Komunikaty

Obwieszczenie że w dniu 17.10.08.2018r. na wniosek Pana Romana Ochęckiego , została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: OŚ.6220.9.2018.AS dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb Szpital”.

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia  17.10.2018r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6220.9.2018.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 ze zm.),

     zawiadamia

 

że w dniu 17.10.08.2018r. na wniosek Pana Romana Ochęckiego , została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko znak: OŚ.6220.9.2018.AS  dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową na działce o numerze ewidencyjnym 99 obręb Szpital”.

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 18, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze zm.),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.                                                                                                          

                                                                                                                                                            
                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Beata Kowalska

                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zamieszczono w dniu   ……………………………..r.

 

zdjęto dnia……………….............................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.10.2018r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 550
17 października 2018 14:14 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)