Regulamin

Regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo

Uchwała Nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104 i z 2006r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 Nr 227 poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542 Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280 i Nr 181 poz. 1292) uchwala się, co następuje: §1. Regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo. §2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa. §3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podpisał(-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski Uzasadnienie Regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 67 a ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. Na podstawie art. 67a ust 2 zasady korzystania oraz wysokość opłat ustala organ prowadzący szkołę. Regulamin określa zasady korzystania ze stołówek, osoby uprawnione do korzystania z posiłków, wysokość ponoszonych opłat za posiłki, sposób sporządzania kalkulacji kosztów oraz rozliczeń z tytułu korzystania z żywienia w stołówkach szkolnych. Podpisał(-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/158/2008 z dnia 27 lutego 2008r. Regulamin określający zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalania wysokości opłat za posiłki w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo §1 Regulamin określa zasady korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustala wysokość opłat za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie, Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach oraz Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie. §2 Uprawnionymi do korzystania ze stołówek szkolnych są: 1. dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i oddziałów zerowych funkcjonujących w szkole podstawowej, w której funkcjonuje stołówka, 2. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, 3. pracownicy szkoły, w której funkcjonuje stołówka. §3 1.Stołówka szkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla uczniów danej szkoły. 2. O rodzajach przygotowywanych posiłków decyduje dyrektor szkoły. §4 1.Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. 2. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej wnoszą opłatę równą wysokości surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku – „wsad do kotła”. 3. Wysokość „wsadu do kotła” wynosi: a) dla pierwszego dania – 1zł b) dla drugiego dania – 2zł 4.W przypadkach trudnej sytuacji materialnej rodziny i w uzasadnionych przypadkach losowych, uczeń może otrzymać dofinansowanie do posiłków z ośrodka pomocy społecznej, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Za uczniów, którym przyznano świadczenie w formie zasiłków celowych na zakup posiłków opłaty za korzystanie wnosi właściwy ośrodek pomocy społecznej w wysokości „wsadu do kotła’”. 5. Pracownicy szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna korzystający z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców zużytych do przygotowania posiłku – „wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia stołówki szkolnej, na podstawie sporządzonej kalkulacji. §5 1. Kalkulację sporządza się uwzględniając: a)koszty „wsadu do kotła”, b)koszty osobowe i rzeczowe prowadzenia stołówki szkolnej. 2. Stawkę żywieniową ustala się na okres trzech miesięcy skalkulowaną na postawie poniesionych kosztów z okresu trzech miesięcy poprzedzających ustalenie stawki żywieniowej, przy czym koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego lub ewentualne wypłaty nagród jubileuszowych lub odpraw pracowników obsługujących stołówkę szkolną dzieli się na okres 12 miesięcy. §6 Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej wnoszona jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy szkoły lub na rachunek bankowy szkoły. Od wpłat dokonywanych po terminie winny być naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. §7 1.W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności z conajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 2.Zwrot opłaty o której mowa w ust.1 dokonuje się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub innych stołujących, na koniec miesiąca, w którym nastąpiły dni nieobecności, w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu. §8 Podstawą gospodarowania żywieniem w szkołach jest roczny plan finansowy w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej określający dochody i wydatki w budżecie szkoły. §9 Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia Dyrektor szkoły, obsługę księgową zapewnia Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gniewkowie. §10 Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w szkole i gospodarkę finansową ponosi Dyrektor szkoły. Podpisał(-) Przewodniczący Rady mgr Janusz Kozłowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 marca 2008 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jadwiga Stefańska
Ilość wyświetleń: 3483
04 marca 2008 10:47 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
04 marca 2008 10:46 (Jadwiga Stefańska) - Zmiana treści dokumnetu.
04 marca 2008 10:45 (Jadwiga Stefańska) - Utworzenie dokumnetu.