Komunikaty

Obwieszczenie że w dniu 18.10.2017r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo” Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul

BURMISTRZ                                                                           Gniewkowo, dnia 18.10.2017r.

GNIEWKOWA     

                                      

OŚ.6220.27.2017.AS

                                                                     

OBWIESZCZENIE

 

               Burmistrz  Gniewkowa   działając  na  podstawie    art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamia

że w dniu 18.10.2017r. zostało wydane postanowienie   o  odstąpieniu  od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w  związku  z  prowadzonym  postępowaniem  administracyjnym, w sprawie wydania decyzji    o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński   z   siedzibą    przy  ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz.

   Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                   W  związku  z  powyższym  informuję,  że  zgodnie  z  art. 10§1 k.p.a.,  strony  postępowania  mogą  zapoznać  się  z  treścią  postępowania  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 25 (tel. 52 3543038), w poniedziałek od 7.00 do 15.00, we wtorek od 8.00 do 17.00, w środę i czwartek od 7.00 do 15.00, w piątek od 7.00 do 14.00.

                  Niniejsze  obwieszczenie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  w  sposób zwyczajowo  przyjęty,  a także  na  stronie  internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gniewkowa.

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.          

 

                                                                                   Z up. BURMISTRZA

                                                                                   mgr Beata Kowalska

                                                                                   Zastępca Burmistrza                                                                         

Wywieszono w dniu……………………………..r.

 

Zdjęto dnia……………….…..................................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.10.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2017 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 834
23 października 2017 09:20 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)