Komunikaty

Obwieszczenie iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo nastąpi w terminie późniejszym tj. do dnia 14.10.2017r. z uwagi na oczekiwanie przesłania opinii o ewentualnej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisk

BURMISTRZ                                                                                       Gniewkowo, dnia  14.09.2017r.

GNIEWKOWA     

                                            

OŚ.6220.27.2017.AS

                                                                                       

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa   działając  na  podstawie art. 36 §1,  §2 i 49   Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1257 ze zm.)   oraz  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamia

 

iż wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  inwestycji polegającej na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki- Przybranowo   nastąpi w  terminie    późniejszym  tj.  do  dnia 14.10.2017r. z uwagi  na  oczekiwanie przesłania  opinii o  ewentualnej konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie  znacząco oddziaływać  na  środowisko.  

            Postępowanie zostało wszczęte na wniosek LAPIS Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46, 85-796 Bydgoszcz upoważnionego do reprezentowania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z siedzibą przy ul. Poznańskiej 384 c, 88-100 Inowrocław w zakresie wykonania projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie - Modliborzyce.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji.

Zgodnie  z  art. 49 ustawy  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                Z up. BURMISTRZA

                                                                                                mgr Beata Kowalska

                                                                                                  Zastępca Burmistrza   

 

                              

                                                                                                                                             

 

Wywieszono w dniu …………………………r.                                             

 

Zdjęto dnia……………….…...............................r.

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.09.2017r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aleksandra Sidorowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 września 2017 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Kłosowska
Ilość wyświetleń: 870
14 września 2017 14:17 (Magdalena Kłosowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)