Urząd Miejski w Gniewkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

Obwieszczenie informuję o toczącej się procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na działce o numerze ewidencyjnym 12/6 w Wielowsi”.

BURMISTRZ                                                                                  Gniewkowo,  dnia  19.07.2018r. GNIEWKOWA
OŚ.6220.23.2017.AS

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  GNIEWKOWA


                    Na podstawie   art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)  informuję o toczącej  się  procedurze udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie dwóch kurników i rozbiórce istniejącego kurnika, na terenie nieruchomości położonej w Wielowsi, gm. Gniewkowo, na  działce  o numerze ewidencyjnym 12/6 w Wielowsi”.  Postępowanie  zostało  wszczęte na  wniosek  Gospodarstwa Rolnego Norbert Majewski 

              Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 ze zm.), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

               Zgodnie  z  art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję,  że dane  o: wniosku, opinia Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Inowrocławiu, postanowienie Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Środowiska, raporcie   o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia na  środowisk zostały  umieszczone ,  zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym na stanowisku  d.s. Ochrony  środowiska  i   ochrony  przyrody Urzędu  Miejskiego w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11  (pok.18). Wykaz jest dostępny w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00-15.00, we wtorek od 8.00-17.00 i w piątek od 7.00-14.00.
               Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r.   poz. 1405 ze zm.)   informuję o możliwości zapoznania  się  z dokumentacją  sprawy,  składania uwag  i   wniosków  w  formie  pisemnej,  elektronicznej  i  ustnej  do  protokołu    w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w  Gniewkowie pokój nr 18  w  godzinach  urzędowania tj. w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00-15.00, we wtorek od 8.00-17.00 i w piątek od 7.00-14.00.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu  Miejskiego  w  Gniewkowie www.gniewkowo.com. pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie,  a  także   w  miejscu  planowanego przedsięwzięcia.      

                                                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                                                          mgr Beata Kowalska

                                                                                                                            Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                      

Zmieszczono  w dniu  …………………………….. r.                                                                                                                                                                                                      

Zdjęto w  dniu …………............................................r.                                               

..........................................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2018r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2018 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 411
19 lipca 2018 12:44 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 12:43 Magdalena Kłosowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 lipca 2018 12:34 Magdalena Kłosowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl