Gospodarka komunalna

Uchwała Nr XIII/94/2007 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 września 2007r. w/s wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2007-2011

UCHWAŁA Nr XIII /94 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE
dnia 19 września 2007rw sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewkowo na lata 2007-2011Na podstawie art.40 ust.1 pkt.4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r.Nr 142, poz.1591, z 2002 r. , Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, , z 2004r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz..U z 2007 Nr 48, poz.327)oraz art.21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r Nr 31, poz.266, Dz.U. z 2004r Nr 281, poz.2783 oraz poz.2786, Dz.. U z 2006 r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz.657, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz. 1833,Dz.U. z 2007 r. Nr 128,poz.902) uchwala co następuje:§1.Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gniewkowo na lata 2007-2011 zawarty w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.Podpisał (-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie


Ustawa ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 21 zobowiązuje gminy do opracowania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Wcześniej opracowany program obejmował lata 2002-2006. W związku z tym przedstawiona uchwala zawiera program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na dalsze lata tj.2007-2011.Podpisał (-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

Sporządziła:
I.Meyer

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2007 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1248
27 września 2007 10:08 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu