Urząd Miejski w Gniewkowie

Plan pracy i sprawozdania zobacz archiwum »

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2008

PLAN PRACY

 

RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE NA ROK 2008

 

 

 

 

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka Sesji

 

 

1.

 

Styczeń

 

1.Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy Rady Miejskiej , Komisji  i Burmistrza.

 

 

2.

 

Luty

 

1.Kierunki działania Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo .

2.Kierunki działań w zakresie promocji Gminy.

 

3.

 

Marzec

 

1.Omówienie możliwości pozyskiwania funduszy na cele remontowe, modernizacyjne  i inwestycyjne w roku 2008 na podstawie analizy przychodów i wydatków w budżecie.

 

 

4.

 

Kwiecień

 

1.Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2007 oraz rozpatrzenie kwestii związanych z absolutorium dla Burmistrza Gniewkowa.

2.Informacja Komisji Rewizyjnej po weryfikacji dokumentów dotyczących zlecania remontów i inwestycji przez Urząd Miejski .

 

 

5.

 

Maj

 

1.Analiza stanu bezpieczeństwa  i porządku publicznego na terenie miasta i gminy.

2.Debata na temat funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie i szukanie oszczędności  w wydatkach finansowych  na oświatę .

 

 

6.

 

Czerwiec

 

1.Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

 

 

7.

 

Lipiec

 

 

 

8.

 

Sierpień

 

1.Funkcjonowanie  Gminnej Spółki Wodnej w Gniewkowie i działania podejmowane w Gminie w zakresie ochrony środowiska .

 

 

9.

 

Wrzesień

 

1.Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2008 .

2.Ocena realizacji inwestycji i remontów prowadzonych w oparciu o przyjęty na rok 2008 budżet Gminy.

 

 

10.

 

Październik

 

1.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji oraz realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej .

2.Informacja z działalności jednostek oświatowych .

3.Ocena realizacji Programu Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz świetlic socjoterapeutycznych .

4.Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie.

 

 

11.

 

Listopad

 

1.Ustalenie stawek podatkowych i opłat na rok 2009 .

2.Ocena działalności niepublicznych zakładów służby zdrowia .

3.Ocena działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo .

 

 

12.

 

Grudzień

 

1.Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2009.

2.Sprawozdanie z działalności:

-Rady Miejskiej w Gniewkowie,

-Stałych Komisji Rady,

-Burmistrza Gniewkowa.

 

 

*W porządku obrad każdej,  zwyczajnej sesji Rady przewiduje się :

1.Przyjecie protokołu z ostatniej sesji;

2.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami;

3.Informację Przewodniczącego Rady o podejmowanych działaniach  do obecnej sesji;

4.Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.

 

 

 

 

 

 

 

Gniewkowo , dnia 22 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady – Janusz Kozłowski

Data wytworzenia dokumentu: 22.01.2008r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: J.Stefańska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2008 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1458
29 lipca 2008 07:58 Jadwiga Stefańska - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl