Komunikaty

Obwieszenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

BURMISTRZ                                                                                       Gniewkowo, dnia  16.10.2017r.

GNIEWKOWA     

                                            

OŚ.6220.27.2017.AS

                                                                                       

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa   działając  na  podstawie art. 36 §1,  §2 i 49   Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze zm.)   oraz  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamia

 

iż wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo”, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, którego głównym elementem jest zebranie i ocena materiałów dowodowych. Ze względu na prowadzone czynności wyjaśniające, wydane opinie i oczekiwanie zakończenia procedury  zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym,  załatwienie jej w ustawowym terminie  nie jest możliwe. W zaistniałych okolicznościach zawiadamiam, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 14.11.2017r.

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz upoważnionego do reprezentowania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Poznańskiej 384 c, 88-100 Inowrocław w zakresie wykonania projektu „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.

Zgodnie  z  art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                                mgr Beata Kowalska

                                                                                                 Zastępca Burmistrza   

                                                                                                                             

Wywieszono w dniu …………………………r.                                             

 

Zdjęto dnia……………….…...............................r.

.................................................................

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.10.2017r,
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2017 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 689
23 października 2017 09:07 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)