Regulamin

Regulamin organizacyjny UM w Gniewkowie


Zarządzenie nr 52 /2003
z dnia 31 lipca 2003r.

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gniewkowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)

n a d a j ę

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gniewkowie


Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów, stanowisk pracy w Urzędzie.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gniewkowo,
2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Miejską w Gniewkowie,
3) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Gniewkowa, Zastępcę Burmistrza Gniewkowa, Sekretarza Gminy Gniewkowo, Skarbnika Gminy Gniewkowo oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie.

§ 3

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
3. Siedzibą Urzędu jest miasto Gniewkowo.

§ 4

1. Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach od 700 do 1500, we wtorki w godzinach od 800 do 1600 .
2. Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności czynne są również w każdą sobotę w godzinach od 700do 1500.
2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni
powszednie wolne od pracy w godzinach od 900 do 1800.


Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

§ 5

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
1) zadań własnych,
2) zadań zleconych,
3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych)
4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c) przechowywanie akt,
d) przekazywanie akt do archiwów,
9) realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III.

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjno-Administracyjny:
1) Stanowisko ds. kancelaryjnych oraz BHP.
2) Stanowisko ds. ewidencji ludności.
3) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności i spraw obywatelskich oraz p.poż.
4) Stanowisko ds. dokumentów stwierdzających tożsamość, Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz sieci komputerowej.
5) Stanowisko ds. Biuletynu Informacji Publicznej, Promocji Gminy oraz obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza Gminy.

6) Stanowisko d/s Zdrowia, Kultury, Oświaty i Ewidencji Działalności
Gospodarczej.
7) Stanowisko d/s Obsługi Organów Gminy.
8) Pracownicy obsługi i administracyjno-gospodarczy.

2. Referat Finansowy.

1) Stanowiska ds. księgowości budżetowej.
2) Stanowiska ds. wymiaru i księgowości podatkowej.
3) Stanowisko ds. podatku VAT .
4) Stanowisko ds. płac.
5) Stanowisko ds. obsługi kasy.
6) Stanowisko ds. inwestycji i kredytów.
7) Stanowisko ds. dekretacji i wydatków sołeckich.

3. Urząd Stanu Cywilnego.
a) Zastępca Kierownika USC, stan. d/s dowodów osobistych

1. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i ochrony Środowiska.

1) Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami.
2) Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego.
3) Stanowisko ds. Rolnictwa i Zamówień Publicznych.
4) Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
5) Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.
6) Stanowisko ds. Dróg Publicznych i inwestycji.

5. Radca prawny.

6. Pełnomocnik ds. Informacji Niejwanych.
a) Kierownik Kancelarii Tajnej.

7. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.


§ 8

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.


Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9

Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej,
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska
oraz wzajemnego współdziałania,

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

§ 12

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
3. Kierownicy poszczególnych Referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań Referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.
4.Kierownicy poszczególnych Referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
5. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza, kierowników referatów i poszczególnych pracowników na samodzielnych stanowiskach określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
§ 14

1. Urząd działa zgodnie z rocznym planem pracy.
2. Szczegółowe zasady planowania pracy w Urzędzie określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 15

1. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne Referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 16

1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 17

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i
wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
7)koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
8)rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
9) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
10) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
11) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
12) upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
13) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
14) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

§ 18

1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
3. Sprawuje nadzór nad pracą Referatu Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 19

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) sprawuje nadzór nad pracą Referatu Organizacyjno-Administracyjnego,
3) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
4) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
5) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych
8) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
10) prowadzenie spraw z zakresu kadr,
11) sprawowanie funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych,
12) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

§ 20

Do zadań Skarbnika należy:

1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) nadzór i kierowanie pracą Referatu Finansowego,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) opracowywanie i aktualizacja planu kont, obiegu dokumentów, instrukcji kasowej,
8) zbieranie materiałów i sporządzanie projektu budżetu,
9) opracowywanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze i opracowywanie wykonania budżetu za dany rok,
10) opracowywanie i przygotowanie projektów uchwał stanowiących zmiany do budżetu,
11) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek,
12) bieżąca kontrola środków finansowych,
13) sporządzanie harmonogramu dochodów i wydatków,
14) przygotowywanie okresowych analiz dotyczących wykonania zadań,
15) przygotowywanie uchwał dotyczących udzielenia dotacji,
16) opracowywanie i przygotowanie umów dotyczących warunków wykorzystania przydzielonych dotacji,
17) rozliczanie udzielonych dotacji z budżetu,
18) opracowywanie informacji dotyczących sposobu wykorzystania udzielonych dotacji na zadania zlecone,
19) weryfikacja sporządzanych sprawozdań finansowych,
20) uzgadnianie pod względem finansowym zawieranych umów z wykonawcami,
21) sporządzanie i aktualizowanie zakresów czynności pracowników Referatu Finansowego,
22) tworzenie lokat terminowych przy posiadaniu wolnych środków,
ogólny nadzór nad gospodarka finansową,
23) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Rozdział VI
PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY STANOWISKAMI PRACY

§ 21

Do wspólnych zadań stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:
1) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
2) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
5) współdziałanie z Sekretarzem Gminy w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
6) przechowywanie akt,
7) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.
§ 22

Zadania poszczególnych referatów i stanowisk:

1. Referat Organizacyjno-Administracyjny:

Do zadań stanowiska ds. kancelaryjnych i BHP należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
5) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
6)prowadzenie archiwum zakładowego,
7) prowadzenie rejestru kart drogowych samochodu służbowego i ciągnika,
8) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem bądź kierowanie ich na właściwe stanowiska pracy,
9) prowadzenie spraw z zakresu bhp:
a) okresowa analiza stanu bhp,
b) stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
c) przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
d) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
e) przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń instrukcji dotyczących bhp,
f) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
g) sporządzanie protokołów i prowadzenie dokumentacji oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,
h) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
10) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
11) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
12) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
13) wykonywanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu
Do zadań stanowiska d.s ewidencji ludności należy w szczególności:
1. Ewidencja ludności:
a) meldunek stały,
b) meldunek tymczasowy,
c) prowadzenie spraw związanych z wymeldowaniem „z urzędu”
d) prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości.
e) prowadzenie rejestru wyborców.
2. Postępowanie cywilne i karne, w tym:
a) ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
c) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu Kuratora,
d) udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
e) przyjmowanie obwieszczeń,
3. Sprawy z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych.
4. Orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela.
5. Uznanie poborowych i żołnierzy za jedynego żywiciela rodziny.
6. Ustalanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.
7. Wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi:
a) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu,
b) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,
8. Wywieszanie ogłoszeń o wyrokach sądowych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
9. Współdziałanie z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.
10. Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.


Do zadań stanowiska d.s zarządzania kryzysowego, ochrony ludności oraz p.poż. należy:
1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz przygotowanie w tym zakresie projektów zarządzeń szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy.
2. Opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej oraz innych dokumentów dotyczących działania obrony cywilnej na terenie gminy, a także nadzorowanie opracowania tych planów w zakładach pracy.
3. Planowanie i przygotowanie do działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
4. Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej.
5. Przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
6. Współdziałanie z organami wojskowymi.
7. Administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji.
8. Tworzenia formacji obrony cywilnej.
9. Nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
10. Świadczeń na rzecz obrony.
11. Udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
12. Zakwaterowania sił zbrojnych.
13. Prowadzenie spraw związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi na terenie Gminy.
14. Organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych.
15. Zarządzanie ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych klęską żywiołową, współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie ich zwalczania, usuwania ich skutków, a także planowanie wykorzystania w tych akcjach formacji obrony cywilnej.
16. Współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie nadawania przydziałów do terenowych formacji obrony cywilnej.
17. Sporządzanie sprawozdań oraz meldunków z realizacji zadań obrony cywilnej.
18. Prowadzenie magazynu OC.
19. Opracowywanie dokumentów normatywnych dotyczących organizacji uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru.
20. Opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa takiej jak:
a) plan osiągania gotowości – zestaw zadań,
b) regulamin organizacyjny na czas wojny,
c) dokumentacja stałego dyżuru,
d) plan obrony cywilnej gminy.
21. Prowadzenie spraw z zakresu p.poż. takich jak:
a) prowadzenie rejestrów OSP i Zakładowych OSP,
b) prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu OSP, ewidencjonowanie zakupów dla potrzeb OSP,
c) miesięczne rozliczanie jednostek OSP z pobranego paliwa,
d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, wykonywanych w ramach ustawy o
ochronie przeciwpożarowej.
22. Realizacja wniosków dotyczących nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony kraju.
23. Prowadzenie całości spraw dotyczących akcji kurierskiej.
24. Rozliczanie członków OSP za udział w akcjach.


Do zadań Stanowiska d.s dokumentów stwierdzających tożsamość, Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz sieci komputerowej należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych, a w
szczególności:
a) prowadzenie rejestru haseł wprowadzonych do systemów informatycznych,
b) wprowadzenie i nadzorowanie bieżącej aktualizacji osób upoważnionych do pobierania kluczy od pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
c) określanie zasad i ewidencji wykonywania czynności serwisowych w systemach informatycznych,
d) opracowuje i na bieżąco aktualizuje szczegółowe instrukcje zarządzania systemami informatycznymi,
e) opracowuje roczny plan pracy na stanowisku ABI i wprowadza go w życie,
f) przeprowadzanie rutynowych kontroli zabezpieczeń rejestrów i systemów informatycznych oraz przesyłanych korespondencji w zakresie ochrony danych osobowych.
g) dokonywanie zmian szyfru dostępu w alarmie zainstalowanym w Urzędzie.
2. Wdrażanie informatyki do Urzędu poprzez projektowanie zakupu i zakup
sprzętu komputerowego na poszczególne stanowiska w uzgodnieniu z
kierownikiem urzędu.
3. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów obrazujących ustawienie sprzętu
komputerowego i jego zabezpieczenie.
4. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci
komputerowej w urzędzie poprzez kontrolę stanowisk komputerowych.
5. Utrzymywanie kontaktu z programistami i autorami programów
zainstalowanych w urzędzie.
6. Przygotowywanie dokumentów związanych z zakupem oprogramowania.
7. Akceptowanie i nadzór nad wykonywaniem przez programistów wykonanych
zleceń na stanowiskach pracy.
8. Prowadzenie strony www internetowej urzędu, jej aktualizacja, prowadzenie serwisu informacyjnego.
9. Prowadzenie poczty elektronicznej.
10. Dokonywanie comiesięcznych wydruków rozmów telefonicznych.
11. Wystawianie pism obciążających podległe jednostki podłączone do centrali telefonicznej za rozmowy telefoniczne.
12. Wydawanie i przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.
13. Sprawdzenie zgodności danych zawartych w złożonym wniosku z danymi w ewidencji ludności (KOM, ewidencja komputerowa).
14. Wprowadzenie złożonego wniosku do Systemu Obsługi Obywatela (SOO).
15. Wydruk formularza dowodowego i jego rejestracja.
16. Odbiór poczty specjalnej z dowodami osobistymi z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
17. Przyjęcie w SOO otrzymanych dowodów osobistych, segregacja złożonych wniosków.
18. Wydanie dowodu osobistego interesantowi wyprodukowanego w Drukarni Skarbowej.
19. Założenie koperty dowodowej.
20. Przyjmowanie informacji, oświadczeń o zagubieniu, kradzieży dowodu osobistego i wydanie stosownego zaświadczenia.
21. Wystąpienie do innych organów samorządowych o przesłanie kopert osobowych.
22. Utrzymywanie stałego kontaktu z Centrum Personalizacji Dowodów Osobistych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem użyczonego sprzętu do obsługi systemu dowodów osobistych.
23. Przygotowywanie techniczne dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego w razie nieobecności Kierownika lub Zastępcy Kierownika USC.

Do zadań Stanowiska ds. Biuletynu Informacji Publicznej, Promocji Gminy oraz obsługi spotkań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza i Sekretarza Gminy.
1. Prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej dla Gminy Gniewkowo:
a) wprowadzanie danych do systemu we współpracy z wyznaczonymi przez Burmistrza pracownikami,
b) zmiana zamieszczonych danych w systemie,
c) stały nadzór i przekazywanie właściwemu Ministrowi ds. administracji informacji dotyczących Biuletynu.
2. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
4. Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.
5. Przygotowywanie techniczne oraz protokołowanie spotkań organizowanych przez Burmistrza, zastępcę lub Sekretarza.
6. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
7. Organizowanie zebrań wiejskich.
8. Współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy.
9. Prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów sołtysów i rad sołeckich.
10. Prowadzenie kroniki Gminy.


Do zadań Stanowiska d.s Zdrowia, Kultury, Oświaty i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych należą sprawy związane z ochroną zdrowia, kultury, oświaty i ewidencji podmiotów gospodarczych, a w szczególności dotyczące:
1. Tworzenia i utrzymywania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej.
2. Załatwianie spraw związanych ze służbą zdrowia.
3. Wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
4. Zwalczania chorób zakaźnych.
5. Nadzorowanie spraw związanych z bibliotekami.
6. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów.
7. Tworzenie, łączenie i likwidacja instytucji kultury.
8. Nadzorowanie realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.
9. Przekazywanie korespondencji oświatowej do Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
10. Ewidencji przedsiębiorców.
11. Zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.
12. Określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
13. Ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
14. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targów i targowisk miejskich.
15. Składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji.
16. Przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.
17. Niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska.
18. Działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad tymi zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej.
19. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób taksówkami, przewozy regularne i nieregularne.
20. Uczestnictwo w posiedzeniach Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przygotowanie techniczne, protokołowanie, prowadzenie spraw bieżących nie związanych z leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu).
21. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach związanych z bezrobociem na terenie Gminy.
Do zadań Stanowiska d.s Obsługi Organów Gminy należy zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz spraw kancelaryjno-technicznych a w szczególności:
1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
2. Przechowywanie zgodnie z obowiązująca instrukcją kancelaryjną uchwał podejmowanych przez Radę Miejską i jej komisje.
3. Przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
5. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń, spotkań Rady i jej komisji.
6. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań.
7. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady oraz jej komisji.
8. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych.


Do zadań pracowników Administracyjno-Gospodarczych należy administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
1. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego.
2. Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego.
3. Pobieranie opłaty targowej na targowiskach miejskich.
4. Roznoszenie korespondencji na terenie miasta.
5. Obsługa ksero.2.Referat Finansowy:

Do zadań stanowiska ds. księgowości budżetowej należy:
1. Księgowanie syntetyczne i analityczne dochodów budżetowych.
2. Prowadzenie księgowości podatkowej dla dochodów podatkowych.
3. Dekretowanie dokumentów w zakresie dochodów budżetowych.
4. Terminowy zwrot niewykorzystanych dotacji budżetowych.
5. Prowadzenie ewidencji lokat terminowych i papierów wartościowych.
6. Prowadzenie ewidencji dłużników w zakresie nieprzypisanych dochodów niepodatkowych umożliwiającą ustalenie należności budżetowych.
7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej sprzedaży ratalnej i gotówkowej mienia komunalnego oraz majątku oddanego w leasing.
8. Prowadzenie księgowości w zakresie środków trwałych w tym wyposażenia.
9. Dokonywanie wyceny środków trwałych, naliczanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych.
10. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji.
11. Prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu wycofanego z użytku znajdującego się w magazynie.
12. Prowadzenie imiennych kartotek wyposażenia i ich bieżąca aktualizacja.
13. Księgowanie syntetyczne i analityczne wydatków budżetowych.
14. Ewidencja wyciągów bankowych, raportów kasowych oraz faktur i rachunków od dostawców.
15. Prowadzenie szczegółowej ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
16. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i dekretacyjnym dowodów księgowych oraz ich korygowanie.
17. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej inwestycji.
18. Prowadzenie księgowości w zakresie przychodów i wydatków GFOŚiGW.
19. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynu paliw jednostek OSP.
20. Prowadzenie dziennika główna oraz dzienników częściowych jednostki.
21. Przyjmowanie sprawozdań z jednostek podległych i kontrola ich poprawności.
22. Prowadzenie księgi głównej.
23. Prowadzenie sprawozdawczości.


Do zadań stanowiska ds. wymiaru podatku i księgowości podatkowej należy:
1. Ewidencjonowanie i wysyłanie upomnień, sporządzanie i wysyłanie tytułów wykonawczych.
2. Prowadzenie rejestru przesunięć i umorzeń podatkowych.
3. Prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń na bony paliwowe.
4. Rozliczanie wpłat za dowody osobiste i informacje adresowe w celu odprowadzenia dochodów do budżetu państwa.
5. Prowadzenie wykazów nieruchomości i ich aktualizacja na podstawie dostarczonych aktów notarialnych, zmian geodezyjnych.
6. Sporządzanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego dla indywidualnych gospodarstw rolnych i jednostek gospodarki uspołecznionej oraz podatku od nieruchomości i leśnego.
7. Kontrola prawidłowości zeznań podatkowych oraz innych materiałów stanowiących podstawę do ustalenia świadczeń pieniężnych.
8. Prowadzenie rejestru przypisu i odpisów zobowiązań podatkowych.
9. Prowadzenie ewidencji kart gospodarstw i nieruchomości.
10. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udzielenie ulg, obniżek i zwolnień w zakresie podatków i opłat oraz podań o umorzenie i odroczenie zobowiązań podatkowych.
11. Prowadzenie rejestrów ulg inwestycyjnych z tytułu nabycia gruntu, ulg żołnierskich.
12. Naliczanie skutków udzielonych ulg i wnioskowanie o udzielenie subwencji rekompensacyjnej z tytułu udzielonych ulg w podatku rolnym i leśnym.
13. Wystawianie zaświadczeń uprawniających do wydania bonów paliwowych.
14. Przeprowadzanie kontroli podatkowej w terenie.
15. Prowadzenie spraw związanych z KRUS.
16. Opiniowanie wniosków niezbędnych do wydania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i dochodowości.
17. Księgowanie wpływów łącznego zobowiązania pieniężnego od indywidualnych gospodarstw rolnych i jednostek gospodarki uspołecznionej oraz podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
18. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłaty z tytułu podatków i opłat.
19. Kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników i inkasentów oraz egzekwowanie terminowości rozliczeń.
20. Wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie w/w podatków.
21. Hipoteczne zabezpieczenie należności.
22. Rozliczanie rachunkowo-kasowe sołtysów i inkasentów.
23. Opiniowanie wniosków niezbędnych do wykonania zaświadczeń o wysokości istniejących zaległości.
24. Obliczanie wynagrodzeń dla sołtysów za zebrane należności podatkowe.
25. Naliczanie udziałów sołeckich na poszczególne sołectwa.
26. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielonej pomocy publicznej.
27. Sprawdzanie dochodowych raportów kasowych oraz rozliczanie kontokwitariuszy k-103.
28. Sprawdzanie prawidłowości odprowadzanych środków kasowych na podstawie raportów kasowych i załączonych dokumentów.
29. Naliczanie i odprowadzenie należnych kwot na Izby Rolnicze.
30. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorstw (Dz.U. z 2002r. Nr 155 poz. 1287).
31. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji oraz naliczanie prawidłowych kwot w podatku od środków transportowych oraz zabezpieczenie hipoteczne zaległych podatków.
32. Wystawianie decyzji, upomnień, tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych.
33. Księgowanie dokonanych wpłat podatku od środków transportowych.
34. Bieżące aktualizacja wykazu środków transportowych.
35. Księgowanie wpłat z tytułu podatku za psa.
36. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek podatkowych.
37. Prowadzenie sprawozdawczości.


Do zadań stanowiska d.s podatku VAT należy:
1. Prowadzenie rejestru zakupów i sprzedaży dla celów ewidencji podatku VAT.
2. Comiesięczne rozliczanie i sporządzanie zbiorczej deklaracji oraz odprowadzenie należnego podatku VAT do urzędu skarbowego.
3. Wystawianie faktur.
4. Prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie opłat za czynsz za mienie komunalne, opłat wieczystego użytkowania gruntów i prowadzenie egzekucji w tym zakresie.
5. Bieżąca kontrola wysokości uzyskiwanych dochodów budżetowych na osiągnięcie granicy niezbędnej do wprowadzenia kas fiskalnych.
6. Prowadzenie całości spraw i sporządzanie zbiorczych sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
7. Prowadzenie księgowości i spraw związanych z opłata leasingową ZM PCB CERAMA sp. z o.o. oraz rozliczeń wynikających z zawartej umowy leasingowej.
8. Rozliczanie opłat wynikających z przepisów, a stanowiących dochody budżetu państwa.
9. Prowadzenie ewidencji dłużników w zakresie nieprzypisanych dochodów niepodatkowych umożliwiających ustalenie należności budżetowej.
10. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opłat lokalnych.
11. Prowadzenie sprawozdawczości.

Do zadań stanowiska ds. płac należy:
1. Prowadzenie PKZP.
2. Ustalenie uprawnień do zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
3. Nanoszenie zmian i aktualizacja w programie płatnik.
4. Sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek zarobkowych pracowników.
5. Sporządzanie zestawień składek ZUS naliczanych na listach płac pracowników i przekazywanie elektroniczne do ZUS.
6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji DRA, RCX, RZA, RSA.
7. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS.
8. Sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło.
9. Prowadzenie rejestru podatku dochodowego od osób fizycznych.
10. Sporządzanie list płac diet dla radnych i sołtysów i ich ewidencja na kartotekach osobowych.
11. Sporządzanie list płac dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów i ich ewidencja.
12. Sporządzanie list płac dla nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych oraz komisji alkoholowych.
13. Sporządzanie refundacji o zwrot środków finansowych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i PFRON.
14. Przygotowywanie Rp7.
15. Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach i prowadzenie rejestru.
16. Sporządzanie roczne PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-R.
17. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
18. Miesięczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-8.
19. Prowadzenie kartotek zasiłkowych pracowników.
20. Prowadzenie spraw związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem pracowników.
21. Księgowanie, kompletowanie dokumentacji księgowej ZFŚS i sporządzanie bilansu.
22. Sporządzanie planów finansowych dotyczących płac.
23. Sporządzanie sprawozdawczości.


Do zadań stanowiska ds. obsługi kasy należy:
1. Wypłaty gotówkowe i sporządzanie raportów kasowych.
2. Przyjmowanie wpłat gotówkowych i wpisanie w poszczególne raporty oraz odprowadzenie gotówki do banku.
3. Wypisywanie przelewów.
4. Zakup i sprzedaż znaków skarbowych łącznie ze sporządzeniem raportu i ewidencją.
5. Sprzedaż weksli łącznie ze sporządzeniem raportu i ewidencją.
6. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania (m.in. czeki, weksle, opłaty skarbowe).
7. Wydawanie kwitariuszy przychodowych, legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin i pracowników, kart drogowych na samochód służbowy, ciągnik rolniczy, arkuszy spisu z natury, biletów parkingowych wraz z prowadzeniem księgi druków ścisłego zarachowania dla w/w potrzeb.
8. Prowadzenie ewidencji wydawanych zaliczek i terminowe ich rozliczanie.
9. Elektroniczne przekazywanie wynagrodzeń do banku i pozostałych płatności.
10. Prowadzenie i aktualizacja rejestru depozytów kasowych.
11. Rozliczanie z wydanych druków ścisłego zarachowania i kontokwitariuszy.


Do zadań stanowiska ds. inwestycji i kredytów należy:
1. Rozliczanie analityczne inwestycji i uzgadnianie z syntetyką.
2. Sporządzanie ot z inwestycji i przekazanie ich na środki trwałe.
3. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonania inwestycji.
4. Sporządzanie zestawień kwartalnych do zaangażowania środków.
5. Sporządzanie wniosków o kredyty i pożyczki ze strony finansowej tj. Przygotowywanie dokumentów w celu wystąpienia o wydanie opinii przez RIO, sporządzanie prognozy spłaty zadłużenia, wnioskowanie o umorzenia, rozliczanie zaciągniętych zobowiązań.
6. Prowadzenie ewidencji wydatkowania środków pochodzących z umorzenia pożyczek w rozbiciu na poszczególne zadania.
7. Prowadzenie i egzekwowanie należności inwestycyjnych.
8. Dokonywanie okresowych rozliczeń wynikających z zawartych umów i informowanie o powyższym wierzycieli zgodnie z warunkami zawartych umów.
9. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku gminy.
10. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej konta depozytów.
11. Rozliczanie, wypłata przyjętych zabezpieczeń z tytułu prawidłowego wykonania robót.
12. Prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej środka specjalnego.
13. Przygotowywanie dokumentów dot. realizacji inwestycji w celu refundacji przez AWRSP.
14. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu zbiorczego jednostki.
15. Terminowe regulowanie spłat odsetek od kredytów i należności głównej.
16. Przygotowanie techniczne materiałów na sesję.


Do zadań stanowiska ds. dekretacji i wydatków sołeckich należy:
1. Prowadzenie rejestru otrzymywanych faktur i rachunków z sekretariatu oraz rozdzielanie ich na stanowiska celem opisania ich pod względem merytorycznym.
2. Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym i ich dekretacja.
3. Prowadzenie rejestru zawartych umów.
4. Przekazywanie faktur do realizacji – zapłaty.
5. Wystawianie not księgowych dla jednostek korzystających z centrali telefonicznej oraz do wydziału infrastruktury w Bydgoszczy za zużycie energii na drogach wojewódzkich i krajowych celem refundacji – prowadzenie rejestru wystawionych not i kontrola ich realizacji.
6. Prowadzenie ewidencji podejmowanych uchwał sołeckich.
7. Prowadzenie ewidencji stanu środków sołeckich, sporządzanie planów finansowych oraz rozliczanie ponoszonych wydatków przez poszczególne sołectwa, ich kontrola z harmonogramem wydatków.
8. Składanie informacji z rozdysponowania i wykorzystania wyżej wymienionych środków.
9. Uzgadnianie z księgowością budżetową zgodności naniesionych odpisów oraz wydatków sołeckich.
10. Prowadzenie rejestru odzwierciedlającego zaangażowanie środków.
11. Rozliczanie comiesięcznych kilometrówek przyznanych przez burmistrza pracownikom na używanie samochodu do celów służbowych.
12. Wydawanie kart drogowych i ich rozliczanie na ciągnik służbowy.
13. Rozliczanie zakupionego paliwa do ciągnika oraz jego zużycie.
14. Wypisywanie dowodów wpłat.
15. Rozliczanie i uzgadnianie zdawanych kontokwitariuszy oraz opłaty parkingowej.3. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1. Rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
2. Sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego.
3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
5. Przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
6. Przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu miesięcznego.
7. Stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa.
8. Przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska.
9. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
10. Umiejscawianie aktów stanu cywilnego – zgodnie z przepisami w tym zakresie.
11. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
12. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w wypadku grożącego niebezpieczeństwa.
13. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
14. Wskazywania kandydata na opiekuna prawnego.
15. Wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.
16. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.


4. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Do zadań Stanowiska Gospodarki Nieruchomościami należy:
1. Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy.
2. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
3. Komunalizacja gruntów.
4. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych.
5. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.
6. Tworzenie zasobu gruntów i gospodarowaniem nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.
7. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych.
8. Przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy.
9. Ujawnianie prawa własności w księdze wieczystej.
10. Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.
11. Sporządzanie umów dzierżawnych pod kioski i ogrody działkowe stanowiące własność mienia komunalnego.
12. Dokonywanie rozliczeń należności z tytułu użytkowania dzierżawionych gruntów na cele wymienione w pkt. 13.
13. Naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale.
14. Prowadzenie spraw związanych z rentą planistyczną.

Do zadań stanowiska ds. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego należy:
1. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
2. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
4. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny.
6. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
9. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
10. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu.
11. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
12.Opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac
studialnych i prognostycznych.
13.Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych
występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich.
14. Współpraca z Gminna Spółką Wodną w zakresie melioracji.
15. Przygotowywanie wniosków o dotacje i pożyczki z funduszy unijnych.


Do zadań Stanowiska ds. Rolnictwa i Zamówień Publicznych należy:
1. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub
zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie stosownych starań mających na celu schwytanie lub zabicie, a w razie niemożliwości dokonania tego, powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji.
2. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej.
3. Ponoszenie kosztów stosowania środków ochrony i nadzoru na obszarze gminy w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt.
4. Przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów.
5. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze.
6. Przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki i chwasty ponieśli straty gospodarcze.
7. Zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczania posiadanych materiałów.
8. Przyznawanie odszkodowania za straty z tytułu udziału w ochronie wód przed powodzią.
9. Nakazanie właścicielom gruntów sprzętu płodów rolnych w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawadniające.
10. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopii.
11. Nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności.
12. Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez lekarza weterynarii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania.
13. Prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego, szacunku plonów rolnych, sprawozdania z obrotu gruntami.
14. Realizacja ustawy o ochronie zwierząt.
15. Wydawanie zaświadczeń.
16. Wykonywanie zadać z zakresu nasiennictwa.
17. Nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą oraz współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.
18. Wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.
19. Prowadzenie spraw dot. zamówień publicznych.
a) prowadzenie rejestru przetargów,
b) przygotowywanie specyfikacji przetargowych,
c) ogłaszanie przetargów,
d) zbieranie ofert,
e) przygotowanie techniczne i przeprowadzanie przetargów,
f) podawanie do wiadomości rozstrzygnięć przetargowych.


Do stanowiska d.s Ochrony Środowiska i Leśnictwa należy prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
1. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
2. Przeznaczanie kwot otrzymanych z czynszu dzierżawnego za obwód łowiecki na cele społeczne gminy oraz na hodowlę i ochronę zwierzyny.
3. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarów gminy, w szczególności zaś w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.
4. Wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu nieleśnego lub nieużytku do zalesiania.
5. Wydawanie zezwoleń na zalesianie gruntów rolnych, które nie zostały przeznaczone do zalesienia.
6. Prowadzenie rejestru spółek leśnych.
7. Nadzór nad prowadzeniem spółek leśnych, zwoływanie walnego zgromadzenia spółki w celu dokonania wyboru nowego zarządu jeżeli dotychczasowy zarząd spółki nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.
8. Występowanie z wnioskiem do wojewody o wykonanie na koszt państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów i gruntów oraz przebudowy drzewostanów, jeżeli wymaga tego interes społeczny a koszty ich wykonania przekraczają możliwości finansowe właścicieli lasów i gruntów.
9. Zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych w lasach gminnych.
10. Realizacja ustawy o lasach.
11. Prowadzenie ewidencji gruntów leśnych.
12. Organizowanie prac zadrzewieniowych na terenie stanowiącym własność komunalną, a w szczególności:
a) ustalenie rozmiarów prac zadrzewieniowych w skali rocznej i wieloletniej,
b) zamawianie i odbiór materiału zadrzewieniowego niezbędnego do wykonywania ustalonych zadań.
13. Współdziałanie z gminnymi komisjami, organizacjami społecznymi, młodzieżowymi, służbą leśną Lasów Państwowych w ramach wykonawstwa prac zadrzewieniowych.
14. Instruktaż i nadzór nad pracami zadrzewieniowymi.
15. Wykonawstwo zadań zadrzewieniowych i ocena udatności zadrzewień.
16. Sprawozdawczość statystyczna zadrzewień.
17. Pozyskanie drewna z zadrzewień, poświadczenie legalności pochodzenia drewna.
18. Określenie wysokości nakładów na zadrzewienia.
19. Typowanie obiektów do kompleksowego zadrzewienia.
20. Propagowanie zadrzewień.
21. Ochrona parków wiejskich, zabytkowych, pomników przyrody.
22. Prawidłowa ochrona i gospodarowanie zasobami i tworami przyrody z zasięganiem w odniesieniu do parków krajobrazowych opinii dyrektora parku, oraz tworzenie parków krajobrazowych.
23. Prowadzenie rejestru rezerwatów i pomników przyrody.
24. Uczestniczenie w działaniach dotyczących uznania obiektu za chroniony.
25. Współpraca z rejonowymi grupami Straży Ochrony Przyrody i innymi właściwymi organami w sprawie ścigania wykroczeń wynikających z łamania przepisów dotyczących ochrony przyrody.
26. Prowadzenie postępowania administracyjnego za niszczenie zieleni.
27. Ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony.
28. Możliwość uznania za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew.
29. Ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew lub krzewów,
c) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
d) ochrony środowiska przed odpadami,
30. Wykonywanie ustawy i uchwały dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
31. Prowadzenie spraw z zakresu pracowniczych ogrodów działkowych.
32. Ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,
33. Gospodarki wodnej.
34. Tworzenia i utrzymywania terenów zielonych.
35. Ochrony powietrza atmosferycznego.
36. Zawieranie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
37. Możliwość nakazywania wykonywania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzenia ścieków do wody w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.
38. Realizacja ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
39. Realizacja ustawy o ochronie przyrody.
40. Realizacja ustawy prawo geologiczne i górnicze.
41. Realizacja ustawy prawo wodne.
42. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
43. Realizacja ustawy o odpadach.


Do zadań Stanowiska d.s Gospodarki Komunalnej i Lokalowej należą:
1. Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym.
2. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.
3. Prowadzenie spraw z zakresu stosowania zasad porządku domowego.
4. Rozstrzyganie spraw dotyczących zajmowania przez tą samą osobę lub małżonków dwóch mieszkań komunalnych.
5. Przekwaterowanie najemcy do lokalu zamiennego.
6. Przydział zwolnionych izb w lokalach wspólnych.
7. Przydział lokali socjalnych.
8. Wyrażanie zgody na podnajem całego lokalu.
9. Uregulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy.
10. Przekwaterowanie do innego lokalu mieszkalnego osób z budynków przeznaczonych do remontu lub rozbiórki.
11. Usuwanie skutków samowoli lokalowej.
12. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych.
13. Zarząd nieruchomościami wspólnymi.
14. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.
15. Egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej.
16. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych.
a) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych,
b) decydowanie o zamknięciu cmentarza,
c) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
17. Prowadzenie spraw dotyczących ZGKiM (premiowanie dyrektora) oraz zakładów, których organem założycielskim jest Burmistrz Gniewkowa.
18. Współdziałanie z Radami Sołeckimi w zakresie utrzymania oraz wynajmowania świetlic wiejskich.
19. Zarządzanie gruntami zabudowanymi, budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami związanymi z wykonywaniem zarządu i eksploatacją budynków mieszkalnych, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
20. Prowadzenie spraw związanych z ogrodami działkowymi.


Do zadań Stanowiska d.s Dróg Publicznych i Inwestycji należy prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi oraz prowadzenie inwestycji. Zadania te obejmują w szczególności:
1. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii.
2. Projektowanie przebiegu dróg.
3. Budowę, modernizację i ochronę dróg.
4. Zarządzanie drogami.
5. Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
6. Koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
7. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich i powiatowych i w sprawie zaliczenia dróg do w/w kategorii.
8. Wydawanie opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i lokalnych miejskich.
9. Zaliczanie dróg do kategorii dróg zakładowych.
10. Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych i lokalnych miejskich.
11. Zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych miejskich.
12. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej.
13. Orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej.
14. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową.
15. Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych.
16. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.
17. Organizowanie wykonawstwa robót.
18. Nadzór nad wykonywaniem robót.
19. Ochrona dróg.
20. Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Krajowych.
21. Współpraca z Zakładem Energetycznym i załatwianie spraw w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego.
22. Nadzór nad prawidłowym oznakowaniem dróg i ulic.
23. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie:
a) utrzymania czystości ulic i placów,
b) pielęgnacji terenów zielonych,
c) utylizacji nieczystości stałych i płynnych,
d) zimowego utrzymania dróg i ulic.
24. Umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów.
25. Dysponowanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
26. Przygotowywanie wniosków o dotacje, pożyczki na realizację inwestycji komunalnych.
27. Prowadzenie dokumentacji inwestycji komunalnych.
28. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, interwencyjnych.
29. Wyposażanie gruntów w urządzenie komunalne.


5. Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu i interesantów.

6. Do zadań Pełnomocnika d.s Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
2. Ochrona systemów i sieci informatycznych.
3. Zapewnienie ochrony fizycznej urzędu.
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
5. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.
6. Opracowanie planu ochrony urzędu i nadzorowanie jego realizacji.
7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kancelarii tajnej.
Do zadań Kierownika Kancelarii Tajnej należy w szczególności:
1. Bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
2. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwych rejestrów dokumentów.
3. Udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
4. Odpowiada za właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych.
5. Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne.
6. Wykonywanie poleceń pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

7.Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

- zakres kontroli zgodnie z zarządzeniem Burmistrza oraz załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu – Kontrola wewnętrzna.

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Załączniki nr 1 - 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§ 24

1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, uchwalony przez
Radę Miejską w Gniewkowie Uchwałą Nr VI/53899 z dnia 20 lutego 1999r.
(z późniejszymi zmianami z 23.09.1999r. Nr XII/114/99, z 6.03.2001r. Nr XXXI/220/2001, i z dnia 26.03.2002r. Nr XLIII/306/2002.
ZAŁĄCZNIK NR 1
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU

BURMISTRZ GNIEWKOWA
Kierownik Urzędu Miejskiego w Gniewkowie
Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Gniewkowo
Administrator Danych Osobowych
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie

Zastępca Burmistrza
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie Sekretarz Gminy
Pełnomocnik
d/s Ochrony Inform. Niejawnych
Radca Prawny

Skarbnik Gminy
Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. dowodów osobistych
Kierownik Kancelarii Tajnej
Kontrola Wewnętrzna

Referat Finansowy

Stanowiska ds. księg. budżetowej.

Stanowiska ds. wymiaru i księg. podatkowej.

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej.

Stanowisko ds. podatku VAT .

Stanowisko ds. płac .

Stanowisko ds. obsługi kasy .

Stanowisko ds. inwestycji i kredytów .

Stanowisko ds. dekretacji i wydatków sołeckich. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska


Stanowisko d/s Gospodarki Nieruchom.

Stanowisko d.s Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego

Stanowisko d.s Rolnictwa i Zamówień Publicznych

Stanowisko d/s Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Stanowisko Gospodarki Komunalnej, Lokalowej

Stanowisko d/s Inwestycji i Dróg Publicznych Referat
Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko d.s kancelaryjnych,

Stanowisko ds. ewidencji ludności

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego ochrony ludności , spraw obywatelskich oraz p.poż.

Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji, sieci komputerowej, oraz ds. dokumentów stwierdzających tożsamość

Stanowisko ds. Biuletynu Informacji Publicznej, Promocji Gminy, obsługi organizowanych zebrań przez Burmistrza

Stanowisko ds. zdrowia, kultury , oświaty i ewidencji podm.gosp.,

Stanowisko d/s Obsł. Organów Gminy

Pracownicy obsługi UM
ZAŁĄCZNIK NR 2
ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 1

Burmistrz podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Referatów,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
11) inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.


§ 2

Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza.


§ 3

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępcy podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.
§ 4

Pracownicy podpisują:
1) pisma związane z zakresem działania stanowisk z upoważnienia Burmistrza,
2) decyzje administracyjne do załatwiania których zostali upoważnieni przez Burmistrza,§ 5

Burmistrz określa rodzaje pism, do podpisywania których są upoważnieni inni pracownicy.

§ 6

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZASADY PLANOWANIA PRACY

§ 1

1. Planowanie pracy w Urzędzie ma charakter zadaniowy i służy sprecyzowaniu zadań nałożonych na poszczególne Referaty oraz wytyczaniu i koordynacji przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań.
2. Przedmiotem planowania pracy w Urzędzie są ważniejsze problemy i zjawiska wymagające podjęcia działań przez Urząd.
3. Planowanie nie obejmuje zadań bieżących o charakterze rutynowym i powtarzalnym.

§ 2

1. Roczny plan pracy ustala Burmistrz do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
2. Roczny plan pracy Urzędu obejmuje programy działania poszczególnych Referatów oraz zadania Urzędu nie przypisane poszczególnym Referatom.

3. Sekretarz przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedniego propozycje zadań nie przypisanych poszczególnym Referatom.
4. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach przedkładają Burmistrzowi poprzez Sekretarza w terminie do dnia 15 października roku poprzedniego programy działania stanowisk.

§ 3

1. Programy działania stanowisk obejmują w szczególności:
1) zadania stanowiska wynikające z zakresu jego działania, określonego w regulaminie
2) sposób oraz terminy realizacji zadań stanowiska,
3) osoby odpowiedzialne za realizację zadań stanowiska,
4) wskazanie stanowisk współdziałających w realizacji danego zadania,
5) zamierzenia w zakresie doskonalenia pracy stanowiska,
6) plan szkoleń pracowników.
2. Programy działania Referatów i stanowisk zatwierdza Burmistrz.

§ 4

1. Roczny plan pracy Urzędu jest aktualizowany stosownie do modyfikacji zakresu zadań Urzędu wynikającej ze zmian stanu prawnego i innych przyczyn.
2. Aktualizacji rocznego planu pracy Urzędu dokonuje Burmistrz w formie aneksu.

§ 5

1. Aktualizacji programów działania Referatów i stanowisk dokonują ich kierownicy i pracownicy w formie aneksu.
2. Paragraf 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z rocznego planu pracy Urzędu odpowiada Burmistrz.
2. Na podstawie materiałów własnych i informacji uzyskanych od pracowników, Sekretarz przedkłada Burmistrzowi pisemne sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Urzędu w terminie do 15 lutego następnego roku.

§ 7

Za terminową i pełną realizację zadań wynikających z programów działania stanowisk odpowiadają ich pracownicy.

§ 8

Sekretarz kontroluje na bieżąco realizację rocznego planu pracy Urzędu, w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i rozlicza pracowników z wykonania zadań.
Podpisał /- mgr inż. Jerzy Maza - Burmistrz Gniewkowa-/

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2004 07:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2101
01 marca 2004 07:13 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu