Protokoły z sesji

Protokół Nr XLVII/2010 z Sesji Rady Miejskiej Gniewkowo w dniu 24.02.2010r.

 

 

Protokół Nr XLVII/2010

 

z sesji Rady Miejskiej Gniewkowo, która odbyła się w dniu

24  lutego 2010r. w sali Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

 

 

 

 

Ad.1 Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kozłowski o godzinie 1400 otworzył sesję i po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności uczestniczy 14 radnych (nieobecny radny E.Berent , radny  T.Maciejczyk przybył na posiedzenie w trakcie otwierania obrad ), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum.

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLVI sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.  Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej oraz utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego :                                                 -informację przedstawi  Sekretarz Gminy -pani Bogumiła Pęczkowska ,                     -dyskusja,                                                                                                  -przyjęcie informacji  .                                                                                  6.  Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w Gminie Gniewkowo na lata 2007-2015:                                                                                     -informację przedstawi  Z-ca Burmistrza  -pan Paweł Drzażdżewski  ,                        -dyskusja,                                                                                                  -przyjęcie informacji  .    

7.    Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok:

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy-pani Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b)  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

8.    Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.    Wolne głosy ,  wnioski.

10. Zamknięcie XLVII obrad .

 

Ad 2.Przyjęcie porządku obrad.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym i zaproszonym gościom, po czym zaproponował odstąpienie od jego czytania. Propozycja została przyjęta.

 

Następnie Przewodniczący Janusz Kozłowski zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi, bądź inne propozycje zmian do porządku obrad. W związku z tym, że nie było więcej uwag - Przewodniczący Janusz Kozłowski przeprowadził głosowanie jawne w obecności 14 radnych nad przyjęciem porządku obrad z naniesionymi zmianami.

Przewodniczący Janusz Kozłowski stwierdził, że porządek obrad po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów „za”).

 

Ad 3.Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Janusz Kozłowski poinformował, że protokół Nr XLVI/2010 z sesji, która odbyła się w dniu  27.01.2010r. był wyłożony do wglądu w biurze Rady i radni mogli zgłaszać uwagi, zastrzeżenia do jego treści. Do tej pory takie uwagi nie zostały zgłoszone. Zapytał, czy ktoś z radnych chciałby obecnie zgłosić jakieś uwagi do tego protokołu. Radni nie zgłosili żadnych uwag. Przewodniczący Janusz Kozłowski zaproponował odstąpić od czytania i przyjąć protokół w sporządzonej formie. Propozycja została przyjęta. Następnie przeprowadził głosowanie w obecności 14 radnych nad przyjęciem w/w protokołu, który zostały przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że protokół Nr XLVI/2010 z dnia 27.01.2010r. został zatwierdzony i przyjęty bez uwag.

 

Ad 4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił Burmistrza  – pana Adama Roszaka o przedstawienie informacji z pracy  za okres międzysesyjny.

Burmistrz przedłożył informację o działaniach realizowanych w miesiącu lutym 2010 roku. Przedstawiona informacja stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu informacji przez pana Roszaka  - Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję.                            

Sołtys Sołectwa Markowo- pan Mirosław Szachnowski zauważył, że Burmistrz mówił o remontach świetlic, ale nie wymienił Markowa, a tamtejsza świetlica nie została jeszcze dokończona . Burmistrz wyjaśnił, że mówił o dużych projektach , planowanych w ramach LGD , których jeszcze nie było , a świetlica w Markowie jest już prawie zakończona .

Sołtys Sołectwa Ostrowo- pani Teresa Mitaszka również zgłosiła potrzebę remontu świetlicy . Obiekt w Ostrowie wymaga ocieplenia stropu i wymiany okien , bo obecnie nie można go dogrzać.

Burmistrz jeszcze raz zapewnił, że to , co wcześniej było już robione np. w Gąskach , Markowie – będzie kontynuowane w ramach możliwości , a to , co podał  – to duże projekty , coś , czego nie było np. w Więcławicach na  świetlicę ma być adaptowane laboratorium po SHR.

Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania, bądź uwagi do wystąpienia Burmistrza . Z uwagi na brak pytań, zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia przedstawionej przez pana Roszaka informacji. W trakcie głosowania jawnego w obecności 14 radnych – informacja przyjęta została jednogłośnie.

 

Ad.5 .  Informacja na temat realizacji uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej oraz utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego

 

Kolejno, Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy- panią Bogumiłę Pęczkowską o przedstawienie informacji na temat realizacji uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej oraz utworzenia Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego (przedstawione informacje stanowią załącznik nr 4 i 5).  Pani Sekretarz poinformowała też , że w wyniku konkursu na stanowisko Komendanta Straży wybrany został pan Lewandowski z Aleksandrowa Kujawskiego . Aktualnie , Komendant jest na szkoleniu . Od 15.02.2010r. zatrudnionych jest również 2 aplikantów – kobieta i mężczyzna (spoza terenu Gminy). Obecnie , strażnicy zapoznają się z terenem Gminy, strukturą organizacyjną , z regulaminami i statutami . Na dobre , straż rozpocznie prace od 01.04.2010r. Aktualnie przygotowano siedzibę w „starym  GOKU” , a docelowo – straż mieściła będzie się w budynku przy ul.Piasta w Gniewkowie . Kompletowane jest także wyposażenie (mundury i inne gadżety). Pani Sekretarz przedstawiła zebranym również informację na temat prac związanych z utworzeniem Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego . Pani Pęczkowska podała, że prace rozpoczęte w roku ubiegłym (termomodernizacja obiektu) mają zakończyć się na przełomie VI-VII .

Burmistrz dodał, że w dniu jutrzejszym spotka się w Gniewkowie  Komendantem Wojewódzkim Policji – z panem Domańskim w celu poczynienia ostatecznych ustaleń na temat obiektu  i jego dokumentacji . Planuje się , by prace zakończyć do Święta Policji  w lipcu , a jeśli nie uda się tego zrobić , to kolejny termin do zakończeniu Centrum- to koniec wakacji . Finansowanie obiektu w 100% pozostanie po stronie Komendy Wojewódzkiej Policji . W budynku tym swoja siedzibę znajdzie także Straż Miejska , która przejmie również monitoring i  fotoradary . Przewiduje się , że przy ul.Piasta współpracowały będą 4 służby . Burmistrz poinformował także o tym , że monitoring będzie rozbudowywany oraz wyraził nadzieję, że będzie on lepiej funkcjonował i lepiej będzie wykorzystany.

Po wystąpieniu pani Pęczkowskiej - Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję.

Radny T.Maciejczyk wystąpił z zapytaniem , czy  „musimy zatrudniać emeryta na stanowisku Komendanta Straży”. Zdaniem radnego , takie osoby zasłużyły sobie już na odpoczynek ,mają już swoje przywileje . Winno się angażować ludzi młodych. Pan Maciejczyk zaznaczył, że zdaje sobie sprawę , iż uwagę tą „czyni po fakcie” , ale taka jest jego opinia na ten temat.

Burmistrz powiedział, że na stanowisko Komendanta  ogłoszony był nabór – konkurs otwarty . Zgłosił się do niego tylko 1 kandydat – były oficer. Można się z tym nie zgadzać , ale tylko ta jedna osoba złożyła stosowne dokumenty .Ofert na strażników było natomiast 5 , z których wybrano 2 osoby z doświadczeniem w tym zakresie . Ludzie ci pełnili wcześniej służbę w straży np. w Inowrocławiu. Wszystkie te osoby są spoza terenu , ale równie dobrze mogli to być nasi mieszkańcy .

Pan Maciejczyk podkreślił, że „wątku terytorialnego” -nie poruszał .

Z uwagi na brak innych pytań, czy wniosków - Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w kwestii przyjęcia informacji Burmistrza  . W obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym- informacja  została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.6 Informacja o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w Gminie Gniewkowo na lata 2007-2015 .

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Zastępcę Burmistrza- pana Pawła Drzażdżewskiego o przedstawienie  informacji o stanie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji w Gminie Gniewkowo na lata 2007-2015 ( informacja  stanowi załącznik nr 6 do protokołu) .

Z-ca Burmistrza poinformował, że materiał w tym zakresie ujęty został w tabelach i podzielono go na zadania: zrealizowane, będące w trakcie realizacji oraz zadania planowane do wykonania.

Przewodniczący Rady  po  wystąpieniu pana Drzażdżewskiego otworzył dyskusję .

W odniesieniu do informacji na temat 20 placów zabaw- radna Lewandowska zapytała o uregulowanie kwestii placu w Bąbolinie , czy jest już odpowiedź z Agencji.

Burmistrz odpowiedział, że Agencja  ma z tym jeszcze problem , sprawa jest w trakcie załatwiania.

Z-ca Burmistrza dodał, że ANR wcześniej  „popełniła byka” , ponieważ odniosła się do terenu , na którym jest  boisko , a plac zabaw ma być w zupełnie innym miejscu. To niezależne sprawy.

Sołtys z Markowa nawiązał do tematu dróg , przypominając o swoich zabiegach o modernizację odcinka Markowo-Suchatówka , jeszcze przed budową drogi Warzyn- Suchatówka –Kijewo. W tej sprawie wystąpił do Urzędu  m.in. w piśmie z dnia 01.03.2007r. , na które otrzymał odpowiedź , że będzie to zrobione w ramach bieżących napraw .Pismo to było ponawiane  , a teraz nie ma tej drogi  nawet „na lata następne” , a chodzi tylko o jej utwardzenie.

Burmistrz wyjaśnił, że ta droga może być brana pod uwagę tylko wówczas, gdy zrobiona zostanie sieć podstawowa dróg gminnych , w ramach planowanych , dużych inwestycji. Obecnie , o tej drodze można mówić tylko jako o odcinku przeznaczonym do bieżących napraw , ale nie o inwestycji . To dopiero po zrealizowaniu sieci podstawowej.

Pan Szachnowski powiedział, że chodzi mu właśnie o utwardzenie .

W związku z brakiem  uwag, czy pytań- Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania w temacie przyjęcia przedstawionej przez Z-cę Burmistrza informacji . W obecności 15 radnych ( w trakcie omawiania tego punktu , o godz. 14 20  na posiedzenie przybył radny E.Berent) w głosowaniu jawnym – informacja  przyjęta została jednogłośnie.

 

Ad 7. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a ) zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił Skarbnika Gminy-panią Dorotę Rutkowską  o przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2010.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały i poinformowała , że do oprócz  zmian podanych wcześniej w materiałach  na sesję – dodatkowo planuje się :

-w rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód  - zmiany dotyczą kwoty na budowę stacji uzdatniania wody , gdzie zmniejsza się środki zaplanowane w formie pożyczki o kwotę 453 tys. 900 zł , a zastępuje się ją środkami własnymi – po zmianach kwota pożyczki na rok 2010 wynosić będzie 2.427.150 zł ,

-zwiększenie o 10 tys. zł kwoty na inwestycje – na  budowę Astro-Bazy w związku z pismem UM  ,

-zwiększenie dochodów z tytułu podatków oraz  dochodów majątkowych  o kwotę 371.178 zł ,

-zmniejszenie kwoty zaplanowanej na podatek  VAT o 25 tys. zł ,

-zwiększenie wydatków o 15 tys. zł na opracowanie studium wykonalności  ulic,

-zwiększenie na inwestycje – na dokumentacje techniczną ulic: Cmentarną , Parkową, Kwiatową i osiedle Toruńskie  dodaje się  „wykonanie dokumentacji na ulicę Pająkowskiego„ .

Burmistrz dodał, że zwiększenie wkładu własnego na zadanie  p.n.  Astro-Baza to skutek  zwiększenia udziału Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie o 30 tys. zł . Pan Roszak nadmienił też o konieczności  podjęcia się modernizacji ulicy Pająkowskiego, ponieważ nie wiadomo dlaczego , ale odcinek ten się odkształca, pęka , ulica się przepoławia . Żartobliwie mówi się nawet o ruchach tektonicznych , które powodują te zniszczenia.

Po przedstawieniu projektu uchwały  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję .

Nie było  chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XLVII/395/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo  .

 

Przewodniczący  J. Kozłowski poprosił radnego A. Pułaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo  .

Po przedstawieniu projektu uchwały  -  Przewodniczący J. Kozłowski otworzył dyskusję . Nie było chętnych do zabrania głosu. Przewodniczący J. Kozłowski  przystąpił do przeprowadzenia  głosowania w obecności 15  radnych nad przyjęciem przedstawionego projektu uchwały.

 

Uchwała Nr XLVII/396/2010  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniewkowo została  przyjęta  w głosowaniu jawnym przy 15 głosach „za” .

Przewodniczący J. Kozłowski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad 8.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

 

Przewodniczący J. Kozłowski poprosił radnych o zgłaszanie wniosków , interpelacji .

Radny Smoła wystąpił z prośbą o interwencję  w Telekomunikacji Polskiej w sprawie linii telefonicznej , napowietrznej na odcinku Gęzewo-Kawęczyn (ok. 2 km)  – słupy przeszkadzają tam w uprawach , a do tego niebezpiecznie się pochylają na drogę , zagrażają bezpieczeństwu pojazdów , a można te linię pod ziemią  poprowadzić.

Radny nawiązał też do projektu modernizacji drogi Lipie- Modliborzyce i budowy ścieżki rowerowej , zwracając uwagę , że ścieżka potrzebna byłaby również na odcinku Lipie-Gniewkowo zwłaszcza, że w Lipiu powstać ma chłodnia, większy będzie ruch  , a w tym kierunku rowerzystów jest bardzo dużo.

Burmistrz przypomniał o wcześniejszych ustaleniach w sprawie budowy ścieżki wzdłuż drogi krajowej  „15-tki” , by w tym roku zamknąć  2 rozpoczęte odcinki.  . Planuje się również, że może przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg i LGD udałoby się  poprowadzić odcinek Szadłowice-Więcławice  i tym samym zakończony byłby odcinek wzdłuż tej drogi (Więcławice-Suchatówka) . To w znacznym stopniu poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów . Burmistrz oświadczył, że wystąpił też w tej sprawie do Prezydenta Brejzy i Wójta Gminy Inowrocław, aby przyłączyli się do tego zadania i na swoim terenie pociągnęli ścieżkę w kierunku Inowrocławia. Dopiero  potem można mówić o kolejnych odcinkach w Lipiu, czy Kaczkowie . Lipie-Modliborzyce – to odcinek , który uda się zrealizować, bo taki projekt został przygotowany i w dużej mierze takie kwestie uzależnione są od możliwości partnerów.

Pan Roszak poinformował , że sprawa słupów  telefonicznych nie będzie prosta, ponieważ to tereny prywatne i chodzi tu o porozumienie dotyczące lokalizacji tych inwestycji , które kiedyś rozstrzygane były inaczej. Burmistrz zobowiązał się do wystąpienia w tej sprawie do Telekomunikacji z zastrzeżeniem , że nie będzie łatwo, bo trudno o takie zmiany, a zdeterminowani trafiają z tym na drogę sądową.

Radny Smoła powiedział, że dostarczy zdjęcia tych słupów, które rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu .

Radny Stefański nawiązał do informacji na temat środków pozyskanych z LGD , która parokrotnie pojawiła się na sesji  pytając, czy znaleziono „patent” na małe granty . Jeśli nic nie uda się wymyślić , to z tej puli skorzysta tylko jeden podmiot z Gminy .

Burmistrz odpowiedział, że ten problem dotyka wszystkich uczestników , ponieważ ustawodawca nie do końca przewidział taką sytuację . Pan Roszak poinformował o umówionym  spotkaniu z Marszałkiem , gdzie może uda się to rozstrzygnąć , choć recepty nikt na to nie ma

Radna Lewandowska  zwróciła uwagę, że w tym samym czasie planuje się : budowę świetlicy z Kawęczynie i w Zajezierzu oraz budowę drogi przez Zajezierze . Radna zapytała, czy zakresy tych robót zostaną odpowiednio uregulowane tak, by budowanej drogi od razu nie popsuły pojazdy , które potrzebne będą przy budowie świetlicy .

Burmistrz powiedział, że budowa świetlic rozpocznie się za ok. miesiąc – przy odpowiednich warunkach pogodowych i to kwestia logistyki obu wykonawców . Ze strony Gminy będą zastrzeżenia w tym zakresie czynione ,a technologie są odrębne.

Radny Berent  zapytał, czy nie można przywrócić przejść z ul. Sobieskiego na Rynek, tak jak było przed modernizacją . Wystarczyłoby ująć tylko po jednym przęśle przy łańcuchu , jaki zagradza  te przejścia , bo samochody i tak tam nie przejadą.

Pan Berent przyznał, że teraz już są roztopy i dawno już takiej zimy nie było, ale wcześniej był w Murzynnie , robił zdjęcia – tam nie można było dojechać . Tam też słupy chylą się w kierunku jezdni i również stanowią zagrożenie i mieszkańcy proszą o usuniecie tego stanu.

Burmistrz odniósł się do kwestii odśnieżania , wyjaśniając m.in. jak ośnieżono drogę do cmentarza w Murzynnie  (to nie tak . że „sołtys sobie zrobił”). W tych trudnych warunkach starano się sobie radzić, ale były też takie ulice, gdzie nie było możliwości technicznych , logistycznych  przerzucenia śniegu , z pól zawiewało śnieg i nawet na odśnieżonych odcinkach po krótkim czasie sytuacja była taka sama . Najważniejsze , że był tam przejazd .Tej zimy problemy były nawet z drogami wojewódzkimi , ale wspólnie radzono sobie w krytycznych sytuacjach . Nie było w tym natomiast złej woli . Co do przejść na Rynku – Burmistrz oświadczył, iż nic nie zostanie zmienione , bo takie uregulowania wynikają z zatwierdzonego projektu, spełniającego określone wymogi prawne  . Przęseł można jedynie dołożyć, by „skanalizować ruch” ,  ale nie ujmować, bo chodzi o nauczenie ludzi pewnego porządku , bo nie może być tak, że każdy chodzić będzie swoimi ścieżkami.

Pan Berent przyznał, że zgodnie z późniejszą informacją - rzeczywiście droga w Murzynnie była odśnieżana.

Radny Maciejczyk poruszył sprawę rzekomej awarii pieca c.o. w budynku MGOKSiR, który był  montowany chyba w 2001r. Wówczas zastosowano kocioł „z najwyższej półki” (chyba Viessmann) . Prace wykonała firma za dziwnie wysoki koszt, która później też serwisowała to urządzenie . Radny poprosił o „garść informacji” na ten temat.

Burmistrz przyznał, że ta firma rzeczywiście serwisuje wiele inwestycji w Gminie. Pan Roszak powiedział, że na dziś nie jest w stanie powiedzieć , jakie koszty poniesiono z tytułu wymiany pieca w 2001r. Firma ta robi remont instalacji . Jutro, bądź pojutrze przygotowana zostanie szczegółowa  informacja na ten temat . Ta firma pełni też nadzory w szkołach już chyba od 10 lat . Burmistrz zobowiązał się do rozeznania , jak prowadzone jest bieżące serwisowanie i naprawy . Burmistrz  zaznaczył tez, że tegoroczna zima jest bardzo ciężka, choć to jednak nie powód do tak ciężkiego uszkodzenia pieca. Pan Roszak zobowiązał się do przygotowania szczegółowej informacji na ten temat w ciągu kilku dni.

Radny Pitera przyznał, że zima jest rzeczywiście ciężka -to każdy wie  i poprosił , by jednak „nie odpuszczać” z  odśnieżaniem , ponieważ niektóre odcinki do tej pory nie są przejezdne (Markowo-Suchatówka, Markowo-Murzynno, Markowo-Branno) . Jeśli ktoś podpisuje umowy na odśnieżanie , by to jednak robił. Pan Pitera powiedział też, że  próbowano robić to we własnym zakresie , ale tak nie powinno być , bo ktoś bierze za to pieniądze.  Radny przypomniał też o wiacie autobusowej dla Markowa , prosząc , by ją jednak zamontować ( „choć może mieszkańcy jej nie zepsuli”) .

Burmistrz przyznał, że to winno być już zrobione , ale zwłoka wiąże się również z zimą , ponieważ w obecnych warunkach nie można dokonać tego montażu.

Pan Pitera zwrócił uwagę, że w przypadku awarii sieci wodociągowej pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego radzą sobie , nawet w tych warunkach , więc zamontowanie wiaty można im zlecić.

Burmistrz wyjaśnił, że instalacją wiaty zajmuje się firma, która ją wykonuje  i zobowiązał się do ustalenia , czy z montażem tej wiaty „był poślizg”.

Radny Maciejczyk wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zakazu parkowania przy ul.Dworcowej ( zwłaszcza na odcinku od Banku do ul.Sobieskiego) . Są tam korki, a do tego leżą zaspy śniegu – wówczas odcinek ten jest nieprzejezdny . Pan Maciejczyk zapytał, czy wprowadzenie takiego zakazu – to kompetencja Gminy.

Burmistrz odpowiedział, że problem ten jest znany , tam nawet przez parę miesięcy był zakaz parkowania , ale budził on kontrowersje i został zdjęty. Pan Roszak uznał, że „polubownym rozwiązaniem” może okazać parking przy galerii na Rynku oraz przy ul.Inowrocławskiej (KCB) . Takie zmiany mogą zlikwidować ten „deficyt parkingowy”.

Radny Maciejczyk przyznał , że ten „deficyt parkingowy” jest i przypomniał, jak próbowano z go zwalczyć w I kadencji . Burmistrz Maza zabiegał wówczas o urządzenie parkingu przy kościele św.Mikołaja , co zostało zrobione , ale teraz jest to zamykane . Radny stwierdził, że należałoby sprawdzić formę własności tego parkingu , czy Gmina to może sprzedała ?

Burmistrz wyjaśnił, że tytuł własności tego terenu się nie zmienił , gdyż zawsze był to teren kościoła. Tam działy się „różne rzeczy”, co spowodowało zamknięcie tego terenu . Poczyniono ustalenia z Proboszczem, że na czas handlu, w soboty i piątki- parking jest dostępny . Pan Roszak powiedział też, że z jego informacji wynika, że Biedronka nie będzie funkcjonowała dalej przy ul.Sobieskiego , a ona była główną przyczyną ogrodzenia parkingu .

Radny Maciejczyk odniósł się też do „wysiłków” Dyrektor Gliwińskiej  odnośnie zakazu wjazdu pojazdów na teren szkoły, bo teraz jest to możliwe i bezpieczeństwo się poprawiło.

Radny Berent nawiązał do odśnieżania dróg przypominając, że 20 lat temu również nie było zim , ale wówczas na polach zakładano płotki i drogi nie były tak zawiane. Teraz zaniechano tego i problem zawianych dróg  dalej występuje.

Przewodniczący Rady zgłosił potrzebę odśnieżenia  odcinka drogi w Kępie Kujawskiej.  (od sklepu do gospodarstwa) .

Radny Pitera wystąpił z zapytaniem , czy Gmina korzysta tylko z równiarki Spółki, czy może jeszcze z innych , bo może na wiosnę udałoby się  wjechać na drogi , o których mówi już od 4 lat .

Burmistrz zadeklarował , że pierwszej kolejności zrobiona zostanie droga w Markowie . Wyjaśnił też, że rzeczywiście na wykonanie tego typu prac pogoda ma bardzo duży wpływ , bo raz jest za sucho, teraz jest mróz (sprawdzono – grunt zamarznięty jest na głębokość ½ m) , a jak stopnieją śniegi- będzie za grząsko . Pan Roszak zapewnił, iż postara się, by jednak teraz równiarka tam dojechała.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o niektórych działaniach w okresie międzysesyjnym (pełna informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu).

 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu i Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji następnego punktu porządku obrad.

 

Ad 9.Wolne głosy ,  wnioski.

 

 

Na wstępie – Przewodniczący Rady  zaprosił do zgłaszania wolnych głosów i wniosków .

Pani Łucja Zagórska oświadczyła, że w dniu dzisiejszym miała wątpliwą przyjemność  przejechania drogą Perkowo-Lipie-Gniewkowo , która jest tylko w części odśnieżona i np. jadący autobus jest pochylony na jedną stronę z uwagi na zaspy , które długo jeszcze będą się rozpuszczać .   Jest to niebezpieczne , a tam przewożone są dzieci.

Burmistrz stwierdził, że zima się jeszcze nie skończyła i ponownie zapewnił o czynionych staraniach i walce z jej skutkami. Pan Roszak nawiązał również do dzisiejszego artykułu  z Gazety Pomorskiej , w której poruszona została kwestia wykonania przejazdu w Suchatówce, ale nie przedstawiono jej pozytywnie dla Gminy ,choć to z jej inicjatywy i pod jej presją na PKP , było to zrobione . Gmina jest na marginesie w tym artykule  , choć to ona była głównie zdeterminowana , aby to zrealizować.

Pani Zagórska podziękowała za starania Gminy , m.in. za zaangażowanie pana Maciejczyka przy odśnieżaniu w Suchatówce, dzięki czemu odbywało się to sprawnie .

Pan Szachnowski wystąpił  z zapytaniem  o to, czy Gmina uczestniczy w akcji zwalczania szkodnika kasztanowca , bo jest  bardzo dużo chorych drzew.

Burmistrz zapewnił, że Gmina również zwalcza tego szkodnika , jest to robione sukcesywnie . Wypowiedź tą poparł radny Bożko, który dodał, że Gimnazjum też w tym uczestniczy razem z Urzędem , jest to akcja ogólnopolska.

Sołtys wsi Skalmierowice-pani Danuta Bekanowska wystąpiła z prośbą do radnego Marciniaka w sprawie odśnieżenia drogi Skalmierowice-Szadłowice , gdzie obecnie asfalt ma szerokość ok. 80 cm , a pobocze jest nieutwardzone . Pani sołtys powiedziała, że rozmawiała już o tym z panem Marciniakiem i ma nadzieję , że to się poprawi.

Burmistrz powiedział, że wspomniane pobocze było już utwardzane , a problem wynika raczej z szerokości odśnieżania.

Pani Bekanowska dodała, że problem wynika też z tego, że odśnieżono pobocze , a nie drogę , ktoś się chyba pomylił.

Pan Marciniak przyznał, że obiecał, iż zostanie to sprawdzone , ponieważ rzeczywiście tej zimy  zdarzały się nawet 10 m odstępstwa przy odśnieżaniu. Jutro w Powiecie jest sesja i radny będzie o tym rozmawiał . Pan Marciniak zapewnił, że sytuacja w przyszłości się poprawi, ponieważ w lutym – Powiat zakupił 2 pługi wirnikowe.

Przewodniczący Rady poinformował, że kolejna sesja planowana jest na dzień 31 marca 2010r. i jej tematami zgodnie z przyjętym planem pracy będą:

1.Informacja na temat funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie i realizacji Miejsko-Gminnego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2009-2013.

 

 

 

2.Informacja na temat działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i realizacji Miejsko-Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2009.                                                                                                                                                                   Pan Kozłowski podał też, że Komisje Rady odbędą posiedzenie ok. 29.03.2010r.

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu Przewodniczący J.Kozłowski przeszedł do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

 

Ad  10.Zamknięcie  obrad

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący J. Kozłowski zamknął obrady XLVII sesji o godzinie  15 25.

 

 

 

 Podpisał (-) Przewodniczący Rady - Janusz Kozłowski

 

 

 

 

Protokolant

Jadwiga Stefańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2010r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2010 07:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1879
04 marca 2010 07:41 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu.