Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie że w dniu 24.09.2018r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Norbert Majewski, została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja z dnia 24.09.2018r. znak: OŚ.6220.23.2017.AS odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na działce o numerze ewidencyjnym 12/6 w Wielowsi”.

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia  24.09.2018r.

GNIEWKOWA                                     

 

OŚ.6220.23.2017.AS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 ze zm.),

     zawiadamia

 

że w dniu 24.09.2018r. na wniosek Gospodarstwa Rolnego Norbert Majewski,  została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja z dnia 24.09.2018r. znak: OŚ.6220.23.2017.AS  odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na  działce  o numerze ewidencyjnym 12/6 w Wielowsi”.

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi  z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu i Zarządem Zlewni w Toruniu można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. Nr 18, w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze zm.),   zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji .                                                                                                        

                                                                                                                                                             
                                                                                              Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Beata Kowalska

                                                                                              Zastępca Burmistrza

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zamieszczono w dniu   ……………………………..r.

 

zdjęto dnia……………….............................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 24.09.2018r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2018 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 193
08 października 2018 14:51 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl