Protokoły z sesji

Protokół Nr XLVIII/2010 z Sesji Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 31.03.2010r.

 

 

Protokół Nr XLVIII/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu

31  marca 2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 14 radnych (w trakcie obrad przybyła radna Szarpatowska, zaś po rozpoczęciu sesji obrady opuścił radny Tomczyk), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Rady powitał też delegacje uczniów z Gimnazjum z Gniewkowa i Gąsek , którzy wraz z opiekunami przybyli na sesję w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej  „ 20 lat wspólnie”.

Pan Kozłowski przekazał zebranym  , że pod koniec 2009 roku Redakcja Ekspressu ogłosiła plebiscyt na  „Gniewkowianina Roku 2009”. Głosami czytelników – mieszkańców naszej Gminy tytuł ten przypadł Burmistrzowi – panu Adamowi Roszakowi.  18 marca br. w Inowrocławiu odbyło się uroczyste jego nadanie . Przewodniczący Rady pogratulował  Burmistrzowi  tego wyróżnienia, wręczył okolicznościowy bukiet kwiatów i  życzył powodzenia oraz sukcesów w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Miasta , jak i Gminy . Burmistrz podziękował za gratulacje , zaznaczając jednocześnie , że jest z niego dumny , ale to wyróżnienie to wyraz pracy wszystkich .

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLVII sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.  Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013:                                                                                                                  

 -informację przedstawi  Kierownik Ośrodka – pani Danuta Zaworska ,                                                                                                          

-dyskusja, 

-przyjęcie informacji.

6.  Informacja na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i realizacji Miejsko-Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009:                                                                                                                                                                                    -informację przedstawi  Sekretarz Gminy, Przewodnicząca Komisji – pani Bogumiła Pęczkowska   ,  

-dyskusja,                                                                                                                                                                     -przyjęcie informacji  .                                                                                                                        

7.    Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok:

-  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy-pani Dorota Rutkowska,

dyskusja,

przyjęcie  uchwały,

b)  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011 roku :

projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

dyskusja,

przyjęcie  uchwały.

 

8.    Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.    Wolne głosy ,  wnioski.

10. Zamknięcie XLVIII obrad .

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, jednakże wpłynął wniosek pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku dodatkowo 4 projektów uchwał :

1.    w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo ,

2.    w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Gąski ,

3.    w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice ,

4.   w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno .                                          Projekty uchwał stanowią załącznik nr 3, 4,5 i 6 do protokołu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowania w kwestii wprowadzenia zaproponowanych projektów uchwał do porządku XLVIII sesji. Głosowano w sposób następujący:

1.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. c.13 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. c.

2.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Gąski -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. d.13 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. d.

3.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. e.13 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt. e.

4.    W kwestii wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno -Przewodniczący Rady zaproponował, aby projekt uchwały wpisany był w pkt. 7 ppkt. f. 13 radnych obecnych na sali w głosowaniu jawnym opowiedziało się za wprowadzeniem projektu, po czym Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt zostaje ujęty w porządku obrad w pkt. 7 ppkt.f.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 13 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 13 głosów „za”).

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVII/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  24.02.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 13 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVII/2010 z dnia 24.02.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz przedłożył informację o działaniach realizowanych w miesiącu marcu 2010 roku. Przedstawiona informacja stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Burmistrz poinformował m.in. o rozpoczętej inwestycji na drodze Lipie-Modliborzyce , o co usilnie zabiegano. Teraz pewną kontrowersję budzi wycinka drzew na tym odcinku . Mimo , iż wyciąć trzeba blisko 500 drzew –to nie są one elementarnych składnikiem pasa drogowego , nie maja one miejsca w pasie drogowym i nie stanowią o gospodarce drogowej . Aby tą drogę wykonać , to drzewa muszą być usunięte , choć w te miejsca dokonane zostaną inne nasadzenia . Dodatkowo , na całej długości – od Lipia do Gąsek będzie robiona ścieżka rowerowa, więc w znaczący sposób poprawione zostanie bezpieczeństwo. Burmistrz zaznaczył, że mówi o tym dlatego, że w prasie ukazywały się różne artykuły na ten temat , choć nikt o tym wcześniej nie rozmawiał .Inwestycja ta jest długo oczekiwana przez Gminę, prze mieszkańców, dlatego niesmak budzą te artykuły, bo nikt na ten temat nie rozmawia, a tak naprawdę – „drzewa to często śmierć na drodze”. Burmistrz za przykład podał krajową 15-tkę, gdzie ta wycinka została stopniowo poczyniona i brak było od tego czasu wypadków śmiertelnych , zwłaszcza jeśli chodzi o te związane z uderzeniem w drzewo. Burmistrz zaznaczył również , że nową rzeczą jest wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie funduszy w wysokości 80 tys. zł na nową szatę roślinną na Rynku . Decyzja w tej sprawie ma zapaść lada moment i prawdopodobnie wniosek rozpatrzony zostanie pozytywnie. W kwietniu składany będzie natomiast wniosek w zakresie rewitalizacji miasta . W czerwcu , bądź lipcu na to zadanie Gniewkowo ma otrzymać 1 mln 800 tys. zł

Oprócz  informacji zawartych w materiałach – Burmistrz poinformował o zamiarach w zakresie wizualizacji miasta ( podświetlenia kolejnych obiektów) oraz o deklaracji złożonej przez Instytut Prehistorii z Poznania . Po spotkaniu z dr Bednarczykiem w zakresie kontynuacji prac naukowych i studyjnych dotyczących kurhanów w Gąskach, które ruszyć mają szybciej aniżeli w roku ubiegłym , tj. pod koniec maja- na początku czerwca   . Pan Roszak zaznaczył, że te elementy związane z historią należy poznać , by inwestować w przyszłość . Gmina Gniewkowo leżała w centrum szlaku bursztynowego , było tu 5 pracowni, spośród 9 , jakie na terenie kraju występowały. Zdaniem Burmistrza tym warto się zająć i to warto promować. Pan Roszak poinformował też o etapie składania ofert , po czym nastąpi  rozstrzygnięcie przetargu na budowę kanalizacji Skalmierowice-Szadłowice-Gniewkowo.

Po przedstawieniu informacji przez pana Roszaka  - Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję.                            

Z uwagi na brak  pytań  do wystąpienia Burmistrza – Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionej przez pana Roszaka informacji. W trakcie głosowania jawnego w obecności 13 radnych – informacja przyjęta została jednogłośnie.

 

Ad.5 . Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013 .

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Kierownika MGOPS- panią Danutę Zaworską  o przedstawienie informacji na temat  funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013  (przedstawione informacje stanowią załącznik nr 8 i 9). 

Nawiązując do przygotowanego materiału – pani Kierownik wskazała na najważniejsze zagadnienia i kwestie związane z funkcjonowaniem Ośrodka .  Pani Zaworska zaznaczyła , że społeczeństwo nie tylko biednieje , ale też starzeje się, że zwiększa się ilość osób wymagających miejsc w domach opieki społecznej , co pochłania spore środki . Na dzień dzisiejszy kolejne 4 osoby oczekują na miejsca w takich placówkach.

Po przedstawieniu materiałów – Przewodniczący Rady otworzył dyskusję . Radny Stefański zadał pytanie  o wielkość podanych  świadczeń rodzinnych pytając , czy są to dane dotyczące całego roku i czy to oznacza , że Ośrodek obsługuje ok. 10% mieszkańców całej Gminy. Pani Kierownik to potwierdziła, podkreślając, że rzeczywiście jest to bardzo rozbudowane . Przewodniczący Rady przyznał, że zakres świadczeń Ośrodka jest bardzo szeroki . Pani Zaworska dodała, że oprócz tego , Ośrodek podejmuje też inne formy działań , jak np. szkolenia w celu zdobycia przez podopiecznych nowych kwalifikacji , co jednak nie daje gwarancji ich zatrudnienia.

Radny Pitera zapytał o kwotę świadczenia na 4-te dziecko  w rodzinie wielodzietnej . Pani Kierownik odpowiedziała, że jest ona różna w zależności od wieku – do 5 roku życia wynosi ona 68 zł, a powyżej 5 roku -91 zł oraz 60 zł z tytułu rodziny wielodzietnej .

Radny Berent przekazał, że osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez MGOPS są bardzo zadowolone i cieszyły się z tych kursów . Dzięki temu zdobyły pewność siebie , to bardzo pożyteczne zjawisko dla naszego społeczeństwa zwłaszcza  ,że szkolenia te odbywały się na miejscu.

Z uwagi na brak innych pytań - Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji pani Kierownik  . W obecności 11 radnych (nieobecni radni: p.Szarpatowska , p.Milewski, p.Tomczyk, p.Lewandowska) w głosowaniu jawnym- informacja  została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.6 Informacja na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i realizacji Miejsko-Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009 .

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy - panią Bogumiłę Pęczkowską o przedstawienie  informacji na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i realizacji Miejsko-Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009 ( informacja  stanowi załącznik nr 10  do protokołu) .

Po prezentacji materiałów na temat funkcjonowania Komisji , jakie zostały radnym przedłożone – pani Sekretarz zaznaczyła, że prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - to bardzo trudna praca , ale będzie ona kontynuowana  . Zajęcia przeznaczone są generalnie dla wszystkich dzieci.

Przewodniczący Rady  po  wystąpieniu pani Pęczkowskiej  otworzył dyskusję .

Radny Pułaczewski stwierdził, że oprócz przedstawionych przez panią Sekretarz problemów – jeszcze jednym problemem jest  „palący problem palenia” . Radny zgłosił wniosek , by Komisja poszerzyła swoje działanie o to zjawisko, które najwidoczniejsze jest wokół szkół i w ich  zakamarkach . Pan Pułaczewski za przykład podał problem ze sprzedażą alkoholu nieletnim , który to problem został już prawie całkowicie zwalczony . Przewodnicząca Komisji przyznała, że jest to rzeczywiście spory problem i Komisja zrobi coś w tym zakresie . Pomocna w tym będzie zapewne Straż Miejska , która będzie to kontrolowała.

Radny Pitera zapytał o los 13 osób skierowanych na leczenie , o to czy znane są skutki podjętych przez Komisję działań . Pani Pęczkowska przyznała, że informacje zwrotne o tych osobach przychodzą , bo taka jest procedura  i to nie Komisja decyduje , czy ktoś jest uzależniony . Komisja tylko wzywa takie osoby na rozmowę i ewentualnie kieruje na badanie do poradni .Biegli wydają opinię i wskazują zakres leczenia (ambulatoryjne, stacjonarne) . Procedury te ponawia się po 2 latach .Radny jeszcze raz zapytał o dane ,które mówiłyby o skuteczności podejmowanych działań. Pani Sekretarz zapewniła, że takie dane są , ale teraz na nie odpowie dokładnie , choć może powiedzieć , że skuteczność ta jest niewielka . To wymaga od  tych osób bardzo silnej woli i samozaparcia, aby nie wrócili do nałogu.

Radny Bożko zapytał, czy kontynuowane będą wyjazdy dla dzieci ze świetlic, dla których ta forma jest jedyną możliwością wyjazdu . Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że na te działania są przewidziane środki w harmonogramie. Krótkie wyjazdy organizowane mogą być nawet w ciągu roku szkolnego np. do Torunia, czy Kruszwicy. Wówczas Komisja finansuje np. autokar , a odpłatne przez uczestników są tylko bilety wstępu .

Radny Stefański nawiązał do informacji na temat programu „Sprawdź , czy twoje picie jest bezpieczne” . Radny zapytał o to , jaką terapeuci podali granicę dla spożycia , bo to zdaniem radnego nieco ryzykowne .

Pani Sekretarz wyjaśniła, że było to prowadzone w ramach kampanii ogólnopolskiej i ktoś dla tego programu użył takiego sformułowania .Odbyło się kilka spotkań o tej tematyce, ale frekwencja nie była wysoka.

Przewodniczący Rady stwierdził, że działaniami Komisji objętych jest bardzo dużo dzieci, chociaż praca z dorosłymi jest trudniejsza. Działalność ta bardzo „mocno funkcjonuje „.

W związku z brakiem  uwag, czy dalszych pytań- Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w temacie przyjęcia przedstawionej przez panią Sekretarz  informacji . W obecności 14 radnych (nieobecny radny St.Tomczyk) w głosowaniu jawnym – informacja  przyjęta została jednogłośnie.

 

Po tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 1510 zarządził 10 minut przerwy  w obradach .

Po wznowieniu obrad o godzinie 1520 Przewodniczący rozpoczął od punktu 7 przyjętego porządku obrad.

 

Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a ) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił Skarbnika Gminy-panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XLVIII/397/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

 

b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku  .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVIII/398/2010  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011 roku została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

c) ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski wyjaśnił, że projekt uchwały przygotowany został z uwagi na wymóg nałożony przez Urząd Marszałkowski – dofinansowywane place zabaw muszą być dostępne dla wszystkich , po czym   przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVIII/399/2010  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Kijewo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

d) ogólnodostępności boiska w miejscowości  Gąski.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Gąski.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVIII/400/2010  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Gąski  została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

e) ogólnodostępności boiska w miejscowości  Szadłowice.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVIII/401/2010  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Szadłowice została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

f) ogólnodostępności boiska w miejscowości  Murzynno.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno.

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Radny Tadeusz Maciejczyk wystąpił z refleksją wywołaną uchwałami w sprawie dostępności boisk. Radny podkreślił przez 3 kadencje , w czasie których był radnym zabiegał o pełne wykorzystanie majątku gminnego . Uchwały te należałoby zdaniem radnego zadedykować „dzielnym paniom dyrektorkom”, dla których takie rozwiązanie stanowiło zawsze zagrożenie ,co jednocześnie nie przeszkadzało w szerzeniu terminu, że „szkoła to ostoja kultury i sportu”. To potrzebne były do tego uchwały , by doprowadzić do ogólnodostępności obiektów , by dobrze te obiekty wykorzystywać. Radny odwołał się również do sytuacji , w której na jednym z boisk „brutalnie” wycięto kosze i do dziś jest po nich ślad. Dlatego radny wyraził zadowolenie i satysfakcję z faktu, że wreszcie bez przeszkód dzieci będą mogły korzystać z tego typu  obiektów.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 14  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVIII/402/2010  w sprawie ogólnodostępności boiska w miejscowości Murzynno została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 14 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

 

 

 

Ad 8.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Radny Stefański  przekazał, że panie sołtys z Więcławic i Skalmierowic zgłosiły mu różne problemy . Droga do Więcławic nawieziona została gruzem , ale przydałoby się go przykryć , bo rowerem nie można tam przejechać. Oprócz drogi- pani Balik zgłosiła też problem z budynkiem , jaki jest w sąsiedztwie placu , a który jest w ruinie i zagraża bezpieczeństwu  ludzi. Radny poprosił, by może ustalić z zarządcą obiektu jakieś zabezpieczenie . Pani Bekanowska poinformowała natomiast , że w czasie mrozów zamarzła woda w świetlicy w Skalmierowicach  i teraz instalacja jest do naprawy . Ponadto odcinek drogi gminnej od pałacu do skrzyżowania jest zawężony przez piach .

Burmistrz odpowiedział, że dopiero co skończyła się zima, ale naprawy dróg  już trwają . Są jeszcze takie miejsca , gdzie nie można wjechać . Pan Roszak przyznał, że wspomniany gruz będzie pewnie trzeba przykryć , ale w takich warunkach (zamróz i błoto) , to gruz był jedynym rozwiązaniem.  Burmistrz zapewnił też, że zostanie sprawdzona awaria w świetlicy w Skalmierowicach , a po świętach będzie rozmawiał z panem Karwowskim na temat rozbiórki budynku w Więcławicach .

Radny Berent zgłosił, że mieszkańcy ulicy Ogrodowej proszą o chodnik. Latem jest tam dobra sytuacja , ale o takiej porze jak ta- jest duże błoto . Pan Berent zwrócił też uwagę na fakt, iż niektórzy właściciele sprzątają po psach , ale jest wiele osób , które tego nie robią i to mieszkańców bulwersuje. A są miasta , w których mieszkańcy są zobligowani do sprzątania.

Radny Berent zgłosił też pytanie w kwestii biurowca po Bydgoskich Fabrykach Mebli 

Burmistrz stwierdził, że ten problem nie dotyczy tylko Gniewkowa i nie jest tak , że inni sobie z tym bardzo dobrze radzą . Nie zmienia to faktu , że ten problem istnieje, zwłaszcza teraz , po zimie , ale trwa sprzątanie . W kwestii sprzątania psich kup jest przepis i są do tego odpowiednie pojemniki, ale to głównie kwestia ludzkiej mentalności .Po swoich psach sprząta tylko śladowa część osób .

(o godzinie 1540 obrady opuścili : radny Stefański i radny Pułaczewski) .

W kwestii chodnika przy ulicy Ogrodowej – Burmistrz wskazał na harmonogram modernizacji i przebudowy ulic w mieście . To będzie sukcesywnie realizowane , w tym pewnie będzie tym objęta ulica Ogrodowa.  Pan Roszak zaznaczył, że pewnie nie będzie tam chodnika ,ale raczej pójdzie to w kierunku pieszo-jezdni .

W sprawie zakładu po BFM- Burmistrz poinformował o prowadzonych rozmowach z właścicielami, o wysłanych ostatnio – kolejnych mailach ,  o deklaracjach w sprawie  zbycia biurowca na rzecz Gminy za niewielką odpłatność .W taki sposób wydzielane są tam tereny .Jeżeli taka decyzja zapadnie- planuje się przejęcie tego obiektu i przeznaczenie go na potrzeby mieszkaniowe.

Radny Maciejczyk zabrał głos w kwestii firmy , której zlecane są prace , a która zamontowała piec za 36 tys. zł , jaki nie wytrzymał nawet połowy okresu eksploatacji . Pan Maciejczyk wyraził obawy  i niepokój , ponieważ tej firmie zleca się kolejne projekty do realizacji i mogą być kłopoty.

Radny poruszył też kwestię frezowania poboczy – droga do Zajezierza ma chyba największe, tam są zastoje wody prawie na całej długości. Radny zapytał , czy istnieje możliwość , aby to zlikwidować.

Pan Maciejczyk wyraził też zdziwienie kwotą na wyłapywanie psów i osadzanie ich w schroniskach , że kosztuję to aż 36 tys. zł . Pani Skarbnik wyjaśniła, że dzienny koszt utrzymania jednego psa w schronisku to ok. 12 zł .Pani Pęczkowska dodała, że w schronisku jest duża ilość tych psów. Gmina płaci za cały czas ich pobytu.

Pan Maciejczyk zapytał też o odpłatność za osoby przebywające w Izbie Wytrzeźwień. Pani Sekretarz odpowiedziała, że do tej pory nie ponoszono z tego tytułu wydatków . Pan Maciejczyk zapytał również , czy oznacza to , że te osoby „są wypłacalne” .  Burmistrz wyjaśnił, że jest to tak uregulowane , że do Gminy można występować dopiero po prawomocnym wyroku sądu , dlatego może jest to skutecznie ściągane. W kwestii kosztów związanych z bezdomnymi psami – Burmistrz stwierdził, że jest to konsekwencja braku schroniska . Pan Roszak dodał,  że koszty takiego schroniska  byłyby jednak większe od tego , jakie ponoszone są w tej chwili. Stawki w schronisku inowrocławskim są jednakowe dla wszystkich. Psy wyłapywać trzeba, nie wiadomo , czy takie zwierze jest chore , czy nie , a ilość tych psów wzrosła i wzrosły koszty ich utrzymywania .

Pan Maciejczyk  zauważył, że wcześniej, w kadencji pana Mazy  ciągle były problemy z wyłapywaniem psów, z trzema psami nie można było sobie poradzić , dlatego imponująca jest obecna skuteczność .

Radny Maciejczyk odniósł się również do tzw. „białych plam” w naszej Gminie , o których często mówił . Oświadczył, że zbudowany jest postawą wobec tego zagadnienia  na podstawie postępów w sprawie doprowadzenia wody do „domu familijnego”  w Suchatówce.

W kwestii centralnego ogrzewania i frezowania – Burmistrz  przyznał, że jest może pewien problem i trzeba spojrzeć na to w sposób bardziej wyostrzony . Patrząc na inwestycję w MGOKSiR z 2002 roku – dochodzi się do wniosku , że należało wydać 9 tys. zł . To dla Burmistrza pewien rodzaj „abstrakcji” i nie wie jak to było robione, że wiązało się to z takimi kosztami.

Odnośnie frezowania – pan Roszak nawiązał do wyjaśnień składanych wcześniej  radnemu Piterze  . Robionych jest wiele nowych dróg, które nie wymagają napraw , więc w tym zakresie nie ma kosztów . By nie wchodzić w kolejne koszty – stara substancja naprawiana będzie zaś tradycyjnymi metodami we własnym zakresie  tzw.  asfaltem na zimno . Tak będą robione te najgorsze miejsca w mieście , zaś z zaoszczędzonych w ten sposób środków planuje się wykonać nawierzchnię na odcinku Lipie-Perkowo (która jest chyba najgorsza)  poprzez ułożenie warstwy ścieralnego asfaltu. Planuje się więcej inwestować w modernizację, w tworzenie nowych nawierzchni , które nie wymagają napraw cząstkowych. To zdaniem Burmistrza pewien sposób na poprawę stanu dróg i możliwość oszczędzania na naprawach.

Radna Szarpatowska przypomniała prośbę ścięcie poboczy na odcinku Wierzbiczany-Cerama .

Burmistrz odpowiedział, że kwestia ścinania poboczy – to nie jest „tania sprawa” . To podobna sytuacja do tej, o której wspomniał radny Maciejczyk, gdzie sytuacja pogarsza stan nawierzchni drogi . Ulica Zajezierna będzie komunikowana z Zajezierzem ,Gniewkowem  i Perkowem . W czasie tych prac może uda się wyrównać nawierzchnię drogi .Tam też występuje problem drzew, które trzeba omijać , uważać by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Na drodze podanej przez radną Szarpatowską – zdaniem Burmistrza taniej pewnie byłoby podwyższyć jej  nawierzchnię  , dlatego Burmistrz nie zadeklarował , że te pobocza będą ścięte.

Radny Bożko  zgłosił prośbę dotyczącą regulacji świateł przy obwodnicy . Z przejścia korzysta sporo młodzieży , a światła nie działają prawidłowo – bardzo długo oczekuje się na zmianę świateł i  bardzo często dzieciaki przechodzą na czerwonym , a to jest bardzo niebezpieczne .To wcześniej dobrze funkcjonowało, ale ktoś był i to ulepszał i tak to teraz działa.

Radny Bożko  podziękował też za wsparcie  organizacji jubileuszu Związku Pszczelarzy poprzez  datki radnych na sztandar . Pan Bożko wyraził też nadzieję , że tradycyjnie – koledzy wesprą również  gniewkowski  „Jam Session ”, za co z góry podziękował.

Burmistrz odpowiedział, że jeśli ze światłami jest problem , to jest to zgłaszane i omawiane. Organizacja ruchu na tym skrzyżowaniu – to sygnalizacja inteligentna , która uruchamiana jest poprzez odczyty natężenia ruchu  (wjazdy i zjazdy) np. jak pojawiają się pojazdy na ul.Powstańców Wlkp- to dopiero zapala się zielone światło  dla tej ulicy , bo pierwszeństwo ma krajowa „15-tka”. Regulacja przyciskiem jest natomiast opóźniona . W Toruniu światła  ustawione są na czas , ale  to z kolei nie uwzględnia natężenia ruchu.  Radny stwierdził, że światła są może „inteligentne”, ale dziecko jest małe  i tego nie rozumie , dlatego przestrzega przed konsekwencjami takiego zjawiska.  Pan Roszak powiedział, że na to nie ma wpływu .Jedynym rozwiązanie w takim przypadku byłoby przejście podziemne lub nadziemne . Niebezpieczne jest natomiast zachowanie niezgodne z przepisami . Interweniuje się jeśli coś jest wadliwe , jeśli np. światło się nie zapala , a w tym przypadku raczej nie ma to miejsca.  Pan Bożko zasugerował, że może działania Straży Miejskiej będzie w tym zakresie pomocne.

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 9.Wolne głosy ,  wnioski.

 

 

Na wstępie – Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków .

Pan Szachnowski wystąpił  z uwagą, że przed utwardzeniem nawierzchni drogi Markowo-Suchatówka należałoby wyciąć , bądź wyrwać krzaki . Pan Sołtys zapytał też o to, czy na sesje zapraszany jest Komendant Policji , ponieważ kiedyś bywał na obradach i można było z nim porozmawiać , a od dłuższego czasu nie jest obecny.

Na uwagę pana Szachnowskiego w kwestii obecności przedstawiciela Komisariatu Policji – Przewodniczący Rady zapewnił, że Komendant jest zapraszany na każdą sesję . Wspólnie z Burmistrzem zadeklarował, że przeprowadzona zostanie rozmowa na ten temat z panem Sparniukiem.

Pan Kubicki  przekazał, że doliczył się 12 złamanych drzew przy ul.Dworcowej . Patrząc na to – pan Kubicki zastanawia się nad tym, jak ocalały  90-letnie lipy przy tej ulicy , jacy wówczas musieli być ludzie , skoro te drzewa rosną do dziś.  Mieszkaniec zasugerował działania w tej sprawie np. rozmowy z uczniami , bo to nie spotykane , aby przy szkole drzewa były połamane. Pan Kubicki  uznał, że nie zrobił tego uczeń szkoły podstawowej , bo do tego potrzebna jest siła .Wyraził też oburzenie tym , że nikt tego nie widzi. 

Pan Kubicki poruszył też temat stawu na osiedlu , w którym po zimie padło „kilka rybek” , ale też staw jest zanieczyszczony i warto byłoby zacząć to sprzątać.

Pan Kubicki odniósł się również do potrzeby sygnalizacji świetlnej przy ul.Zajeziernej , gdzie już 2 wypadki były. Należałoby coś zrobić , aby spowolnić tam ruch , bo nikt tam znaków nie przestrzega .

Pan Kubicki wskazał na uskoki między „brukiem z miasta a ulicą”- wyrażając nadzieję , że zostanie to właściwie zakończone. Zgłosił też , że od ulicy Toruńskiej brak jest wjazdu na ścieżkę rowerową i to jest bardzo niebezpieczne.

Burmistrz odpowiedział, że zarówno skrzyżowanie ul.Zajeziernej z ul.Toruńską , jak i cała ul.Toruńska- to będzie robione (choć ten ciąg miał być robiony w roku poprzednim) . Na tą ulicę jest 900 tys. zł i będzie to realizowane przed wakacjami . Będzie nowa nawierzchnia wraz ze strefa parkowania  dla 3 autokarów . Jest też projekt ronda na skrzyżowaniu . Planuje się też usunięcie jednego, dużego drzewa w celu wykonania połączenia ze ścieżką rowerową.

Burmistrz powiedział, że w osiedlowym stawie rzeczywiście po zimie znaleziono kilka śniętych ryb i to dość spore okazy. Cały ten teren , łącznie ze stawem jest już porządkowany , położone zostaną  nowe chodniki , wykonywane będzie skarpowanie, oświetlenie boiska . Co do połamanych drzew – Burmistrz uznał, że najczęściej robione jest to w nocy lub nad ranem .Policja ściga to mniej lub bardziej skutecznie , ale to dzieje się raczej w skrytości i „nie ma na to mocnych” , jak ktoś się uprze , to i tak będzie to robił . To najczęściej efekt zwykłej głupoty , popisywania się . Co do stawu- pan Kubicki zapewnił, że nie ma zastrzeżeń, bo po tej ziemie –takie ubytki w Polsce są powszechne . W Suchatówce padło trochę okonia, węgorza  (raczej te szlachetniejsze gatunki) , ale to zostało już sprzątnięte . Pan Kubicki przyznał, że w przypadku łamania drzew winy nie ponosi sama szkoła, bo to też  rola rodziców , ale trzeba o tym rozmawiać.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 28 kwietnia  2010r. i jej tematami zgodnie z przyjętym planem pracy będą:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2009 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa- w tym sprawozdanie wynikające z § 17 uchwały Nr XXIX/232/2008 z dnia  30.09.08r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo.

Pan Kozłowski podał również termin majowej – uroczystej sesji , jaka wyznaczona została na dzień 27.05.2010r. Sesja ta rozpocznie się o godz. 900 i poświęcona będzie rocznicy 20-lecia samorządu ( o godz. 1100  jest sesja w Powiecie) . Będzie przerwa w obradach , po czym będą one dalej kontynuowane .

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych – Przewodniczący złożył zebranym okolicznościowe życzenia .

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

 

Ad  10.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski zamknął obrady XLVIII sesji o godzinie  16 15.

 

 

 

 Podpisał (-) Przewodniczący Rady - Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2010 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1569
20 kwietnia 2010 14:37 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
20 kwietnia 2010 14:31 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.