Przedmiot działalności i kompetencje

Wyciąg ze statutu gminy przyjętego uchwałą nr X/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.

§ 15.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
2. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej.
3. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie prac rady oraz prowadzenie obrad. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący .
4. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczących następuje w trybie określonym w ust. 1 na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady (co najmniej 4-ech radnych).
5. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji w głosowaniu jawnym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1238
12 marca 2008 23:04 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumentu