Komunikaty

Obwieszczenia, że zostały opracowane następujące projekty dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025” „Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025”

BURMISTRZ                                                                                  Gniewkowo, dnia   18.10.2018r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6130.10.2018.AS

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.)  zawiadamia, iż  zostały opracowane następujące projekty dokumentów:

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025”

„Prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2018 - 2021, z perspektywą na lata 2022 – 2025”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz. 1405 ze zm.)    informuję o możliwości zapoznania  się  z  dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w  Gniewkowie pokój nr 18  w  godzinach  urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00-15.00, we wtorek od 8.00-17.00 i w piątek od 7.00-14.00  oraz na stronie internetowej  pod adresem www.gniewkowobipgmina.pl w zakładce  środowisko naturalne.

Zgodnie z zapisami art. 40 ww. uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sidorowicz.gniewkowo.com.pl.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gniewkowa.

Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczone  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszone na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11

 

                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Beata Kowalska

                                                                                                 Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zamieszczono w dniu …………………………….r.

 

zdjęto dnia………………..........................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2018 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 544
18 października 2018 14:26 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)