Komunikaty

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz.

BURMISTRZ                                                                                           Gniewkowo, dnia  29.11.2017r.

GNIEWKOWA

 

 

 OŚ.6220.27.2017.AS

 

                                                                               OBWIESZCZENIE

               Burmistrz Gniewkowa  działając  na  podstawie   art. 71  ust.2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),   oraz  art. 10 § 1 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1257), 

 

zawiadamia

o zakończeniu  zbierania  materiałów  i  dowodów  w ramach  prowadzonego  postępowania  administracyjnego,  w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński   z   siedzibą    przy  ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
            Jednocześnie  informuję,  że  w  terminie  7 dni  od  dnia  doręczenia  niniejszego  zawiadomienia,  strony  mogą zapoznać  się  z  aktami  sprawy  i  wypowiedzieć  co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów  oraz  zgłoszonych  żądań  w        siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gniewkowie, pokój nr 25 (tel. 52 3543038), w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00. 
                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu planowanej inwestycji.
                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1257),  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                               Adam Roszak

Powieszono w dniu   ……………………...r.

 

zdjęto dnia …………………..........................r.

 

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 683
09 stycznia 2018 11:52 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)