Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIX/231/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 września 2008r. w/s zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie

U C H W A Ł A  Nr XXIX/231/08

 

Rady Miejskiej w Gniewkowie 

z dnia 30 września 2008r.

 

w sprawie : zatwierdzenia  Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art.39 ust.4 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( jednolity tekst Dz. U. z dnia 2001 r.,Nr 142,poz.1591,Dz.U.z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153 ,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz.1055 , Nr 116 ,poz.1203 z 2005 r Nr 172, poz.1441 i Nr 175 ,poz.1457 ,z 2006 r Nr 17 poz.128 Nr,181 poz.1337 , z 2007r Nr 48 poz.327 , Nr 138 ,poz.974 i Nr 173 poz.1218 ) ,art.110 ust.3 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728  ) oraz art.20 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r,o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006r.  Nr 139, poz.992 z późn. zm.) , ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) oraz ustawy z 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentow (Dz.U.z 2007r Nr 192,poz.1378 z późn.zm  ) uchwala się , co następuje :

 

§ 1. Uchwala się statut Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie ” – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§  3.  Traci moc Uchwała Nr X/ 59/03 Rady Miejskiej Gniewkowa

z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W Gniewkowie

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie utworzony został Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gniewkowie Nr X/47/90 z dnia              07 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gniewkowie.

§ 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 2004r., poz.593 z późn.zm.),
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn.zm.)
 3. Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gniewkowie         Nr X/47/90 z dnia 07.kwietnia 1990r. o utworzeniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie,
 4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 1998r., poz.668 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 z 2003r.,poz.2255 z późn.zm.),
 6. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zm.),

    7. Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec  

       dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej               

       ( Dz.U z 2005 r Nr 86,poz.732 z późn.zm.)

 

    8. Ustawy z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom 

      uprawnionym do alimentów ( Dz.U z 2007r Nr 192 poz.1378 z                                                           

      późn.zm.)

§ 3 Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej mieści się w Gniewkowie  przy ul. Dworcowej 8c

§ 4 Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Gniewkowo .

 

§ 5 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjną Gminy jest jednostką budżetową finansowaną ze środków własnych Gminy Gniewkowo i środków administracji rządowej na zadania zlecone oraz środków specjalnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 6 Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom, które uległy wykluczeniu społecznemu, przezwyciężenie trudnych sytuacji oraz powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Celem pomocy społecznej jest również niwelowanie oraz zapobieganie nowym patologiom społecznym. Zadaniem pomocy społecznej jest także zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 7 Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy wykonuje zadania pomocy społecznej własne gminy i zlecone samorządowi gminnemu 

§ 8Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy w szczególności:

1.W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym:

 1. realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne emerytalne i

        rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z  

        koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad     

       długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz  

       wspólnie  nie zamieszkującymi matką ojcem lub                                                        

       rodzeństwem   

    9. praca socjalna;

  10. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
        specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem                                     
        specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami           
        psychicznymi;

     11. dożywianie dzieci;                                                                        

     12.sprawienie pogrzebu klientom Ośrodka  w tym osobom
         bezdomnym

        13.kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności      

            za pobyt mieszkańca w tym domu;

4. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej
    wojewodzie                                                

Do pozostałych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej           należą:

1     przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

 1. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 2. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych

 

 1. W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę należy:
  1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
  3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
  4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
  5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.

4.Popieranie działalności w zakresie pomocy społecznej prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne,

§ 9 Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

1. organami samorządu terytorialnego gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy oraz administracji rządowej;

2. jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia;

3. instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i

przedsiębiorstwami;

4. pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi;

 1. fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim

i innymi wyznaniami w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10 Na czele Ośrodka Pomocy Społecznej stoi Kierownik, który kieruje jego pracą, reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego działalność.

§ 11 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnia i zwalnia Burmistrz, a stosunek pracy nawiązuje się na podstawie aktu mianowania.

§ 12 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku i jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 13 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wykonuje swoje obowiązki przy pomocy  Głównego Księgowego.

§ 14 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych stosownie do art.110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, art.20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

§ 15 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie Miejskiej w Gniewkowie raz do roku sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

§ 16 Strukturę organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej określa Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

§ 17 1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej uprawniony jest Kierownik Ośrodka, w granicach udzielonego mu przez Burmistrza pełnomocnictwa.

2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

§ 18 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność na podstawie budżetu, na dany rok kalendarzowy, zatwierdzonego przez Radę Miejską w Gniewkowie .

 

§ 19 Nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniewkowo oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

§ 20 Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetem Gminy Gniewkowo przeprowadza Skarbnik Gminy .

§ 21 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

§ 22 Ośrodek Pomocy Społecznej gospodaruje powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Miejską w Gniewkowie.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

 

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 
Wywołanie uchwały w sprawie zmiany  Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie jest konieczne z uwagi na wprowadzenie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 , poz. 2255 z późn. zm. oraz ustawy z 2007 r .o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. z 2007 r, Nr 192,    poz. 1378 z późn. zm i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późn.zm.) .
Na podstawie art. 20 powołanej wyżej ustawy MGOPS w Gniewkowie został upoważniony do przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz wypłacania świadczeń osobom uprawnionym do alimentów  a także do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. W związku z wymogiem realizacji przedmiotowych zadań zmiana statutu Ośrodka stała się konieczna .

 

 

 

 Podpisał /-/ Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2008r.
Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Zaworska- Kierownik MGOPS
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2008 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 1126
20 czerwca 2011 12:00 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana danych dokumentu.
20 czerwca 2011 11:55 (Jadwiga Stefańska) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_2331338.pdf] z dokumentu.
07 października 2008 11:45 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie załącznika.