Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyciąg ze statutu gminy przyjętego uchwałą nr X/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003r.

§ 15.1. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. 2. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nie można łączyć z funkcją członka komisji rewizyjnej. 3. Do zadań przewodniczącego należy...

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania...

Regulamin Rady Miejskiej w Gniewkowie stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy

Załącznik Nr 5 do Statutu Gminy REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne § 1.Regulamin określa tryb działania rady , oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez radę. § 2.1.Rada działa na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Komisje rady działają pod kontrolą...

Wyciąg ze statutu Gminy Gniewkowo przyjętego uchwałą Rady z dnia 27 czerwca 2003 - Nr X/58/2003 ( z późn.zm.)

§ 29.1.Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy w szczególności: 1) przygotowanie projektów uchwał, 2) określenie sposobu wykonywania uchwał, 3) gospodarowanie mieniem gminnym, 4) przygotowanie projektu budżetu, wykonanie budżetu, 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników...

Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. z późń.zm.)

Art. 26. 1. (47) Organem wykonawczym gminy jest wójt. 2. (48) Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. 3. (49) Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy. 4....

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

§ 16. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności: 1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, 2) prowadzenie bieżących spraw Gminy, 3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności, 4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników...