiadomo ile uda się wykonać za te 250 tys. zł. Jeśli będzie brakować środków , to Burmistrz zwróci się do Rady w tej sprawie.

Pan Maciejczyk zauważył też, że ostatnie naprawy dróg wykonywane były we własnym zakresie i jest to dobrze robione , dlatego chciałby wiedzieć, czy jest to droższe , czy tańsze.

Pan Roszak wyjaśnił, że stosuje się technologię masy na zimno . Jest to robione taniej , a dzięki zaoszczędzonym środkom planuje się właśnie tę drogę Perkowo-Lipie.

Radny Maciejczyk powiedział, że jego pytanie wynika z tego, że skoro to jest dobrze robione i taniej , to należy iść w tym kierunku, bo jesteśmy wówczas bardziej mobilni , dziury usuwane są na bieżąco i choć może powierzchnia nie jest gładka- to i tak to bardzo dobrze. Gdyby do tego dodać jeszcze trochę „artyzmu”, np. polać emulsją – to pewnie jeszcze dłużej by wytrzymało.

Radna Lewandowska zapytał o przejęcie gruntów od ANR pod boisko w Bąbolinie.

Burmistrz zapewnił, że temat ten jest właściwie załatwiony . Ma być przejęty grunt w centrum Bąbolina .Błąd popełniła wcześniej Agencja i jest już chyba naprawiony.

Pani Lewandowska powiedziała, że ta druga lokalizacja , to podobno długa działka a wąska , więc nie nadająca się na boisko .

Burmistrz odpowiedział, że nie zna dokładnie wymiarów terenu. Sprawa trwa dość długo , ale tak czasem bywa.

Radna Lewandowska zgłosiła , aby „drogowiec” zajął się ulicą Kasprowicza, bo to nowa droga i szkoda, aby „się rozleciała”.

Burmistrz zapewnił, że zostanie to sprawdzone.

Radny Milewski zapytał o etap prac przy budowie ścieżki rowerowej przy krajowej „15-tce ”.

Burmistrz wyjaśnił, że jest to na etapie przystąpienia do przetargu. Są uzgodnienia z Generalna Dyrekcją  . Odcinek robiony będzie od Wielowsi do ul.Działkowców, a w dalszej perspektywie tegorocznej -  od Michałowa do Suchatówki . Po rozmowie z panem Antoniakiem ustalone są  prace remontowe , jakie Dyrekcja ma prowadzić np. rondo, zatoki przy ul.Inowrocławskiej. Jest też deklaracja o finansowaniu , czego do tej pory nie było , teraz Gmina jest na pierwszym miejscu do tego, to dostrzeżono wpływ ścieżek rowerowych na poprawę bezpieczeństwa .

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze ma pytania, bądź uwagi do wystąpienia Burmistrza. W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu – pan Kozłowski zarządził głosowanie nad przyjęciem informacji Burmistrza . W głosowaniu jawnym , w obecności 14 radnych – informacja Burmistrza przyjęta została jednogłośnie.

 

Ad.5 . Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa - w tym sprawozdanie wynikające z § 17 uchwały Nr XXIX/232/2008 z dnia  30.09.08r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo.

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy- panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu (przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 5). 

Po wystąpieniu pani Skarbnik- Przewodniczący Rady poprosił Z-cę Burmistrza- pana Pawła Drzażdżewskiego o przedstawienie sprawozdanie dotyczącego wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2009 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6).

Kolejno , pan Kozłowski poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- radnego Stanisława Tomczyka o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat realizacji budżetu oraz o przedstawienie wniosku Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium (opinia RIO i wniosek Komisji stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do protokołu).

Po przedstawieniu materiałów – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję .

Radni nie mieli uwagi , ani pytań do wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przewodniczący Rady wystąpił zaś z sugestią, aby w roku kolejnym sprawozdanie dotyczące wspierania przez Gminę rozwoju sportu kwalifikowanego uzupełnione zostało o informację na temat udostępniania obiektów i wydatków na inwestycje w tym zakresie . Pan Kozłowski nadmienił także , że otrzymany przez Gminę certyfikat    i prężna działalność klubów sportowych, stowarzyszeń – to wszystko świadczy o tym, jak sport w Gminie jest wspierany.

Z uwagi na brak innych pytań - Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewkowo w roku 2009   . W obecności 14 radnych (nieobecny radny  R.Pitera) w głosowaniu jawnym- informacja  została przyjęta jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił radnego Aleksandra Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa za 2009 rok . Pan Pułaczewski odczytał projekt uchwały, po czym Przewodniczący Rady otworzył dyskusję . Nie było uwag , ani pytań ze strony radnych , w związku z czym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi- Adamowi Roszakowi absolutorium za 2009 rok.

W obecności 14 radnych (nieobecny radny  R.Pitera) w głosowaniu jawnym- uchwała  Nr XLIX/403/2010 została przyjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu .

Przewodniczący Rady – w imieniu wszystkich radnych pogratulował Burmistrzowi absolutorium , dziękując za dotychczasową współpracę i życząc równie pomyślnego i udanego roku budżetowego 2010 .

Pan Roszak podziękował natomiast za przyjętą przez Radę uchwałę , za decyzje o udzieleniu absolutorium , zaznaczając , że to efekt wspólnej , ciężkiej pracy. Burmistrz podkreślił, że praca ta odbywa się na poziomie Rady, Komisji  i sesje przebiegają dość sprawnie, czytelnie  , a przez to wydawać mogą się nieco nudne. Praca u podstaw , rozmowy i dyskusje toczone są jednak na roboczo , w ustalonej konfiguracji. Komisje obradują wspólnie , wspólnie działają. W kontekście sytuacji politycznej w kraju , czy samorządów sąsiednich gmin – Burmistrz zachęcił do dyskusji, do budowania pozytywnych wzorców , bo otrzymane mandaty służą do tego by realnie zmieniać samorząd, miasto i Gminę .

Radny Maciejczyk oświadczył natomiast, że radni nie musza się ciągle  tłumaczyć , że na sesjach  „jest tak jak jest” , choć pewnie niektórzy , zwłaszcza „tabloidy”,  muszą czuć się rozczarowane. Radny uznał, że przykład Gminy Inowrocław , gdzie „wylewa się pomyje” - nie jest dobry .Najważniejsze są natomiast owoce, jakie daje ta praca , bo społeczność bardziej cieszy się z gładkich ulic , niż z tego typu sensacji w jednej , czy drugiej gazecie . Gazeta obecnie nie jest żadną „czwarta władzą”, jest normalną firmą , zarabiającą ,która chce zwiększać nakład , by zarabiać większe pieniądze dla swojego mocodawcy , często nawet nie z Polski ,  dlatego nie trzeba się tłumaczyć z tego , że u nas jest tak jak jest .

 

Ad 6. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

Kolejno, Przewodniczący rady przystąpił do omawiania następnego punktu obrad :

a ) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił Skarbnika Gminy-panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XLIX/404/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

 

b) zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/405/2010  w sprawie zmian w stałym podziale Gminy na obwody głosowania została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

c) rozpatrzenia skargi .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję , informując na wstępie , że ustalono, iż w tym przypadku ze strony Burmistrza nie doszło do naruszenia żadnej normy prawnej  ,a dotyczy to firmy pana Goralewskiego i nieruchomości z nią sąsiadującej .

Burmistrz dodał, że ze strony Urzędu-, czy organu , który wydaje decyzje , decyduje o tym jak ma wyglądać raportowanie inwestycji  szczególnie od względem ochrony środowiska– nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa, przy jakiejkolwiek inwestycji .Nikt nie zwalnia organu od przestrzegania określonych warunków i jeśli chodzi o firmę ITI -pana Goralewskiego  - to wszelkie wymogi w tym zakresie są spełniane .Zdaniem Burmistrza konflikt polega tu niekoniecznie z tego powodu, ale wynika z zupełnie innych sytuacji i uwarunkowań , niekoniecznie związanych z sytuacją prawną . Wszelkie decyzje wydane na potrzeby tej konkretnej działalności, czy firmy – przygotowywane są w oparciu o obowiązujące prawo .

Nie było więcej  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/406/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

d) uchylenia uchwał.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .  Na wstępie poinformował, że uchwała jest wynikiem wyroku WSA , który z uwagi nie niedochowanie terminu w procedurze przygotowania studium  -orzekł o nieważności decyzji w tej sprawie.  Dokładnie – dotyczyło to terminu wywieszenia ogłoszenia na tablicy , które zamiast 21 dni , wisiało 18 dni. 

Burmistrz dodał, że ta sytuacja dotyczy dość odległego okresu , bo począwszy od okresu przygotowania studium ( 2003r.) . Pan Roszak zaznaczył, że nie miał na to wpływu , choć do końca wierzył , że uda się to wyjaśnić , by uchwała nie została uchylona .Okazało się jednak , że terminy zawite muszą być dochowane  i nie było w tym zakresie pola do dyskusji  . Dlatego teraz w oparciu o stare studium przystąpiono do opracowania nowego , by naprawić błędy , braki formalne sprzed lat i w ciągu roku zostanie to chyba Radzie przedłożone.

Nie było więcej  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/407/2010  w sprawie uchylenia uchwał została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7,619/6,619/4,618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ulicy Ogrodowej.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7,619/6,619/4,618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ulicy Ogrodowej .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/408/2010  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7,619/6,619/4,618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ulicy Ogrodowej została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ulicy Inowrocławskiej.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ulicy Inowrocławskiej.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/409/2010  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ulicy Inowrocławskiej została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

g) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr  65/6, 66/9,72/3, 112/1 w Gniewkowie.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr  65/6, 66/9,72/3, 112/1 w Gniewkowie.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/410/2010  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr  65/6, 66/9,72/3, 112/1 w Gniewkowie została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

h) zmian do uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmian do uchwały Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin .

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmian do uchwały Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/411/2010  w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów Sołectw i zmian do uchwały Nr X/70/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie utworzenia Sołectwa Bąbolin została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

i)  zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015.

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLIX/412/2010  zmieniająca Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

 

Ad 7.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Radny Berent zgłosił , że mieszkańcy sołectwa Godzięba proszą o uzupełnienie wyposażenia świetlicy w gry planszowe dla dzieci .

Radny wystąpił też w imieniu mieszkańców Gniewkowa , którzy pytają o to, czy Straż Miejska nie może pełnić też służby w godzinach popołudniowych .

Burmistrz odpowiedział, że póki co, Straż Miejska składa się z Komendanta i 2 strażników   i brak jest możliwości ,by funkcjonowała druga zmiana. Na razie dokonane zostanie rozeznanie , jak funkcjonuje Straż . Teraz planuje się zakup samochodu, doposażenia . Jeśli w przyszłości będzie taka potrzeba i taka wola Rady, to można myśleć o zwiększeniu ilości etatów .

W kwestii zakupu gier do świetlicy w Godziębie- Burmistrz powiedział, że to zostanie na bieżąco załatwione z panią Brzuską .

Radna Lewandowska zaapelowała , aby przyjrzeć się bliżej pracy opiekunek społecznych i sytuacji w tym zakresie.

Pan Roszak zobowiązał się do przeprowadzenia rozmowy z panię Kierownik na ten temat . Dokonane zostanie wspólne rozeznanie i analiza .

Radny Bożko zgłosił , że firma dokonująca wycinki drzew przy ul.Powstańców Wlkp nie tylko zostawiała po sobie bałagan , ale też wyrwy, dziury, co stanowi zagrożenie  bezpieczeństwa .

Burmistrz zapewnił, że firma musi to posprzątać i naprawić. Pan Roszak powiedział, że sam jeździ tą drogą , ale nie widział tego z samochodu , więc poprosił, by w przyszłości zgłaszać takie sytuacje telefonicznie, aby można było reagować na bieżąco. Urząd wystąpi w tej sprawie z interwencją do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radna Paul wyraziła opinię, że na terenie Gniewkowa jest bardzo dużo śmieci . Po mieście chodzi dużo pracowników Spółki , którzy mogliby choć te większe – zebrać  np. przy ul.Inowrocławskiej . Radna uznała, że ulica ta jest zaniedbana . Między nieruchomościami a chodnikiem jest pas zieleni, więc mieszkańcy nie maja obowiązku sprzątania , czy odśnieżania , ale np. zimą odśnieżali chodnik  , bo nikt tego nie robił . A ci panowie, którzy chodzą po mieście , mogliby podnieść te śmieci

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego odpowiedział, że ta ulica – to droga krajowa . Spółka patrzy na rachunek ekonomiczny  ,więc  robione są drogi gminne w mieście. Sprzątanie pozostałych ulic – to są pewne koszty , choć można to również robić. Obowiązek sprzątania drogi krajowej spoczywa jednak na Zarządzie Dróg Krajowych. Zajmuje się tym  firma p.Pokackiego , która robi to 2 razy do roku. 

Radna powiedziała, że pracownicy Spółki „spacerują” tą ulicą , więc nie byłoby im trudno podnieść tych parę śmieci.

Burmistrz powiedział, że wspólnie z PUP zatrudniani są pracownicy , też w sołectwach , w ramach robót społecznie użytecznych .Co do osób „funkcjonujących w ramach Spółki” , czy w innych jednostkach – to nie stawia się im takich wymogów jak stałym pracownikom , ale trzeba zwrócić uwagę , by może jednak tych „pustych przebiegów nie było”. Burmistrz zobowiązał się do ustaleń z Prezesem na temat sposobu zmotywowania tych ludzi , aby uzyskać lepszy efekt dla całego miasta.

Radny Maciejczyk zgłosił natomiast , aby w przyszłości przy zbieraniu śmieci pracownicy Przedsiębiorstwa używali może siatki, bo widział  nowy traktor z przyczepą przy takiej pracy i śmieci z tej przyczepy sypały się po drodze krajowej.

Pan Bogdanowicz podziękował za tą uwagę zaznaczając, iż  przekaże ją kierownikowi.

Radny Stefański odniósł się do problemów śmieci w rowach twierdząc, że jest to większy problem i jest to efekt przemyślanego działania , tych którzy je wyrzucają i  nie robią tego ludzie biedni. Radny zasugerował, aby może tematem tym zajęła się Straż Miejska , bo to robione jest w sposób zorganizowany .

Pani Zagórska wystąpiła z prośbą , aby doprowadzić do posprzątania odcinka drogi w Suchatówce , bo od rogatek do Torunia jest pięknie wysprzątane.

Burmistrz zwrócił uwagę, że to śmiecą ludzie, te worki „nie biorą się  z kosmosu”. To jest temat wspólny dla Straży Miejskiej , Straży Leśnej i Policji , aby się tym zajęły i by zaczęto stosować określone sankcje , bo sama rozmowa o tym , niewiele daje. Te śmieci są sprawdzane i czasem można ustalić skąd pochodzą. Pan Roszak powiedział też, że trudno jest np. zgłaszać do Bydgoszczy , że w Gniewkowie jest bałagan , choć zależy nam na tym , aby był porządek . Zarządy dróg pieniądze wykorzystują głównie na zimowe utrzymanie dróg i nie zajmują się śmieciami- choć jest to ich obowiązek.

Radna Lewandowska „pogratulowała Prezesowi dobrych pracowników”, wskazując jednocześnie na dzikie wysypisko  na osiedlu toruńskim . Pani Lewandowska zaznaczyła, że jeśli zgłasza się awarie w biurze Przedsiębiorstwa – to nie ma reakcji, jeśli natomiast zgłasza się taki fakt pracownikom , to odzew jest od razu.

Pan Heliodor Banaszak wyraził opinię, że wcześniejsza dyskusja na temat tego co jest robione, jak zmienia się Gmina  i miasto – to zasługa ciężkiej pracy całego zespołu , efekt ubiegania się o środki . Dlatego to wszystko udaje się pogodzić i te sesje wyglądają tak, jak wyglądają  i Przewodniczący Solidarności RI z przyjemnością w nich uczestniczy już od dłuższego czasu.  Pan Banaszak zgłosił jednak, że wiele do życzenia pozostawia estetyka w Więcławicach , to jest nie do zaakceptowania , dlatego należy się nad tym pochylić. Może trzeba „wzmocnić” Radę Sołecką , albo interweniować w Spółdzielni Mieszkaniowej  w Wierzchosławicach , która się z tego utrzymuje . Robiona ma być świetlica, a nikt nie myśli o dziurawych płotach , o tym jak wyglądają sąsiednie budynki . Pan Banaszak zachęcił, by spróbować załatwić to podobnie , jak w mieście , różnymi metodami . Zwrócił też uwagę na swoje starania przy załatwianiu przekazania świetlicy , a nic dalej nie jest zrobione, dach dalej cieknie i wylewać trzeba wodę .

Burmistrz odpowiedział, że co do czystości, to można wskazywać sposoby działania , ale każdy we własnym zakresie ma obowiązek jej utrzymywania  oraz zachowania pewnej estetyki.  Dla przykładu pan Roszak podał budynek prywatny w Gniewkowie, gdzie właściciel  nie reaguje na uwagi o stanie budynku zamieszkałego przez 8 lokatorów . Dzieją się tam różne rzeczy, ale właściciel nie jest zainteresowany zarówno tą sytuacją  , jak i przekazaniem budynku , by można było się tym zająć. Podobny obiekt ma też podobno w Inowrocławiu. Na tym przykładzie widać , że nie jest prostą rzeczą , by zobowiązać kogoś , aby coś zrobił , zwłaszcza jak ktoś nie ma pieniędzy. Tak samo jest w przypadku Więcławic. Burmistrz zaznaczył, że nie chciałby „wycieczek” do Prezesa , bo wspólnoty decydują o tym , jak to wygląda. To wynik potrzeby estetyki tych ludzi , którzy tam żyją . Pan Roszak zapewnił jednak o zastosowaniu zachęt , podkreślając , że nic nie uda się tu zrobić systemem nakazowym.

Pan Banaszak wyraził pełne zrozumienie dla stanowiska Burmistrza . Zwrócił jednak uwagę na spore środki , jak są przeznaczane na rewitalizację , by jednak stosować te systemy zachęty, bo nakazem nie uda się nic zdziałać. Ludzie byli przyzwyczajeni, że cały czas ktoś to będzie za nich robił . Pan Banaszak zasugerował szukanie dróg pośrednich , np. zorganizowanie jakiegoś konkursu , czy działań gospodarczych ze strony Rady Sołeckiej.

Przewodniczący Rady zaznaczył, że kwestia jest dość trudna, ponieważ w takich sprawach decyduje głównie wspólnota mieszkaniowa.

Pani Bekanowska wystąpiła z zapytaniem w sprawie obwodów głosowania , przypominając , że wcześniej wnioskowano przeniesienie Skalmierowic z Wierzchosławic do Szadłowic , co skutkowałoby większą frekwencją w wyborach z tej miejscowości. Pani Sołtys przypomniała też, że zgłaszał to również radny Stefański.

Burmistrz przypomniał natomiast , że na poprzedniej sesji mówił o rozmowach z Dyrektorem Delegatury KBW na ten temat .  Po wstępnej deklaracji utworzenia dodatkowych obwodów na terenie gminy – później zabrakło platformy do dyskusji na ten temat , pan Krawczak nie brał tego pod uwagę. Teraz jest nowy Dyrektor, więc może będzie to inaczej postrzegane i może on to zaakceptuje.

Radna Lewandowska zapytała, czy Szkoła Zawodowa występowała o wymianę rynien i uporządkowanie placu przed budynkiem , bo jak popada, to nie można tam wejść.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że bezpośrednio nikt się o to nie zwracał.

Pani Kierownik SZEAS zgłosiła, że wymiana rynien jest ujęta w tegorocznym budżecie , a pan Roszak dodał, że wykonanie wjazdu również jest zaplanowane.

Radny Smoła zasugerował dokonanie oględzin wiat autobusowych ( np. w Kawęczynie, Kijewie, Murzynnie) , by rozeznać się co należy w ramach napraw zrobić.

Pan Smoła przypomniał , że Rada Sołecka z Kijewa przeznaczyła środki na modernizację boiska przy szkole  i zapytał czy będzie to robione i czy może znajdą się jakieś środki w budżecie na ten cel.

Burmistrz odpowiedział, że o ile pamięta, to szkoła też coś planowała w tym zakresie. Boisko jest trawiaste, więc chodzi pewnie o dosianie trawy . Pan Roszak zapewnił, że to będzie robione.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 8.Wolne głosy ,  wnioski.

 

 

Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 27 maja  2010r. o godz. 9 00  tj. czwartek i będzie to sesja poświęcona 20-leciu samorządu w Polsce. O godz. 14 00 rozpocznie się część uroczysta sesji . Podział na dwie części dokonany został z uwagi na sesję Rady Powiatu w tym dniu .

Przewodniczący Rady przypomniał także o zbliżającym się terminie końcowym do składania oświadczeń majątkowych tj. 30.04.2010r. Pan Kozłowski zasygnalizował też, że kolejne oświadczenia będą składane w związku z zakończeniem kadencji i tu obowiązuje termin na 2 miesiące przed upływem kadencji.

Kolejno,  Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków .

Radna Lewandowska zapytała o uporządkowanie pomieszczenia socjalnego przy sali w  SP nr 1 w Gniewkowie .

Pani Sawicka odpowiedziała , że pralka przestawiona została przedwczoraj , zbędne sprzęty zostaną usunięte i pomieszczenie doprowadzone będzie do „ładu i porządku”.

Radny Berent zgłosił też problem związany z wyrzucaniem śmieci.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

 

Ad 9.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski zamknął obrady XLIX sesji o godzinie  16 00.

 

 

 

 

 Podpisał(-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.04.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2010 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1733
18 maja 2010 13:17 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.