Komunikaty

Obwieszczenie w sprawie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy decyzją z dnia 19 listopada 2018r. nr SKO-4220/43/2018 które orzekło uchylić w całości zaskarżona decyzję Burmistrza Gniewkowa z dnia 24.09.2018r. znak:OŚ.6220.23.2017.AS w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na działce o numerze

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia 14.12.2018r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6220.23.2017.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Burmistrz  Gniewkowa działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.  2096 ze zm.) w związku z art. 38  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz.  2081 ze zm.)

 

     Zawiadamia,

 

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy  decyzją z dnia 19 listopada 2018r. nr SKO-4220/43/2018 orzekło uchylić w całości zaskarżona decyzję Burmistrza Gniewkowa  z dnia 24.09.2018r. znak:OŚ.6220.23.2017.AS w przedmiocie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na  działce  o numerze ewidencyjnym 12/6 w Wielowsi” i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.  

        Z decyzją, z dnia 19 listopada 2018r. nr SKO-4220/43/2018  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 18, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r.  poz. 2096 ze zm.),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Jarosław Tomczyk

                                                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                                                    

                                                                                  

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zamieszczono w dniu   …………………………...…..r.

 

zdjęto dnia……………….............................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2018r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2018 10:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 537
21 grudnia 2018 10:02 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)